Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Januar 2009.

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje Partizanska 70 Kikinda

3.Novi Kozarci

4.Lutajuće merno mesto (Hemik) Kikinda

5.SRC Jezero Kikinda

6.Kraljevića Marka 138 Kikinda

7.Gradska kuća Kikinda

 

Datum izdavanja rezultata: 18.02.2009.

 

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda br. 01- 0481/2008 od 28. 01. 2008. godine šaljemo Vam izveštaj za mesec januar 2009. godine sa mišljenjem.

Na 7 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na četiri merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, Novi Kozarci i Lutajuće merno mesto, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca januara na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na 3 merna mesta bile iznad granica propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan) i to na mernim mestima: Novi Kozarci 503 mg/m2/dan, Lutajuće merno mesto 509 mg/m2/dan i ZZJZ 490 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su na pomenutim mernim mestima beležile više vrednosti od uobičajenih.

Koncentracije teških metala olova, cinka i kadmijuma merenih metodom aerosedimenta, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na svih 7 mernih mesta.

Koncentracija čađi (GVI je 50 µg/m3) je na mernom mestu Mikronaselje 3 dana bila iznad GVI (06.01., 08.01. i 09.01.). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija čađi je bila povišena tokom 1 dana (06.01.). Maksimalno izmerena koncentracija vila je 58 µg/m3, 06.01. na Mikronaselju.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije kiselih oksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama (GVI je 150 µg/m3). Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na sva četiri merna mesta. Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 2,0 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) kao i maksimalna dnevna koncentracija od 3 µg/m3 su takođe u propisanim granicama.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih sedam dana merenja na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanih Pravilnikom GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 63 do 109 µg/m3.. Na mernom mestu Mikronaselje takođe je u dva od sedam dana došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica. Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na tom mernom mestu su se kretale od 63 do 136 µg/m3. Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju niže vrednosti na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec.

Koncentracije kadmijuma, žive i olova su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom na oba merna mesta. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca na mernom mestu Mikronaselje imala vrednosr između 0.667 i 3.042 µg/m3. Koncentracija cinka je takođe niska kao i prethodnog meseca i ispod granice detekcije. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspendovanim česticama bila je ispod granice detekcije.

 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike