Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 126. седница Градског већа

Датум: 29.03.2019.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога комуналних одлука које ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скуштине града. 

Предложени су и вршиоци дужности јавних редузећа „Аутопревоз“ и „Топлана“, о чему ће такође одлучивати Скупштина града.
Веће је усвојило План увођења Родно одговорног буџетирања. Овај План предвиђа да буџетски корисник, на основу родне анализе, формулише најмање један родно одговорни циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, тако да сви индикатори који се односе на лица буду разврстани по полу.

Градско веће је усвојило и Извештај о коришћењу средстава из Буџетског фонда за заштиту животне средине града Кикинде за период од 01.01.2018 - 31.12.2018. године и упутило га на мишљење Министарству заштите животне средине.

Одржана 125. седница Градског већа

Датум: 29.03.2019.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и решења која ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скуштине града. 

Веће је усвојило Измену Плана набавки за 2019. на основу потреба за новим набавкама и измене финансијског плана. Нове ланиране набавке су: набавка пројеката реконструкције објекта за Иновативно-предузетнички инкубатор, пројекат дојаве пожара и електро решење за опремање Иновативно-предузетничког инкубатора, пројекат уређења језера и објекта на локацији језера у Новим Козарцима, реконструкција фонтана код стамбених блокова Ц2 и Галадска, као и естетског уређење урбаних површина и специјалног зеленила на простору парка Нарвик.

Градско веће је усвојило Извештај о спровођењу мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду за 2018.годину. Град Кикинда је у 2018. години, уз предходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-02534/2018-09 од 10.04.2018. године, усвојила и спровела Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2018.годину. Планирана средства за спровођење мера по Програму износила су 20.000.000 динара.

Одржана 124. седница Градског већа

Датум: 29.03.2019.

Градско веће града Кикинде на данашњој седници донело је Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, на основу Решења о постављању градског правобраниоца број II-06-11/2019, објављеног у Службеном листу града Кикинде број 5 од 25.02.2019.године, како би се обезбедила средства за исплату зараде за период март-децембар 2019. године.

Одржана 123. седница Градског већа

Датум: 12.03.2019.

На данашњој седници Градског већа утврђен је Предлог одлуке о усвајању Декларације пријатељства између града Нарвика и града Кикинде. Декларација о пријатељству Кикинде и Нарвика настала је захваљујући пружању помоћи од стране норвешког народа грађанима Кикинде који су током Другог светског рата интернирани у концентрациони логор Бејсфјорд поред Нарвика. Утврђен је и Предлог одлуке о проглашењу Парка пријатељства „Нарвик“, којом се део Трга српских добровољаца у Кикинди, код Споменика интернирцима, проглашава Парком пријатељства „Нарвик“. Оба предлога биће упућена Скупштини града на разматрање и доношење.

Градско веће је утврдило Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за подручје града Кикинде у 2019. години. Овим Програмом утврђују се приходи и намена коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине планираних у буџету града Кикиндe за 2019. годину. Предлог програма ће бити упућен Министарству заштите животне средине, а по добијеној сагласности упутиће се Скупштини града на разматрање и усвајање.

Веће је на данашњој седници донело Програм мониторинга квалитета животне средине на подручју града Кикинде у 2019. години, којим је регулисано систематско праћење вредности индикатора, односно праћење негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, као и мере и активности које ће бити предузете у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине.

Веће је донело и Програм расподеле средстава Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Кикинде за 2019. годину у циљу унапређења безбедности саобраћаја. Ова средстства ће бити обезбеђена наплатом новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима.

Градско веће је донело Правилник о раду Савета за безбедност саобраћаја града Кикинде. Овим правилником су ближе уређени делокруг рада, начин рада и одлучивања, задаци, извори финансирања, расподела средстава, организација и друга питања од значаја за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Кикинде.

На данашњој седници донето је Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве. Решење је донето ради преноса средстава основној школи Вук Караџић, како би се отпочело са покретањем поступка јавне набавке у сврху инвестиционог одржавања дворишта школе.

На седници је усвојен Годишњи извештај о коришћењу средстава Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2018. годину и проследило га Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Веће је прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године јавних предузећа „Кикинда“, „Аутопревоз“ и „Топлана“.

Градско веће града Кикинде прихватило је више информација чланова Градског већа и секретара Секретаријата Градске управе у оквиру делокруга њиховог пословања и наложило надлежним Секретаријатима поступке у складу са овим информацијама.

Одржана 122. седница Градског већа

Датум: 01.03.2019.

На данашњој седници Градског већа утврђен је Предлог одлуке о прихватању преноса удела у друштву Регионални центар за друштвено-економски развој-Банат д.о.о. Зрењанин, који ће бити упућен Скупштини града Кикинде на разматрање и доношење. Овом одлуком би се прихватио пренос и дала се сагласност да се удео које је у власништву Републике Србије у друштву Регионални центар за друштвено-економски развој, пренесе без накнаде са Републике Србије на град Кикинду.