Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Februar 2011.

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje: OŠ "Žarko Zrenjanin" (gasovi), Partizanska 70 (aerosediment), Bunar (susp.čes.)

3.SRC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 16.03.2011.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec februar 2011. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 14 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U 7 od 14 dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na mernim mestima ZZJZ i Mikronaselje bile u granicama propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 20.76 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ do 25.55 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero (merno mesto Mikronaselje 23.23 mg/m2/dan). Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je slična pH vrednost padavina na svim mernim mestima u odnosu kao i prethodnog meseca: na mernom mestu ZZJZ je iznosila 5.01, na mernom mestu Mikronaselje iznosila je 5.25 a na mernom mestu Jezero 5.29.

Koncentracije teških metala olovo, kadmijum i živa merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Koncentracija cinka je na mernom mestu ZZJZ bila visoka. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 12.1 µg/m3, kao i maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija- 40 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 11.0µg/m3, a maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija- 38 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama – 12.5 µg/m3 ZZJZ i 11.1 µg/m3 Mikronaselje (GV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 27.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 20.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama na svim mernim mestima – 5.2 µg/m3 ZZJZ i 3.3 µg/m3 Mikronaselje (GV je 85 µg/m3) Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 10.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 7.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 4.46 µg/m3 (GVI/24 je - µg/m3), a maksimalna dnevna koncentracija je 12 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Kocentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom 4 od 14 dana na mernom mestu ZZJZ bila povišena u odnosu na dozvoljenu vrednost prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 77 do 175 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 110.5 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom 7 od 14 dana koncentracija bila iznad maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom proteklog meseca i kretala se od 80 do 340 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je takođe povećana i iznosi 150.1 µg/m3, što je takođe iznad MDK). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju značajno više vrednosti na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec.

Koncentracije arsena, kadmijuma, olova, žive i nikla su u ukupnim suspendovanim česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike