Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

April 2015.

Na svih 12 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u Kikindi bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 90.75 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ do 120.25 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje. Na mernom mestu SC Jezero koncentracija je bila 117.70 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u Kikindi. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernom mestu: SC Jezero 6.57, dok je na mernom mestu ZZJZ pH vrednost bila normalna i iznosila 6.83, kao i na mernom mestu Mikronaselju 6.59 na mernom mestu. Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama. U selima opštine Kikine (9 sela) koncentracije UTM bile u granicama propisanim Uredbom i kretale su se od 104.72 mg/m2/dan na mernom mestu u Banatskom Velikom Selu do 218.04 mg/m2/dan na mernom mestu u Sajanu.
Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 2.63 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 9.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 2.03 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 9.0 µg/m3 što je takođe u propisanim granicama.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 12.17 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10.73 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 22.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 14.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 4.6 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 3.3 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 109 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 11.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 6.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 9.67 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 15.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 22.0 do 42 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 28.3 µg/m3 i nije iznad je granica MDK). Na mernom mestu Mikronaselje tokom svih 7 dana je koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi i kretala se od 18.0 do 45.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 30.6 µg/m3 i nije iznad MDK). Koncentracije TSP ima nešto niže prosečne vrednosti u odnosu na prethodni mesec.
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3 ), a kretala se od 27.0 do 41 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 32.7 µg/m3 i nije iznad je granica GV). Na mernom mestu Mikronaselje tokom svih 7 dana je koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 28.0 do 42.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 34.0 µg/m3 i nije iznad GV). U odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ GGO je prekoračen u 2 od 7 dana ili 28.57%, a DGO je prekoračena u sih 7 uzoraka, a mernom mestu Mikronaselje, GGO je prekoračen u 3 od 7 dana ili 42.85%, a DGO je prekoračena u svih 7 uzoraka. Koncentracije PM10 imaju takođe niže koncentracije u odnosu na prethodni mesec.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike