Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 126. sednica Gradskog veća

Datum: 29.03.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo više predloga komunalnih odluka koje će se naći na dnevnom redu narednog zasedanja Skuštine grada. 

Predloženi su i vršioci dužnosti javnih reduzeća „Autoprevoz“ i „Toplana“, o čemu će takođe odlučivati Skupština grada.
Veće je usvojilo Plan uvođenja Rodno odgovornog budžetiranja. Ovaj Plan predviđa da budžetski korisnik, na osnovu rodne analize, formuliše najmanje jedan rodno odgovorni cilj i odgovarajuće indikatore koji adekvatno mere doprinos cilja unapređenju ravnopravnosti između žena i muškaraca, tako da svi indikatori koji se odnose na lica budu razvrstani po polu.

Gradsko veće je usvojilo i Izveštaj o korišćenju sredstava iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kikinde za period od 01.01.2018 - 31.12.2018. godine i uputilo ga na mišljenje Ministarstvu zaštite životne sredine.

Održana 125. sednica Gradskog veća

Datum: 29.03.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo više predloga odluka i rešenja koja će se naći na dnevnom redu narednog zasedanja Skuštine grada. 

Veće je usvojilo Izmenu Plana nabavki za 2019. na osnovu potreba za novim nabavkama i izmene finansijskog plana. Nove lanirane nabavke su: nabavka projekata rekonstrukcije objekta za Inovativno-preduzetnički inkubator, projekat dojave požara i elektro rešenje za opremanje Inovativno-preduzetničkog inkubatora, projekat uređenja jezera i objekta na lokaciji jezera u Novim Kozarcima, rekonstrukcija fontana kod stambenih blokova C2 i Galadska, kao i estetskog uređenje urbanih površina i specijalnog zelenila na prostoru parka Narvik.

Gradsko veće je usvojilo Izveštaj o sprovođenju mera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu za 2018.godinu. Grad Kikinda je u 2018. godini, uz predhodnu saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-00-02534/2018-09 od 10.04.2018. godine, usvojila i sprovela Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2018.godinu. Planirana sredstva za sprovođenje mera po Programu iznosila su 20.000.000 dinara.

Održana 124. sednica Gradskog veća

Datum: 29.03.2019.

Gradsko veće grada Kikinde na današnjoj sednici donelo je Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, na osnovu Rešenja o postavljanju gradskog pravobranioca broj II-06-11/2019, objavljenog u Službenom listu grada Kikinde broj 5 od 25.02.2019.godine, kako bi se obezbedila sredstva za isplatu zarade za period mart-decembar 2019. godine.

Održana 123. sednica Gradskog veća

Datum: 12.03.2019.

Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđen je Predlog odluke o usvajanju Deklaracije prijateljstva između grada Narvika i grada Kikinde. Deklaracija o prijateljstvu Kikinde i Narvika nastala je zahvaljujući pružanju pomoći od strane norveškog naroda građanima Kikinde koji su tokom Drugog svetskog rata internirani u koncentracioni logor Bejsfjord pored Narvika. Utvrđen je i Predlog odluke o proglašenju Parka prijateljstva „Narvik“, kojom se deo Trga srpskih dobrovoljaca u Kikindi, kod Spomenika internircima, proglašava Parkom prijateljstva „Narvik“. Oba predloga biće upućena Skupštini grada na razmatranje i donošenje.

Gradsko veće je utvrdilo Predlog programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine za područje grada Kikinde u 2019. godini. Ovim Programom utvrđuju se prihodi i namena korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine planiranih u budžetu grada Kikinde za 2019. godinu. Predlog programa će biti upućen Ministarstvu zaštite životne sredine, a po dobijenoj saglasnosti uputiće se Skupštini grada na razmatranje i usvajanje.

Veće je na današnjoj sednici donelo Program monitoringa kvaliteta životne sredine na području grada Kikinde u 2019. godini, kojim je regulisano sistematsko praćenje vrednosti indikatora, odnosno praćenje negativnih uticaja na životnu sredinu, stanja životne sredine, kao i mere i aktivnosti koje će biti preduzete u cilju smanjenja negativnih uticaja i podizanja nivoa kvaliteta životne sredine.

Veće je donelo i Program raspodele sredstava Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima grada Kikinde za 2019. godinu u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja. Ova sredststva će biti obezbeđena naplatom novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Gradsko veće je donelo Pravilnik o radu Saveta za bezbednost saobraćaja grada Kikinde. Ovim pravilnikom su bliže uređeni delokrug rada, način rada i odlučivanja, zadaci, izvori finansiranja, raspodela sredstava, organizacija i druga pitanja od značaja za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima grada Kikinde.

Na današnjoj sednici doneto je Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve. Rešenje je doneto radi prenosa sredstava osnovnoj školi Vuk Karadžić, kako bi se otpočelo sa pokretanjem postupka javne nabavke u svrhu investicionog održavanja dvorišta škole.

Na sednici je usvojen Godišnji izveštaj o korišćenju sredstava Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde za 2018. godinu i prosledilo ga Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Veće je prihvatilo izveštaje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine javnih preduzeća „Kikinda“, „Autoprevoz“ i „Toplana“.

Gradsko veće grada Kikinde prihvatilo je više informacija članova Gradskog veća i sekretara Sekretarijata Gradske uprave u okviru delokruga njihovog poslovanja i naložilo nadležnim Sekretarijatima postupke u skladu sa ovim informacijama.

Održana 122. sednica Gradskog veća

Datum: 01.03.2019.

Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđen je Predlog odluke o prihvatanju prenosa udela u društvu Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj-Banat d.o.o. Zrenjanin, koji će biti upućen Skupštini grada Kikinde na razmatranje i donošenje. Ovom odlukom bi se prihvatio prenos i dala se saglasnost da se udeo koje je u vlasništvu Republike Srbije u društvu Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj, prenese bez naknade sa Republike Srbije na grad Kikindu.