Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Обједињена процедура

Ваш водич кроз обједињену процедуру за добијање дозвола

2021. година

 

Редни број

Заведен под бројем ЦЕОП у АПР

Подносиоц захтева инвенститор и финансијер

Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта

Датум издавања
Датум објаве

 1

 ROP-KIK-25887-ISAW-2/2020 од 29.12.2020

 "NIS" а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12

 за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи стубне трансформаторске станице СТС „Скв-1“ снаге 160(400)kVA, 20/0,4kV у Кикинди, на катастарској парцели 13579 к.о. Кикинда

 05.01.2020

05.01.2020

2

ROP-KIK-255-ISAW-1/2021 од 07.01.2021

„YU-DNI“ ДОО Банатска Топола ул. Петефи Шандора бр. 25

променa намене објекта без извођења грађевинских радова, претварању
објекта за смештај пољо. механизације П+0 у објекат за примарну пољопривредну производњу у Банатској Тополи, ул Петефи Шандора
бр. 38, на кат.парц. 3829 к.о. Банатска Топола

08.01.2020

08.01.2020

3

ROP-KIK-18398-ISAWA-7/2021 од 04.01.2020

„Севертранс„ Сента, ул. Грофa Бачањија Лајоша бр. 2,

на реконструкцији и промени намене објекта број 2, у Кикинди, ул. Јована Јовановић Змаја бр. 5, на кат. парц. бр. 8964 к.о. Кикинда

11.01.2021

11.01.2021

4

ROP-KIK-167-ISAW-1/2021 од 05.01.2020

Доо Вребалов Аграр Нови Бечеј

на изградњи објекта за смештај пољопривредне механизације у Башаиду, ул Бранислава Нушића бб, на катастарским парцелама бр. 1268, 1269, 1271, 1272 и 1276 к.о. Башаид

12.01.2021

12.01.2021

5

ROP-KIK-462-ISAW-1/2021 од 12.01.2021

Сава Мандић из Београда-Савски Венац ул. Диане Будисављевић бр. 5/6

на реконструкцији и промена намене постојећег објекта означеног у листу непокретности под бројем 1, у Кикинди у ул. Браће Татића бр. 3, на кат. парц.бр. 6254к.о.Кикинда

15.01.2021

15.01.2021

6

ROP-KIK-819-ISAW-1/2021 од 15.01.2021

Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12

изградња крака 2 и 3 спољне канализационе мреже у Банатској Тополи, потес Велики рит, на кат.парц. 2701, к.о. Банатска Топола

15.01.2021

15.01.2021

7

ROP-KIK-1019-ISAW-1/2021 од 18.01.2021

Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12

за извођење радова на адаптацији дела магацина у чајну кухињу Дома културе у Сајану, улица Велика бр. 96, кат. парц. 610 к.о. Сајан

19.01.2021

19.01.2021

8

ROP-KIK-153-ISAWHA-2/2021 од 20.01.2021

Предшколскa установa „Драгољуб Удицки“ из Кикинде, ул. Доситејева бр. 43

на инвестиционом одржавању санитарних чворова дечијег вртића „Невен“ у Мокрину, ул. Светог Саве бр. 117, објекат означен бројем 1 у препису листа непокретности број 750, на катастарској парцели 2195 к.о. Мокрин,

21.01.2021

21.01.2021

9

ROP-KIK-1625-ISAW-1/2021 од 25.01.2021

ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, адреса Панчевачка бр. 46

на изградњи нисконапонских кабловских водова од МБТС-77 у Кикинди до нове КПК у САБП-600 изнад које је ПОММ-4, са формирањем извода, на к.п. бр. 4708, 21597 и 4681 к.о. Кикинда, за потребе прикључења на електроенергетску мрежу објекта Завода за јавно здравље Кикинда

26.01.2021

26.01.2021

 

10

ROP-KIK-34009-ISAW-3/2021 од 01.02.2021

„NIS“ а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12

изградња стубне трансформаторске станице СТС „Мк-185“ снаге 400(400)kVA, 20/0,4kV у Мокрину, потес Водоплав, на катастарској парцели 20335 к.о. Мокрин

04.02.2021

04.02.2021

 

11

ROP-KIK-2510-ISAW-1/2021 од 02.02.2021

Владимир Чолак из Башаида, ул. Раше Лазаревића бр. 24

промена намене објекта без извођења грађ. радова, претварање пом. објеката  П+0 означених у л.н. бројем 3,4 и 7, у објекте за складиштење пољо. производа, у Башаиду ул. Раше Лазаревића бр. 24, на кат.парц. 566 к.о. Башаид

05.02.2021

05.02.2021

 

12

ROP-KIK-28810-ISAW-3/2021
од 09.02.2021

Д.о.о. за производњу и промет „ВАЛОР“ Зрењанин, ул. Меленачки друм бр. 37

реконструкција и промена намене посебног дела
објекта на I спрату стамбено-пословне зграде у преноћиште, П+1, у Ул. Јована Јовановића Змаја бр. 78, на
кат. парцели бр. 8617 к.о. Кикинда

09.02.2021

09.02.2021

 

13

ROP-KIK-2512-ISAW-2/2021 од 17.02.2021

ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, адреса Панчевачка бр. 46

на изградњи МБТС-110 са прикључним 20kV кабловским водовима у Кикинди на кат.парц. 21168/3, 21697, 21164/2, 21552/2, 21551/2, 21186/2, 21721/10, 21538/1, 21721/6 и 21721/5 све к.о. Кикинда

24.02.2021

24.02.2021

 

14

 ROP-KIK-1017-ISAW-3/2021 од 23.02.2021

„YU-DNI“ ДОО Банатска Топола ул. Петефи Шандора бр. 25

за дораду зачинског биља и објекта за примарну пољопривредну производњу – складишни простор, у Банатској Тополи, на кат. парцели бр. 478 к.о. Банатска Топола

26.02.2021

26.02.2021

 

15

ROP-KIK-403-ISAWHA-3/2021 од 02.03.2021

Предузећа за телекомуникације Телеком Србија ад Београд, ул. Таковска бр. 2,

на изградњи ГПОН прикључка до корисника у ул Трг српских добровољаца бр. 10 у Кикинди, на катастарским парцелама 6262 и 6266 к.о. Кикинда

02.03.2021

02.03.2021

 

16

ROP-KIK-12628-ISAW-3/2021 од 04.03.2021

Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12

на катастарским парцелама бр. 4429, 21594, 4587 и 4590/3 к.о. Кикинда, инвеститора Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12,

05.03.2021

05.03.2021

 

17

ROP-KIK-22695-ISAWA-3/2021 од 11.03.2021

Пољопривредног предузећа “Мокрин” д.о.о. улица Жарка Зрењанина број 90, Мокрин

на изградњи зграде за складиштење пољопривредних производа са контролисаном температуром и гаража за смештај пољопривредне механизације, спратности П+1, у Мокрину ул. Папир, са прикључењем објекта на јавну електроенергетску дистрибутивну мрежу, на делу кат.парц.бр. 16609 к.о.Мокрин

15.03.2021

15.03.2021

 

18

ROP-KIK-6582-ISAW-1/2021 од 11.03.2021

„Jaffa“ d.o.o. из Црвенке ул. М. Тита бр. 245

Постављање опреме – Монореј дизалица са кранским стазама у производном погону “БАНИНИ“ 2, објекат означен у власничком листу под бројем 4, на линијама 1, 2, 3 и 5, у ул. Дистричка бб, Кикинда, на катастарска парцела 426 КО Кикинда

16.03.2021

16.03.2021

 

19

ROP-KIK-7433-ISAW-1/2021 од 18.03.2021

Дачa Николић из Кикинде ул. Пере Сегединца 67

на инвестиционом одржавању породичне стамбене зграде означена под редним бројем 1 у изводу из листа непокретности у Кикинди ул. Пере Сегединца бр. 67, на катастарској парцели 5138 к.о. Кикинда

24.03.2021

24.03.2021

 

20

ROP-KIK-31156-ISAWHA-4/2021 од 18.03.2021

"Urban organika“ doo Kikinda, Трг српских добровољаца бр. 3/10

изградњa комплекса Систем аквапоније са складиштем и логистиком, потес Кинђа, Кикинда, на кат. парц. бр. 18734/3 к.о. Кикинда

25.03.2021

25.03.2021

 

21

ROP-KIK-25887-ISAW-5/2021 од 23.03.2021

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

изградња двоструког кабловског вода од места везивања код РП „Gordon“ у Кикинди до нове СТС 20/0,4kV власника НИС ад Нови Сад, на катастарским парцелама бр. 9538/25, 9538/26, 9538/21, 9538/27, 21475, 21476/1, 13612, 19005 и 13579 све к.о. Кикинда,

26.03.2021

26.03.2021

 

22

ROP-KIK-5823-ISAWHA-2/2021 од 28.03.2021

“SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита број 111

на изградњи оптичког кабла у Башаиду дужина трасе оптичког кабла око 2.335,00m, у Башаиду, на кат. парцелама број 6547, 6512, 6363/1 к.о Башаид

29.03.2021

29.03.2021

 

23

ROP-KIK-4274-ISAW-2/2021 од 26.03.2021

“YU-DNI” из Банатске Тополе ул. Петефи Шандора бр. 25

на изградњи прикључног гасовода, мерно регулационе станице и унутрашње гасне инсталације за 4 сушаре за лековито биље у Банатској Тополи, ул. Петефи Шандора бр. 38, на кат.парц.бр. 3829 к.о. Банатска Топола

02.04.2021

02.04.2021

 

24

ROP-KIK-9443-ISAW-1/2021 од 05.04.2021

Светислав Латиновић из Мокрина, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 11

адаптацији поткровља породичне стамбене зграде број 1, спратности П+Пк у Мокрину у ул. Јована Јоановића Змаја број 11, на кат.парц.бр. 1635 к.о.Мокрин, категорије „А“, класификационог броја 111011

06.04.2021

06.04.2021

 

25

ROP-KIK-5985-ISAW-2/2021 од 29.03.2021

Оливер Чанади, из Кикинде, ул. Михајла Бона бр. 19

на реконструкцију са променом намене и претварање дела таванског у користан простор П+Пк, у ул. Светосавска бр. 34, на кат. парцели бр. 6509/1 к.о. Кикинда

08.04.2021

08.04.2021

 

26

ROP-KIK-10517-ISAW-1/2021 од 13.04.2021

„NAFTAGAS-Naftni servisi“ доо Нови Сад ул. Пут Шајкашког одреда бр. 9

извођење радова на уградњи мерила протока отпадних вода на објекту Тубинг центра у Кикинди, на катастарској парцели 21245/1 КО Кикинда

20.04.2021

20.04.2021

 

27

ROP-KIK-11261-ISAW-1/2021 од 20.04.2021

Веселин Драган из Иђоша, адреса Ђуре Јакшића бр. 41

Надстрешница за смештај пољ. машина, П+0, Иђош, ул. Ђ. Јакшића бр. 40, кат.парц. број 5271, к.о. Иђош

26.07.2021

26.07.2021

 

28

ROP-KIK-34009-ISAW-5/2021 од 27.04.2021

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

на изградњи ГРС ДВ 20kV са ОП и ВР на месту постојећег БС ДВ 20kV, СН кабловски вод 20kV и комплетно полуиндиректно мерење НН РО СТС „Мк-185“ странке у Мокрину, потес Водоплав, на катастарској парцели 20335 к.о. Мокрин

29.04.2021

29.04.2021

 

29

ROP-KIK-12334-ISAW-1/2021 од 27.04.2021

Римокатоличка Црквена Општина, Римокатоличка жупа Узнесење Блажене Дјевице Марије са седиштем у Банатској Тополи у ул. Вука Караџића бр. 21

на изградњи надстрешнице у Банатској Тополи у ул Вука Караџића бр. 21, на катастарској парцели бр. 283к.о.Банатска Топола

07.05.2021

07.05.2021

 

30

ROP-KIK-12929-ISAW-1/2021 од 05.05.2021

Зоран Јегарски из Лединаца, ул Самарски пут 58 Нови Сад

Помоћни објекат П+0 у Кикинди, ул Ставана Синђелића 105, кат.парц. 20556/1 к.о. Кикинда

11.05.2021

11.05.2021

 

31

ROP-KIK-14654-ISAW-1/2021 од 19.05.2021

Нада Коларов из Новог Сада, ул. Војводе Шупљикца бр. 6/16

економски објекат за смештај пољопривредне механизације, у ул. Николе Француског бр. 64, кат. пар. 336к.о. Иђош

26.05.2021

26.05.2021

 

32

ROP-KIK-15036-ISAW-1/2021 од 21.05.2021

Град Кикинда и СЦ „Језеро“ Кикинда ул. Бранка Вујина бб

Реконструкција појединих објекта комплекса Спортског центра „Језеро“ Кикинда (Спортска хала и Омладинско насеље) у Кикинда, ул. Бранка Вујина бб, на кат. 2856, 2864, 2865/3, 21584, 2877 и 2873/1, све к.о.Кикинда

28.05.2021

28.05.2021

 

33

ROP-KIK-1397-ISAW-2/2021 од 01.06.202

Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12

Бунар Б-2/20 у Бан. Тополи, кат.парц. 2701 к.о. Бан.Топола (Мигрантски центар)

01.06.2021

01.06.2021

 

34

ROP-KIK-12956-ISAW-2/2021 од 01.06.2021

ОШ „1 Октобар“ Башаид и ЈП „Србијагас“ Нови Сад

на изградњи гасних прикључака, MRS-G40 и MRS-G10 за објекат зграде основне школе у ул. Војвођанска бр. 65, на кат. парц. бр. 759 и 1445 к.о. Башаид

02.06.2021

02.06.2021

 

35

ROP-KIK-12957-ISAW-2/2021 од 01.06.2021

ОШ „1 Октобар“ Башаид и Република Србије

на изградњи унутрашње гасне инсталације са пакетном топловодном котларницом, проточним бојлером и гасним грејалицама за објекат зграде основне школе у ул. Војвођанска бр. 65, на кат. парц. бр. 759 к.о. Башаид

02.06.2021

02.06.2021

 

36

ROP-KIK-15667-ISAWHA-2/2021 од 09.06.2021

Мирјана Чолак из Башаида, ул. Раше Лазаревића бр. 24

на изградњи економског објекта за смештај пољопривредних производа, спратности П+0, у ул. Живка Мишкељина бр. 27, на кат. парцели бр. 11187 к.о. Башаид

11.06.2021

11.06.2021

 

37

ROP-KIK-5092-ISAW-3/2021 од 10.06.2021

Јaffa“ d.o.o. из Црвенке ул. Маршала Тита бр. 243

на промени намене магацина у производњу у постојећем габариту, Банини 1 – објекат бр. 11, у Кикинди, улица Николе Тесле, на кат. парц. бр. 1773 к.о. Кикинда

16.06.2021

16.06.2021

 

38

ROP-KIK-37517-ISAW-2/2021 од 14.06.2021

„Топола“ доо За пољопривреду, прераду и промет, Банатска Топола, ул. Кикиндска бр. 25

изградња четири надстрешнице за смештај говеда, објекти број 26, 27, 28 и 29, спратности П+0, у Банатској Тополи, ванграђевински реон, потес Велики Рит, на кат. парцели бр. 2895 к.о. Банатска Топола

18.06.2021

18.06.2021

 

39

ROP-KIK-10415-ISAWHA-3/2021 од 25.06.2021

SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита
број 111

изградња оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова
електронске комуникационе мреже на релацији Банатско Велико Село - Наково, на катастарским
парцелама бр. 4648/2, 4648/1, 4596/1, 1892/2 к.о. Банатско Велико Село, и 3271 и 1539 к.о. Наково

30.06.2021

30.06.2021

 

40

ROP-KIK-15170-ISAW-2/2021 од 28.06.2021

SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита
број 111

Оптички кабл за потребе дистриб. делова електронске комуник. мреже на релацији Р. Село - Н. Козарци

01.07.2021

01.07.2021

 

41

ROP-KIK-17477-ISAW-2/2021 од 28.06.2021

Телеком Србија ад Београд, ул. Таковска бр. 2,

Дистриб. део опт. приступне мреже електронских
комуникација, Општина Кикинда - Кластер 2 - Фаза 2,
кат.парц: 10541/2, 10540/1,
10605, 10602/1, 10602/2, 10395/4, 10055, 10117/2, 20706/1, 8109/45, 7675/250 све
КО Кикинда

05.07.2021

05.07.2021

 

42

ROP-KIK-20165-ISAW-1/2021 од 30.06.2021

Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12

Изградња платоа на катастарској парцели број 4437
К.О. Кикинда

05.07.2021

05.07.2021

 

43

ROP-KIK-16100-ISAW-2/2021 од 07.07.2021

„SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита број 111

на изградњи оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на релацији Кикинда – Наково, на кат. парцелама бр. 21542, 19364/2, 19364/1 к.о. Кикинда и 3247 к.о. Наково

09.07.2021

09.07.2021

 

44

ROP-KIK-16097-ISAW-2/2021 од 07.07.2021

„SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита број 111

изградњи оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији Руског Села, на кат. парцелама бр. 13708/3, 13707,..4778, 3132 и 3136 све к.о. Руско Село,

12.07.2021

12.07.2021

 

 45

ROP-KIK-16102-ISAW-2/2021 од 09.07.2021

„SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита број 111

изградњи оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на релацији Башаид – Банатска Топола, на кат. парцелама бр. 1423, 8314, 11114, 11057 к.о. Башаид, и 3753/1 и 3749 к.о. Банатска Топола

14.07.2021

14.07.2021

 

46

ROP-KIK-24316-ISAW-1/2021 од 30.07.2021

Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12

на реконструкцији и доградњи хидрантске мреже у Велики Рит бб на катастарској парцели 2701 Банатска Топола

05.08.2021

05.08.2021

 

47

ROP-KIK-25105-ISAW-1/2021 од 05.08.202

Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12

на санацији кровне конструкције и замена кровног покривача у Кикинди у ул. Доситејава број 38, катастарска парцела бр. 4563 к.о.Кикинда

06.08.2021

06.08.2021

 

48

ROP-KIK-25113-ISAW-1/2021 од 05.08.2021

Снежане Фехер, ул. Велики бедем 61, Кикинда

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Велики бедем бр. 61, на катастарској парцели бр. 20627 к.о.Кикинда

09.08.2021

09.08.2021

 

49

ROP-KIK-25975-ISAW-1/2021 од 11.2021

Роланд Кути, ул. Немањина бр. 119, Кикинда

за извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Немањина бр. 119, на катастарској парцели бр. 10246 к.о.Кикинда

12.08.2021

12.08.2021

 

50

ROP-KIK-25994-ISAW-1/2021 од 12.08.2021

Бабић Саша и Жужа обоје из Кикинде, ул. Крфска бр. 18 

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Сутјеска бр. 146, на катастарској парцели бр. 7645 к.о.Кикинда

13.08.2021

13.08.2021

 

51

ROP-KIK-26629-ISAW-1/2021 од 17.08.2021

Бранко Пештерић из Кикинде, ул. Доситејева бр. 101

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Доситејева бр. 101, на катастарској парцели бр. 2546 к.о.Кикинда

20.08.2021

20.08.2021

 

52

ROP-KIK-26642-ISAW-1/2021 од 17.08.2021

Атила Киш из Кикинде, ул. Фејеш Кларе бр. 42

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Фејеш Кларе бр. 42, на катастарској парцели бр. 956 к.о.Кикинда

23.08.2021

23.08.2021

 

53

ROP-KIK-26787-ISAW-1/2021 од 17.08.2021

Илић Споменка и Велимир обоје из Кикинде, ул. Данила Косића бр.18

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Данила Косића бр. 23, на катастарској парцели бр. 20718 к.о.Кикинда

23.08.2021

23.08.2021

 

54

ROP-KIK-26931-ISAW-1/2021 од 18.08.2021

Золтан Берта из Кикинде, ул. Дистричка бр. 31

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Дистричка бр. 31, на катастарској парцели бр. 998/2 к.о.Кикинда

23.08.2021

23.08.2021

 

55

ROP-KIK-26888-ISAW-1/2021 од 18.07.2021.

"ЛИРА“ доо Кикинда, Милошевачки пут бр. 34

на уградњи новог система аутоматске дојаве пожара за пословно производни објекат у кругу Ливнице Кикинда у Кикинди ул. Милошевачки пут бр. 34, на катастарској парцели бр. 21696/9 к.о. Кикинда

25.08.2021

25.08.2021

 

56

ROP-KIK-25114-ISAWHA-2/2021 од 19.08.2021

Јожи Барбул из Кикинде, улица Саве Текелије број 49

на изградњи помоћне зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Браће Татића бр. 29, кат.парц. 6602 к.о. Кикинда

26.08.2021

26.08.2021

 

57

ROP-KIK-27280-ISAW-1/2021 од 20.08.2021.

Драган Белесић из Кикинде, ул. Немањина бр. 65

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Немањина бр. 65, на катастарској парцели бр. 8377 к.о.Кикинда

26.08.2021

26.08.2021

 

58

ROP-KIK-27501-ISAW-1/2021 од 23.08.2021

Иван Гуцул из Башаида ул. Раше Лазаревића бр. 47

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Башаиду ул. Раше Лазаревића бр. 47, на катастарској парцели бр. 470 к.о.Башаид

26.08.2021

26.08.2021

 

59

ROP-KIK-27503-ISAW-1/2021 од 23.08.2021

Драган Михајловић из Кикинде, ул. Браће Суботички бр. 5

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Браће Суботички бр. 5, на катастарској парцели бр. 20408 к.о.Кикинда

26.08.2021

26.08.2021

 

60

ROP-KIK-27526-ISAW-1/2021 од 23.08.2021

Каталин Јакша из Сајана, ул. Ади Ендре бр. 3

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Сајану у ул. Ђуре Ђаковића бр. 47, на катастарској парцели бр. 1317 к.о.Сајан

27.08.2021

27.08.2021

 

61

ROP-KIK-27527-ISAW-1/2021 од 23.08.2021

Боган Фелбаб из Башаида ул. Раше Лазаревића бр. 73

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Башаиду ул. Раше Лазаревића бр. 73, на катастарској парцели бр. 688 к.о.Башаид

27.08.2021

27.08.2021

 

 62

ROP-KIK-27921-ISAW-1/2021 од 25.08.2021

Наташа Чипчић из Кикинде, ул. Краљевића Марка бр. 99

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди ул. Кумановска бр. 88, на катастарској парцели бр. 3323 к.о. Кикинда

01.09.2021

01.09.2021

 

63

ROP-KIK-28234-ISAW-1/2021 од 27.08.2021

Владислав Шугић из Иђоша, ул. Миливоја Оморца бр. 9 и Драгана Грујић из Иђоша, ул. Миливоја Оморца бр. 21

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Иђошу ул. Ђуре Јакшића бр. 84, на катастарској парцели бр. 213 к.о.Иђош

02.09.2021

02.09.2021

 

 

64

ROP-KIK-17727-ISAW-2/2021 од 26.08.2021

„NIS“ а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12

изградњи прикључног 20kV кабловског вода,
челичног решеткастог стуба и стубне трансформаторске станице „СТС-8“ КП снаге 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, у Кикинди, потес Град, на катастарским парцелама
бр. 21249/2, 21249/1, ... , 21460 и 21459 к.о. Кикинда

02.09.2021

02.09.2021

 

 

65

ROP-KIK-28307-ISAW-1/2021 од 29.08.2021

Ержебет Бохар из Кикинде, ул. Барска бр. 14

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Барска бр. 14, на катастарској парцели бр. 2837 к.о. Кикинда

03.09.2021

03.09.2021

 

 

66

ROP-KIK-28442-ISAW-1/2021 од 30.08.2021

Гордана Чекић, из Кикинде ул. Стевана Синђелића бр. 65 и Милорад Мајић, из Кикинде, ул. Браће Лаковића 24

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди ул. Стевана Синђелића бр. 65, на катастарској парцели бр. 20620к.о. Кикинда

06.09.2021

06.09.2021

 

 

67

ROP-KIK-27719-ISAWHA-2/2021 од 02.09.2021

Зоран Селаковић из Башаида ул. Николе Тесле 86

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Башаиду у ул. Николе Тесле бр. 86, на катастарској парцели бр. 814 к.о. Башаид,

06.09.2021

06.09.2021

 

 

68

ROP-KIK-27719-ISAWHA-2/2021 од 02.09.2021

Љиљана Пауковић из Накова ул. Марије Бурсаћ бр. 21

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Башаиду у ул. Николе Тесле бр. 86, на катастарској парцели бр. 814 к.о. Башаид,

07.09.2021

07.09.2021

 

 

69

ROP-KIK-29159-ISAW-1/2021 од 03.09.2021

Срђан Кнежевић из Кикинда, Максима Горког бр. 12

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Максима Горког бр. 12, на катастарској парцели бр. 7628/48 к.о.Кикинда

07.09.2021

07.09.2021

 

 

70

ROP-KIK-29246-ISAW-1/2021 од 03.09.2021

Милан Догоров из Кикинде ул. Краља Петра I бр. 156 и Пирошка Догоров из Кикинде ул. Раде Трнића бр. 147

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Раде Трнића бр. 147, на катастарској парцели бр. 7583/2 к.о.Кикинда

07.09.2021

07.09.2021

 

 

 71

ROP-KIK-28999-ISAW-1/2021 од 02.09.2021

Милан Барбул из Башаида ул. Александра Саше Грујића бр. 14а

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Башиду у ул. Александра Саше Грујића бр. 14а, на катастарској парцели бр. 452 к.о.Башади

07.09.2021

07.09.2021

 

 

72

ROP-KIK-29120-ISAW-1/2021 од 03.09.2021.
 

Љиљана Пауковић из Накова ул. Марије Бурсаћ бр. 21
 

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Накову ул. Марије Бурсаћ бр. 21, на катастарској парцели бр. 67 к.о. Наково
 

 

 

 

 

07.09.2021

 

 

 

 

 

 

07.09.2021

 

73

ROP-KIK-29159-ISAW-1/2021 од 03.09.2021
 

Срђан Кнежевић из Кикинда, Максима Горког бр. 12
 

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Максима Горког бр. 12, на катастарској парцели бр. 7628/48 к.о.Кикинда
 

07.09.2021

07.09.2021

 

74

ROP-KIK-29246-ISAW-1/2021 од 03.09.2021
 

Милан Догоров из Кикинде ул. Краља Петра I бр. 156 и Пирошка Догоров из Кикинде ул. Раде Трнића бр. 147
 

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Раде Трнића бр. 147, на катастарској парцели бр. 7583/2 к.о.Кикинда
 

07.09.2021
07.09.2021

 

75

ROP-KIK-29312-ISAW-1/2021 од 05.09.2021.
 

Андраш и Светлана Бозоки из Кикинде, ул Стрелиште 90в
 

изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Стрелиште бр. 90в, на катастарској парцели бр. 201/2 к.о.Кикинда
 

 

 

08.09.2021

 

 

 

08.09.2021
 

 

 

76

ROP-KIK-25090-ISAW-2/2021 од 06.09.2021
 

Душан Мишковић и из Кикинде, ул Ј.Ј.Змаја 59 и Камелија Мишковић из Реп.Румуније, Сент Миклуш, ул Аурела Влајкуа 1
 

Изградња прикључка на водоводну мрежу пород. стамб. зграде. П+0 у Мокрину ул Златна Греда 44а, кат. парц. 1336 к.о. Мокрин
 

08.09.2021

08.09.2021

 

77

ROP-KIK-29504-ISAW-1/2021 од 06.09.2021
 

Зорица Лепар из Кикинде, ул. Дистричка бр. 49а

изградња унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат у Кикинди у ул. Дистричка бр. 49а, на катастарској парцели бр. 968 к.о. Кикинда
 

08.09.2021

08.09.2021

 

78

ROP-KIK-29521-ISAW-1/2021 од 06.09.2021
 

Бранимир Новаковић из Кикинде, ул. Стевана Синђелића бр. 45

изградња унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Стевана Синђелића бр. 45, на катастарској парцели бр. 20672 к.о. Кикинда
 

09.09.2021

09.09.2021

 

79

ROP-KIK-29526-ISAW-1/2021 од 06.09.2021.
 

Александар Радојчић из Кикинде, ул. Његошева бр. 16
 

изградња унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Његошева бр. 16, на катастарској парцели бр. 9021/2 к.о. Кикинда
 

09.09.2021

09.09.2021

 

80

ROP-KIK-29529-ISAW-1/2021 од 06.09.2021
 

Илић Јован из Кикинде ул. Шумица бр. 34а
 

изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Шумица бр. 34а, на катастарској парцели бр. 10373 к.о. Кикинда
 

10.09.2021

10.09.2021

 

81

ROP-KIK-28307-ISAWHA-2/2021 од 06.09.2021
 

Ержебет Бохар из Кикинде, ул. Барска бр. 14
 

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Барска бр. 14, на катастарској парцели бр. 2837 к.о. Кикинда
 

10.09.2021

10.09.2021

 

82

ROP-KIK-29706-ISAW-1/2021 од 07.09.2021

Данијеле Мркеља из Кикинде, ул. Ивана Јакшића бр. 84

на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Србобранска бр. 11а, на катастарској парцели бр. 8283/2 к.о. Кикинда

 

 

13.09.2021

13.09.2021

 

 

 

83

ROP-KIK-29910-ISAW-1/2021 од 08.09.2021

Драгомир Рељин, из Накова, ул. Славка Родића бр. 35

изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Кумановска бр. 154 на кат.парц.бр. 7310 к.о.Кикинда

13.09.2021

13.09.2021

 

84

ROP-KIK-29744-ISAW-1/2021 од 07.09.2021

Иван Миладинов из Кикинде, ул. Доситејева 35/5,

на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Доситејева бр. 35/5 на кат.парц.бр. 4452 к.о.Кикинда

14.09.2021

14.09.2021


85 ROP-KIK-29746-ISAW-1/2021 од 07.09.2021 Владимир Момчилов из Кикинде ул. Јована Јовановић Змаја бр. 161 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног
објекта спратности П+0 у Кикинди ул. Јована Јовановић Змаја бр. 161, на катастарској парцели бр. 10027 к.о. Кикинда

14.09.2021

14.09.2021

 
86 ROP-KIK-29955-ISAW-1/2021 од 08.09.2021 Марија Пандуров из Кикинде ул Ј.Ј.Змаја 104 изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Ј.Ј.Змаја бр. 104 на кат.парц.бр. 8582/2 к.о.Кикинда

14.09.2021

14.09.2021

 
87 ROP-KIK-30012-ISAW-1/2021 од 09.09.2021 Иван Рељин из Кикинде, ул Доситејева бр 93 изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди ул Доситејева бр 93 на кат.парц.бр. 7310 к.о. Кикинда

15.09.2021

15.09.2021

 
88 ROP-KIK-30124-ISAW-1/2021 од 09.09.2021 Живко Вујин из Кикинде, ул. Србобранска бр. 84 на изградњи унутрашње гасне инсталације са два трошила, за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул.
Србобранска бр. 84, на катастарској парцели бр. 7873 к.о. Кикинда

15.09.2021

15.09.2021

 
89 ROP-KIK-30285-ISAW-1/2021 од 10.09.2021 Дачa Николић из Кикинде, ул. Пере Сегединца бр. 67 за извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат у Кикинди ул. Пере Сегединца бр. 67, на катастарској парцели бр. 5138 к.о. Кикинда

16.09.2021

16.09.2021

 
90 ROP-KIK-30368-ISAW-1/2021 од 10.09.2021 Жарко и Нада Пађен обоје из Кикинде ул. Жарка Зрењанина бр. 24 за издавање одобрења за извођење радова, на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди ул. Жарка Зрењанина бр. 24, на катастарској парцели бр. 3846 к.о. Кикинда

17.09.2021

17.09.2021

 
91 ROP-KIK-30469-ISAW-1/2021 од 14.09.2021 Марија Баба из Кикинде, ул. Тозе Марковића бр. 5 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Тозе Марковића бр. 5, на катастарској парцели бр. 9603 к.о.Кикинда

20.09.2021

20.09.2021

 
92 ROP-KIK-30638-ISAW-1/2021 од 14.09.2021 Милорад Рофа из Кикинде ул. Карађорђева бр. 46 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Војводе Мишића бр. 113, на катастарској парцели бр. 8241 к.о.Кикинда

20.09.2021

20.09.2021

 
93 ROP-KIK-30668-ISAW-1/2021 од 14.09.2021 Драгољуб и Георгина Станков обоје из Кикинде, ул. Алексе Дундића бр. 32 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Иве Лоле Рибара бр. 12, на катастарској парцели бр. 8483 к.о.Кикинда

20.09.2021

20.09.2021

 
94 ROP-KIK-30668-ISAW-1/2021 од 14.09.2021 Иштван и Ержебет Балог обоје из Кикинде, ул. Иве Лоле Рибара бр. 12 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Иве Лоле Рибара бр. 12, на катастарској парцели бр. 8483 к.о.Кикинда

20.09.2021

20.09.2021

 
95 ROP-KIK-30696-ISAW-1/2021 од 14.09.2021 Раде Прокопић из Руског Села ул. Младена Стојановића бр. 63 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Руском Селу у ул. Братства Јединства бр. 235, на катастарској парцели бр. 2826 к.о.Руско Село

21.09.2021

21.09.2021

 
96 ROP-KIK-29527-ISAWHA-2/2021 од 14.09.2021 Драган Дорословац из Кикинде, ул. Ђуре Даничића бр. 3, на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Николе Француског бр. 53а, на катастарској парцели бр. 6386/2 к.о. Кикинда

21.09.2021

21.09.2021

 
97 ROP-KIK-30644-ISAW-1/2021 од 14.09.2021 Сандра Зарић из Кикинде ул. Душана Васиљева бр. 31/3 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Цара Душана испред кућног бр. 105, на катастарској парцели бр. 5640/1 к.о.Кикинда

21.09.2021

21.09.2021

 
98 ROP-KIK-30997-ISAW-1/2021 од 16.09.2021 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на инвестиционом одржавању дела објекта сушаре за цреп означен бројем 5, у Кикинди у ул. Данила Косића број 5, на катстарској парцели број 20715 к.о.Кикинда

22.09.2021

22.09.2021

 
99 ROP-KIK-31144-ISAW-1/2021 од 16.09.2021 Урош Фишаков из Мокрина, ул. Светог Саве бр. 31 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Мокрину у ул. Светог Саве бр. 31, на катастарској парцели бр. 1948 к.о.Мокрин

23.09.2021

23.09.2021

 
100 ROP-KIK-32075-ISAW-1/2021 од 22.09.2021 Чабa Орос из Руског Села ул. Петефи Шандора бр. 41 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Рускм Селу у ул. Петефи Шандора бр. 41, на катастарској парцели бр. 1964 к.о.Руско Село

24.09.2021

24.09.2021

 
101 ROP-KIK-31255-ISAW-1/2021 од 17.09.2021 Анкица Кастрат и Станка Вујаклија, обе из Мокрина, ул. Живице Кодранова бр. 43 за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени
објекат П+0 у Мокрину, ул. Живице Кодранова бр. 43, на катастарској парцели бр. 3638 к.о. Мокрин

24.09.2021

24.09.2019

 
102 ROP-KIK-29729-ISAWHA-2/2021 од 17.09.2021 Маројкин Вероника из Кикинде ул. Слободанке Ациган бр. 4, Агоштон Живко из Кикинде ул Слободанке
Ациган бр. 4 и Нађ Ђенђи из Кикинде ул Слободанке Ациган бр. 6
на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног
објекта у Кикинди у ул. Слободанке Ациган бр. 6, на катастарској парцели бр. 828/1 к.о. Кикинда

24.09.2021

24.09.2021

 
103 ROP-KIK-31379-ISAW-1/2021 од 18.09.2021 Милорад Миклуц из Иђоша ул. Јована Поповића бр. 2 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Иђошу у ул. Карађорђева бр. 8, на катастарској парцели бр. 751 к.о. Иђош

24.09.2021

24.09.2021

 
104 ROP-KIK-31379-ISAW-1/2021 од 18.09.2021 Милорад Миклуц из Иђоша ул. Јована Поповића бр. 2 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Иђошу у ул. Карађорђева бр. 8, на катастарској парцели бр. 751 к.о. Иђош

24.09.2021

24.09.2021

 
105 ROP-KIK-31380-ISAW-1/2021 од 18.09.2021 Мирна Рацков из Кикинде ул. Пере Сегединца бр. 71 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Пере Сегединца бр. 71, на катастарској парцели бр. 1939 к.о.Кикинда

24.09.2021

24.09.2021

 
106 ROP-KIK-29752-ISAWHA-2/2021 од 20.09.2021 Миломир Мачкић из Кикинде, ул. Краља Петра Првог бр. 89 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичног стамбеног објекта у Кикинди у ул. Краља Петра Првог бр. 89, на катастарској парцели бр. 2482/1 к.о. Кикинда

27.09.2021

27.09.2021

 
107 ROP-KIK-30586-ISAWHA-2/2021 од 21.09.2021 Бојана и Саша Константинов обоје из Кикинде за изградњу унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Пере Сегединца бр. 16, на катастарској парцели бр. 5396 к.о. Кикинда

27.09.2021

27.09.2021

 
108 ROP-KIK-31657-ISAW-1/2021 од 20.09.2021 Стојан Кузманов из Кикинде, ул. Тозе Марковића бр. 90, на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Тозе Марковића бр. 90, на катастарској парцели бр. 20410 к.о. Кикинда

27.09.2021

27.09.2021

 
109 ROP-KIK-27718-ISAWHA-2/2021 од 21.09.2021 Јовица Голушин из Руског Села, ул. Браће Опсенице бр. 119 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Руском Селу у ул.
Браће Опсенице бр. 119, на катастарској парцели бр. 857/1 к.о.Руско Село

28.09.2021

28.09.2021

 
110 ROP-KIK-32058-ISAW-1/2021 од 22.09.2021 Драгиша Марковић из Мокрина, ул. Анђе Ранковић бр. 14 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Мокрину ул. Светог Саве бр. 34, на катастарској парцели бр. 1605 к.о. Мокрин

28.09.2021

28.09.2021

 
111 ROP-KIK-26777-ISAWHA-2/2021 од 22.09.2021 Будаи Етел и Михаљ обоје из Кикинде, ул. Краљевића Марка бр. 171 и Шандору Ковач из Кикинде, ул. Краљевића Марка бр. 171 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Краљевића Марка бр. 171, на катастарској парцели бр. 7296/1 к.о. Кикинда

29.09.2021

29.09.2021

 
112 ROP-KIK-30702-ISAWHA-2/2021 од 26.09.2021 Тибор Молнар из Кикинде, ул. Кумановска бр. 19 и Ференц Молнар из Кикинде, ул. Марка Краљевића на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Кумановска бр. 19, на катастарској
парцели бр. 3630 к.о. Кикинда

29.09.2021

29.09.2021

 
113
ROP-KIK-32083-ISAW-1/2021 од 22.09.2021
Ћирић Бранислав из Кикинде ул. Кумановска бр. 5 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Кумановска бр. 5, на катастарској
парцели бр. 3638 к.о. Кикинда
 
29.09.2021

29.09.2021

 
114 ROP-KIK-32179-ISAW-1/2021 од 23.09.2021 Новица Живанов из Кикинде ул. Браће Суботички бр. 103 изградња унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Браће Суботички бр. 103, на катастарској
парцели бр. 20271 к.о. Кикинда
29.09.2021

29.09.2021

 
115 ROP-KIK-13157-ISAW-3/2021 од 26.09.2021 ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Народног фронта 12 и Римокатоличкој верској заједници „Зрењанинска бискупија“ Зрењанин ул. Краља Петра Првог бр. 116 на изградњи прикључног гасовода и МРС у Кикинди у ул. Краља Петра Првог бр. 116, на катастарској парцели бр. 21737 к.о. Кикинда

30.09.2021

30.09.2021

 
116 ROP-KIK-31002-ISAWHA-2/2021 од 23.09.2021 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на инвестиционом одржавању дела приземља Народног музеја, означен бројем 1, у Кикинди у ул. Трг српских добровољаца број 21, на катстарској парцели број 4549 к.о.Кикинда

30.09.2021

30.09.2021

 
117 ROP-KIK-32188-ISAW-1/2021 од 23.09.2021 Миодраг Мишков из Башаида, ул. Светосавска бр. 17, на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Башаиду ул.
Светосавска бр. 17, на катастарској парцели бр. 485 к.о. Башаид

30.09.2021

30.09.2021

 
118 ROP-KIK-32296-ISAW-1/2021 од 23.09.2021 Гордани Никочев из Мокрина ул. Раде Трнића бр. 121 и Александри Коврлија из Мокрина, ул. Светог
Саве бр. 51
на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Мокрину ул. Светог Саве бр. 51, на катастарској парцели бр. 1963 к.о. Мокрин

30.09.2021

30.09.2021

 
119 ROP-KIK-17027-ISAWA-3/2021 од 24.09.2021 Средњој стручној школи „Милош Црњански“ са седиштем у Кикинди, ул. Светосавска бр. 57 на инвестиционом одржавању објекта на кат.парц. бр. 8470/1 к.о.Кикинда у ул. Светосавска 57

01.10.2021

01.10.2021

 
120 ROP-KIK-32573-ISAW-1/2021 од 26.09.2021 Жива Мунћан и Бранкица Мунћан обоје из Башаида, ул. Раше Лазаревића бр. 116 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Башаиду, ул. Раше Лазаревића бр. 116, на катастарској парцели бр. 652 к.о. Башаид

01.10.2021

01.10.2021

 
121 ROP-KIK-32677-ISAW-1/2021 од 27.09.2021 Предраг Ружић из Кикинде, ул. Иве Лоле Рибара бр. 44, на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди, ул. Иве Лоле Рибара бр. 44, на катастарској парцели бр. 9678/3 к.о. Кикинда

01.10.2021

01.10.2021

 
122 ROP-KIK-32691-ISAW-1/2021 од 27.09.2021 Павле Марцикин из Кикинде, ул. Његошева бр. 190 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Његошева бр. 190, на катастарској парцели бр. 20019 к.о.Кикинда

04.10.2021

04.10.2021

 
123 ROP-KIK-32722-ISAW-1/2021 oд 27.09.2021 Слободан и Милкици Момчиловић из Кикинде, ул. Милоша Остојина бр. 111 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Милоша Остојина бр. 111, на катастарској парцели бр. 20143 к.о.Кикинда

04.10.2021

04.10.2021

 
124 ROP-KIK-30790-ISAWHA-2/2021 од 27.09.2021 Петар Гавранчић из Кикинде ул Јована Јовановића Змаја бр. 56 изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Ј. Ј. Змаја бр. 56, на катастарској парцели бр. 8640/1 к.о.Кикинда

04.10.2021

04.10.2021

 
125 ROP-KIK-29555-ISAWHA-2/2021 од 28.09.2021 Карачоњи Илонка и Јожеф обоје из Кикинде, ул. Дистричка бр. 38 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичног стамбеног објекта у Кикинди у ул. Дистричка бр. 38, на катастарској парцели бр. 1011 к.о. Кикинда

04.10.2021

04.10.2021

 
126 ROP-KIK-33721-ISAW-1/2021 од 03.10.2021 Радован Пецарски из Мокрина ул. Ђуре Ђаковића бр. 35 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Мокрину у ул. Ђуре Ђаковића бр. 35, на катастарској парцели бр. 3161 к.о. Мокрин

04.10.2021

04.10.2021

 
127 ROP-KIK-32868-ISAW-1/2021 од 27.09.2021
 
Миросављев Дафина из Кикинде, ул Цара Душана 64А
 
изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Цара Душана бр. 64а, на катастарској парцели бр. 5819/2 к.о.Кикинда
 
04.10.2021

04.10.2021

 
128 ROP-KIK-32936-ISAW-1/2021 од 28.09.2021
 
Симић Драгомир из Кикинде,ул Иве Лоле Рибара 33 изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Иве Лоле Рибара бр. 33, на катастарској парцели бр. 8816 к.о.Кикинда

05.10.2021

05.10.2021

 
129 ROP-KIK-32943-ISAW-1/2021 од 28.09.2021 Звездана Ђурица Трифуњагић и Веселин Трифуњагић из Кикинде, ул. Генерала Драпшина бр. 127 изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Генерала Драпшина бр. 127, на катастарској парцели бр. 2364 к.о.Кикинда 05.10.2021

05.10.2021

 
130 ROP-KIK-33185-ISAW-1/2021 од 29.09.2021 Милорад и Савица Дражић из Кикинде, ул. Милана Сивчева бр. 50 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди
ул. Милана Сивчева бр. 50, на катастарској парцели бр. 628 к.о. Кикинда,

06.10.2021

06.10.2021

 
131 ROP-KIK-33290-ISAW-1/2021 од 29.09.2021 Радослав Сивчев из Кикинде, ул. Доситејева бр. 154 за извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул.
Доситејева бр. 154, на катастарској парцели бр. 2429 к.о. Кикинда

06.10.2021

06.10.2021

 
132 ROP-KIK-33442-ISAW-1/2021 од 30.09.2021 Лукa Бикић из Накова, ул. Иве Лоле Рибара бр. 19 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Накову ул. Иве Лоле Рибара бр. 19, на катастарској парцели бр. 1281 к.о. Наково

07.10.2021

07.10.2021

 
133 ROP-KIK-33442-ISAW-1/2021 од 30.09.2021 Лукa и Јека Брдарић из Мокрина, ул. Бранка Радичевића бр. 29 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Југовићева бр. 6, на катастарској парцели бр. 2753 к.о. Кикинда

07.10.2021

07.10.2021

 
134 ROP-KIK-33635-ISAW-1/2021 од 01.10.2021 Славко Томашев из Кикинде, ул. Цара Душана бр. 115 за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Цара
Душана бр. 115, на катастарској парцели бр. 5479/1 к.о. Кикинда

07.10.2021

07.10.2021

 
135 ROP-KIK-33723-ISAW-1/2021 од 03.10.2021 Душан Шаран из Кикинде, ул. Семлачка бр. 22 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Семлачка бр. 22, на
катастарској парцели бр. 2646 к.о. Кикинда

08.10.2021

08.10.2021

 
136 ROP-KIK-33796-ISAW-1/2021 од 04.10.2021 Љубомиру Живковић из Мокрина, ул. Васе Стајића бр. 118 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Мокрину ул. Васе Стајића бр. 118, на катастарској парцели бр. 2210 к.о. Мокрин

11.10.2021

11.10.2021

 
137 ROP-KIK-33822-ISAW-1/2021 од 04.10.2021 Радa Немешев из Кикинде, ул. Пере Сегединца бр. 59 и Надa Немешев из Кикинде, ул. Пере Сегединца бр. 57 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Пере Сегединца бр. 57, на катастарској парцели бр.5147 к.о. Кикинда

11.10.2021

11.10.2021

 
138 ROP-KIK-31137-ISAWHA-2/2021 од 05.10.2021 Синиша Терзин из Кикинде, ул. Стрелиште бр. 43 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичног стамбеног објекта у Кикинди у ул. Ивана Јакшића бр. 30а, на катастарској парцели бр. 8109/17 к.о. Кикинда

11.10.2021

11.10.2021

 
139  ROP-KIK-30257-ISAWHA-2/2021 05.10.2021  Драган Милошев из Кикинде, ул. Браће Богарошки бр. 177  на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 у Кикинди ул. Браће Богарошки бр. 177, на катастарској парцели бр. 2089 к.о. Кикинда

 12.10.2021

12.10.2021

 
140  ROP-KIK-30122-ISAWHA-2/2021 од 06.10.2021  Илији Коканов из Мокрина, ул. Васе Стајића бр. 65,  за изградњу шупе за смештај пољопривредних машина спратности П+0 и зграде за смештај пољопривредних алата и опреме спратности П+0, у Мокрину ул. Васе Стајића
бр. 61, на кат. парцелама бр. 2283 и 2284 к.о. Мокрин

 12.10.2021

12.10.2021

 
141 ROP-KIK-34407-ISAW-1/2021 од 06.10.2021 Босиљка Кнежевић из Башаида, ул. Раше Лазаревића бр. 120 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Башаиду у ул. Раше Лазаревића бр. 120, на катастарској парцели бр. 648 к.о. Башаид

12.10.2021

12.10.2021

 
142 ROP-KIK-34432-ISAW-1/2021 од 06.10.2021 Миливој Матијевић из Кикинде, ул. Сутјеска бр. 229 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат П+0 и помоћни објекат П+0 у
Кикинди ул. Сутјеска бр. 229, на катастарској парцели бр. 7800 к.о. Кикинда

12.10.2021

12.10.2021

 
 143 ROP-KIK-34663-ISAW-1/2021 од 07.10.2021. Александар и Душица Месарош обоје из Кикинде, ул. Шумица бр. 54а на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Шумица бр. 54а, на катастарској парцели бр. 21723/2 к.о. Кикинда

12.10.2021

12.10.2021

 
 144 ROP-KIK-25071-ISAWA-4/2021 од 07.10.2021 "Komponent commerce" доо Кикинда, ул Жарка Зрењанина бр. 54 измена решења којим се одобрава извођење радова на изградњи
подног складишта са надстрешницом и усипним кошем (категорија објекта Б, класификациони број 127112) и колске ваге у Кикинди ул.
Топлски пут бр. 4, број катастарске парцеле 20709 к. о. Кикинда

14.10.2021

14.10.2021

 
145 ROP-KIK-24317-ISAW-2/2021 од 08.10.2021 Град Кикинда, ул Трг српских добровољаца 12 изградња светлосне сигнализације, саоб. знакова, ознака на путу и саоб. опреме, на углу ул Ј.Ј.Змаја и М.Пупина у Кикинди, на кат. парц. бр. 21624, 9967 и 21623 к.о. Кикинда 15.10.2021

15.10.2021

 
146 ROP-KIK-34859-ISAW-1/2021 од 09.10.2021 Душан Николић из Вршца, ул. Митрополита Стратимировића бр. 113 унутрашња гасна инсталација стамбеног објекта П+0 у Башаиду ул. Николе Тесле бр. 55, на катастарској парцели бр. 797 к.о. Башаид 15.10.2021

15.10.2021

 

 

2020. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта Датум издавања
Датум објаве
 1  ROP-KIK-37673-ISAW-2/2020 од 14.01.2020  Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12  на изградњи помоћног објекта - Сувенирнице у оквиру млина Сувача у Кикинди, на углу улица Моравске и Немањине, на кат. парцели бр. 8268 к.о. Кикинда, категорије „Б“, класификационог броја 123001

16.01.2020.г.

16.01.2020.г.

2 ROP-KIK-1389-ISAW-1/2020 од 23.01.2020 Републичкa дирекцијa за имовину Републике Србије 04 број 351-322/2019 од 20. јануара 2020. године, у својству носиоца инвеститорских права поднео корисник Основна школа „1.Октобар“ Башаид ул. Војвођанска бр. 65 на инвестиционом одржавању санитарних чворова у објекту школске зграде основне школе ,,1.октобар“ у Башаиду, на катастарској парцели број 759 к.о. Башаид, ул. Војвођанска 65

23.01.2020.г.

23.01.2020.г.

3 ROP-KIK-2210-ISAW-1/2020 од 30.01.2020 Горан Ристић из Мокрина ул. Вука Караџића бр. бб на изградњи остале нестамбене зграде – зграда за узгој птица, спратности П+1, у Мокрину у ул. Вука Караџића бб, на кат.парц.бр. 2921 к.о.Мокрин

06.02.2020.г.

06.02.2020.г.

4 ROP-KIK-5027-ISAW-1/2020 од 27.02.2020 Ана Фаркаш из Кикинде ул. Косовска бр.20а на инвестиционом одржавању стамбеног и помоћног објекта у Кикинди у ул. Косовска 20а

02.03.2020.г.

02.03.2020.г.

5 ROP-KIK-4488-ISAWHA-2/2020 од 01.03.2020 ПТП '' ВОЈВОЂАНИН '' ДОО из Мокрина улица Раде Трнића број 113 на изградњи Хангара за смештај пољ. машина и алата, П+0, категорије Б, класификациони број 127142 Мокрин, потес Просине, на катастарској парцели број 19198 к.о.Мокрин

03.03.2020.г.

03.03.2020.г.

6 ROP-KIK-3835-ISAWHA-2/2020 од 29.02.2020 Johanna Retzler, Немачка, из Града Osterhofen ул. Hofbauerstrasse бр. 3 на изградњи помоћног објекта, спратности П+1, у Банатском Великом Селу, улица Здравка Челара бр. 48, на катастарској парцели 4828, КО Банатско Велико Село

04.03.2020

04.03.2020

7 ROP-KIK-6437-ISAW-1/2020 од 11.03.2020. ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, адреса Панчевачка бр. 46 изградња каб. НН водова у улици Д. Васиљева у Кикинди, на кат. парц. број 5413, 5414, 5416 и 21608 К.О. Кикинда, за потребе прикључења на ЕЕ мрежу вишепородичног стамбеног објекта П+2+Пк у ул. Д. Васиљева бр. 45, на кат. парц. 5416 К.О. Кикинда 18.03.2020

18.03.2020

8 ROP-KIK-4117-ISAW-3/2020 од 12.03.2020 „Grindex“ ДОО из Кикиинде, адреса Милоша Великог бр. 80 на реконструкцији зидане трафостанице типа „кула“ ЗТС „Agroservis-Grindex“ снаге 630(630)kVA, 20/0,4kV у Кикинди, ул. Милоша Великог бр. 80, на катастарској парцели 9529 К.О. Кикинда,

19.03.2020

19.03.2020

9 ROP-KIK-5932-ISAWHA-2/2020 од 16.03.2020 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA CRVENKA, на инвестиционом одржавању компресорске станице и инсталације компримованог ваздуха у Кикинди у ул. Николе Тесле бр. 5, на кат.парц.бр. 1773 к.о.Кикинда

23.03.2020

23.03.2020

10 ROP-KIK-9015-ISAW-1/2020 oд 15/04/2020 Душицe Вуковић, Бихаћка бр. 5, Кикинда за изградњу прикључка канализације за стамбени објекат П+0, у ул. Бихаћка бр. 5, у Кикинди, на кат. парцели бр. 7675/62 к.о. Кикинда

23.04.2020

23.04.2020

11 ROP-KIK-425-ISAW-3/2020 од 21.04.2020 „JAFFA“ д.о.о. Црвенка, Маршала Тита бр. 245 на изградњи затвореног складишта за одлагање машина, спратности П+0, на кат. парцели број 426 к.о. Кикинда

23.04.2020

23.04.2020

12 ROP-KIK-9207-ISAW-1/2020 од 21.04.2020 Жељко Француски из Кикинде ул. Браће Лаковић бр. 107 реконструкција крова стамб. објекта П+0 и изградњи надстрешнице у Кикинди ул. Браће Лаковић бр. 107, на кат.парц. бр. 1378 к.о. Кикинда 28.04.2020

28.04.2020

13 ROP-KIK-39163-ISAW-2/2020 од 04.05.2020 Јавном предузећу „Србијагас“ Нови Сад, Народног Фронта бр. 12 и финансијеру Млекара Кикинда доо, Кикинда ул. Краља Петра Првог бр. 166 на изградњи прикључног гасовода и МРС на кат. парцелама бр. 2227 и 2228 к.о. Кикинда

08.05.2020

08.05.2020

14 ROP-KIK-10205-ISAW-1/2020 од 07.05.2020 Коста Миладинов из Кикинде ул. Ђуре Јакшића бр. 36, на адаптацији стамбеног објекта спратности П+0 у Кикинди у ул. Саве Текелије бр. 8, на кат.парц. бр. 6203/1 к.о. Кикинда,

13.05.2020

13.05.2020

15 ROP-KIK-10492-ISAW-1/2020 од 11.05.2020 Милан Шепа из Кикинде ул. Васе Стајића бр. 7, за изградњу објекта за смештај пољопривредне механизације спратности П+0 у Банатском Великом Селу, потес Пашњак, на кат.парц. бр. 4226 и 4227 к.о. Банатско Велико Село

18.05.2020

18.05.2020

16 ROP-KIK-11276-ISAW-1/2020 од 20.05.2020 „Млекара Кикинда“ доо, са седиштем у Кикинди ул. Краља Петра Првог бр. 166 на изградњи унутрашње гасне инсталације од мерно регулационе станице (МРС) до котларнице на к.п. 2228 к.о.Кикинда

22.05.2020

22.05.2020

17 ROP-KIK-2904-ISAWA-2/2020 од 29.05.2020 Општа болница Кикинда из Кикинде, ул. Ђуре Јакшића 110, на реконструкцији Опште болнице Кикинда, објекта 1.1-дечије одељење, продужено лечење, палијативно збрињавање, Кикинди, ул. Ђуре Јакшића бр. 110, на кат.парц.бр. 4909 к.о. Кикинда

02.06.2020

02.06.2020

18 ROP-KIK-12669-ISAW-1/2020 од 02.06.2020 Општа болница Кикинда из Кикинде, ул. Ђуре Јакшића 110 на санацији, реконструкцији и адаптацији, објекта 1.4 – Инфективно, спратности Под+П, Опште болнице у Кикинди, у Ђуре Јакшића бр. 110, КП 4909,КО Кикинда, Кикинд

03.06.2020

03.06.2020

19 ROP-KIK-12466-ISAW-1/2020 од 31.05.2020 Невен Стојков из Кикинде ул. Браће Татић бр. 57 на инвестиционом одржавању стамбеног објекта у ул. Угљеше Терзина бр. 11 кат. парц. бр. 8945/1 и стамбеног објекта у ул. Угљеше Терзина бр. 13 кат. парц. бр. 8944, оба у Кикинди

04.06.2020

04.06.2020

20 ROP-KIK-12859-ISAW-1/2020 од 04.06.2020 Немања Алмаши из Мокрина ул. Милана Маленчића бр. 39 и Снежана Алмаши из Мокрина ул. Милана Маленчића бр. 39 на инвестиционом одржавању крова породичне стамбене зграде у ул. Милана Маленчића бр. 39 кат. парц. бр. 3818 К.О. Мокрин

05.06.2020

05.06.2020

21 ROP-KIK-13063-ISAW-1/2020 од 05.06.2020 ''НИНКОВ'' ДОО из Башаида улица Пут за Меленце број 1 изградња објекта за смештај пољопривредне механизације у Башаиду, улица Пут за Меленце бр. 1, на катастарској парцели број 11180/1 к.о. Башаид 11.06.2020

11.06.2020

22 ROP-KIK-9748-ISAWА-3/2020 од 09.06.2020 ДОО „Севертранс“ из Сенте ул. Грофа Баћањи Лајоша бр. 2 измена решења о одобрењу за извођење радова на реконструкцији и промени намене објекта број 2, у Кикинди, ул. Јована Јовановић Змаја бр. 5, на кат. парц. бр. 8964 к.о. Кикинда 16.06.2020

16.06.2020

23 ROP-KIK-13613-ISAW-1/2020 од 10.06.2020 Наташа Чипчић из Кикинде ул. Кумановска бр. 88 реконструкција и претварање таванског у стамбени простор, стамбени објекат спретности П+Пк, у Кикинди ул. Кумановска бр. 88, на кат.парц. бр. 3323 к.о. Кикинда 17.06.2020

17.06.2020

24 ROP-KIK-4014-ISAW-2/2020 од 22.06.2020 „Нафтна индустрија Србије“ АД Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12 адаптација система даљинског управљања трафостаницама на когенерационим постројењима когенерационе електране на објекту СОС-Кикинда, НП Кикинда, катастарска парцела 17595/2 К.О. Кикинда 24.06.2020

24.06.2020

25 ROP-KIK-15545-ISAW-2/2020 од 10.07.2020 Вера вукашиновић из Кикинде ул. Трг српских добровољаца бр. 45 на реконструкцији дела бочне (југо-западне) фасаде стана број 3 у оквиру стамбено-пословне зграде П+4 – објекат број 1, у Кикинди, на Тргу српских добровољаца бр. 11, на кат. парц. бр. 6291 к.о. Кикинда

14.07.2020

14.07.2020

26 ROP-KIK-18141-ISAW-1/2020 од 20.07.2020 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на инвестиционом одржавању оградног зида Фудбалског клуба Кикинда у Кикинди, ул. Дистричка бр. 24а, кат.парц.бр. 2898,к.о. Кикинда

21.07.2020.

21.07.2020.

27 ROP-KIK-5075-ISAW-2/2020 од 20.07.2020 Кикиндски млин АД Кикинда за адаптацију-уградњу новог система аутоматске дојаве пожара за објекта Кикиндског млина у Кикинди, ул. Светозара Милетића бр. 198

27.07.2020

27.07.2020

28 измена ROP-KIK-2904-ISAWA-3/2020 од 31.07.202 Општа болница Кикинда на реконструкцији Опште болнице Кикинда, објекта 1.1-дечије одељење, продужено лечење, палијативно збрињавање, Кикинди, ул. Ђуре Јакшића бр. 110, на кат.парц.бр. 4909 к.о. Кикинда

31.07.2020

31.07.2020

29 ROP-KIK-12669-ISAWA-2/2020 од 31.07.2020 Општа болница Кикинда на санацији, реконструкцији и адаптацији, објекта 1.4 – Инфективно, спратности Под+П, Опште болнице у Кикинди, у Ђуре Јакшића бр. 110, кат.парц.бр. 4909,к.о. Кикинда

31.07.2020

31.07.2020

30 ROP-KIK-15987-ISAWHA-2/2020 од 27.07.2020 Иван Тутурилов из Кикинде улица Фејеш Кларе број 36 за изградњу стаје за краве (категорија „Б“, класификациони број 127112) у Кикинди, потес Кинђа-Водице, на катастарској парцели број 10449 к.о. Кикинда

03.08.2020

03.08.2020

31 ROP-KIK-6963-ISAW-2/2020 од 30.07.2020 ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, адреса Панчевачка бр. 46 на изградњи стубне трансформаторске станице 10(20)0,4kV са НН кабловским водовима, ССКПК и ОММ, на катастарској парцели број 3247 к.о. Наково,

06.08.2020

07.08.2020

32 ROP-KIK-19790-ISAW-1/2020 од 02.08.2020 Илија Коканов из Мокрина ул. Васе Стајића бр. 65 на изграњи надстрешница за смештај пољ. машина, П+0, категорије А, класификациони број 127141, Мокрин, улица Васе Стајића број 61, на кат.парц. број 2284, к.о. Мокрин

07.08.2020

07.08.2020

33 ROP-KIK-19665-ISAW-1/2020 од 31.07.2020 Чедомира и Јелене Јарић обоје из Кикинди ул. Јованке Липованов – Даде бр.18 на изградњи помоћног објекта спратности П+0, у Кикинди, улица Светосвска бр. 54, на катастарској парцели 6613 к.о.Кикинда

07.08.2020

07.08.2020

34 ROP-KIK-12371-ISAW-3/2020 од 05.08.2020 DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJU PRIRODNOG GASA NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD на изградњи прикључног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице „СТС-7“ КП снаге 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV у Кикинди, ванграђевински реон-потес Црвенка, на катастарским парцелама 14763, 14764 и 14765 све к.о. Кикинда,

11.08.2020

11.08.2020

 35 ROP-KIK-13008-ISAWHA-7/2020 од 20.08.2020 ЈП Србијагас и Home Look на изградњи прикључног гасовода и мерно регулационе станице и изградња унутраше гасне инсталације у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 169, на кат.парц.бр. 10036 к.о.Кикинда,

24.08.2020

24.08.2020

36 ROP-KIK-22695-ISAW-1/2020 од 25.08.2020 Пољопривредног предузећа “Мокрин” д.о.о. улица Жарка Зрењанина број 90, Мокрин на изградњи зграде за складиштење пољопривредних производа са контролисаном температуром и гаража за смештај пољопривредне механизације, спратности П+1, у Мокрину ул. Папир, на кат.парц.бр. 16609 к.о.Мокрин

28.08.2020

28.08.2020

37 ROP-KIK-24024-ISAW-1/2020 од 04.09.2020 Ђурђулов Биљанa, Цара Душана бр. 50а, Кикинда за изградњу помоћне зграде П+0, Кикинда ул. Цара Душана бр. 17, на кат. пар. бр. 9267/3 к.о. Кикинда

11.09.2020

11.09.2020

 38 ROP-KIK-25071-ISAW-1/2020 од 13.09.2020 „KOMPONENT COMMERCE” doo Kikinda, ул Жарка Зрењанина бр.54 на изградњи подног складишта са надстрешницом и усипним кошем и колске ваге у Кикинди ул. Топлски пут бр. 4, број катастарске парцеле 20709 к. о. Кикинда

15.09.2020

15.09.2020

39 ROP-KIK-25687-ISAW-1/2020 од 17.09.2020 Голић Живица из Мокрина ул. Ђуре Јакшића бр.7 изградња економског објекта за смештај пољопривредне механизације спратности П+0, у Мокрину у ул. Уроша Кузманова бр. 25, на кат. парц. бр. 1115, 1116 и 1117 к.о. Мокрин 22.09.2020

22.09.2020

40 ROP-KIK-26342-ISAW-1/2020 од 22.09.2020 Стамбене заједнице Светозара Милетића 56 Кикинда на инвестиционом одржавању равног крова стамбене зграде за колективно становање у Кикинди у ул. Светозара Милетића бр. 56, на кат.парц.бр. 5908/2

24.09.2020

24.09.2020

41 ROP-KIK-1962-ISAW-2/2020 од 02.10.2020 Град Кикинда из Кикинде ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на изградњи/постављање и опремање светлосним сигналима пешачког прелаза на државном путу IB – 13 на стационажи (69+750,00) у Кикинди, на кат. парц. бр. 10735/3, 10735/4, 21681 и 21696/6 к.о. Кикинда, у регулацији постојећих саобраћајница у складу са фактичким стањем на терену

06.10.2020

06.10.2020

42 ROP-KIK-26976-ISAWHA-2/2020 од 09.10.2020 Душана Марјановића из Кикинде ул. Димитрија Туцовића бр. 32 за изградњу помоћног објекта спратности П+0 у Кикинди, улица Димитрија Туцовића бр. 32, на катастарској парцели 4140 к.о. Кикинда

14.10.2020

14.10.2020

43 ROP-KIK-28987-ISAW-1/2020 од 10.10.2020 Миодраг Ненадић из Кикинде ул. Трг српских добровољаца бр. 13 на изградњи помоћног објекта - гараже за путничка возила, П+0, Кикинда, улица Светосавска бр. 82, на кат. парцели бр. 8391 к.о. Кикинда

16.10.2020

16.10.2020

44 ROP-KIK-30339-ISAW-1/2020 од 20.10.2020 Ђурица Сараволац, Јована Јовановића Змаја бр. 23, Башаид на изградњи прикључка на водоводну инсталацију, Башаид, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 23, на кат. парц. бр. 276 к.о. Башаид

21.10.2020

21.10.2020

45 ROP-KIK-30774-ISAW-1/2020 од 22.10.2020 Удицки Милева, из Кикинде ул. Вука Караџића бр. 13 и остали на претварању помоћног објекта спратности П+0 означеног у препису листа непокретности бројем 2 у стамбени простор-стамбену зграду (промена намене објекта без извођења радова) у Кикинди, улица Вука Караџића бр. 13, на катастарској парцели 6242 к.о. Кикинда

28.10.2020

28.10.2020

46 ROP-KIK-20076-ISAW-2/2020 од 27.10.2020 Град Кикинда из Кикинде ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на реконструкцији водовода пречника ø500mm, у Кикинди, на кат. парц. бр. 10396/6, 10396/5, 21543, 21538/3 к.о. Кикинда

03.11.2020.

03.11.2020

47 ROP-KIK-29855-ISAW-2/2020 од 27.11.2020 Град Кикинда из Кикинде ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на изградњи партерног уређења и осветљења, површина обухваћеног подручја око 15.100m², са прикључењем на нову комуналну инфраструктурну мрежу на локацији између Старог Језера и СЦ „Језеро“ у Кикинди, на кат. парц. бр. 2824, 2825,.. 21582 и 21583 к.о. Кикинда

30.11.2020

30.11.2020

48 измена ROP-KIK-37673-ISAWA-8/2020 од 01.12.2020 финансијера Народни мујез Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 21 и инвеститора Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на изградњи помоћног објекта - Сувенирнице у оквиру млина Сувача у Кикинди, на углу улица Моравске и Немањине, на кат. парцели бр. 8268 к.о. Кикинда

04.12.2020

04.12.2020

49 ROP-KIK-35842-ISAW-1/2020 од 02.12.2020 Сивачки Бошко и Наде обоје из Кикинде ул. Николе Пашића бр. 19 на изградњи помоћног објекта (тераса, остава и бициклана), спратности П+0, Кикинда, улица Николе Пашића бр. 19, на кат. парцели бр. 2571 к.о. Кикинда

08.12.2020

08.12.2020

50 ROP-KIK-24411-ISAWHA-3/2020 од 09.12.2020 „ЕПС Дистрибуција'' Д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, ул. Панчевачка 46, Зрењанин и финансијера Д.о.о. „KIPETROL“ Башаид, ул. Торђански пут бр. 1 на изградњи прикључка на ДСЕЕ за биогасну електрану, на к.п. 9320/1, 11092/2, 11048 и 11093 к.о. Башаид

11.12.2020

11.12.2020

51 ROP-KIK-36514-ISAW-1/2020 од 08.12.2020 Висока школа струковних студија за образовање васпитача са седиштем у Кикинди, ул. Светосавска бр. 57 за потребе зграде средњег образовања који је у функцији средњег и високог образовања на кат. парц.бр. 8470/1 к.о.Кикинда

15.12.2020

15.12.2020

52 ROP-KIK-28810-ISAW-2/2020 од 09.12.2020 Д.о.о. за производњу и промет „ВАЛОР“ Зрењанин, ул. Меленачки друм бр. 37, Зрењанин на реконструкцији и промена намене објекта посебног дела објекта на I спрату стамбено-пословне зграде у преноћиште, П+1, у Ул. Јована Јовановића Змаја бр. 78, на кат. парцели бр. 8617 к.о. Кикинда

16.12.2020

16.12.2020

53 ROP-KIK-1963-ISAW-6/2020 од 28.12.2020 Град Кикинда из Кикинде ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на реконструкцији Пословне зграде - Лова, објекат означен под број 1, спратности П+0, категорије „Б“, класификациони број 121113, која се налази у Иђошу, у улици Светосавска број 60, на кат. парцелама број 1021/1 и 1021/2, к.о. Иђош

29.12.2020

29.12.2020

 

2019. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта

Датум издавања

Датум објаве

Документи
1 ROP-KIK-17170-ISAW-4/2018 од 28.12.2018 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "ЕД Зрењанин" на изградњи СН и НН кабловског расплета у ул. Бранка Радичевића бр. 8 у Кикинди, на к.п. 4430, 4437 и 21593 к.о. Кикинда

08.01.2019

08.01.2019

Преузмите акте
2  ROP-KIK-36073-ISAWHA-2/2019 од 04.01.2019  SZTR‘’TESTOTEKA’’KRISTE PREKPALAJ PR Kikinda, ulica Čanadska br. 26  за реконструкцију-повећање пречника прикључка водоводне инсталације за стамбено-пословни објекат у Кикинди, на катастарској парцели 5897/1 К.О. Кикинда

 11.01.2019

11.01.2019

Преузмите акте
3 ROP-KIK-17477-ISAW-3/2019 од 11.01.2019 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "Електродистрибуција Зрењанин" на изградњу МБТС-20/0,4кВ на кат. парц бр. 1522/5 к.о.Наково, са СН и НН расплетом дужине СН кабловског вода 238м, за потребе напајања граничног прелаза у Накову, на кат. парцелама бр. 1524, 1522/3, 1522/4, 1522/5 и 1522/2 к.o. Наково

17.01.2019

17.01.2019

Преузмите акте
4 ROP-KIK-762-ISAW-1/2019 од 16.01.2018 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 на санацији, реконструкцији и промени намене објекта бр. 1 и бр. 2 у Кикинди, ул. Краља петра Првог бр. 42 и 44

17.01.2019

17.01.2019

Преузмите акте
5 ROP-KIK-689-ISAW-1/2019 од 15.01.2019 Златко Ћирић из Кикинде, ул. Јована Јовановић Змаја бр. 11 на инвестиционом одржавању породичне стамбене зграде спратности П+0, категорија објекта „А“, класификационог броја 111011, означен у препису листа непокретности под бр. 1 у Кикинди, ул. Јована Јовановић Змаја бр. 11, на кат.парц.бр. 8986 к.о. Кикинда

17.01.2019

17.01.2019

Преузмите акте
6 ROP-KIK-17183-ISAWA-12/2019 од 11.01.2019 НИС АД Нови Сад, са седиштем у Новом Саду у Улици Народног фронта бр. 12 на изградњу МБТС-20/0,4кВ на кат. парц бр. 1522/5 к.о.Наково, са СН и НН расплетом дужине СН кабловског вода 238м, за потребе напајања граничног прелаза у Накову, на кат. парцелама бр. 1524, 1522/3, 1522/4, 1522/5 и 1522/2 к.o. Наково

18.01.2018

18.01.2018

Преузмите акте
7 ROP-KIK-33409-ISAW-2/2019 16.01.2019 „Дом здравља Кикинда“, ул. Краља Петра I бр. 106 из Кикинде на реконструкцији објекта-помоћне зграде, објекта бр. 3 спратности П+0 у Кикинди, ул. Светосавска бр. 53, на кат.парц.бр. 8471 к.о. Кикинда

21.01.2019

21.01.2019

Преузмите акте
8 ROP-KIK-35375-ISAW-2/2019 од 21.01.2019 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 за изградњу спољне хидрантске мреже објекта вртића ''Колибри'' у Кикинди, Космајска бб на кат. парцелама бр. 7675/92, 7675/43 и 7675/26 к.о. Кикинда

23.01.2019

23.01.2019

Преузмите акте
9 ROP-KIK-2330-ISAW-1/2019 од 05.02.2019 Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд уградња унутрашњих инсталација за аутоматску дојаву пожара у Кикинди, ул. Генерала Драпшина бр. 26, кат.пар. 6200, К.О. Кикинда

08.02.2019

08.02.2019

Преузмите акте
10 ROP-KIK-1740-ISAWHA-2/2019 од 07.02.2019 Poljoprivredno preduzeće “ Mokrin” d.o.o. на изградњи помоћни и монтажни објекти у функцији пољопривредне производње на делу парцеле број 16609 к.о.Мокрин

11.02.2019

11.02.2019

Преузмите акте
11 ROP-KIK-2904-ISAW-1/2019 од 12.02.2019 Општа болница Кикинда из Кикинде, ул. Ђуре Јакшића 110 на реконструкцији Опште болнице Кикинда, објекта 1.1-дечије одељење, продужено лечење, палијатидно збрињавање, Кикинди, ул. Ђуре Јакшића бр. 110, на кат.парц.бр. 4909 к.о. Кикинда

13.02.2019

13.02.2019

Преузмите акте
12 ROP-KIK-34221-ISAW-2/2019 од 12.02.2019 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 изградња секундарне мреже атмосферске канализације у деловима улица С. Поповића, Ивана Јакшића и Моравске улице у Кикинди, на кат. парц. бр. 21654,… , 8107, 8109/77 и 8050/2 к.о. Кикинда

14.02.2019

14.02.2019

Преузмите акте
13 ROP-KIK-24143-ISAW-2/2019 од 18.02.2019 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 на реконструкцији јавног осветљења у насељу „Микронасеље“ у Кикинди, на кат.парцелама бр. 10050, 10084/1, 10332, 10337 К.О. Кикинда, у регулацији постојеће саобраћајнице,

19.02.2019

19.02.2019

Преузмите акте
14 ROP-KIK-24148-ISAW-2/2019 од 18.02.2019 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 на реконструкцији и доградњи јавног осветљења улице Србобранске у Кикинди, на кат.парцели бр. 21643 К.О. Кикинда, у регулацији постојеће саобраћајнице

19.02.2019

19.02.2019

Преузмите акте
15 ROP-KIK-36811-ISAW-2/2019 од 22.02.2019 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "ЕД Зрењанин" на изградњи НН прикључног кабловског вода од ТС -59 до стамбене зграде у ул. Пере Сегединца бр. 7, у Кикинди, на кат. парц. бр. 5328/6, 21613, 21614, 21607 и 5419 к.о. Кикинда

27.02.2019

27.02.2019

Преузмите акте
16 ROP-KIK-4750-ISAW-1/2019 од 04.03.2019 „YU-DNI“ d.o.o., ул. Петефи Шандора бр. 25, Банатска Топола изградњу објекта за смештај пољопривредне механизације, у ул. Петефи Шандора бр. 38, у Банатској Тополи, на кат. парц. бр. 107 и 108 к.о. Банатска Топола,

06.03.2019

06.03.2019

Преузмите акте
17 ROP-KIK-7287-ISAW-1/2019 од 26.03.2019 Град Кикинда на реконструкцији Трга 9. Јануара у Мокрину на катастарској парцели бр. 2252 к.о.Кикинда

28.03.2019

28.03.2019

Преузмите акте
 18 ROP-KIK-25769-ISAW-2/2019 од 24.03.2019 Живин Лука, Немањина бр. 94, Кикинда изградњи прикључака на водоводну и канализациону мрежу, у Улици Ивана Милутиновића бр. 51 у Кикинди

28.03.2019

28.03.2019

Преузмите акте
 19 ROP-KIK-31844-ISAW-2/2019 од 25.03.2019 ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд, огранак Електродистрибуција Зрењанин, са седиштем у Зрењанину, на изградњи стубне трафостанице STS-20/0,4kV, максималне снаге 400kVA са SN и NN расплетом и јавном расветом у улици Краљевића Марка у Кикинди, на кат.парц. 7513/2, 21662/2, 21661/1 и 21662/1, све к.о. Кикинда

28.03.2019

28.03.2019

Преузмите акте
 20 ROP-KIK-7535-ISAW-1/2019 од 28.03.2019 'Град Кикинда, са седиштем у Кикинди ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на инвестиционом одржавању расвете спортског терена спортске дворане „СЦ“ Језеро, Кикинда, Бранка Вујина, бб, на кат. парц. бр. 2856 к.о.Кикинда

29.03.2019

29.03.2019

Преузмите акте
21 ROP-KIK-7977-ISAW-1/2019 од 01.04.2019 Град Кикинда из Кикинде инвестиционом одржавању стадиона и подтрибинских просторија у Новим Козарцима, ул. Краља Петра I бр 122а, објекат 3, на кат.парц.бр. 595/4 к.о. Нови Козарци

02.04.2019

02.04.2019

Преузмите акте
22 ROP-KIK-8382-ISAW-1/2019 од 03.04.2019 Богдан Брцански из Кикинде и Снежана Ињац из Кикинде изградњи помоћне зграде П+0 у Кикинди, улица Светосавска бр.48, на катастарској парцели 6498, КО Кикинда

08.04.2019

08.04.2019

Преузмите акте
23 ROP-KIK-8624-ISAW-1/2019 од 05.04.2019 Милорада Тешин из Панчева, ул. Војвођански булевар бр. 32/38 на реконструкцији стамбеног објекта у Мокрину у ул, Тозе Марковића бр. 3, изграђен на кат.парц.бр. 3699 к.о.Мокрин

12.04.2019

12.04.2019

Преузмите акте
24 ROP-KIK-8587-ISAW-1/2019 од 05.04.2019 Жељко Милић из Кикинде, ул. Ђуре Оличкова бр. 6. извођење радова на инвестиционом одржавању породичне стамбене зграде П+0 у Кикинди, ул. Ђуре Оличкова бр. 6, на кат.парц. бр. 7402/2 к.о. Кикинда

12.04.2019

12.04.2019

Преузмите акте
 25 ROP-KIK-8768-ISAW-1/2019 од 08.04.2019 SZTR’’TESTOTEKA’’ KRISTE PREKPALAJ PR овим Решењем се иста грешка исправља, те је за предметне радове инвеститор правно лице СЗТР „ТЕСТОТЕКА“ Кристе Прекпалај ПР Кикинда, ул. Чанадска бр 26, и физичко лице Кристе Прекпалај из Кикинде, ул. Чанадска бр 26.

12.04.2019

12.04.2019

Преузмите акте
26 ROP-KIK-8382-ISAWHA-2/2019 од 09.04.2019 Богдан Брцански из Кикинде, адреса Тозе Марковића бр. 31 и Снежана Ињац из Кикинде, адреса Тозе Марковића бр. 26 на изградњи помоћне зграде П+0 у Кикинди, улица Светосавска бр.48, на катастарској парцели 6498, КО Кикинда

12.04.2019

12.04.2019

Преузмите акте
27 ROP-KIK-9792-ISAW-1/2019 од 16.04.2019 Град Кикинда Санација бунарских конструкција на извориштима за водоснабдевање на територији Града Кикинда

18.04.2019

18.04.2019

Преузмите акте
28 ROP-KIK-9748-ISAW-1/2019 од 15.04.2019 „Севертранс Сента“ д.о.о. из Сенте Грофа Лајоша Баћанија бр. 2 извођење радова на реконструкцији објеката са променом намене у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 5, на кат.парц.бр. 8964 и 8967 к.о.Кикинда

22.04.2019

22.04.2019

Преузмите акте
29 ROP-KIK-10042-ISAW-1/2019 од 17.04.2019 Милица Дацин из Кикинде, Петефи Шандора бр. 5/3 на инвестиционом одржавању стана бр 12 у стамбеној згради у Кикинди у ул. Браће Татића број 8, на кат.парц.бр. 6265 к.о.Кикинда

24.04.2019

24.04.2019

Преузмите акте
30 ROP-KIK-10412-ISAW-1/2019 од 19.04.2019 Ержебет Бохар из Кикинде, ул. Барска бр. 14 инвестиционо одржавање породичне стамбене зграде и помоћног објекта у Кикинди, ул. Барска бр. 14, на кат.парц. бр. 2837 к.о. Кикинда

30.04.2019

30.04.2019

Преузмите акте
31 ROP-KIK-6588-ISAW-2/2019 од 25.04.2019 Телеком Србија ад, Таковска бр. 2, Београд, (мат.бр. 17162543, пиб 100002887 изградња дистрибутивног дела оптичке приступне мреже електронских комуникација, Општина Кикинда - Кластер 3, на кат. парцелама бр. 3990/1, 3974, 2157…..4032, 4044, 4013/1 к.о. Мокрин

08.05.2019

08.05.2019

Преузмите акте
32 ROP-KIK-3782-ISAW-3/2019 од 13.05.2019 Града Кикина из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже у деловима улица Бранка Радичевића, Николе Тесле и Жарка Зрењанина у Башаиду, на кат. парцелама бр. 1435/1, 1441, 1443, 1448, 1450, 1457, 1466, 1467, 1473, 1474, 1481, 1483, 1475, 1468, 1447, 1440 и 1428 к.о. Башаид,

15.05.2019

15.05.2019

Преузмите акте
33 ROP-KIK-13216-ISAW-1/2019 од 20.05.2019 Град Кикинда из Кикинде (мат.бр. 08176396 и ПИБ 100511495) а финансијер Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ из Кикинде, ул. Доситејева 43 (мат.бр. 08021023 и ПИБ 101079643). на инвестиционом одржавању Вртића „Плави чуперак“, на адреси Хајдук Вељкова бр. 18/а, кат.парц. 4082/2 К.О. Кикинда, слободностојећи објекат спратности П+1, категорија објекта „В“, класификационог броја 126310,

22.05.2019

22.05.2019

Преузмите акте
34 ROP-KIK-13203-ISAW-1/2019 од 19.05.2019 Светлане Коблехер из Кикинде на инвестиционом одржавању пословног објекта П+1 у Кикинди, ул. Генерала Драпшина бр. 49, на кат.парц.бр. 4644/1 и 4644/2 к.о. Кикинда, поднет од стране овлашћеног лица Славице Караџин из Кикинде

24.05.2019

24.05.2019

Преузмите акте
35 ROP-KIK-13544-ISAW-1/2019 од 22.05.2019 Економско – Трговинској школи са седиштем у Кикинди, ул. Др. Зорана Ђинђића бр. 7 на адаптацији и санацији кабинета за образовање профил - конобар, који се налази у објекту означен под редним бројем 1 у препису листа непокретности број 4860, изграђеног на катастарској парцели број 4420 к.о.Кикинда, означен као зграда средњег образовања категорија објекта „В“ класификација објекта 126331

24.05.2019

24.05.2019

Преузмите акте
36 ROP-KIK-11428-ISAWHA-2/2019, од 27.05.2019. „AGROGLOBE“ Д.О.О. из Новог Сада, адреса Булевар Ослобођења бр. 60 санација помоћне зграде-подног складишта П+0 у Кикинди, улица Милоша Великог бр. 83/б, на катастарској парцели 9524/1, КО Кикинда

27.05.2019

27.05.2019

Преузмите акте
37 ROP-KIK-30268-ISAW-4/2019 од 24.05.2019 Град Кикинда извођење радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже у регулацији постојећих саобраћајница у улицама и деловима улица Бранка Радичевића, Војводе Мишића, Ђуре Даничића, Душана Васиљева и Лазе Костића у Кикинди, на кат. парцелама бр. 21540, ...3936 и 21651 к.о. Кикинда

28.05.2019

28.05.2019

Преузмите акте

38

ROP-KIK-4482-ISAW-2/2019;

од 31.05.2019. године

„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО Београд, огранак Електродистрибуција Зрењанин извођење радова на изградњи кабловских водова 20kV преко парцеле кружне раскрснице у Кикинди, на катастарским парцелама 21254, 21538/1, 21457/2, 21697 и 21721/10, све к.о. Кикинда

31.05.2019.

31.05.2019.

Преузмите акте

39

ROP-KIK-10385-ISAW-2/2019;

од 31.05.2019. године

„Telekom Srbija“ а.д. Београд, ул. Таковска 2 Изградња дистрибутивног дела оптичке приступне мреже електронских комуникација, Општине Кикинда – Кластер 2, на катастарским парцелама 20769/1, 21629/1,...10592, све к.о. Кикинда

06.06.2019

13.06.2019.

Преузмите акте
40

ROP-KIK-15260-ISAW-1/2019;

од 05.06.2019. године

Миодраг Мишков из Башаида, ул. Светосавска бр. 17 извођење радова на реконструкцији помоћног објекта П+0 са доградњом надстрешнице, у ул. Светосавској бр. 17 у Башаиду, на кат.парц.бр. 485 к.о. Башаид

11.06.2019.

13.06.2019.

Преузмите акте
41 ROP-KIK-12795-ISAWHA-3/2019;

од 05.06.2019. године

„JAFFA“ Д.О.О. Црвенка, адреса Маршала Тита бр. 245 извођење радова на адаптацији пословног простора у Кикинди, улица Генерала Драпшина бр.13, на катастарској парцели 4614 КО Кикинда, 11.06.2019.

13.06.2019.

Преузмите акте
42 ROP-KIK-15275-ISAW-1/2019;

од 05.06.2019. године

Michael Naunin из Немачке, адреса Nikolaus-Buechert str. 9, 25917
Stadum
извођење радова на инвестиционом одржавању стана у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца бр. 16, на кат.парц. бр. 6260 к.о. Кикинда 12.06.2019.

