Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Обједињена процедура

Ваш водич кроз обједињену процедуру за добијање дозвола

2024. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта Датум издавања
Датум објаве
 1  ROP-KIK-12623-CPI-2/2023 од 25.12.2023  „Almex“ доо из Панчева, ул. Јабучки пут бр. 82  за изградњу система за наводњавање, у Кикинди, на катастарским парцелама бр. 17545, 17544, 17543/1 и 17542 све к.о. Кикинда

 17.01.2024

17.01.2024

 
2 ROP-KIK-21039-CPIH-4/2023 од 27.12.2023 Zhang Jieying Николе Тесле бр. 44, Башаид на изградњи пословно - стамбеног објекта, спратности П+1, у ул. Војвођанска бр. 72, на кат. парц. бр. 795 к.о. Башаид

19.01.2024

19.01.2024

 
3 ROP-KIK-26876-CPA-2/2024 од 14.02.2024.год. RС ЕURОРЕ LАМВDА RSВ“ dоо Веоgrаd-Nоvi Веоgrаd, адреса: Нови Београд, Владимира Поповића 6 на изградњи комерцијалног објекта са локалима, спратности П+0 у Кикинди, на катастарскoј парцели ГП1 коју чине катастарске парцеле бр. 21846 и 10123/1 к.о. Кикинда

20.02.2024

20.02.2024

 
4 ROP-KIK-15573-CPIH-8/2024 од 30.01.2024 Дејан Вујин из Мокрина ул. Раде Трнића бр. 12 и Душан Кричковић из Кикинде ул. Душана Васиљева бр. 59 на изградњи самоуслужне аутоперионице спратности П+0 и објекта за техничку опрему перионице спратности П+0, у Мокрину ул. Раде Трнића бр. 120, на кат.парц. стари број бр. 2347 и 2348 нови број након спајања парцела 22958 к.о. Мокрин

26.02.2024

26.02.2024

 
5 ROP-KIK-10746-CPIH-3/2024 од 23.01.2024 „Бајша аграр“ доо из Кикинде, ул. Ђуре Јакшића бр. 42 за изградњу заливног система „Бајшански“ у Банатској Тополи, на катастарским парцелама бр. 2689, 2690, 2691, 2692/1, 3723, 3727 и 3645 све к.о. Банатска Топола

01.03.2024

01.03.2024

 
6 ROP-KIK-37959-CPAH-7/2024 од 23.02.2024 Срђан Кубурић из Кикинде, ул. Иве Андрића бр. 3 на изградњи стамбеног објекта, спратности П+0, у Кикинди, ул. Албертова бр. 15, на кат. парц. бр. 3727 к.о. Кикинда

04.03.2024

04.03.2024

 
7 ROP-KIK-29331-CPI-4/2024 од 07.02.2024 Душан Латиновић из Кикинде, ул. Лазе Костића број 26 за изградњу стамбене зграде спратности П+0 и припремне радове - уклањање стамбене зграде број 1, спратности П+0, ул. Лазе Костића број 26, на кат. парц. бр. 21763 к.о. Кикинда

05.03.2024

05.03.2024

 
8 измена ROP-KIK-17274-CPA-9/2024 од 09.02.2024. Душана Карановић, Младена Стојановића 25, Наково за изградњу стамбеног објекта П+0 у Кикинди, у ул. Албертова бр. 92, на кат. парцелама бр. 3422/1 и 3422/2 к.о. Кикинда

06.03.2024

06.03.2024

 
9 ROP-KIK-3211-CPI-2/2024 од 12.03.2024 Божидар Николашев из Жабља, ул. Трг Краља Петра број 36 на изградњи стамбеног објекта П+0 и економског објекта П+0, у Кикинди, у ул. Стрелиште бб, на кат. парцели бр. 227 к.о. Кикинда

13.03.2024

13.03.2024

 
10 ROP-KIK-39957-CPI-4/2024 од 08.03.2024 Бранкo Вукашиновић и Маријa Вукашиновић oбоје из Кикинде, ул. Светосавска број 26/Б на изградњи породичне стамбене зграде спратности П+0, у Кикинди, ул. Војводе Мишића бр. 73, на кат. парц. бр. 6687 к.о. Кикинда

18.03.2024

18.03.2024

 
11 ROP-KIK-5188-CPIH-2/2024 од 19.03.2024 Томо Николић и Јагода Николић, обоје из Новог Милошева, ул. Бранка Радичевића бр. 90 за изградњу породичне стамбене зграде са једним станом, спратности П+0 и помоћне зграде, у Кикинди, улица Кумановска, бр. 31, на катастарској парцели број 21844 к.о. Кикинда

27.03.2024

27.03.2024

 
12 ROP-KIK-7881-CPI-2/2024 од 26.03.2024 Саша Штеванов из Кикинде ул. Семлачка бр. 55 за изградњу породичне стамбене зграде са једним станом, спратности П+0 и уклањање породичне стамбене зграде спратности П+0, у Кикинди у ул. Семлачка бр. 55, на кат. парц. бр. 2778/1 ко Кикинда

05.04.2024

05.04.2024

 
13 ROP-KIK-5478-CPIH-3/2024 од 08.04.2024 „Бајша аграр“ (Мат.бр: 21451975, ПИБ: 111264287) из Кикинде, ул. Зрењанински пут бр. 11, складиште у Кикинди, ул. Зрењанински пут бр. 11, на кат.парц. бр. 21696/34 к.о. Кикинда

09.04.2024

09.04.2024

 

 

2023. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта Датум издавања
Датум објаве
1 ROP-KIK-37383-CPA-7/2022 од 28.12.2022 Чоков Владимир из Кикинде, ул. Цара Душана бр. 34 Породична стамбена зграда са једним станом, спратности П+0 у Кикинди ул. Генерала Драпшина бр. 128, кат.парц. 4735 к.о. Кикинда

05.01.2023

05.01.2023

 2  ROP-KIK-33639-CPIH-4/2023 од 05.01.2022  Милева Коњевиц из Банатске Тополе, ул. Петефи Шандора бр. 16А  изградња породичне стамбене зграде спратности П+0, у Банатској Тополи, ул. Петефи Шандора бр. 18, на кат. парцели бр. 3832 к.о. Банатска Топола

 09.01.2023

09.01.2023

 

3 ROP-KIK-37115-CPI-2/2023 од 06.02.2023 Милан Аралица из Кикинде, ул. Србобранска бр. 136 изградња стамбене зграде спратности П+0 и помоћне зграде спратности П+0, у Кикинди, ул. Омладинска бб, на катастарској парцели бр. 7819/1 к.о. Кикинда

13.02.2023

13.02.2023

4 ROP-KIK-35966-CPA-7/2023 од 24.02.2023 Didier Monchanin из Француске, са пребивалиштем у Мађарској, Padragi ut. 153, 8457 Ajka и боравиштем у Кикинди, ул.Светозара Милетића бр. 26 на изградњи стамбене зграде са три стана, спратности П+1+Пк (категорије А, класификациони број 112211) и помоћне зграде спратности П+0 (категорије А, класификациони број 124220), у Кикинди, у улици Светосавска број 96 на катастарској парцели број 8375, к.о. Кикинда

03.03.2023

03.03.2023

5 ROP-KIK-12488-CPA-3/2023 од 06.03.2023 Аца Пандуров из Кикинде, ул. Милиша Великог број 41 на изградњи породичне стамбене зграде, (категорије „А“, класификационог броја 111011), спратности П+0 у Кикинди, ул. Николе Француског број 108, на кат. парц. бр. 8001/1к.о. Кикинда

13.03.2023

13.03.2023

6 ROP-KIK-3769-CPIH-2/2023 од 08.03.2023 Ђорђе Лисулов из Београда, Чукарица, Лазаревачки друм бр. 4/9 и Даница Поповић Лисулов из Београда, Чукарица, ул. Обалских радника бр. 9/24 изградња стамбене зграде спратности П+0 и другог објекта спратности П+0, у Кикинди ул. Браће Богарошки бр. 138, на катастарским парцелама стари бројеви 5498 и 5499 к.о. Кикинда, након спајања парцела нови број 21847 к.о. Кикинда

15.03.2023

15.03.2023

7 ROP-KIK-5732-CPI-2/2023 од 13.03.2023 Тањa Раца са пребивалиштем у Кикинди у ул. Милоша Великог бр. 30 за реконструкцију и доградњу породичне стамбене зграде П+1 у породичну стамбену зграду П+2, у Кикинди, у ул. Милоша Великог бр. 30, на кат. парцели бр. 8973 к.о. Кикинда

15.03.2023

15.03.2023

8 ROP-KIK-3383-CPI-3/2023 од 23.03.2023 Роберт Чеке и Светланa Чеке обоје из Кикинде, ул. Михајла Пупина бр. 71 за изградњу стамбено-пословног објекта спратности П+1 у Кикинди, ул. Иве Лоле Рибара бр. 27А, на катастарској парцели бр. 8876 к.о. Кикинда

29.03.2023

29.03.2023

9 ROP-KIK-1081-CPI-2/2023 од 06.04.2023 Јованa и Драган Девић, обоје и Кикинде, ул. Брегалничка бр. 9 за изградњу породичне стамбене зграде са једним станом спратности П+0, и помоћне зграде спратности П+0, у Кикинди ул. Кумановска бр. 31, на катастарској парцели бр. 21844 к.о. Кикинда

12.04.2023

12.04.2023

10 ROP-KIK-7379-CPI-2/2023 од 10.04.2023 Јевтан Ђукић, Светосавска 116 В 11, Кикинда за изградњу за изградњу стамбеног објекта П+0 у Кикинди,у ул. Војводе Мишића бр. 92, на кат. парцели бр. 6730 к.о. Кикинда

13.04.2023

13.04.2023

11 ROP-KIK-46721-CPAH-5/2023 од 11.04.2023 Маја Рогановић из Кикинде, ул. Tрг српских добровољаца бр. 43/15 на изградњи породичне стамбене зграде, категорије „А“, класификационог броја 111011, спратности П+0, бруто развијена грађевинска површина 115,40m2, ул. Доситејева бр. 103, у Кикинди, на кат. парц. бр. 2547/1 к.о. Кикинда

19.04.2023

19.04.2023

12 ROP-KIK-2187-CPIH-3/2023 од 12.04.2023 Борислав Цураковић ПР, Самостална занатска радња „СИМТЕК“ Кикинда, Браће Арсенов бр. 45, Кикинда за доградњу поткровља стамбене зграде бр. 1 и адаптацију и доградњу спрата помоћног објекта бр. 2 и претварање у стамбени простор, у ул. Угљеше Терзина бр. 4, на кат. парцели бр. 6232 к.о. Кикинда

21.04.2023

21.04.2023

13 ROP-KIK-1601-CPI-2/2023 од 13.04.2023 Мирко Матијевић ПР, СТР "Мишо Хермес" Кикинда за изградњу другог објекта – остава, спратности П+0, у Кикинди ул. Сувачарска бр. 36, на катастарској парцели број 3807 к.о. Кикинда

24.04.2023

24.04.2023

14 ROP-KIK-7129-CPI-3/2023 од 25.04.2023 Фодор Јожефа са пребивалиштем у Кикинди ул. Краљевића Марка број 141а и финансијерa „Аутоцентар Фодор“ са седиштем у Кикинди ул. Јована Јовановића Змаја број 110 за изградњу самоуслужне аутоперионице, спратности П+0 и интерне саобраћајнице у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја број 108, на катастрској парцели број 8581 к.о.Кикинда

27.04.2023

27.04.2023

15 ROP-KIK-43687-CPA-7/2023 од 26.04.2023 Кристинa Бунић и Бојан Бунић обоје из Банатског Великог Села, ул. Петра Кочића бр. 6а на изградњи породичне стамбене зграде спратности П са прикључком на електромрежу, у Банатском Великом Селу, ул. Петра Кочића бб, на кат. парц. бр. 4098 к.о. Банатско Велико Село

03.05.2023

03.05.2023

16 ROP-KIK-9607-CPI-2/2023 од 10.05.2023 Горан Марков, Жарка Зрењанина бр. 50, Кикинда за изградњу стамбено-пословног објекта П+1 и помоћног објекта П+0, у ул. Жарка Зрењанина бр. 50 у Кикинди, на кат. парцели бр. 3823 к.о. Кикинда

12.05.2023

12.05.2023

17 ROP-KIK-38938-CPI-4/2023 дана 18.05.2023. године Agroitaly“ доо из Малог Иђоша, Салаш 16 изградња система за наводњавање воћњака – 2, у Банатској Тополи, на катастарским парцелама бр. 1783/1, 1926, 1928/1, 2156/1, 2160/1, 2171, 2355 и 2411 све к.о. Банатска Топола

25.05.2023

25.05.2023

18 ROP-KIK-12107-CPIH-2/2023 од 23.05.2023 „Jaffa“ доо из Црвенке, ул. Маршала Тита бр. 245 изградња фотонапонске електране „Банини 2“ на земљи, укупне активне снаге прикључења 600 kW, за напајање сопствених потрошача, са предајом вишкова енергије у дистрибутивни систем по систему купац-произвођач, у Кикинди, на к.п. 426, 501/3, 501/4 и 501/5 све к.о. Кикинда

30.05.2023

30.05.2023

19 ROP-KIK-29349-CPIH-5/2023 од 01.06.2023 Теодор Бјелановић, ул. Симе Шолаје бр. 1 за изградњу стамбене зграде и дворишног базена, у ул. Светозара Милетића бр. 68, у Кикинди, на кат. парц. бр. 4809 к.о. Кикинда

05.06.2023

05.06.2023

20 ROP-KIK-2346-CPI-3/2023 од 31.05.2023 „МУЛТИПАК“ ДОО Кикинда, Милоша Великог 83А, Кикинда за изградњу производне хале, спратности П+0, на кат. парцели бр. 21792 к.о. Кикинда

05.06.2023

05.06.2023

21 ROP-KIK-13737-CPI-2/2023 од 12.06.2023 Бранислав Величков из Кикинде, ул. Сувачарска бр. 14 изградња другог објекта - оставе спратности П+Пк, у Кикинди, ул. Жарка Зрењанина бр. 80, на катастарској парцели бр. 3515/1 к.о. Кикинда

19.06.2023

19.06.2023

22 ROP-KIK-1079-CPIH-4/2023 од 19.06.2023 Иван Коларов из Новог Бечеја, ул. Чика Љубина бр. 64 изградња стамбеног објекта спратности П+1 и економског објекта спратности П+0, у Иђошу ул. Светосавска бб, на катастарској парцели бр. 1237 к.о. Иђош

22.06.2023

22.06.2023

23 ROP-KIK-9567-CPI-6/2023 од 25.06.2023 Златко Феризовић из Швајцарске, адресна информација Via Salita Alla Chigsa, Sagno реконструкција и доградња стамбене зграде, П+0, и два помоћна објкета, спратности П+0, у ул. Стевана Синђелића бр.18, на кат. парцели број 9101 к.о. Кикинда

30.06.2023

30.06.2023

24 ROP-KIK-13668-CPA-7/2023 од 27.06.2023 Габриела Кнежевић из Кикинде, ул. Милошевачки друм бр. 25 на изградњи породичне стамбене зграде спратности П+0, у Кикинди, ул. Милоша Црњанског бр. 8, на кат. парц. бр. 3448 к.о. Кикинда

04.07.2023

04.07.2023

25 ROP-KIK-16688-CPI-2/2023 од 03.07.2023 Никола Ступар са пребивалиштем у Кикинди ул. Војводе Путника број 187 на изградњи пословно - стамбеног објекта П+1 и објекта за технички преглед возила П+0 у Кикинди са интерном саобраћајницом у ул. Кумановска бр. 72, на кат. парцелама бр. 3306 и 3307 к.о. Кикинда

05.07.2023

05.07.2023

26 ROP-KIK-25449-CPA-12/2023 од 27.06.2023 Варга Роберта из Кикинде, ул. Војводе Мишића бр. 24 за реконструкцију стамбене зграде број 1, спратности П+0, са доградњом зграде, за два стана, спратности П+Пк, у ул. Војводе Мишића бр. 25 у Кикинди, на кат. парцели бр. 6333 к.о. Кикинда

12.07.2023

12.07.2023

27 ROP-KIK-17274-CPI-2/2023 од 10.07.2023 Душана Карановић, Младена Стојановића 25, Наково за изградњу стамбеног објекта П+0 у Кикинди, у ул. Албертова бр. 92, на кат. парцелама бр. 3422/1 и 3422/2 к.о. Кикинда

18.07.2023

18.07.2023

28 ROP-KIK-14899-CPI-2/2023 од 17.07.2023 Магдалена Гајин из Кикинде, ул. Миливоја Југина број 4 изградња породичне стамбене зграде са једним станом, спратности П+0, у Кикинди ул. Николе Алексића бб, на кат. парц. бр. 9735/2 к.о. Кикинда

02.08.2023

02.08.2023

29 ROP-KIK-21375-CPI-1/2023 од 10.07.2023 Јелена Цвијан из Остојићева, ул. Милетићева број 146 на изградњи стамбеног објекта, спртности П+0, у Семлачкој бр. 89 у Кикинди, на кат. парц. бр. 1103 ко Кикинда.

07.08.2023

07.08.2023

30 ROP-KIK-26876-CPI-1/2023 од 24.08.2023 „RC EUROPE RSB“ д.o.o. Београд - Нови Београд, ул. Владимира Поповића 6 изградња комерцијалног објекта са локалима, спратности П+0 у Кикинди, на катастарскoј парцели ГП1 коју чине катастарске парцеле бр. 21846 и 10123/1 к.о. Кикинда 28.08.2023

28.08.2023

31 ROP-KIK-11439-CPIH-4/2023 од 31.08.2023 Град Кикинда из Кикинде ул. Трг српских добровољаца бр. 12 за изградњу секундарне мреже и канализационих прикључака слива Стрелиште у Кикинди, на катастарским парцелама бр. 340/1, 333, 328,..128/4, 331 и 330 све к.о. Кикинда

05.09.2023

05.09.2023

32 ROP-KIK-7628-CPAH-6/2023 од 04.09.2023 „ProMedia“ д.о.о. из Кикинде, ул. Краља Петра I бр. 114 на изградњи стамбене зграде са четири стана / апартмани за повремени боравак П+Пк (објекат 1) и стамбене зграде са једним станом П+Пк (објекат 2), у ул. Живице Докића бр. 4, у Кикинди

05.09.2023

05.09.2023

33 ROP-KIK-26290-CPI-2/2023 од 14.09.2023 Исидор Векић и Весна Стојчић Векић ул. Косте Бочарца бр. 82 из Кикинда на изградњи породичне стамбене зграде са једним станом, спратности Под+П+0, у Војводе Путника бр. 145 у Кикинди, на кат. парц. бр. 1551 ко Кикинда

20.09.2023

20.09.2023

34 ROP-KIK-18810-CPI-12/2023 од 29.09.2023 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 за изградњу канализације употребљених вода слива Стрелиште у насељу Кикинда на катастарским парцелама бр. 340/1, 333, 328,...21563, 21554, 351, све к.о. Кикинда

05.09.2023

05.09.2023

 35  ROP-KIK-41161-CPAH-9/2023 од 21.09.2023  Верице и Синише Радак из Кикинде, ул. Генерала Драпшина бр. 30  на изградњи стамбене зграде са једним станом, спратности П+0, у Кикинди, ул. Николе Пашића бб, на кат. парц. бр. 1548/3 к.о. Кикинда

 13.10.2023

13.10.2023

36 ROP-KIK-22695-CPI-3/2023 од 13.10.2023 Тијана Чизмић из Кикинде, ул. Јована Јовановић Змаја бр. 124А/24 изградња породичне стамбене зграде са једним станом, спратности П+0, и припремни радови - уклањање породичне стамбене зграде спратности П+0 и помоћне зграде спратности П+0, у Кикинди у ул. Милана Сивчева бр. 67, на кат. парц. бр. 718 ко Кикинда

18.10.2023

18.10.2023

37 ROP-KIK-40300-CPA-10/2023 од 20.10.2023 Град Кикинда из Кикинде, ул Трг српских добровољаца 12 на изградњи комплекса постројења за прераду воде (категорија „Г“, класификациони број 222220), у Кикинди, потес Град, на катастарској парцели број 10396/6 к.о. Кикинда

23.10.2023

23.10.2023

38 ROP-KIK-27227-CPIH-3/2023 од 26.10.2023 Радмила и Антал Комарек обоје Кикинде ул. Вука Караџића број 11 на изградњи породичне стамбене зграде са једним станом, спратности П+0, у Вука Караџића бр. 11, у Кикинди, на кат. парц. бр. 6243 ко Кикинда

07.11.2023

07.11.2023

39 ROP-KIK-31769-CPI-2/2023 од 27.10.2023 Слободан Симић из Кикинде, ул. Војводе Путника бр. 37б/19 за изградњу породичне стамбене зграде са једним станом, спратности П+0 и дозволе за припремне радове - уклањање породичне стамбене зграде број 1, спратности П+0, у Кикинди ул. Браће Суботички бр. 6, на кат. парц. бр. 20160 к.о. Кикинд

10.11.2023

10.11.2023

40 ROP-KIK-28842-CPI-3/2023 од 24.10.2023 Милан Новак из Житишта, ул. Нова број 34 на изградњи пословно - стамбеног објекта, спратности П+1 у Башаиду ул. Јована Јовановић Змаја бр. 137, на кат. парц. бр. 1112 ко Башаид

14.11.2023

14.11.2023

41 ROP-KIK-41011-CPI-1/2023 од 01.11.2023 Граду Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 за изградњу нове бициклистичке стазе (категорије „Г“, класификационог броја 211201 - Остали путеви и улице) на Зрењанинском путу, односно државном путу IБ реда бр. 13, на деоници од Иђошког кружног тока до кружног тока у индустријској зони „Расадник“, на кат. парцелама бр. 10737/3, 21697... 21696/4, 21681 к.о. Кикинда

04.12.2023

04.12.2023

42 Град Кикинда из Кикинде, ул Трг српских добровољаца 12 ROP-KIK-40300-CPA-11/2023 од 24.11.2023 Изградња комплекса постројења за прераду воде на кат. парцели бр. 10396/6 к.о. Кикинда и изливних грађевина на кат. парцели бр. 10396/7 к.о. Кикинда, прелазака и прикључака на инфраструктуру на кат. парцелама. бр. 10396/7, 21473/1, 21544/2 и 10329 к.о. Кикинда у Кикинди.

05.12.2023

05.12.2023

43 „B2 Sunspot“ д.о.о, Жарка Зрењанина 35, Мокрин ROP-KIK-8030-CPI-3/2023 од 06.12.2023 на израдњи Соларна електрана на земљи инсталисане снаге 7 MW са целокупном предајом електричне енергије у дистрибутивни систем на к.п. бр. 21826/4 КО Кикинда

15.12.2023

15.12.2023

 

44 Гордана Стојанов Анђелковић из Кикинде ул. Светосавска број 180 ROP-KIK-17131-CPIH-7/2023 од 29.11.2023 доградња сале ресторана спратности П+0, пословно - стамбене зграде спратности П+1+Пот (категорија „В“, класификациони број 121114), у Кикинди, ул. Светосавска бр. 178А, 180 и 182, на кат. парц. бр. 21727 к.о. Кикинда

15.12.2023

15.12.2023

 

2022. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта Датум издавања
Датум објаве
 1  ROP-KIK-34459-CPI-2/2022 од 06.01.2022  Град Кикиндa, Трг српских добровољаца бр. 12  на изградњи капеле у оквиру комплекса са пратећим објектима на кат.парц.бр. 1454/2 к.о. Кикинда категорије „В“, класификационог броја 127223 и уређење јавне површине у делу блока 27, на кат.парц.бр. 11188 у ул. Живка Мишкељина у Башаиду

 14.01.2022

14.01.2022

2 ROP-KIK-45-CPIH-2/2022 од 14.01.2022 Сандрa Лејић из Кикинде, ул. Светосавска бр. 161в изградњa стамбене зграде са једним станом, спратности П+0 и нестамбене зграде у Кикинди, у ул. Стерије Поповића бр. 56, на кат. парц. бр. 7979/1 к.о. Кикинда

19.01.2022

19.01.2022

3 ROP-KIK-41161-CPI-2/2022 од 19.01.2022
 
Радак Синиша и Верица из Кикинде, ул. Генерала Драпшина бр. 30
 
изградња стамбене зграде са једним станом, спратности П+0, у Кикинди, ул. Николе Пашића бб, на кат. парц. бр. 1548/3 к.о. Кикинда
 
26.01.2022

26.01.2022

4 ROP-KIK-25670-CPIH-3/2022 од 25.01.2022
 
Сандра Шајн из Кикинде, ул. Војводе Мишића бр. 54
 
изградња стамбене зграде са једним станом П+1, у ул. Стерије Поповића бр. 51, на кат. парцели бр. 8022 к.о. Кикинда
 

28.01.2022

28.01.2022

5 ROP-KIK-41244-CPIH-3/2022 од 29.01.2022 Предузеће за трговину и услуге "EURO UNA"  д.о.о. Београд, Палилула реконструкција, адаптација, доградња и пренамена помоћних објеката бр. 3 и бр. 8, у пословни објекат за технички преглед у ул. Вашариште бр. 14 у Кикинди, на кат. парцели бр. 9521/1 к.о. Кикинда

04.02.2022

04.02.2022

6 ROP-KIK-43687-CPIH-3/2022 од 09.02.2022 Бојан Бунић из Банатског Великог Села, ул. Петра Кочића бр. 6а породични стамбени објекат П+0 у Бан.Вел.Селу, ул. Петра Кочића бб, кат.парц. 4098 к.о. Кикинда

14.02.2022

14.02.2022

7 ROP-KIK-46721-CPI-2/2022 од 10.02.2022 Маја Рогановић из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца 43/15 породична стамбена зграда са једним станом, спратности П+Пк у Кикинди ул. Доситејева бр. 103, кат.парц. 2547/1 к.о. Кикинда

21.02.2022

21.02.2022

8 ROP-KIK-2258-CPI-2/2022 од 23.02.2022 Роберт Каналаш из Кикинда, ул. Марка Краљевића бр. 21А на реконструкцији и доградњи породичне стамбене зграде П+0, означена у изводу из листа непокретности бројем 2, у ул. Марка Краљевића бр. 21А у Кикинди, на кат. парцели бр. 3000 к.о. Кикинда

24.02.2022

24.02.2022

9 ROP-KIK-42449-CPI-4/2022 од 24.02.2022 Јован Удицки из Кикинде, ул. Николе Пашића бр. 28 на изградњи стамбеног објекта спратности П+Пот, у Кикинди ул. Браће Лаковић бр. 46, на кат. парц. бр. 1545/1 к.о. Кикинда,

01.03.2022

01.03.2022

10 ROP-KIK-19515-CPIH-6/2022 од 28.02.2022 Милош Крнић из Кикинде ул. Дистричка бр. 9 и Драгане Крнић из Кикинде ул. Драгољуба Удицког бр. 6, на изградњи стамбене зграде са четири стана, спратности П+0, у Кикинди ул. Бранка Радичевића бр. 18, на кат. парц. бр. 4277 к.о. Кикинда

07.03.2022

07.03.2022

11 ROP-KIK-43783-CPI-3/2022 од 18.03.2022 Град Кикиндa, Трг српских добровољаца бр. 12 реконструкција и надградња објекта јединице локалне самоуправе П+1 у Сајану, ул. Велика бр. 90, кат.парц. бр. 981 к.о. Сајан

25.03.2022

25.03.2022

12 ROP-KIK-45545-CPIH-3/2022 од 18.03.2022 Никола Ђорђевић из Новог Сада ул Краља Петра I бр. 44/12 и Деа Радак – Ђорђевић из Кикинде, ул. Угљеше Терзина бр. 23 доградња бруто површине 33m2, спратности П+0, постојећег објекта број 1, стамбеног објекта, спратности П+1, категорије објекта „А“, класификационог броја 111011 у Кикинди у ул. Угљеше Терзина бр. 23, на кат. парц. бр. 8936/2 к.о. Кикинда 25.03.2022

25.03.2022

16 ROP-KIK-2968-CPI-2/2022 од 18.03.2022 Пеђа Николин из Чоке - Црна Бара, Салаш бр. 2 изградња стамбеног објекта спратности П+0, у Кикинди, ул. Хајдук Вељкова бр. 92, на кат. парц. бр. 21797 к.о. Кикинда 25.03.2022

25.03.2022

17 ROP-KIK-25387-CPIH-5/2022 од 18.03.2022 Стефан и Бојана Фелбаб, обоје из Кикинде, ул. Николе Алексића 31 изградња стамбеног објекта П+1+Пк у Кикинди ул. Николе Алексића бб, к.п. 9720/8 к.о. Кикинда 25.03.2022

25.03.2022

18 ROP-KIK-9460-CPA-1/2022 од 29.03.2022 Agrotim Pharm доо Кикинда, ул. Војводе Путника бр. 49 измена грађевинске дозволе у погледу промене инвеститора, грађевинска дозвола бр. III-01-351-238/2015 од 16.09.2015. године,за изградњу објекта бр. 2 на адреси Војводе Путника бр. 47, к.п. 4369 к.о. Кикинда, издата на име инвеститора Брешће доо

05.04.2022

05.04.2022

19 ROP-KIK-45344-CPI-2/2022 од 04.04.2022 Љубица Голић из Мокрина, ул. Светог Саве бр. 137, и Милица Кекез из Мокрина, ул. Бранка Радичевића бр. 53 на изградњи породичне стамбене зграде, спратности П+Пк, у Мокрину, у улици Бранка Радичевића бб на катастарској
парцели број 2655, к.о. Мокрин

11.04.2022

11.04.2022

20 ROP-KIK-4077-CPI-3/2022 од 12.04.2022 Драган Шајн из Башаида, ул. Раде Микалачког бр. 82 на изградњи породичне стамбене зграде, П+0, у Башаиду, у улици Раде Микалачког бр. 82, на кат. парцелама бр. 1169 и 1170 к.о. Башаид

18.04.2022

18.04.2022

21 ROP-KIK-11364-CPI-1/2022 од 12.04.2022 Миленко Бороја и Радмила Бороја обоје из Кикинде ул. Ђоке Радака бр. 4, стан 28 на изградњи породичне стамбене зграде, П+Пот, у Кикинди, у улици Милоша Остојина бр. 45, на кат. парцели бр. 8814/2 к.о. Кикинда

18.04.2022

18.04.2022

22 ROP-KIK-20983-CPIH-5/2022 од 20.04.2022 „Златна греда - Костић“ д.о.о. Кикинда, Жарка Зрењанина бр. 42, Кикинда на изградњи стамбено пословне зграде П+2+Пк, ламела А фаза I, категорије објекта „В“, класификационог броја 112222, у ул. Жарка Зрењанина бр. 42 у Кикинди, на кат. парцелама бр. 3829 и 3831/1 к.о. Кикинда

28.04.2022

28.04.2022

23 ROP-KIK-12485-CPI-1/2022 од 21.04.2022 Бранислави Велемиров из Кикинде, ул. Николе Француског бр. 54 на изградњи породичне стамбене зграде, спратности П+0 у Кикинди, ул. Драгутина Ристића бб, на кат. парц. бр. 9724/4 к.о. Кикинда

29.04.2022

29.04.2022

24 ROP-KIK-12488-CPI-1/2022 од 21.02.2022 Јованка Пандуров из Кикинде, ул. Милоша Великог бр. 41 на изградњи породичне стамбене зграде, спратности П+0 у Кикинди, ул. Николе Француског број 108, на кат. парц. бр. 8001/1 к.о. Кикинда

04.05.2022

04.05.2022

25 ROP-KIK-11937-CPIH-2/2022 од 26.04.2022 Игор Павлов из Кикинде, ул. Његошева бр. 114, на изградњи стамбене зграде, спратности П+0, у ул. Његошева бр. 114 у Кикинди, на кат. парцели бр. 9890 к.о. Кикинда

05.05.2022

05.05.2022

26 ROP-KIK-10614-CPIH-2/2022 од 11.05.2022 Зоран Шешум из Нових Козараца, ул. Бранка Ћопића бр. 11 на изградњи стамбеног објекта, спратности П+0, ул. Бранка Ћопића бр. 11, категорије објекта „А“, класификационог броја 111011, бруто површине 234,47m2, на кат. парц. бр. 103 к.о. Нови Козарци

13.05.2022

13.05.2022

27 ROP-KIK-14739-CPI-1/2022 од 16.05.2022 Владимир Јованов из Башаида, ул. Николе Тесле 20 стамбена зграда П+0 у Башаиду ул. Николе Тесле бр. 20, кат.парц. бр. 107 к.о. Башаид

23.05.2022

23.05.2022

28 ROP-KIK-11807-CPI-2/2022 од 18.05.2022 Саша Голић, Нике Тешина бр. 8, Мокрин на изградњи породичне стамбене зграде, спратности П+0, у Мокрину, у улици Нике Тешина бр. 8, на кат. парцели бр. 708 к.о. Мокрин

25.05.2022

25.05.2022

29 ROP-KIK-7407-CPI-2/2022 од 21.05.2022 „АGRO ILIČIĆ“ ДОО Нови Бечеј, ул. Јаруге бр. 9, на изградњи стамбеног објекта и објекта за складиштење прехрамбених сировина са пратећим садржајем, на кат. парц. 1277 к.о. Башаид у ул. Бранислава Нушића бб

26.05.2022

26.05.2022

30 ROP-KIK-15545-CPI-1/2022 од 21.05.2022 Весна и Владимир Савић, обоје из Кикинде ул. Светосавска бр. 17а на изградњи стамбеног објекта, спратности П+1, и помоћног објекта, спратности П+0, у ул. Николе Француског бр. 25 у Кикинди, на кат. парц. бр. 4233 к.о. Кикинда

26.05.2022

26.05.2022

31 ROP-KIK-8924-CPI-3/2022 од 08.06.2022 „BASAID WIND“ д.о.о. Београд, Светогорска бр.4, Београд на изградњи приступно сервисних путева са прелазима преко мелиорационих канала и осталих саобраћајних површина за потребе комплекса ветропарка „Башаид”, на кат. парцелама бр. 11048, 11049, 11050, 11054, 8627/1, 8630/1, 8631/1, (стара парцела 8632/18-нова парцела 8632/20), 11086, 11087 и 8840/1 К.О. Башаид

15.06.2022

15.06.2022

32 ROP-KIK-8079-CPA-11/2022 од 24.06.2022 „Taxi petrol” д.о.о. из Панчева, адреса Баваништански пут бр. 487 на изградњи самоуслужне аутоперионице у улици Јована Јовановић Змаја бр.131 у Кикинди, на катастарској парцели број 9985 К.О. Кикинда

01.07.2022

01.07.2022

33 ROP-KIK-17530-CPIH-2/2022 од 29.06.2022 Сава Мандић из Београда-Савски Венац, ул. Диане Будисављевић бр. 5, стан 6 реконструкција, доградња и промена намене објекта бр. 1 (стамбени) и 2 (помоћни), у пословни објекат По+Пр+0 и стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Браће Татића бр. 3, кат.парц. бр. 6254 к.о. Кикинда

05.07.2022

05.07.2022

34 ROP-KIK-20357-CPA-7/2022 од 30.06.2022 Јасмина Симовић из Кикинде ул. Албертова бр. 200 и Бошко Симовић из Кикинде ул. Јосифа Панчића бр. 6 изградња стамбеног објекта спратности П+0 са доградњом терасе, и помоћног објекта спратности П+0, у Кикинди ул. Кумановска бр. 78, на катастарској парцели 3313/1 к.о. Кикинда 06.07.2022

06.07.2022

35 ROP-KIK-34938-CPI-3/2022 од 03.07.2022 „ProMedia“ д.о.о. Кикинда, Краља Петра Првог бр. 114, Кикинда за изградњу затвореног складишта – амбалажа у Кикинди, у ул. Пут за пристаниште бр. 140, на кат. парцели бр. 20946 к.о. Кикиндаза изградњу затвореног складишта – амбалажа у Кикинди, у ул. Пут за пристаниште бр. 140, на кат. парцели бр. 20946 к.о. Кикинда

06.07.2022

06.07.2022

36 ROP-KIK-20563-CPI-2/2022 од 18.08.202 Наташи Вукелић из Кикинде, ул. Хајдук Вељкова број 42/29 на изградњи стамбеног објекта, спратности П+0, у ул. Николе Пашића бб, на кат. парц. бр. 1548/2 к.о. Кикинда

23.08.2022

23.08.2022

37 ROP-KIK-15703-CPIH-4/2022 од 24.08.2022 Горица Мијовић из Београда ул. Јована Стојсављевића бр. 43 изградња стамбене зграде за краткотрајни боравак спратности П+Пк, помоћног објекта за смештај пољопривредних производа спратности П+0, и стамбене зграде са једним станом спратности П+0, у Банатском Великом Селу, на кат. парц. бр. 4004 к.о. Банатско Велико Село

29.08.2022

29.08.2022

38 ROP-KIK-23161-CPI-2/2022 од 31.08.2022 Didier Monchanin из Француске, са боравиштем у Србији, Кикинда, ул. Светозара Милетића број 26 на рушењу дела породичне стамбене зграде број 1, спратности П+0, доградња зграде у приземљу и претварање тавана у стамбени простор, спратности П+Пот; изградња друге стамбене зграде, спратности П+Пот и изградња помоћне зграде, спратности П+0, у Кикинди, у улици Светозара Милетића број 62, на катастарској парцели број 5909 к.о. Кикинда

07.09.2022

07.09.2022

39 ROP-KIK-7407-CPA-5/2022 од 03.10.2022 АGRO ILIČIĆ“ ДОО Нови Бечеј (мат бр. 20287411), ул. Јаруге бр. 9 на изградњи стамбеног објекта и објекта за складиштење прехрамбених сировина са пратећим садржајем, на кат. парц. 1277 к.о. Башаид

07.10.2022

07.10.2022

40 ROP-KIK-11364-CPA-6/2022 од 11.10.2022 Миленко Бороја и Радмила Бороја обоје из Кикинде ул. Ђоке Радака бр. 4, стан 28 за издавање измене грађевинске дозволе на изградњи породичне стамбене зграде, П+Пот, у Кикинди, у улици Милоша Остојина бр. 45, на кат. парцели бр. 8814/2 к.о. Кикинда

18.10.2022

18.10.2022

41 ROP-KIK-17165-CPIH-3/2022 од 26.10.2022 Град Кикиндa, Трг српских добровољаца бр. 12 Изградња објекта социјалне заштите у Кикинди, улица Милоша Остојина бр. 59, на катастарскoј парцели ГП1 коју чине катастарске парцеле бр. 8737 и 8738 к.о. Кикинда

01.10.2022

01.10.2022

42 ROP-KIK-31058-CPIH-2/2022 од 01.11.2022 Вукашин и Драгица Мандић обоје из Зрењанина, ул. Авалска бр. 1Ц за изградњу стамбене зграде спратности П+Пк и самоуслужне аутоперионице спратности П+0, у Кикинди, улица Војводе Путника бр. 141, на кат. парц. бр. 1548/1 к.о. Кикинда

08.11.2022

08.11.2022

43 ROP-KIK-19898-CPIH-3/2022 од 04.11.2022 Весна Краљ Дамјанов из Кикинде, ул. Светосавска 26А, Кикинда на изградњи стамбене зграде са једним станом П+0 и помоћног објекта - гаража и остава П+0, у ул. Доситејева бр. 82 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4523 к.о. Кикинда

14.11.2022

14.11.2022

44 ROP-KIK-32798-CPI-2/2022 од 17.11.2022 Бранислав Арађанин ПР Грађевинар Бране, Башаидски друм бб, Кикинда на изградњи пословно - стамбеног објекта, спратности П+1 доминатна категорија објекта „Б“ и надстрешница спратности П+0, категорије „А“ у Кикинди, у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 100, на кат. парцелама бр. 8587/1 и 8588/1 к.о. Кикинда

18.11.2022

18.11.2022

45 ROP-KIK-45346-CPI-2/2022 од 17.11.2022 Град Кикинда из Кикинде ул. Трг српских добровољаца бр. 12, и Центра за стручно усавршавање Кикинда ул. Немањина бр. 23 доградња зграде бр. 1 Центра за стручно усавршавање Кикинда у Кикинди ул. Немањина бр. 23, на кат. парц. бр. 6521/1 к.о. Кикинда

24.11.2022

24.11.2022

46 ROP-KIK-10831-CPIH-4/2022 од 06.12.2022 Дарко Исаков из Кикинде, ул. Немањина бр. 16 за изградњу аутолимарске радионице спратности П+0, у Кикинди ул. Немањина бр. 166, на кат. парцели бр. 10276 к.о. Кикинда

12.12.2022

12.12.2022

47 ROP-KIK-40512-CPI-1/2022 од 16.12.2022 Град Кикинда из Кикинде ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на изградњи вишепородичног стамбеног објекта - зграда за стамбену подршку (Фаза I – објекат „А“), спратности П+2+Пк, у Кикинди, у ул.Стерије Поповића, на кат. парц. бр. 7866/2 к.о. Кикинда

23.12.2022

23.12.2022

48 ROP-KIK-22628-CPIH-3/2022 од 21.12.2022 Немања и Дијана Мићић из Новог Сада, ул. Руменачки пут бр. 11/1 изградња стамбеног објекта спратности П+1, у Кикинди ул. Хајдук Вељкова бр. 79, на катастарској парцели бр. 4317 к.о. Кикинда

26.12.2022

26.12.2022

 

2021. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта Датум издавања
Датум објаве
 1  ROP-KIK-34449-CPI-3/2021од 11.01.2021  Драган Глишић из Кикинде, ул. Југовићево сокаче бр. 15  на доградњи стамбеног објекта спратности П+Пк у Кикинди, ул. Југовића сокаче бр. 15А, на кат. парц. бр. 466 к.о. Кикинда,

 14.01.2021

14.01.2021

2 ROP-KIK-35399-CPI-4/2021 од 25.01.2021. године Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 на изградњи истражно - експлоатационог бунара Б-11/17, на кат.парцелама бр. 10396/6 и 10396/8 к.о. Кикинда

01.02.2021

01.02.2021

3 ROP-KIK-10653-CPA-3/2021 од 12.02.2021. године Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 изменa грађевинске дозволе за изградњу зграде за одмор и ноћење излетника и пословнe зградe у оквиру комплекса „Језеро“ у Новим Козарцима, на кат. парцели бр. 2011 к.о. Нови Козарци 12.02.2021

12.02.2021

4 ROP-KIK-18885-CPIH-4/2021 од 12.03.2021 „Valor“ d.o.o. са седиштем у Зрењанину ул. Меленачки друм 37 на изградњи - доградња складишног простора објекта означеног у препису листа непокретности бр. 7, спратности П+0, у ул. Милоша Великог бр. 38, на кат. парцели бр. 9039 к.о. Кикинда

15.03.2021

15.03.2021

5 ROP-KIK-20496-CPIH-4/2021 од 11.02.2021. „BIOESEN“ ДОО Кула, улица Индустријска зона бб на изградњи спалионице - постројења за коспаљивање споредних производа животињског порекла за сопствене потребе кланице и фарме (конфискат из кланице, кости из прераде меса и угинуле животиње са фарме свиња), капацитета до 300кг/час, категорија објекта „Г“, класификациони број 230203, у Мокрину, улица Пут за Кикинду бр. 2а, на кат.парцели број 20081/5 к.о. Мокрин

18.03.2021

18.03.2021

6 ROP-KIK-37959-CPI-3/2021 od 16.03.2021. Срђан Кубурић из Кикинде, ул. Иве Андрића бр. 3 изградња стамбеног објекта, спратности П+0, категорје „А“, класификациони број 111011 и оградног зида у Кикинди, ул. Албертова бр. 15, на кат. парц. бр. 3727 к.о. Кикинда,

19.03.2021

19.03.2021

7 ROP-KIK-3413-CPI-2/2021 од 18.03.2021 Жива Кнежевић, Војвођанска бр. 20, Башаид изградњa стамбене зграде, спратности П+0, категорје „А“, класификациони број 111011, габарита објекта у основи (8.60 х 20,40)m, површина земљишта под објектом/заузетост 175,44m2, у улици Николе Тесле број 45

23.03.2021

23.03.2021

8 ROP-KIK-3460-CPI-2/2021 од 26.03.2021 Јово Радетић, Башаид, Раде Микалачког бр. 8 на изградњи монтажно стамбеног објекта, спратности П+0, у ул. Раде Микалачког бр. 10, на кат. парцели бр. 176 к.о. Башаид

29.03.2021

29.03.2021

9 ROP-KIK-2806-CPI-2/2021 од 31.03.2021 Ервин Чикош из Руског Села, ул. Братства и јединства бр. 74 на изградњи стамбене зграде са једним станом спратности П+0, у Руском Селу, улица Братства и јединства број 63, на катастарској парцели број 1498 к.о. Руско Село

06.04.2021

06.04.2021

10 ROP-KIK-3786-CPI-2/2021 од 05.04.2021 Жива Бајшански из Кикинде, ул. Ђуре Јакшића бр. 42 за изградњу стамбене зграде са једним станом спратности П+Пк, у Кикинди, улица Вука Караџића број 24, на катастарској парцели број 21757 к.о. Кикинда

08.04.2021

08.04.2021

11 ROP-KIK-10220-CPI-1/2021 од 11.04.2021 Снежана Милованов из Кикинде, ул Краља Петра Првог бр 176 Индивидуални стамбени објекат П+0 у Кикинди, ул Браћа Богарошки бр. 76, кат.парц. 5853/1 к.о. Кикинда

14.04.2021

14.04.2021

12 ROP-KIK-8595-CPI-2/2021 од 06.05.2021 Радован Литричин ПР Прерада воћа и поврћа Природно 0230 Башаид Стамбени објекат П+0 и хладњача са надстрешницом П+0 у Башаиду, ул Живка Мишкељина 25 кат.парц. 565 к.о. Башаид

06.05.2021

06.05.2021

13 ROP-KIK-2930-CPIH-3/2021 од 13.05.2021 Горан Лејић и Косана Лејић из Кикинде ул Браће Средојев 12 Изградња породичне стамбене зграде П+0 у Кикинди ул Браће Средојев 12 кат.парц. 9273 к.о. Кикинда и изградња гараже П+0 у Кикинди ул Браће Средојев 12 кат.парц. 9274 к.о. Кикинда

20.05.2021

20.05.2021

14 ROP-KIK-1658-CPIH-3/2021 од 17.05.2021 Драган Иветић из Кикинде, ул Косовска 46 Стамбени објекат П+0 у Кикинди ул Николе Алексића 10 кат.парц. 9695/1 к.о. Кикинда

24.05.2021

24.05.2021

15 ROP-KIK-8394-CPI-2/2021 од 04.06.2021 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 Изградња инсталације дизел горива за снабдевање генератора топлоте у Банатској Тополи, Потес Велики рит, улица Тополски пут бб, на катастарској парцели број 2701 к.о. Банатска Топола

04.06.2021.

04.06.2021.

16 ROP-KIK-14023-CPI-3/2021 од 08.06.2021 Трговинско пр оизводно предузећ е Шоле“ д.о.о. Кикинда
са седиштем у Кикинди, ул. Тополски пут бр. 2
на изградњ и соларне електране ‐ објекта за производњу
електричне енергије у две фазе у улици Тополски пут у К икинди, на кат. парцели бр. 20706/3 к.о.
Кикинда

15.06.2021

15.06.2021

17 ROP-KIK-15250-CPI-2/2021 од 02.07.2021 Илешу Петровићу из из Руског Села, ул. Ђуре Јакшића бр. 91 на изградњи породичне стамбене зграде спратности П+1 у Руском Селу, улица Ђуре Јакшића број 88, на катастарској парцели број 2661 к.о. Руско Село,

07.07.2021

07.07.2021

18 измена ROP-KIK-21754-CPA-4/2021 од 04.07.2021 „Зрењанинска бискупија“, Трг Слободе бр. 8, Зрењанин на изградњи зграде за становање, спратности П+1+Пк, у ул. Генерала Драпшина у Кикинди, на катастарској парцели (стара 2363/1; нова 21737) к.о. Кикинда

09.07.2021

09.07.2021

19 ROP-KIK-12832-CPI-2/2021 од 09.07.2021 Радивој Лагунџин из Иђоша, ул. Вука Караџића бр. 9 на изградњи стамбене зграде са једним станом, спратности П+0, у Иђошу, ул. Ђуре Јакшића бр.78-80, на кат. парц. бр. 212 к.о. Иђош

15.07.2021

15.07.2021

20 ROP-KIK-10635-CPI-3/2021 од 14.07.2021 Ружа Бошков из Кикинде, ул. Ђуре Јакшића бр. 49 на доградњи и реконструкцији објекта за вршење техничког прегледа возила П+0, у ул. Ђуре Јакшића бр. 3А у Кикинди, на кат. парцели бр. 6186 к.о. Кикинда

16.07.2021

16.07.2021

21 ROP-KIK-15973-CPI-2/2021 од 15.07.2021 Мађарски образовни, културни и омладински центар „Торонтал“ Петефи Шандора бр 21, из Руског Села за изградњу објекта за смештај, спратности П+0, у ул. Петефи Шандора бр. 21, у Руском Селу, на кат. парц. бр. 2022 к.о. Руско Село

22.07.2021

22.07.2021

22 ROP-KIK-18037-CPI-2/2021 од 22.07.2021 Горан Бројчин ул. Душана Васиљева бр. 47, Кикинда на доградњи терасе са припајањем стану бр. 8 у поткровљу, надзиђивање објекта, у ул. Душана Васиљева бр. 47 у Кикинди, на кат. парц. бр. 5414 к.о. Кикинда

29.07.2021

29.07.2021

23 ROP-KIK-14030-CPI-2/2021 од 23.07.2021 Драган Бркин ул. Ђуре Јакшића број 94, Кикинда за изградњу стамбене зграде са једним станом, спратности П+Пк, у Кикинди, ул. Браће Богарошки бр. 156, на кат. парц. бр. 5056 к.о. Кикинда

30.07.2021

30.07.2021

24 ROP-KIK-21165-CPI-2/2021 од 16.08.2021 Душан Ибрајтер ул. Иве Лоле Рибара бр. 62 из Мокрина за изградњу стамбене зграде спратности П+0 у Мокрину, ул. Иве Лоле Рибара бр. 62, на кат. парц. бр. 2577 к.о. Мокрин

19.08.2021

19.08.2021

25 ROP-KIK-23455-CPA-9/2021 од 26.08.2021 „KIPETROL“ DOO BAŠAID, Торђански пут 1, Башаид за изградњу биогасног постројења на кат. парцели бр. 9320/1 к.о. Башаид

01.09.2021

01.09.2021

26 ROP-KIK-25449-CPI-4/2021 од 26.10.2021 Роберт Варга из Кикинда, ул. Војводе Мишића бр. 24 на реконструкцију стамбене зграде број 1, спратности П+0, са доградњом зграде, за два стана, спратности П+Пк, категорије „А“, класификационог броја 112111, укупно бруто развијене грађевинске површине 379,00m2, у ул. Војводе Мишића бр. 25 у Кикинди, на кат. парцели бр. 6333 к.о. Кикинда

01.11.2021

01.11.2021

27 ROP-KIK-4644-CPA-8/2021 од 09.11.2021 Тамари Мршић, Кикинда, Кумановска бр. 52 на изградњи породичне стамбене зграде са једним станом, спратности П+0, у Кикинди, улица Кумановска број 36, на катастарској парцели број 21736 к.о. Кикинда

16.11.2021

16.11.2021

28 ROP-KIK-36496-CPI-2/2021 од 22.11.2021 Марко Степанчев из Мокрина, ул. Васе Стајића бр. 26 Изградња породичне стамбене зграде, спратности П+0, са једним станом, у Мокрину, улица Васе Стајића бр. 16 на катастарској парцели број 2000, к.о. Мокрин

26.11.2021

26.11.2021

29 ROP-KIK-35966-CPI-2/2021 од 02.12.2021
 
Didier Monchanin из Француске, бр. пасоша 21АА07643 (ЈМБГ: 0401952660087), са пребивалиштем у Мађарској, Padragi ut. 153, 8457 Ajka
 
стамбенa зградa П+1+Пк,
са три стана и помоћнa зграда П+0, у Кикинди, ул. Светосавска бр. 96
на кат. парц. број 8375, к.о. Кикинда
 

08.12.2021

08.12.2021

30 ROP-KIK-7628-CPI-2/2021 од 03.12.2021
 
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE PROMEDIA DOO KIKINDA, ул. Краља Петра I бр. 114
 
изградња стамбене зграде са
четири стана/апартмана за повремени боравак, објекат бр. 1 спратности П+Пк (категорије Б, класификациони број 112221)
и стамбене зграде са једним станом, објекат бр. 2 спратности П+Пк (категорије А, класификациони број 111011), у
Кикинди, у улици Живице Докић број 4 на катастарској парцели број 4141 к.о. Кикинда
 

10.12.2021

10.12.2021

31 ROP-KIK-40300-CPI-2/2021 од 12.12.2021
 
Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 постројење за прераду воде за пиће, капацитета 150 lit/s, са пратећом
инфраструктуром, у Кикинди, потес Град, на катастарској парцели број 10396/6 к.о. Кикинда
 

13.12.2021

13.12.2021

32 ROP-KIK-24594-CPA-20/2021 од 16.12.2021 Град Кикинда, ул Трг српских добровољаца бр. 12 за изградњу нестамбеног објекта - Централна пијаца у Кикинди, ул. Бранка Радичевића бр. 8, на катастарскoj парцели 4430 к.о. Кикинда

20.12.2021

20.12.2021

33 ROP-KIK-28019-CPIH-3/2021 од 17.12.2021 Иса Мирков из Кикинде, ул. Николе Француског бр. 137, на изградњи стамбеног објекта спратности П+0, у Кикинди, ул. Николе Француског бр. 139, на кат. парц. бр. 8181/1 к.о.
Кикинда

23.12.2021

23.12.2021

 

2020. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта Датум издавања
Датум објаве
 1  ROP-KIK-32509-CPI-4/2020 од 10.02.2020  Град Кикинда, са седиштем у Кикинди на адреси Трг српских добровољаца бр. 12  за изградњу канализације употребљених вода слива Железнички нови ред у насељу Кикинда, на кат. парц. бр. 1820, 1823/3, 1823/7, 1831.......... 21595 к.о. Кикинда

 11.02.2020

11.02.2020

2 ROP-KIK-9567-CPIH-4/2020 од 21.02.2020 Златку Феризовић из Швајцарске, адресна информација Via Salita Alla Shigsa за реконструкцију и доградњу стамбене зграде, П+0, и два помоћна објкета, спратности П+0, у ул. Стевана Синђелића бр.18, на кат. парцели број 9101 к.о. Кикинда, Категорија – А, класификациони број: 111011, класификациони број: 124220

26.02.2020

26.02.2020

3 ROP-KIK-8079-CPIH-5/2020 од 26.02.2020 „Taxi petrol“ d.o.o. из Панчева, адреса Баваништански друм 487 за изградњу самоуслужне аутоперионице у улици Јована Јовановић Змаја бр.131 у Кикинди, на катастарској парцели број 9985 К.О. Кикинда

03.03.2020

03.03.2020

4 ROP-KIK-1268-CPI-3/2020 од 04.03.2020 Рада Немешев из Кикинде, ул. Пере Сегединца бр. 57 и Нада Немешев из Кикинде, ул. Пере Сегединца бр. 59 на изградњи стамбеног објекта категорије А, класификацион бр. 111011, спратности П+0 у Кикинди, у ул. Пере Сегединца бр. 57, на кат. парцели бр. 5147 к.о. Кикинда

09.03.2020

09.03.2020

5 ROP-KIK-33669-CPIH-5/2020 од 06.03.2020 „Топола“ д.о.о. из Банатске Тополе, адреса Кикиндска бр. 25 за доградњу заливног система „Банатска Топола“, на кат. парц. бр. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925, 2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761, 2907, 3768, 2903 све к.о. Банатска Топола,

11.03.2020

11.03.2020

6 ROP-KIK-4071-CPIH-4/2020 30.04.2020 Милица Радновић, Кикинда, Доња Водоплавна бр. 11 на изградњи стамбеног објекта у основи и доградњи стамбеног објекта П+0 са претварањем таванског простора у стамбени простор П+Пк, у ул. Доња Водоплавна бр. 11 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4153 к.о. Кикинда

08.05.2020

08.05.2020

7 ROP-KIK-4644-CPI-2/2020 од 18.05.2020 Тамара Мршић из Кикинда, ул. Кумановска бр. 52 на изградњи породичне стамбене зграде са једним станом, спратности П+0, и изградња оградног зида на регулационој и међној линији у Кикинди, улица Кумановска број 36, на катастарској парцели број 21736 к.о. Кикинда

21.05.2020

21.05.2020

8 измена ROP-KIK-24594-CPA-15/2020 од 25.05.2020 Град Кикинда, са седиштем у Кикинди на адреси Трг српских добровољаца бр. 12 за изградњу нестамбеног објекта Централна пијаца у Кикинди, ул. Бранка Радичевића бр. 8, на кат.парц.бр. 4430 к.о.Кикинда

27.05.2020

27.05.2020

9 ROP-KIK-9468-CPIH-2/2020 од 24.05.2020 Милена Радаковић из Српске Црње, адреса Патријарха Арсенија Чарнојевића бр. 19 за изградњу стамбене зграде спратности П+0 у Кикинди ул. Албертова бр.7, на кат. парцелама број 3685 и 3686 к.о. Кикинда

29.05.2020

29.05.2020

10 ROP-KIK-31519-CPI-3/2020 од 25.05.2020 Предузеће за производњу, трговину на велико и мало, експорт импорт и пружање услуга Ватростал-Сивчев Биљана и Ортак ОД Кикинда, улица Раде Трнића бр. 139, Кикинда на реконструкцији, доградњи, надградњи и промени намене објекта означеног бројем 1 у ул. Раде Трнића бр. 226 у Кикинди, на катастарској парцели бр. 7628/137 к.о. Кикинда

01.06.2020

01.06.2020

11 ROP-KIK-33300-CPI-2/2020 од 04.06.2020. Град Кикинда, са седиштем у Кикинди на адреси Трг српских добровољаца бр. 12 психијатрија 12 за доградњу и реконструкцију објекта бр. 1.2., патологија, физијатрија, трансфузија и психијатрија Опште болница Кикинда, у ул. Ђуре Јакшића бр. 110, у Кикинди, на кат. парц. бр. 4909 к.о. Кикинда

05.06.2020

05.06.2020

12 ROP-KIK-7581-CPI-2/2020 од 04.06.2020. Град Кикинда, са седиштем у Кикинди на адреси Трг српских добровољаца бр. 12 изградња базена за пливање и тобоганског базена у Кикинди, потес Град, на кат. парц. бр. 2850 и 2851 к.о. Кикинда 11.06.2020

11.06.2020

13 ROP-KIK-13930-CPA-1/2020 од 12.06.2020 Славица Глушица из Кикинде ул. Милана Сивчева бр. 25 измена грађевинске дозволе за градњу спратне стамбене зграде са два стана спратности П+1, у ул. Милана Сивчева бр. 25 у Кикинди на кат. парцели бр. 762 к.о. Кикинда 19.06.2020

19.06.2020

14 ROP-KIK-12228-CPI-2/2020 од 26.06.2020 Града Кикинде са седиштем у Кикидни ул. Трг српских добровољаца бр. 12, и финансијера “Нинков“ д.о.о. Башаид са седиштем у Башаиду, ул. Пут за Меленце 1 за изградњу пута у улици Војице Кнежевића, на кат. парц. бр. 1498 к.о. Башаид (повез парцела 11180/1 са постојећим коловозом у улици Николе Тесле кат. парц. бр. 1496 к.о. Башаид)

03.07.2020

03.07.2020

15 ROP-KIK-13008-CPI-3/2020 од 17.07.2020 САВИЦА ВУЈАНИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА HOME LOOK КИКИНДА на изградњи пословно-стамбеног објекта П+0 у Кикинди, у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 169, на кат. парцели бр. 10036 к.о. Кикинда

24.07.2020

24.07.2020

16 измена ROP-KIK-33300-CPA-3/2020 од 31.07.2020. год Општа болница Кикинда за доградњу и реконструкцију објекта бр. 1.2., патологија, физијатрија, трансфузија и психијатрија Опште болница Кикинда, у ул. Ђуре Јакшића бр. 110, у Кикинди, на кат. парц. бр. 4909 к.о. Кикинда

31.07.2020

31.07.2020

17 ROP-KIK-35404-CPI-3/2020 од 17.08.2020 Град Кикинда са седиштем у Кикинди на адреси Трг српских добровољаца бр. 12 на изградњи истражно - експлоатационог бунара Б-12/17, на кат.парцелама бр. 10396/6 и 10396/7 к.о. Кикинда

19.08.2020

19.08.2020

18 ROP-KIK-21417-CPI-1/2020 од 13.08.2020 Марко Бечејац из Новог Сада, адреса Југ Богдана 35 на изградњи породичне стамбене зграде спратности П+0 и помоћне зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Светозара Милетића бр. 44, на катастарској парцели бр. 5963 к.о. Кикинда

20.08.2020

20.08.2020

19 ROP-KIK-9051-CPI-3/2020 од 28.08.2020 Миливој Влајнић из Кикинде, адреса Милоша Остојина бр. 99 за издавање решења - грађевинске дозволе на изградњи стамбене зграде спратности П+0 и помоћне зграде спратности П+0 у Кикинди ул Марка Краљевића бб на кат. парцели бр. 3186 к.о. Кикинда

03.09.2020

03.09.2020

20 ROP-KIK-26300-CPI-7/2020 од 28.08.2020 AGROITALY DOO MALI IĐOŠ,Салаш 16, Мали Иђош за наводњавање воћњака на катастарским парцелама бр. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 и 3792 К.О. Банатска Топола, на површини око 182ha (систем "кап по кап" за засад лешника), са водозахватом на Великом каналу

04.09.2020

04.09.2020

21 измена ROP-KIK-27388-CPA-8/2020 од 16.09.2020 Град Кикинда са седиштем у Кикинди на адреси Трг српских добровољаца бр. 12 измена грађевинске дозволе за изградњу канализационог колектора на катастарским парцелама бр. 3721 и 2702 К.О. Банатска Топола 22.09.2020

22.09.2020

22 ROP-KIK-20727-CPIH-3/2020 од 20.10.2020 Јована Грубић из Новог Сада, ул. Бранимира Ћосића бр. 19 на изградњи пословно стамбене зграде спратности П+1 у Кикинди, улица Угљеше Терзина бр. 2, на катастарској парцели број 6231, к.о. Кикинда

22.10.2020

22.10.2020

23 ROP-KIK-26462-CPI-2/2020 од 22.10.2020 Сандра Зарић из Кикинде, ул. Душана Васиљева бр. 31б на изградњи стамбеног објекта, спратности П+0, у Кикинди, у ул. Цара Душана бр. 105, на кат. парц. бр. 5640/1 к.о. Кикинда

26.10.2020

26.10.2020

24 ROP-KIK-30605-CPI-3/2020 од 22.11.2020 Златко Ћирић из Кикинде, улица Јована Јовановића Змаја број 11 претварање дела приземља пород. стамб. зграде бр. 1, П+0, у посл. простор, претварање тавана исте зграде у стамб. простор П+Пот и доградња терасе у приземљу, у Кикинди, ул. Ј. Ј. Змаја бр. 11, на катастарској парцели 8986, к.о. Кикинда и изградњу другог обј. П+0 у Кикинди, ул. Ј. Ј. Змаја број 11, на кат.парц. број 8986 и 8987/1, к.о. Кикинда 01.12.2020

01.12.2020

25 измена ROP-KIK-35636-CPA-3/2020 од 01.12.2020 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца 12 за изградњу светлосне саобраћајне сигнализације - семафора на раскрсници улица Милоша Великог, Стевана Синђелића и Стевана Сремца у Кикинди, на катастарским парцелама 21558, 9509, 21629/1 и 21613 К.О. Кикинда

02.12.2020

02.12.2020

26 ROP-KIK-15308-CPIH-3/2020 од 08.11.2020 Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu „Bell chemicals”, Banatsko Veliko Selo на доградњи зграде број 1, - Погон за паковање готових производа, спратности П+0, категорија објекта Б, класификациони број 125101, у улици Војвођанска, број 27, у Банатском Великом Селу, на кат.парцели број 2654/5 к.о Банатско Велико Село

03.12.2020

03.12.2020

27 ROP-KIK-29622-CPI-2/2020 од 07.12.2020 Миливој Бакић из Новог Сада, ул. Фрушкогорска бр. 6 за изградњу стамбеног објекта, спратности П+1, категорије „А“, класификационог броја 111011, укупна бруто површина објекта 149,57m2, у Кикинди, у ул. Николе Алексића бр. 2, на кат. парц. бр. 9717/1 к.о. Кикинда,

10.12.2020

10.12.2020

28 ROP-KIK-34316-CPI-2/2020 од 22.12.2020 Дејана и Наташе Јолић из Мокрина, ул. Светог Саве бр. 144 спратности П+0,
категорије А, класификациони број 111011,
у Мокрину, у улици Светог Саве број 146,
на кат.парцели 1044, к.о. Мокрин

25.12.2020

25.12.2020

 

2019. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта Датум издавања     Датум објаве Документи
 1  ROP-KIK-36073-ISAWHA-2/2019 од 04.01.2019  Јожи Барбул из Кикинде ул. Браће Татић бр. 29  изградња стамбеног објекта П+1, у ул. Браће Татић бр. 29 у Кикинди, на кат. парцели бр. 6602 к.о. Кикинда

 15.01.2019

15.01.2019

Преузмите акте
2 ROP-KIK-443-CPIH-2/2019 од 24.01.2019 Удружење Колпинг Друштво Србије из Новог Сада, ул. Словачка бр. 26/V/42 за изградњу стамбене зграде са једним станом П+Пк (категорије А, класификационог броја 111011), у ул. Ђуре Ђаковић бр. 28 у Сајану, на кат. парцели бр. 905 к.о. Сајан.

28.01.2019

28.01.2019

Преузмите акте
3 ROP-KIK-35883-CPIH-4/2019 oд 04.02.2019 "Ninkov" д.о.о. Пут за Меленце бр. 1 Башаид Изградња усип. коша, аспират. куће, елеваторске јаме и стубова, тампон ћелија, сушаре за житарице са CNG инст. и инт. саобраћајнице, на кат. парц.и бр. 11180/1 к.о. Башаид 06.02.2019

06.02.2019

Преузмите акте
4 ROP-KIK-5103-CPI-1/2019 од 06.03.2019 ЈП „Путеви Србије", Булевар Краља Александра бр. 282 изградња бициклистичке стазе на државном путу IБ-15, на кат. парцелама бр. 21542, 19364/2 и 19364/1 к.о. Кикинда и на кат. парцелама бр. 3247, 1522/3 и 1522/4 к.о. Наково

08.03.2019

08.03.2019

Преузмите акте
5 ROP-KIK-38015-CPI-2/2019 од 14.03.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 за реконструкцију моста преко Кикиндског канала, на општинском путу ОП II-4 Иђош-Мокрин, на катастарскoj парцели 5024 К.О. Иђош

18.03.2019

18.03.2019

Преузмите акте
6 ROP-KIK-30643-CPI-5/2019 од 19.03.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 Изградња јавног осветљења Зрењанински пут од локације Расадник до раскрснице са улицом Светосавска и Партизанска, К.П. 21538/3, 21677, ...21551/2 и 21538/1 КО Кикинда

19.03.2019

19.03.2019

Преузмите акте
7 ROP-KIK-26436-CPI-6/2019 од 20.03.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 изградња јавног осветљења Руско Село и Нови Козарци, на кат. парцели бр. 4716 к.о. Руско Село и кат. парцелама бр. 3304 и 3370/1 к.о. Нови Козарци

20.03.2019

20.03.2019

Преузмите акте
 8 ROP-KIK-35636-CPI-2/2019 од 19.03.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 Светлосна саобраћајна сигнализација-семафори на раскрсници улица Милоша Великог, Стевана Синђелића и Стевана Сремца у Кикинди, на катастарским парцелама: 21558, 9509, 21629/1 и 21613 К.О. Кикинда

22.03.2019

22.03.2019

Преузмите акте
9 ROP-KIK-3923-CPIH-3/2019 од 15.04.2019 Миле Ђурић и Владимир Ђурић обоје из Банатског Великог Села изградња стамбеног објекта, спратности П+1, у улици Иве Лоле Рибара бр. 2, на кат. парцели број 1416 к.о. Банатско Велико Село

18.04.2019

18.04.2019

Преузмите акте
10 ROP-KIK-10238-CPIH-2/2019 од 06.05.2019 Града Кикинда са седиштем у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на уклањању дела објекта, као и доградњи, надградњи и реконструкцији административне зграде категорије „В“ класификацони број 122012, у Банатском Великом Селу, ул. Омладинска бр. 2ђ, на кат. парц. бр. 983 к.о. Банатско Велико Село, означен под бројем 1

13.05.2019

13.05.2019

Преузмите акте
11 ROP-KIK-35638-CPI-2/2019 od 15.05.2019 Град Кикинда, са седиштем у Кикинди на адреси Трг српских добровољаца бр. 12 (мат.бр. 08176396 и пиб 100511495), за изградњу светлосне саобраћајне сигнализације-семафора на раскрсници улица Војводе Мишића и Ђоке Радака у Кикинди, на катастарским парцелама 21641, 6448 и 6449 К.О. Кикинда

16.05.2019

16.05.2019

Преузмите акте
12 ROP-KIK-12734-CPA-1/2019 од 15.05.2019 Град Кикинда, са седиштем у Кикинди на адреси Трг српских добровољаца бр. 12 (мат.бр. 08176396 и пиб 100511495), за изградњу канализације употребних вода у регулацији постојећих саобраћајница у складу са фактичким стањем на терену категорије „Г“, класификационог броја 222311 – спољна канализациона мрежа укупне дужине 4.124,60m у Кикинди у деловима улица Башаидски друм, Карловачки друм, Шумице, Милошевачки друм, Шумицино сокаче и Микро насеље у Кикинди на катастарским парцелама број 10315, 21473/1,....10762, 10757 све К.О. Кикинда

22.05.2019

22.05.2019

Преузмите акте
13 ROP-KIK-35637-CPI-2/2019 од 31.05.2019 ГРАД КИКИНДА за изградњу светлосне саобраћајне сигнализације-семафора на раскрсници улица Партизанске и Јована Јовановића Змаја у Кикинди, на катастарским парцелама 10050, 10049 и 21623 К.О. Кикинда

04.06.2019

04.06.2019

Преузмите акте
14

ROP-KIK-11609-CPIH-2/2019;

од 05.06.2019

Клачак Роберт и Христић Клачак Даринка из Кикинде, улица Петефи Шандора бр. 6/11 изградња стамбеног објекта П+0, у ул. Угљеше Терзина бр. 60 у Кикинди, на кат. парцели бр. 8492 К.О. Кикинда 07.06.2019

13.06.2019

Преузмите акте
имена 15 ROP-KIK-24594-CPA-8/2019 од Града Кикинда са седиштем у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 централна пијаца измена прве и друге фазе I и II фазе Бранка Радичевића бр. 8

04.07.2019

04.07.2019

Преузмите акте
16 усаглашен ROP-KIK-18389-CPIH-2/2019 од 15.07.2019 „GRINDEX“ из Кикинде, улица Милоша Великог бр. 80 за изградњу производне хале са анексом за утовар машина и анексом за администрацију- I фаза, у ул. Милоша Великог бр. 80 у Кикинди, на кат. парцели бр. 9529 К.О. Кикинда

15.07.2019

15.07.2019

Преузмите акте
17усаглашен ROP-KIK-16890-CPIH-3/2019 од 29.07.2019 Љиљана Кнежевић из Кикинде, улица Генерала Драпшина бр. 147 за изградњу стамбеног објекта спратности П+0 и помоћног објекта-гараже спратности П+0, у ул. Краља Петра I бр. 131 у Кикинди, на кат. парцели бр. 2424 К.О. Кикинда

31.07.2019

31.07.2019

Преузмите акте
18 ROP-KIK-21754-CPI-1/2019 од 26.07.2019 RVZ "Zrenjaninska biskupija" Stambeni objekat za zajedničko stanovanje-dom koji pruža brigu za starije preko 400 m2 Spratnost P+1+Pk Novi priključci na gradsku vodovodnu mrežu, fekalnu kanalizaciju i gasnu instalaciju Ne planira se poseban priključak na elektroenenergetsku mrežu. Koristi se priključak za objekat u kralja Petra I br.116

02.08.2019

02.08.2019

Преузмите акте
19 ROP-KIK-15068-CPI-4/2019 од 30.07.2019 Адриан и Бранка Орос из Руског Села, ул. Братства Јединства бр. 219, за изградњу стамбеног објекта спратности П+Пк и помоћног објекта спратности П+0 у Руском Селу ул. Братства Јединства бр. 159, на катастарској парцели 2078 К.О. Руско Село

06.08.2019

06.08.2019

Преузмите акте
20 ROP-KIK-10245-CPI-2/2019 од 01.08.2019 Град Кикинда за изградњу Културног центра, спратности П+0, улица Николе Тесле бр. 2, на кат. парц. бр. 5/1 к.о. Банатска Топола

07.08.2019

07.08.2019

Преузите акте

21 Усаглашен

ROP-KIK-6180-CPIH-3/2019 од 05.08.2019 Биљана Тодорић из Ваљева, улица Ђердапска бр. 34 изградња стамб. зграде П+0 на кат. парц. 9015 к.о. Кикинда и помоћне зграде П+0 на кат. парц. 9016 к.о. Кикинда, у Кикинди улица Вука Караџића бр. 37 09.08.2019

09.08.2019

Преузмите акте
22 ROP-KIK-10653-CPI-2/2019 од 08.08.2019 Град Кикинда за изградњу зграде за одмор и ноћење излетника и пословнe зградe у оквиру комплекса „Језеро“ у Новим Козарцима, на кат. парцели бр. 2011 к.о. Нови Козарци, потес Село

14.08.2019

14.08.2019

Преузмите акте
23 измена ROP-KIK-24781-CPA-9/2019 од 21.08.2019 NINKOV doo измена грађевинске дозволе за изградњу подног складишта П + 0 у Башаиду, Пут за Меленце број 1

28.08.2019

28.08.2019

Преузмите акте
24 измена ROP-KIK-29894-CPA-8/2019 од 21.08.2019 Јожи Барбул из Кикинде ул. Браће Татић бр. 29 измена грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта П+1, у ул. Б.Татић бр. 29 у Кикинди, на кат. парц. бр. 6602 к.о. Кикинда 28.08.2019

28.08.2019

Преузмите акте
25 измена ROP-KIK-11609-CPA-5/2019 од 28.08.2019 Роберт Клачак и Христић Клачак Даринка обоје из Кикинде ул. Петефи Шандора бр. 6/11 за изградњу стамбеног објекта П+0 у Кикинди, ул. Угљеше Терзина бр. 60, на кат.парц.бр. 8492 к.о.Кикинда

30.08.2019

30.08.2019

Преузмите акте
26 ROP-KIK-22087-CPI-2/2019 од 29.08.2019 Љиљана Кришан, Војводе Путника бр. 23/1/2, Кикинда за изградњу стамбеног објекта П+0, у Кикинди, Цара Душана бр. 180, на кат. парцели бр. 1972 к.о. Кикинда

30.08.2019

30.08.2019

Преузмите акте
27 ROP-KIK-20357-CPI-2/2019 од 13.09.2019 Јасмина Симовић из Кикинде ул. Албертова бр. 200, и Бошко Симовић из Кикинде ул. Јосифа Панчића бр. 6, за изградњу стамбеног објекта спратности П+0 и помоћног објекта спратности П+0 у Кикинди ул. Кумановска бр. 78, на катастарској парцели 3313/1 К.О. Кикинда

20.09.2019

20.09.2019

Преузмите акте
28 ROP-KIK-32505-CPI-4/2019 од 27.09.2019 Град Кикинда за изградњу канализације употребљених вода слива Стрелиште у Кикинди, на кат. парцелама бр: 44, 46,...21561 и 21562; све К.О. Кикинда

27.09.2019

27.09.2019

Преузмите акте
29 измена ROP-KIK-443-CPA-6/2019 од 25.09.2019 Удружење Колпинг Друштво Србије из Новог Сада, ул. Словачка бр. 26/V/42 измена грађевинске дозволе за изградњу стамбене зграде са једним станом П+Пк, у ул. Ђуре Ђаковића бр. 28 у Сајану на кат. парцели бр. 905 к.о. Сајан

02.10.2019

02.10.2019

Преузмите акте
30 измена ROP-KIK-8867-CPA-12/2019 од 14.10.2019 Ивану Јовић и Санијели Јовић обоје из Кикинде ул. Ђоке Радака бр. 2/8 измена инвеститора

17.10.2019

17.10.2019

Преузмите акте
31 ROP-KIK-27388-CPI-2/2019 од 28.10.2019 Град Кикинда, са седиштем у Кикинди на адреси Трг српских добровољаца бр. 12 за изградњу канализационог колектора на кат. парцелама бр. 3721 и 3645 К.О. Банатска Топола

28.10.2019

28.10.2019

Преузмите акте
32 ROP-KIK-34232-CPA-1/2019 од 06.11.2019 Јелена Сараволац из Кикинде, ул. Краљевића Марка бр. 192 за изградњу стамбене зграде са једним станом П+1, у ул. Марка Краљевића бр. 192 у Кикинди на кат. парцели бр. 7513/5 к.о. Кикинда

12.11.2019

12.11.2019

Преузмите акте
33 ROP-KIK-4194-CPIH-6/2019 од 08.11.2019 Славица Кенешки из Кикинде ул. Светозара Милетића бр. 94 на изградњи стамбене зграде П+0, у ул. Партизанска бб у Кикинди, на кат. парцели бр. 20248 к.о. Кикинда

12.11.2019

12.11.2019

Преузмите акте

34

ROP-KIK-19837-CPIH-3/2019 од 18.11.2019

Зоран Белић из Кикинде, улица Светозара Милетића бр. 73 доградња терасе и надградња дела породичне стамбене зграде са једним станом, објекта број 2 спратности П+Пк, у Кикинди улица Светозара Милетића бр. 73 22.11.2019

22.11.2019

Преузмите акте
35 ROP-KIK-1403-CPI-4/2019 од 27.11.2019 Град Кикинда на изградњи производно-складишно–пословног објекта, у ул. Иђошки пут бр. 4, у Кикинди, на кат. парц. бр. 21703 к.о. Кикинда

27.11.2019

27.11.2019

Преузмите акте
36 ROP-KIK-5174-CPI-3/2019 од 27.11.2019 Град Кикинда на изградњи јавног осветљења улице у деловима улица Партизанске, Јована Јовановића Змаја и Михајла Пупина, на катастарским парцелама 10050, 10049...21677 к.о. Кикинда у регулацији постојеће саобраћајнице,

29.11.2019

29.11.2019

Преузмите акте
37 ROP-KIK-12854-CPI-5/2019 од 29.12.2019 Град Кикинда изградња саобраћајних површинa са јавним осветљењем и пратећом инфраструктуром, у оквиру радне зоне „Расадник“ у Кикинди, на кат. парцелама бр. 21721/3,...21271 к.о. Кикинда

29.11.2019

29.11.2019

Преузмите акте
38 ROP-KIK-12851-CPI-2/2019 од 29.11.2019 Град Кикинда изградњa Постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода у оквиру радне зоне „Расадник“ у Кикинди на кат. парцелама бр. 21721/8, 21721/9, 21686/2, 21402 и 21721/3 к.о. Кикинда

29.11.2019

29.11.2019

Преузмите акПреузмите те
 39 ROP-KIK-12850-CPI-2/2019 од 29.11.2019 Град Кикинда на изградњи Царинског реферата у оквиру радне зоне „Расадник“ у Кикинди на кат. парцелама бр. 21721/7 и 21721/3 к.о. Кикинда,

29.11.2019

29.11.2019

Преузмите акте
40 ROP-KIK-19463-CPI-4/2019 од 10.12.2019 Завод за јавно здравље Кикинда Изградња зграде здравства, објекат микробиологије Завода за јавно здравље Кикинда, П+1, у ул. Генерала Драпшина бр. 81, у Кикинди, на кат. парц. бр. 4681 к.о. Кикинда

13.12.2019

13.12.2019

Преузмите акте
41 ROP-KIK-24788-CPI-2/2019 од 10.12.2019 „GREEN SOFT PLANT” DOO KIKINDA, Пут за Кинђу бр. 35 из Кикинде изградња биогасног постројења за производњу електричне енергије Кинђа снаге 999kW, на кат. парц. бр. 17549/3 к.о. Кикинда,

17.12.2019

17.12.2019

Преузмите акте
42 ROP-KIK-32267-CPI-3/2019 од 20.12.2019 MECAFOR PRODUCTS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KIKINDA доградња производно-пословног објекта, у Ул. Вука Караџића бр. 70 у Кикинди, на кат. парцели 9538/20 к.о. Кикинда

23.12.2019

23.12.2019

Преузмите акте

 

2018. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта Датум издавања     Датум објаве Документи
           
 1  ROP-KIK-24594-CPI-3/2018 од 03.01.2018 Град Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495)  за изградњу нестамбеног објекта –Централна пијаца, зграде бр. 1 и зграде бр. 2, у три фазе у Кикинду ул. Бранка Радичевића бр.8 на кат.парц.бр.4430к.о. Кикинда

09.01.2018

09.01.2018

 Преузмите акте
2 ROP-KIK-559-CPI-2/2018 од 18.01.2018 Град Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495) за топловод за потребе гашења котларнице у Хајдук Вељковој у регулацији постојећих саобраћајница, на кат. парц. бр. 21594, 4447, 21593, 4375, 4380/1, 4380/2, 4384 к.о. Кикинда

19.01.2018

19.01.2018

Преузмите акте
3 ROP-KIK-1784-CPI-1/2018 од 25.01.2018 „НИС“ а.д. Нови Сад, из Новога Сада изградња канализационих прикључака SSG 4 на фекални и атмосферски колектор

31.01.2018

31.01.2018

Преузмите акта
4 ROP-KIK-2034-CPI-1/2018 од 29.01.2018 Инвеститор, Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добрвољаца бр. и финансијер НИС“ а.д. Нови Сад, из Новога Сада измештање/укидање постојећих инсталација и прикључака на комуналну инфраструктуру (водовод) и изградња нових на кат.парц.бр. 10735/7, 10735/8 и 21681 к.о.Кикинда, ул. Београдски пут бб

01.02.2018

01.02.2018

Преузмите акта
5 ROP-KIK-29969-CPI-2/2018 од 31.01.2018 Град Кикинда изградња пешачког моста у Кикинда , Штеванчева бара (старо језеро),

01.02.2018

01.02.2018

Преузмите акта
6 ROP-KIK-2173-CPA-1/2018 од 30.01.2018 Берислав и Невенка Кошчал обоје из Рускога Села, ул. Његошева бр. 7. за изградњу приземне стамбене зграде са сутереном Су+П+0 (монтажна кућа) у Руском Селу, ул. Његошева број 7, на кат. парц.бр. 69 к.о.Руско Село, категорије А, класификационог броја 111011

02.02.2018

02.02.2018

Преузмите акте
7. ROP-KIK-37383-CPI-3/2018 од 06.02.2018. године Владимира Чоко из Кикинде стамбенa зграде са једним станом у Кикинди, у ул. Генерала Драпшина бр. 128

13.02.2018

14.02.2018

Преузмите акта
8. ROP-KIK-2428-TPCI-2/2018 од 14.02.2018.године ZOPPAS INDUSTRIES SERB DOO KIKINDA привремена грађевинска дозвола за истражне радове за потребе фундирања производног објекта

21.02.2018

21.02.2018

Преузмите акта
9 ROP-KIK-39776-CPI-3/2018 од 02.03.2018. године; Синиша Мержан Кикинда, Војводе Мишића бр. 27 За реконструкцију приземне стамбене зграде број 1 и претварање тавана у стамбени простор, зграде са једним станом, спратности П+Пк, категорије А, класификациони број 111011 у Кикинда, улица Војводе Мишића број 27 на катастарској парцели број 6342/2 к.о. Кикинда

09.03.2018

09.03.2018

Преузмите акте
10 ROP-KIK-25135-CPIН-3/2018 од 23.03.2018. године BPS BIOTEC ORGANIC doo Novi Sad изградња биогасне електране инсталисане снаге до 1MW, у Мокрину, Кикиндски пут бб

30.03.2018

30.03.2018

Преузмите акта
11 ROP-KIK-29992-CPI-3/2018 од 29.03.2018 Грубиша Владимир из Кикинде измена решења решења грађевинске дозволеј број ROP-KIK-29992 -CPIH -2/2017 2 од 29.12 .2017.

04.04.2018

04.04.2018

Преузмите акта
12 ROP-KIK-2428-CPI-3/2018 од 12.04.2018. ZOPPAS INDUSTRIES SERB DOO KIKINDA за изградњу производног објекта, на кат. парцели бр. 21714 к.о. Кикинда, ул. Зрењанински пут бб, (категорије „В“, класификациони број 125103), спратности П+0

13.04.2018

13.04.2018

Преузмите акте
13 ROP-KIK-4493-CPI-2/2018 од 23.04.2018. године; Ања Бистричић адаптација, доградња терасе и прикључење на канализациону мрежу стамбеног објекта,у кикинди

30.04.2018

30.04.2018

Преузмите акта
14 ROP-KIK-38605-CPIН-6/2018 од 24.04.2018. године; FCC Kikinda doo, изградња складишта неопасног отпада у ул. Теремијски друм бб у Кикинди,

30.04.2018

30.04.2018

Преузмите акта
15 ROP-KIK-25739-CPI-2/2018 од 29.05.2018. године; Никола Жеравица изградња водозахвата са потисним цевоводом за заливни систем “, у ванграђевинском реону, потес Дерић

04.06.2018

04.06.2018

Преузмите акта
16 ROP-KIK-31891-CPI-2/2018 од 31.05.2018. године; ДОО АЛТ из Кикинде и Трифунац Гизела из Кикинде Изградња стамбено пословне зграде у Кикинди

06,06,2018

06.06.2018

Преузмите акта
17 ROP-KIK-13216-CPIН-2/2018 од 06.06.2018. године Ружа Тркуља из Кикинде Изградња новог објекта, стамбени објекат

08.06.2018

08.06.2018

Преузмите акта
18 ROP-KIK-9832-CPIН-3/2018 од 10.06.2018. године; Милана Француски из Кикинде Изградња новог објекта , стамбени објекат

14.06.2018

14.06.2018

Преузмите акта
19 ROP-KIK-1567-CPIН-4/2018 од 02.07.2018. године Naftagas-Naftni servisi d.o.o. изградња хале за електро-магнетно испитивање тубинга и постројење за депарафинацију и прање тубинга, у Кикинди

09.07.2018

09.07.2018

Преузмите акта
20 ROP-KIK-15564-CPI-2/2018 од 09.07.2018. године Ђура Радо Стамбенa зградa са једним станом у Кикинди

12.07.2018

12.07.2018

Преузмите акта
21 ROP-KIK-19199-CPIH-2/2018 од 14.07.2018. године СЗТР „Тестотека“ Кристе Прекпалај пр, Кристе Прекпалај доградња стамбено пословног објекта, спратности П+1, доминантне категорије „Б“ у ул. Чанадска бр.26

18.07.2018

18.07.2018

Преузмите акта
22 ROP-KIK-13225-CPI-4/2018 од 24.08.2018. године; Terra Panonica d.o.o. Мокрин ул. Светог Саве бр. 25, који је поднет преко пуномоћника Љиљане Родић Бодрожић из Кикинде реконструкцију и доградњу објекта са променом намене из стамбеног у производни, у улици Раде Трнића бр. 30, на кат. парц. бр. 1790 к.о. Мокрин

30.08.2018

30.08.2018

Преузмите акте
23 ROP-KIK-25625-CPA-1/2018 од 02.09.2018 измена Шибул Веселина, ул. Николе Француског бр. 78 из Кикинде за изградњу приземног стамбеног објекта спратности П+0 у Кикинди у улици Кумановска број 28, на кат.парц.бр. 3011, лист непокретности бр. 9055 к.о.Кикинда

07.09.2018

07.09.2018

Преузмите акте
24 измена ROP-KIK-25134-CPA-3/2018 од 20.09.2018 A.D. "Kozara", Banatsko Veliko Selo за изградњу система за наводњавање Заливни систем „Козара“ подсистеми С1 и С3 фаза I, Банатско Велико Село

27.09.2018

27.09.2018

Преузмите акте
  Essentico“ ДОО из Куле ул. Индустријска зона бб ROP-KIK-9347-CPA-4/2018 од 03.10.2018 изградњу кланице папкара са расецањем меса папкара и прерадом меса папкара, производњом топљене масти животињског порекла и чварака, Кланица са прерадом меса (категорија „В“, класификационог броја 125103) и Управне зграде(категорија „В“, класификационог броја 125103)

09.10.2018

09.10.2018

Преузмите акте
24 Град Кикинда ROP-KIK-28682-CPI-2/2018 од 29.10.2018 изградња прикључка на фекалну канализацију са кат. парц. бр. 9279 на кат. парц. бр. 21611 к.о. Кикинда (улица Браће Средојев), , категорија „Г“ класификационог броја 222311 и 222312

30.10.2018

30.10.2018

Преузмите акте
25 Лепушки Стојков из Мокрина ул. Васе Стајића бр. 106 ROP-KIK-27719-CPI-2/2018 од 27.11.2018 изградњa породичне стамбене зграде П+Пк, у ул. Васе Стајића бр. 106 у Мокрину, на кат. парцели бр. 2224 к.о. Мокрин

04.12.2018

04.12.2018

Преузмите акте
26 "Kipetrol" доо Торђански пут бр. 1 Башаид ROP-KIK-23455-CPIH-3/2018 од 24.12.2018 за изградњу биогасног постројења KIPETROL BIOGAS 1MW на кат. парцели бр. 9320/1 к.о. Башаид

27.12.2018

27.12.2018

Преузмите акте

 

2017. година

 

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта Датум издавања     Датум објаве Документи
           
 1 ROP-KIK-20860-CPI-2/2017 од 27.01.2017   "Wood-Mizer Balkan" ДОО из Кикинде, ул. Светосвска бр. 21, (матични број 08739978, ПИБ 100709596)  изградња пословно-стамбене зграде доминатна категорија В класификација 123002, у Кикинди, ул. Иве Лоле Рибара бр. 8, на кат. парц. бр. 8479 к.о. Кикинда

 31.01.2017

31.01.2017

Преузмите акте
2 ROP-KIK-3484-CPI-1/2017 од 19.02.2017 „Јединство“ ДОО из Кикинде, (пиб бр. 100510189, мат бр.
08021937), ул. Башаидски друм бр. бб,
изградња пословног објекта – продавнице П+0, на кат. парцели бр. 8615/3 к.о. Кикинда, у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 82 у Кикинди, (категорија „Б“, класификациони број 123001)

24.02.2017

24.02.2017

Преузмите акта
3 ROP-KIK-1590-CPIH-2/2017 од 03.03.2017 Бркин Дејан из Кикинде, ул. Цара Душана бр. 92 изградња стамбене зграде са једним станом, П+0, категорије А,
класификационог броја 111011,

10.03.2017

10.03.2017

Преузмите акта
4 ROP-KIK-5249-CPI-2/2017 од 20.03.2017 Бајшански Неца и Милица из Мокрина, ул. Маркових бр. 43, изградња стамбене зграде са једним станом, спратности П+0, габарита 10,50 x 10,20m`, и помоћног објекта (складиште за пољопривредне производе),спратности П+0, габарита 14,18 x 20,25m`, на кат. парцели бр. 1059 к.о.Мокрин,у Мокрину, ул. Светог Саве бр. 132

21.03.2017

21.03.2017

Преузмите акта
5 ROP-KIK-3822-CPI-2/2017 од 01.04.2017 Горан Абрахам из Кикинде ул. Цара Душана бр. 174 изградња стамбеног објекта, у Кикинди у ул. Цара Душана бр. 205

06.04.2017

06.04.2017

 

Преузмите акта
6 ROP-KIK-20526-CPIH-3/2017 од 04.04.2017 Кила Коцкар из Кикинде, ул. Тозе Марковића бр. 24, изградња стамбене зграде са једним станом (категорија „А“, класификациони број 111011), спратности П+1+Пк, укупне нето површина објекта 291,10m², укупне бруто површина објекта 400,00m²; на кат. парцели бр. 6117к.о. Кикинда, у Кикинди, ул. Милоша Великог бр. 19.
 

10.04.2017

10.04.2017

Преузмите акта
7 ROP-KIK-9347-CPI-1/2017 од 10.04.2017 “Essentico“ ДОО из Куле ул.Индустријска зона бб изградња кланице папкара са расецањем меса папкара и прерадом меса папкара, производњом топљене масти животињског порекла и чварака, спратности П+1+Пк, (категорија „В“, класификациони број 125103), објекат максималних габаритних димензија 44,20*19,60m, и продајни објекат – продавница, (категорија „Б“, класификациони број 123001), спратности П+0, габарита 9,75*11,55m, на кат. парцели бр. 20081/8к.о.Мокрин, у Мокрину, ул. Кикиндски пут бб, објекат се не прикључује на јавну инфраструктуру, већ се решавају у склопу парцеле.

19.04.2017

19.04.2017

преузмите акта
8 ROP-KIK-8867-CPIH-2/2017 од 17.04.2017 Иван Јовић из Кикинде, Улица Ђоке Радака број 2/8, изградња стамбеног објекта П+0, категорије А,
класификационог броја 111011, у габаритима 9,92х6,63 + 8,72x4,97 + 3,0x6,0 + 1,5x1,97 m`,
приказаним у изводу из пројекта за грађевинску дозволу, укупне бруто изграђене површине 130,0 m2, у Кикинди, у Улици Албертова бр. 34, на к.п. бр. 3566 к.о.Кикинда,

20.04.2017

20.04.2017

Преузмите акта
9 ROP-KIK-18675-CPIH-4/2017 од 21.04.2017 “Телеком Србија” а.д. Београд, Улица Таковска број 2, Београд изградња цеви за
електронске комуникације Кикинда,дужине
8.460 м, у регулацији пута Мокрин – Банатско Аранђелово, од Мокрина до реке Златице,
преко катастарских парцела бр. 3990/1, 22553, 22484/1, 22552, 22465, 22551, 22462, 22550,
22456, 22549, 22461 и 22447 к.о. Мокрин

24.04.2017

24.04.2017

Преузмите акта
10 ROP-KIK-10539-CPI-1/2017 од 20.04.2017 Бранислав Ненадић из Кикинде ул. Хајдук Вељкова бр. 10, изградња пословног објекта (гвожђара) категорија „Б“, класификациони број 123001 са приступном рампом за инвалиде
површине 24.26m2, спратности П+0, разуђеног габарита (13,28 х 12,00) + (13,13 х 7,29) m`,
укупно нето површине 215,20m2, укупно бруто
површине 251,50m2 на кат.
парцели бр. 8480 к.о. Кикинда, у Кикинда, ул. Браће Татића бр.
56

25.04.2017

25.04.2017

Преузмите акта
11 ROP-KIK-5536-CPI-2/2017 од26.04.2017 “Телеком Србија” а.д. Београд, Улица Таковска број 2, Београд изградњу цеви за
електронске комуникације Кикинда,дужине
5.400 м, у регулацији пута Ново Милошево – Кикинда, од канала до МСК Кикинда, преко
катастарских парцела бр. 19473, 19212, 19435, 19198, 21552/2 и 21551/2 к.о. Кикинда

28.04.2017

28.04.2017

Преузмите акта
12 ROP-KIK-11895-CPI-1/2017 од 04.05.2017 Киш Гези из Новог Бечеја ул. Петефи Шандора бр. 7 и Киш Радмили из Београда општина Палилула ул. Стевана Мусића бр. 2 изградњу стамбене зграде са једним станом, спратности П+Пк, разуђеног габарита 10,70 x 8,74 + 4,45 x 1,0 + (1,27/2)²x ¶/2 + 2,93/2 * 0,537 * 4 + 3,18 x 5,60 + 2,50 x 1,15/2 = 101,75 + 19,25 m`, бруто површина приземља је 121m2, површина степеништа 7,5m2, и помоћни објекат (гаража, остава за алат) ,спратности П+0, разуђеног габарита (12,54+12,42)/2 x 6,50, површина објекта у основи је 81,12m2, укупно бруто површине 81,12m2, на кат. парцели бр. 21708к.о. Кикинда, у Кикинда, ул. Козарачка бр. 3, са прикључењем објекта на јавну инфраструктурну мрежу: канализациони, електроенергетски и саобраћајни прикључак

09.05.2017

09.05.2017

Преузмите акта
13 ROP-KIK-27082 -CPA-4/2017 од 09.05.2017 Љиљана Глушица из Кикинде, улица Милана Сивчева број 25 , изградњу самостојећег стамбено - пословног објекта, П+1, у Кикинди, ул. Дистричка бр. 28, на кат. парцели бр. 2892/1 к.о. Кикинда за које је инвеститор био Синиша Глушица из Кикинде, по добијеној грађевинској дозволи бр. ROP - KIK-27082 -CPA-3/2017, од 19.10.2016 год, а садашњи инвеститор је Љиљана Глушица из Кикинде

12.05.2017

12.05.2017

 

Преузмите акта
14 ROP-KIK-8867-CPA-3/2017 од 15.05.2017 Иван Јовић из Кикинде, Улица Ђоке Радака број 2/8, измена решења грађевинске дозволе број ROP-KIK-8867-CPIH-2/2017 од 20.04.2017. године, за изградњу стамбеног објекта П+0, у Кикинди, у Улици Албертова број 34, на катастарској парцели број 3566 к.о. Кикинда

18.05.2017

18.05.2017

Преузмите акте
15 ROP-KIK-8816-CPIH-4/2017 од 19.05.2017 Данка Јанков из Кикинде, Улица Вука Караџића број 9, реконструкцију и надзиђивање постојећег стамбеног објекта
број 1 из листа непокретности, спратности П+0, габарита 18,68 x 7,85 m`; након надзиђивања мења се спратност
постојећег стамбеног објекта у П+Пк, категорија објекта „А“ и класификациони број
111011, остају непромењени, па ће укупна бруто грађевинска површина објекта износити
293,28 m2, а укупна нето грађевинска површина 230,93 m2, висина објекта (слеме) 8,26 m
(апсолутна висинска кота 89,85 mnm),, у Кикинди, у Ул. Вука Караџића бр. 9,

23.05.2017

23.05.2017

Преузмите акта
16 ROP-KIK-12016-CPIH-3/2017 од 19.06.2017 инвеститор, ГРАД КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца
бр.12 и финансијер Le Belier Kikinda, Livnica
Kikinda D.O.O. из Кикинде, Ул. Милошевачки пут
бр. 34,
изградња дела јавне водоводне мреже у регулацији
постојеће улице Шумица, преко кат. парцела бр. 21680, 10745/2 и 10744/1 к.о. Кикинда

21.06.2017

21.06.2017

Преузмите акта
17 ROP-KIK-14859-CPI-2/2017 од 02.07.2017 Павлов Слободан из Новог Милошева изградња стамбене зграде са једним станом, спратности П+1, габарита (13,20 x 5,15 + 8,20 x 6,00 + 4,872 x 3,14/4 + 0,46 x 5,70 + 3,85 x 1,04) м`, површине објекта у основи 280,08 м2

06.07.2017

06.07.2017

Преузмите акта
18 ROP-KIK-28646-CPIН-4/2017 од 07.07.2017 НИС а.д. Нови Сад из Новога Сад ул. Народног фронта бр.12, изградња комплекса станице за снабдевање горивом „Кикинда 4“, на кат. парцелама бр. 10735/7 к.о.Кикинда,у Кикинди, ул. Београдски пут бб

11.07.2017

11.07.2017

Преузмите акта
19 ROP-KIK-15633 -CPI-2/2017 од 11.07.2017 Didier Monchanin из Париза реконструкција и доградња стамбене зграде са једним станом у Кикинди, Улица Угљеше Терзина

17.07.2017

17.07.2017

Преузмите акта
20 ROP-KIK-12722-CPI-3/2017 од 18.07.2017 JП “Србијагас“ Нови Сад, и „Град Кикинда“ из Кикинде, изградња МРС „Индустријска зона Кикинда и дистрибутивног гасовода од PE цеви MOP 4 bar у регулацији постојећих саобраћајница

19.07.2017

19.07.2017

Преузмите акта
21 ROP-KIK-14859-CPI-4/2017 од 20.09.2017 Павлов Слободану из Новог Милошева, Улица Жарка Зрењанина број 36 на кат. парцели бр. 7361 к.о. Кикинда, површина парцеле је 792,00 м2, у Кикинди, Улица Албертова број 192

26.09.2017

26.09.2017

Преузмите акте
22 ROP-KIK-30666-CPI-1/2017 од 05.10.2017 Дејан Бунгхарт из Кикинде изградњу стамбеног и помоћног објекта, у Кикинди у Улици Његошева бб

09.10.2017

09.10.2017

Преузмите акта
23 ROP-KIK-17603-CPI-5/2017 од 06.10.2017 Вукици Колдан из Кањиже изградња стамбене зграде са једним станом у Кикинди

13.10.2017

13.10.2017

Преузмите акта
24 ROP-KIK-13929 -CPA-5/2017 од 23.10.2017 “BUS COMPUTERS” д.о. из Кикинде, измена решења грађевинске дозволе број ROP-KIK-13929-CPIH-2/2017 од 03.10.2016. године

27.10.2017

27.10.2017

Преузмите акта
25 ROP-KIK-32944 -CPA-1/2017 од 24.10.2017 Град Кикинда измена решења грађевинске дозволе број III -01 -351 -560 /201 4 од 11.03 .201 5. године

27.10.2017

27.10.2017

Преузмите акта
26 ROP-KIK-24883-CPIH-4/2017 од 26.10.2017 Недељков Горану из Мокрина за изградњу породичне стамбене зграде(категорија „А“,класификациони број 111011), спратности ПОД+П, габарита (19,07 x 10,21 + 1,56 x 1,50) м`, површина објекта у основи је 196,82м2, Укупно нето површина објекта 175,29м², укупна бруто развијена грађевинска површина објекта 230,05м, у Моркину

01.11.2017

01.11.2017

Преузмите акте
27 ROP-KIK-24781-CPIH-4/2017 od 22.11.2017 ,,Нинков“ Д.О.O са седиштем у Башаиду, Изградња подног складишта у Башаиду

28.11.2017

28.11.2017

Преузмите акта
28 ROP-KIK-37424-CPI-1/2017 od 30.11.2017 „Lidl Srbija KD“ са седиштем у Новој Пазови изградњa зграде за трговину на велико и мало – Супермаркет, П+0, са интерном саобраћајницом и паркинг простором

07.12.2017

07.12.2017

Преузмите акта
29 ROP-KIK-36023-CPI-2/2017 od 14.12.2017 Град Кикинда изградњa вишепородичне стамбене зграде,спратности П+2+Пот, у Кикинди, ул. Душана асиљева бр. 45, са новопројектованим прикључцима на јавну саобраћајницу, електро мрежу, водоводну, канализациону, гасну и телекомуникациону инфраструктуру.

18.12.2017

18.12.2017

Преузмите акта
30 ROP-KIK-40159-CPI-1/2017 од 27.12.2017 „GORDON“ doo са седиштем у Суботици изградња текстилне фабрике у Кикинди

28.12.2017

28.12.2017

Преузмите акта
31 ROP-KIK -29992 -CPI -2/2017 од 27.12.2017 Грубиша Владимир изградња породичне стамбене зграде у Кикинди

29.12.2017

29.12.2017

Преузмите акта

 

2016. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта Датум објаве Документи
           
 1 ROP-KIK-1239-CPIH-2/2016 од 25.03.2016   Никтан ДОО Нови Сад, Модене бр.1, матични бр. 20896736, пиб.бр.107917558  изградња аутоперионице П+0 у Кикинди у ул. Светосавска бр. 140, на катастарској парцели бр. 8308 к.о. Кикинда  31.03.2016  Преузмите акте
2 ROP-KIK-6187-CPI-1/2016 од 13.04.2016 MECAFOR PRODUCTS d.o.o. Senta Novosadski put broj 7, Senta, матицни бр.20362413, пиб бр. 105353087 Изградњa самостојећег производно-пословног објекта, (I фаза), П+0, који чини целину од следећих појединих делова објекта: Индустријска зграда категорије В, класификационог броја 125102, Затворена складишта, категорије Б, класификационог броја 125221, Пословне зграде категорије Б, класификационог броја 122011; у Кикинди, Агроиндустријска зона, Блок 43, на кат. парц. бр. 9538/20 к.о. Кикинда 14.04.2016 Преузмите акте
3 ROP-KIK-7040-CPI-1/2016 од 20.04.2016 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495) изградњa вишепородичне стамбене зграде, П+2+Пот., категорије Б, класификационог броја 112221, намењену решавању стамбених потреба избеглица у Кикинди, ул. Пере Сегединца бр. 7, на кат. парц. бр. 5419 к.о. Кикинда 21.04.2016 Преузмите акте
4 ROP-KIK-9163-CPI-1/2016 од 12.05.2016 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495) изградња вреловода у ул. Немањина од броја 25 до ОШ „Свети Сава“ у Кикинди, категорије Г, класификационог броја 222230, укупне дужине 325,00m, у Кикинди, ул. Немањина, на кат. парц. бр. 6521/2, 21639 и 6612, све к.о. Кикинда, са прикључењем на даљинско грејање и променом намене помоћног објекта на к.п. бр. 6612 к.о. Кикинда 13.05.2016 Преузмите атке
5 ROP-KIK-11285-CPI-1/2016 од 30.05.2016 Lidl Srbija KD, Нови Београд, Тошин бунара 272 в, матични број 20699264, пиб 106884584 изградња зграде за трговину на велико и мало – Супермаркет, П+0 и П+1, категорије В, класификационог броја 123002, у Кикинди, на кат.парц.бр. 6499/1 к.о. Кикинда 04.06.2016 Преузмите акте
6 ROP-KIK-14494-CPIH-2/2016 од 14.07.2016 "Галад" д.о.о. из Кикинда, Башаидски друм бб, мат бр. 08021848, пиб бр.100510210 изградња система за наводњавање пољопривредних површина, категорије Г , класификационог броја 215301, на катастарским парцелама бр.14410, 14411, 14418, ..... све к.о. Кикинда и катастарским парцелама бр. 1230/7, 1231, ......., 3594/2 и 2904 к.о. Банатска Топола 20.07.2016 Преузмите акта
7 ROP-KIK-18457-CPI-1/2016 од 29.07.2016 "Козара" а.д. (МБ 08021902, ПИБ 100784835) из Банатског Великог Села, ул. Омладинска бр. 2 изградњa система за наводњавање, ДРУГА ФАЗА, ПОДСИСТЕМ С3 – прва фаза, категорије Г, класификационог броја 215301, 222410, укупне површине система 155 ha и нето површине под машинама 95 ha 04.08.2016 Преузмите акте
8 ROP-KIK-6891-CPI-2/2016 од 29.07.2016 Предузеће за телекомуникације а.д. „Телеком Србија“, Београд, Таковска бр. 2, Београд, пиб 100002887, мат бр.17162543 изградња телекомуникационе мреже „Стеријина 2“ и ближа околина, категорије Г, класификационог броја 222431, укупне дужине 2.284,00m, на катастарским парцелама бр. 21654, 21648, 21647, 21650, 21655/1 и 7980, све к.о. Кикинда 04.08.2016 Преузмите акте
9 ROP-KIK-16054-CPIH-2/2016 од 04.08.2016 Радуловић Мирослав и Душан, Кикинда, Сутјеска 87 изградња стамбеног објекта у Кикинди, ул. Сутјеска бр. 87, категорије А, класификационог броја 111011, на катастарским парцелама бр. 7959 и 7960 к.о. Кикинда 10.08.2016 Преузмите акте
10 ROP-KIK-9812-CPIH-3/2016 од 05.08.2016 Драган Бора из Иђоша, Ђуре Јакшића 41 изградња самостојећег стамбеног објекта, П+Пот., категорије А, класификационог броја 111011 ул. Ђуре Јакшића бр. 41, на кат. парцели бр. 377, к.о. Иђош 11.08.2016 Преузмите акте
11 ROP-KIK-13929-CPI-2/2016 од 23.09.201 “BUS COMPUTERS” д.о.о. из Кикинде, са седиштем у Улици Немањина број 36, матични број 08732752, ПИБ 100710723 реконструкцијa објекта број 1., доградња приземља степеништа димензије 6,10x 2,40m и надградњa спрата испод приземне етаже, пословног објекта за трговину на велико и мало, спратности П+1, категорије В, класификационог броја 123001; укупне бруто изграђене површине у основи 204m2, укупне бруто развијене грађевинске површине надземних етажа 393,40 m2, укупне нето површине 300,20m2, у Кикинди, ул. Немањина 36, на кат. парцели бр. 6458 к.о. Кикинда 03.10.2016 Преузмите акте
12 ROP-KIK-27082-CPI-1/2016 од 13.10.2016 Глушића Синиша, Кикинда, Милана Сивчева 26 изградња самостојећег стамбено - пословног објекта, П+1, који чини целину од следећих појединих делова објекта: Стамбена зграда са једним станом (учешће у укупној површини објекта 59%) категорије А, класификационог броја 111011, и Зграда за трговину на велико и мало (учешће у укупној површини објекта 41%) категорије Б, класификационог броја 123001, у Кикинди, ул. Дистричка бр. 28, на кат. парцели бр. 2892/1 к.о. Кикинда површине 441m2 19.10.2016 Преузмите акте
13 ROP-KIK-27046-CPIH-2/2016 од 28.10.2016 “Галад“ ДОО из Кикинде, Башаидски друм бб (МБ 08021848, ПИБ 100510210) изградњу товилишта свиња, I фаза, категорије Б, класификационог броја 127112, укупне бруто грађевинске површине 3488,78m2, укупне нето површине 3202,07m2, на катастарској парцели бр. 2714 к.о. Банатска
Топола
04.11.2016 Преузмите акте
14 ROP-KIK-18542-CPI-2/2016 од 31.10.2016 “Поп Лукић“ ДОО из Банатског Великог Села, ул. Николе Тесле бр. 61 изградња рибњака за спортски риболов и пратеће инфраструктуре, категорије Г, класификационог броја 215901 (215301-цевоводи и 222410-енергетски подземни каблови), на катастарским парцелама бр. 315, 316 и 351, све к.о. Банатско Велико Село 07.11.2016 Преузмите акте
15 ROP-KIK-33035-CPI-1/2016 од 08.12.2016 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495) изградњa коловоза у улици Нова 4, категорије Г, класификационог броја 211201, на кат. парцелама бр. 9538/25, 9541 и 21550, све к.о. Кикинда 09.12.2016 Преузмите акте
16 ROP-KIK-30049-CPIH-2/2016 од 20.11.2016 Тутурилов Ивану из Кикинде, ул. Фејеш Кларе бр. 36 изградња објекта за прераду млека - мини млекаре, спратности П+0, у Кикинди, поте Водице, ул. Иђошки пут бб, викенд зона, на кат. парц. бр. 10449 к.о.Кикинда, категорије „Б”, класификација 125101 27.12.2016 Преузмите акте
17 ROP-KIK-14004-CPI-5/2016 од 23.12.2016 “LE BELIER“, Ливница ДОО из Кикинде, ул. Милошевачки пут бр. 34, (матични број 08785945, ПИБ 102843535) изградња индустријског објекта, спратности П+1 у Кикинди, Милошевачки пут бр. 34,категорије В, класификационог броја 125102 29.12.2016 Преузмите акте
18 ROP-KIK-34754-CPI-1/2016 од 27.12.2016 “Essentico“ ДОО из Куле (МБ 08761868 , ПИБ 100582522) изградња индустријске зграде, спратности П+1+Пк (категорије В клсификационе ознаке 125103 – кланица и Б,123001 - продавница), на катастарској парцели број 20081/8 к.о. Мокрин 30.12.2016 Преузмите акте

 

2015. година

Редни број Подносилац захтева Инвеститор Бр.парцеле и к.о. Категорија, класификациони број, намена Документи
1 Чочај Веби, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 57 Чочај Веби, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 57 6450к.о.Кикинда категорија Б, 123001, изградња пословног објекта Преузмите акте
2 Кнежевић Жељко, Банатско Велико Село, Краишка број 49 Кнежевић Жељко, Банатско Велико Село, Краишка број 49 3438к.о.Банатско Велико Село категорија Б, 127122, изградња пољопривредне зграде - фарма музних крава П+0 Преузмите акте
3 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, Таковска 2 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, Таковска 2

4034/2, 4034/3, 4034/4, 4034/5, 4034/6, 21556 и 21587 к.о. Кикинда

категорија Г, 22431, проширење приступне мреже у Кикинди Преузмите акте
4 Мрђа Смиља, Кикинде, Јована Јовановића Змаја 134а Мрђа Смиља, Кикинде, Јована Јовановића Змаја 134а 6074к.о.Кикинда категорија А, класификациони број 111011,Изградња самостојеће стамбене зграде са једним станом П+0 Преузмите акте
5 Бикић Бојан и Тамара, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 4 Бикић Бојан и Тамара, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 4 9623к.о. Кикинда категорија А, класификациони број 111011,Изградња самостојеће стамбене зграде са једним станом П+0 Преузмите акте
6 Дом ученика средњих школа "Никола Војводић", Кикинда, Бранка Вујина 13 Дом ученика средњих школа "Никола Војводић", Кикинда, Бранка Вујина 13 2902/1к.о. Кикинда категорија Г, класификациони број 241100, изградња отвореног спротског терена П+0 Преузмите акте
7 Николић Александар, Кикинда, Слободанке Ациган бр.10 Николић Александар, Кикинда, Слободанке Ациган бр.10 и Николић Роберт из Беча 870к.о.Кикинда категорија А, класификациони број 111011,изградња самостојеће стамбене зграде са једним станом П+Пот Преузмите акте
8 САРАВОЛАЦ ДРАГАН, СУБОТИЦА, САРАЈЕВСКА 38 САРАВОЛАЦ ДРАГАН, СУБОТИЦА, САРАЈЕВСКА 38 958к.о.Кикинда категорија А, класификација број 111011, изградња стамбене зграде са једним станом П+1, Башаид Преузмите акте
9 МИХАЉЕВ СПОМЕНКО, КИКИНДА, СВЕТОСАВСКА 26Б МИХАЉЕВ СПОМЕНКО, КИКИНДА, СВЕТОСАВСКА 26Б 6521/1к.о.Кикинда категорија Б, класификациони број 113002, претварање вешернице у стамбену јединицу у стамбеној пословној згради П+4+Пот, у Кикинди ул.светосавска 26/3 Преузмите акте
10 Завишић Јован, Мокрин, Железничка 14 Завишић Јован, Мокрин, Железничка 14 2306 к.о.Мокрин категорија "А", класификациони број 111011, изградња самостојеће стамбене зграде са једним станом Су+П, у Мокрину, Браће Томић 12 Преузмите акте
 11 Мирков Јулијана, Кикинда, Душана Васиљева 24 Мирков Јулијана, Кикинда, Душана Васиљева 24 5588 к.о. Кикинда  категорија "А", класификациони бр. 111011, изградња самостојеће стамбене зграде са једним станом П+Пот, у Кикинди, Душана Васиљева 24 Преузмите акте
 12 Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београда, Таковска 2, ПИБ 101741399 и Матични бр.17162543 Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београда, Таковска 2, ПИБ 101741399 и Матични бр.17162543 3251/1, 3271, 3512, 21654, 21659/1, 3429, 3312, 3187, 21663, 21660 и 3463 к.о.Кикинда категорија Г, класификацони бр. 222431, лзградња телекомуникационе мреже у дужини од 1.754,00 м у Кикинди, ул. Кумановска и ближа околина Преузмите акте
 13 Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београда, Таковска 2, ПИБ 101741399 и Матични бр.17162543 Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београда, Таковска 2, ПИБ 101741399 и Матични бр.17162543 21556, 21585, 21660, 3629, 21658 и 3726 к.о.Кикинда категорија Г, класификацони бр. 222431, лзградња телекомуникационе мреже у дужини од 2.544,00 м у Кикинди, ул. Кумановска и ближа околина Преузмите акте
 14 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, ПИБ 100511495, матични број 08176396, Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, ПИБ 100511495, матични број 08176396, 610 к.о. Сајан изградња јавне чесме са пречишћавањем воде П+0 категорије Г, класификациони број 222220, у Сајану ул. Велика 96 Преузмите акте
15 Тот Данијела, Кикинда, Дистричка 53 Тот Данијела, Кикинда, Дистричка 53 3596/3 и 3597/3 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.111011, изградања самостојеће стамбене зграде са једним станом П+0, у Кикинди ул.Кумановска 31 Преузмите акте
16 Предшколска установа "Драгољуб Удицки", Кикинда, Доситејева 43, ПИБ 101079643, Матични бр.08021023 Предшколска установа "Драгољуб Удицки", Кикинда, Доситејева 43, ПИБ 101079643, Матични бр.08021023 4875 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.126310, доградња просторије за боравак десе у вртићу "Полетарац" П+0, терпезарија и наткривена тераса у Кикинди, ул. Ђуре Јакшића 133 Преузмите акте
17 Булатовић Јован, Кикинда, Наковачки друм 2а Булатовић Јован, Кикинда, наковачки друм 2а 1801/1 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.111012, изградња самостојеће стамбене зграде Под+П+1, у Кикинди, ул.Наковачки Друм 2 Преузмите акте
18 "БРЕШЋЕ" д.о.о. КИКИНДА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 25, матични бр.20493186 и ПИБ бр.105931013 "БРЕШЋЕ" д.о.о. КИКИНДА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 25, матични бр.20493186 и ПИБ бр.105931013 4369 к.о.Кикинда атегорија Б, класификациони бр.122011, изградња пословног објекта П+Пот и категорија Б, класификацони бр. 125221, изградња магацина непрехрамбене робе П+0, у Кикинди, Војводе Путника 47 Преузмите акте
19 "Таxi Petrol" доо, из Панчева, ул.Баванишански пут бр. 487, матични бр. 20104406 и ПИБ бр.10421261 "Таxi Petrol" доо, из Панчева, ул.Баванишански пут бр. 487, матични бр. 20104406 и ПИБ бр.10421261 9985 k.o.Кикинда категорија "Г", класификациони бр.125212, реконструкција и доградња посотојеће станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом у Кикинди ул.Јована Јовановића Змаја 127 Преузмите акте
20 "Козара" а.д. Из Банатског Великог Села, Омладинска бр.2 матични бр.08021902 и ПИБ бр.100784835 "Козара" а.д. Из Банатског Великог Села, Омладинска бр.2 матични бр.08021902 и ПИБ бр.100784835 3209, 3213, 3215, 3218, 3219, к.о.Банатско Велико Село
 
категорија Г, класификациони бр.215301 и 222410, изградња система за наводњавање, И фаза, подсистема С1 у Банатском Великом Селу Преузмте акте
21 "Agrotim - Pharm" доо из Башаида, Александра Грујића бр.18, матични број 20886854 и ПИБ 107869843 "Agrotim - Pharm" доо из Башаида, Александра Грујића бр.18, матични број 20886854 и ПИБ 107869843 4362 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.122011, изградња пословне зграде и категорија Б, класификациони бр.125221, магацин непрехрамбене робе у Кикинди ул. Војводе Путника 49 Преузмите акте
22 Стојков Владимир, Кикинда, Димитрије Туцовића 39 Стојков Владимир, Кикинда, Димитрије Туцовића 39 3736/1 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.111011, изградања самостојеће стамбене зграде са једним станом П+0, у Кикинди ул. Лазе Костића бр.21 Преузмите акте
23 "Галад" д.о.о. из Кикинде, Башаидски друм бб Матични број 08021848, ПИБ 100510210 "Галад" д.о.о. из Кикинде, Башаидски друм бб Матични број 08021848, ПИБ 100510210 1041/3 к.о.Кикинда изградња силоса за потребе пољопривредне производње са пратећим објектима у Банатској Тополи, потес Винцаид Преузмите акте
24 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 21639, 21640 и 21473/1 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр.222220изградња атмосферске канализације у Немањиној (део Ђоке Радака до ул. Призренске) у Кикинди, Преузмите акте