Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Decembar 2007.

PODACI O USLUZI:
Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje Partizanska 17 Kikinda
3.Novi Kozarci
4.Lutajuće merno mesto (Bašaidski drum 18) Kikinda
5.Jezero Kikinda
6.Kraljevića Marka 138 Kikinda
7.Gradska kuća Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 16.01.2008.

 

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda br. 01- 056/2007 od 01. 01. 2007. godine šaljemo Vam izveštaj za mesec decembar 2007. godine sa mišljenjem.

Na 7 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na četiri merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, Novi Kozarci i Lutajuće merno mesto, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca decembra na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum. 

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima bile u propisanim granicama za imisiju Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan). Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su se kretale u uobičajenim granicama.

Koncentracije teških metala cinka, olova i kadmijuma merenih metodom aerosedimenta, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na svih 7 mernih mesta.

Koncentracija čađi (GVI je 50 µg/m3) je na svim mernim mestima u granicama propisanim Pravilnikom. 

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije kiselih oksida su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama (GVI je 150 µg/m3). Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na sva četiri merna mesta. Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 6,5 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) kao i maksimalna dnevna koncentracija od 19 µg/m3 su takođe u propisanim granicama.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je jedan od sedam dana merenja na mernom mestu ZZJZ bila iznad GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 71 do 151 µg/m3.. Na mernom mestu Mikronaselje takođe je došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica u tri od sedam dana. Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica su se kretale od 89 do 317 µg/m3. Konstatujemo da su ovog meseca koncentracije ukupnih suspendovanih čestica nešto niže u odnosu na prethodni mesec. 

Koncentracije žive, kadmijuma i olova su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca nešto viša u odnosu na prethodni mesec i iznosila je 52 odnosno 69 µg/m3. Koncentracija cinka je nešto viša u odnosu na prethodni mesec i iznosila je od 34 do 96 µg/m3. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspendovanim česticama bila je ispod GVI.

Možemo konstatovati da je stanje aerozagađenja nešto bolje u odnosu na prethodni mesec, jer su koncentracije osnovnih zagađujućih materija, taložnih materija kao i metala u taložnim materijama u granicama propisanog, a koncentracije ukupnih suspendovanih materija iako povišene u pojedinim danima, generalno, niže u odnosu na predhodni mesec. Koncentracije cinka i aluminijuma u suspendovanim česticama tokom ovog meseca nešto više u odnosu na prethodni mesec.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike