Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 123. седница Градског већа

Датум: 12.03.2019.

На данашњој седници Градског већа утврђен је Предлог одлуке о усвајању Декларације пријатељства између града Нарвика и града Кикинде. Декларација о пријатељству Кикинде и Нарвика настала је захваљујући пружању помоћи од стране норвешког народа грађанима Кикинде који су током Другог светског рата интернирани у концентрациони логор Бејсфјорд поред Нарвика. Утврђен је и Предлог одлуке о проглашењу Парка пријатељства „Нарвик“, којом се део Трга српских добровољаца у Кикинди, код Споменика интернирцима, проглашава Парком пријатељства „Нарвик“. Оба предлога биће упућена Скупштини града на разматрање и доношење.

Градско веће је утврдило Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за подручје града Кикинде у 2019. години. Овим Програмом утврђују се приходи и намена коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине планираних у буџету града Кикиндe за 2019. годину. Предлог програма ће бити упућен Министарству заштите животне средине, а по добијеној сагласности упутиће се Скупштини града на разматрање и усвајање.

Веће је на данашњој седници донело Програм мониторинга квалитета животне средине на подручју града Кикинде у 2019. години, којим је регулисано систематско праћење вредности индикатора, односно праћење негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, као и мере и активности које ће бити предузете у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине.

Веће је донело и Програм расподеле средстава Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Кикинде за 2019. годину у циљу унапређења безбедности саобраћаја. Ова средстства ће бити обезбеђена наплатом новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима.

Градско веће је донело Правилник о раду Савета за безбедност саобраћаја града Кикинде. Овим правилником су ближе уређени делокруг рада, начин рада и одлучивања, задаци, извори финансирања, расподела средстава, организација и друга питања од значаја за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Кикинде.

На данашњој седници донето је Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве. Решење је донето ради преноса средстава основној школи Вук Караџић, како би се отпочело са покретањем поступка јавне набавке у сврху инвестиционог одржавања дворишта школе.

На седници је усвојен Годишњи извештај о коришћењу средстава Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2018. годину и проследило га Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Веће је прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године јавних предузећа „Кикинда“, „Аутопревоз“ и „Топлана“.

Градско веће града Кикинде прихватило је више информација чланова Градског већа и секретара Секретаријата Градске управе у оквиру делокруга њиховог пословања и наложило надлежним Секретаријатима поступке у складу са овим информацијама.

Одржана 122. седница Градског већа

Датум: 01.03.2019.

На данашњој седници Градског већа утврђен је Предлог одлуке о прихватању преноса удела у друштву Регионални центар за друштвено-економски развој-Банат д.о.о. Зрењанин, који ће бити упућен Скупштини града Кикинде на разматрање и доношење. Овом одлуком би се прихватио пренос и дала се сагласност да се удео које је у власништву Републике Србије у друштву Регионални центар за друштвено-економски развој, пренесе без накнаде са Републике Србије на град Кикинду.

Одржана 121. седница Градског већа

Датум: 25.02.2019.

На данашњој седници Градског већа усвојене су Измене плана јавних набавки за 2019. годину. Нове набавке које се додају су: пројекат гасовода за католичку порту, израда предмера за реконструкцију расвете и партерно уређење споменика интернирцима. Извршена је и исправка процењене вредности за услуге осигурања.

Градско веће је разрешило функције јавног равобраниоца Ивана Нинчића, на лични захтев. За новог градског правобраниоца именована је Маја Узелац, диломирани равник из Кикинде.

Одредбама члана 69. Закона о буџетском систему, прописано је да се део прихода у оквиру буџета не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. С тим у вези, Веће је донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Одржана 120. седница Градског већа

Датум: 20.02.2019.

Градско веће је на данашњој седници прихватило Предлог Секретаријата за друштвене делатности, по Конкурсу за расподелу средстава из буџета града Кикинде за 2019. годину за суфинансирање:

-годишњих/редовних програма (основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација);
-посебних програма (програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта),
-годишњих/редовних програма (плаћени спортски тренер) и
-бенифицираних клубова-клубова од посебног значаја за град.
Резултати конкурса објављени су на сајту Града.

Веће је расписало Конкурс за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области унапређења положаја младих у 2019. години. Износ планираних средстава утврђен је Одлуком о буџету града Кикинде за 2019. годину. Средства по овом Конкурсу могу се расподелити корисницима средстава за реализацију програмских активности и пројеката из следећих области:

-програми образовања младих,
-побољшање услова за запошљавање младих и социјалну политику,
-подстицање културног и уметничког стваралаштва младих, организовање културних догађаја за младе,
-организовање догађаја за младе, који за циљ имају промоцију спорта и здравих стилова живота,
-програмске активности за младе који за циљ имају унапређење и заштиту животне средине, очување природних вредности и промоцију одрживог развоја,
-програми из области мобилности и информисања младих,
-подршка програмима из области безбедности младих,
-активно укључивање младих у друштво, кроз волонтеризам и друге активности.

Средства се додељују за програмске активности и пројекте који ће се реализовати у текућој буџетској години, најкасније до краја године, закључно са 31. децембром 2019. године.

Градско веће је донело Решење о образовању Радне групе за израду Локалног акционог плана за Канцеларију за младе, чији је задатак образовање радних група из области за које су задужени ради прикупљања података за израду Локалног акционог плана за Канцеларију за младе. У Радну групу су именовани:

1. Витомир Радак, директор ОШ „Свети Сава“ Кикинда – Образовање младих
2. Јелена Митровић, директорка филијале НСЗ у Кикинди – Социјална политика и запошљавање младих
3. Сандра Радловић, директорка ЗЗЈЗ Кикинда – Здравље младих
4. Тања Ножица, директорка Културног центра у Кикинди - Култура
5. Далибор Оличков, координатор Канцеларије за младе у Кикинди – Активно укључивање младих у друштво, волонтеризам
6. Дамир Увалин, Градска управа града Кикинда – Мобилност и информисање
7. Мирослава Крнић, секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој – Екологија и одрживи развој
8. Чедомир Видицки ПУ Кикинда – Безбедност младих
9. Јелена Бакић, председник Спортског савеза Кикинда – Слободно време и спорт

Одржана 119. седница Градског већа

Датум: 19.02.2019.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Локални акциони план запошљавања за 2019. годину, који је на седници одржаној дана 18.02.2019. године донео Савет за запошљавање града Кикинде. Овим Планом се дефинишу приоритети и циљеви политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати, како би се остварили пројектовани циљеви и постигло одрживо повећење запослености.