13.06.2019.

Преузмите акте
43 ROP-KIK-15372-ISAW-1/2019;

од 05.06.2019. године

Томислав Мандић из Кикинде, ул. Душана Васиљева бр. 8, извођење радова на инвестиционом одржавању крова породичне стамбене зграде П+0 у Кикинди, ул. Генерала Драпшина бр. 102, на кат.парц. бр. 4771/1 к.о. Кикинда 11.06.2019.

13.06.2019.

Преузмите акте
44 ROP-KIK-15582-ISAW-1/2019;

од 06.06.2019. године

Зоран Терзин из Мокрина, ул. Светог Саве бр. 116 изградња помоћног објекта П+0 за смештај пољопривредних машина и алата, у ул. Бранка Радичевића бр. 32 у Мокрину, на кат.парц.бр. 759 к.о. Мокрин 13.06.2019.

13.06.2019.

Преузмите акте
45 ROP-KIK-16271-ISAW-1/2019;

од 13.06.2019. године

Града Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 енергетска санација, адаптација електроенергетских и
телекомуникационих инсталација и система дојаве пожара, Иновативно-предузетнички инкубатор Кикинда ул. Др. Зорана Ђинђића бр. 11, на
кат.парц. бр. 4458 ко Кикинда,
17.06.2019.

17.06.2019.

Преузмите акте
46 ROP-KIK-6034-ISAWHA-3/2019;

од 13.06.2019. године

„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО Београд, огранак Електродистрибуција Зрењанин изградњa стубне трафостанице STS-20/0,4kV, снаге 250(400)kVA, са кабловским SN и NN расплетом и јавном расветом у улици Братства Јединства у Руском Селу, на катастарској парцели 3125/3, К.О. Руско Село 18.06.2019.

18.06.2019.

Преузмите акте
47 ROP-KIK-16271-ISAWA-2/2019 од 04.07.2019 Град Кикинда енергетска санација, адаптација електроенергетских и телекомуникационих инсталација и система дојаве пожара у иновативно-предузетничком инкубатору, пословна зграда број 1, спратности П+2+Пот

08.07.2019

08.07.2019

Преузмите акте
48 ROP-KIK-17027-ISAWHA-2/2019 од 08.07.2019 Средња стручна школа "Милош Црњански" на инвестиционом одржавању објекта зграде средњег образовања објекат означен под бројем 1, изграђене на кат.парц. бр. 8470/1 к.о.Кикинда у ул. Светосавска 57

09.07.2019

09.07.2019

Преузмите акте
49 ROP-KIK-13512-ISAWHA-3/2019 од 12.07.2019 ДОО '' СУБОТИЧКИ , са седиштем у Кикинде, улица Партизанска број 11 изградњу хангара за смештај пољ. машина и алата, спратности П+0 (категорије Б, класификациони број 127142) и вагарске кућице (категорије А, класификациони број 127141), спратности П+0, у Мокрину, потес Село, на кат. парц. број 536/2, к.о.Мокрин

17.07.2019

17.07.2019

Преузмите акте
50

ROP-KIK-20214-ISAW-1/2019 од 14.07.2019

Агенција EKT REKLAM Тибор Јухас предузетник, Војводе Путника бр. 8 Кикинда Инвестиционо одржавање објеката 1, 7 и 8 у Кикинди, ул. В.Путника 8, кат.парц. 4443 К.О. Кикинда 18.07.2019

18.07.2019

Преузмите акте
51 ROP-KIK-20565-ISAW-1/2019 од 17.07.2019 Техничка школа, Светосавска бр.55, Кикинда на инвестиционом одржавању објекта зграде средњег образовања – замена фасадне столарије (постојеће дрвене) у (алуминијумске) на првом и другом спрату објекта означен под бројем 1, изграђене на кат.парц. бр. 8470/2 к.о.Кикинда у ул. Светосавска 55

22.07.2019

22.07.2019

Преузмите акте
52 ROP-KIK-6039-ISAWHA-3/2019 од 18.07.2019. "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "ЕД Зрењанин" на изградњи МБТС-7 са припадајућим ВН и НН кабловским водовима у ул. Светозара Милетића у Башаиду, на кат. парц. бр. 1445 к.о. Башаид

23.07.2019

23.07.2019

Преузмите акте
53 ROP-KIK-21919-ISAW-1/2019 од 28.07.2019 Радован Булатовић из Кикинде, ул. Угљеше Терзина бр.40 на изградњи помоћне зграде П+0 у Кикинди, улица Угљеше Терзина бр.40, на катастарској парцели 6587, КО Кикинда

30.07.2019

30.07.2019

Преузмите акте
54 ROP-KIK-15999-ISAW-2/2019 од 30.07.2019 Град Кикинда на реконструкцији пешачких и паркинг површина на делу Галадске у Кикинди, на катастарским парцелама бр. 6522, 6521/1, 6521/2, 21639 к.o. Кикинда

31.07.2019

31.07.2019

Преузмите акте
55 ROP-KIK-3471-ISAW-3/2019 од 15.08.2019 Град Кикинда Реконструкција улице Војина Зиројевића у Кикинди, на кат.парц. 21659/1, 7674/1, ... , 21643 све к.о. Кикинда 22.08.2019

22.08.2019

Преузмите акте
56 ROP-KIK-16179-ISAW-2/2019 од 30.08.2019 „Telekom Srbija“ а.д. Београд, ул. Таковска 2, извођење радова на изградњи дистрибутивног дела оптичке приступне мреже електронских комуникација, Општине Кикинда – Кластер 1, на катастарским парцелама: 21555, 21578/1,... 19401, 19310, све к.о. Кикинда, поднетом од стране инвеститора „Telekom Srbija“ а.д. Београд, ул. Таковска 2,

03.09.2019

03.09.2019

Преузмите акте
57 ROP-KIK-18398-ISAW-3/2019 од 29.08.2019 „Севертранс„ Сента, ул. Грофa Бачањија Лајоша бр. 2, на изградњи прикључка на водоводну мрежу и хидрантски развод Кикинда, Јована Јовановића Змаја бр. 5, на кат. парц. бр. 8964, 8965, 8967, 8968 и 8982, ко Кикинда, преко пуномоћника Радин Милана из Кикинде, Змај Јовина бр. 200/А стан 3

05.09.2019

05.09.2019

Преузмите акте
58 усаглашен ROP-KIK-22608-ISAW-1/2019 од 02.08.2019 Јожеф и Ержебет Леринц из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 30 реконструкцији породичне стамбене зграде По+П са једним станом, објекат број 1, у улици Светозара Милетића бр. 4 у Кикинди

12.09.2019

12.09.2019

Преузмите акте
59 ROP-KIK-14734-ISAW-3/2019 од 11.09.2019 Град Кикинда на реконструкцији објекта са променом намене објекта и посебног дела, са доградњом рампе за инвалидна лица, децу и старије особе, у Башаиду у ул. Војвођанска бр. 54, кат.парц.бр. 742 к.о. Башаид

12.09.2019

12.09.2019

Преузмите акте
60 ROP-KIK-27221-ISAW-1/2019 од 11.09.2019 Град Кикинда у регулацији постојећих саобраћајница у улицама и деловима улица Раде Будурина и Раде Микалачког у Башаиду, на кат. парцелама бр. 1432, 1435/1,...1481 и 1435/1 К.О. Башаид

16.09.2019

16.09.2019

Преузмите акте
61 ROP-KIK-27264-ISAWHA-2/2019 од 20.09.2019 Саша Китановић из Накова, ул. Главна бр. 73а. претварање намене дела објекта, претварање дела стамбене зграде број 1, спратности П+0 у пословни простор у продавницу спратности П+0, у Накову у ул. Главна бр. 73а, на кат.парц.бр. 222 к.о.Наково

24.09.2019

24.09.2019

Преузиме акте
62 ROP-KIK-28415-ISAW-1/2019 од 19.09.2019 Јелени Бакић из Кикинде, ул. Драгутина Ристића бр. 11 на инвестиционом одржавању – адаптацији стамбеног објекта означеног у препису листа непокретности 9039 под бројем 1, у Кикинди ул. Димитрија Туцовића бр. 62, на кат.парц. бр. 2915 к.о. Кикинда

25.09.2019

25.09.2019

Преузмите акте
63 ROP-KIK-26509-ISAWHA-2/2019 од 27.09.2019 Републичка дирекција за имовину Основна школа „Жарко Зрењанин“ из Кикинде ул. Београдска бр. 8, на инвестиционом одржавању објекта замена кровног покривача изнад фискултурне сале са пратећим анексима у Кикинди, ул. Београдска бр. 8, на кат.парц. бр. 10105/2 и 10105/7 к.о. Кикинда

27.09.2019

27.09.2019

Преузмите акте
64 ROP-KIK-31409-ISAW-3/2019 од 14.10.2019 Град Кикинда на реконструкцији улице Партизанска, Јована Јовановића Змаја и Михајла Пупина у Кикинди, на катастарским парцелама 10050, 10049,...10117/1 и 21677 к.о. Кикинда у регулацији постојеће саобраћајнице

16.10.2019

16.10.2019

Преузмите акте
65 ROP-KIK-2581-ISAW-2/2019 од 14.10.2019 Град Кикинда на изградњи постројења за кондиционирање пијаће воде и реконструкцији црпне станице у Мокрину, ул. Ђуре Јакшића, кп 2193, к.о. Мокрин, инвеститора Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12

16.10.2019

16.10.2019

Преузмите акте
66 ROP-KIK-31984-ISAW-1/2019 од 18.10.2019 Stambena zajednica Svetozara Miletića 58 Kikinda инвестиционо одржавање крова (раван кров) стамбене зграде за колективно становање у Кикинди у ул. Светозара Милетића бр. 58, на кат.парц.бр. 5908/2,

24.10.2019

24.10.2019

Преузмите акте
67 ROP-KIK-33614-ISAW-1/2019 од 01.11.2019 Град Кикинда на реконструкцији делова улица Браће Татић и Генерала Драпшина у Кикинди, на катастарским парцелама 21621, 21558.... 6534 и 6611 све к.о. Кикинда

01.11.2019

01.11.2019

Преузмите акте
68 ROP-KIK-15996-ISAW-2/2019 од 01.11.2019 Град Кикинда реконструкцији улица Угљеше Терзина и Светозара Милетића у Кикинди, на катастарским парцелама 6611,..6175 све к.о. Кикинда

01.11.2019

01.11.2019

Преузмите акте
69 ROP-KIK-32704-ISAWHA-2/2019 од 06.11.2019 Роман Чретник из Кикиинде, адреса Ивана Јакшића бр. 89 за изградњу надстрешнице за смештај пољопривредних машина спратности П+0 (категорије „А“ класификационог броја 127141), у Кикинди, улица Вашариште бр. 5, на катастарској парцели 9480 К.О. Кикинда

06.11.2019

06.11.2019

Преузмите акте
70 ROP-KIK-32986-ISAWHA-2/2019 од 25.11.2019 Град Кикинда на инветстиционом одржавању објекта зграде Дома омладине и Партизана, у Кикинди ул. Трг Српских добровољааца бр. 23, кат.парц.бр. 4593/1 и 4593/2 к.о.Кикинда

25.11.2019

25.11.2019

Преузмите акте
71 ROP-KIK-36275-ISAW-1/2019 од 26.11.2019 Град Кикинда на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже у Кикинди, у регулацији постојећих саобраћајница у улицама и деловима улица Кумановска, Ђуре Оличкова, Мирослава Антића, Барска, Николе Пашића и Косовска у Кикинди на катастарским парцелама бр. 21662/1,....21621 све к.о. Кикинда

27.11.2019

27.11.2019

Преузмите акте
72 ROP-KIK-36272-ISAW-1/2019 од 26.11.2019 Републички фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекција фонда, Кабинет директора фонда са седиштем у Београду и Геронтолошки центар Кикинда са седиштем у Кикинди за адаптацију, реконструкцију, ЕЕЕ и санацију зграде за заштиту одраслих и старих лица, Дом за старе и пензионере Кикинда и изградња помоћног објекта – димњака, у ул. Генерала Драпшина бр. 99 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4708 к.о. Кикинда

28.11.2019

28.11.2019

Преузмите акте
73 ROP-KIK-36349-ISAW-1/2019 од 27.11.2019 Град Кикинда на реконструкцији спољне канализационе мреже у Банатској Тополи, потес Велики рит, на кат.парц. 2701, к.о. Банатска Топола

28.11.2019

28.11.2019

Преузмите акте
 74 ROP-KIK-36392-ISAW-1/2019 од 27.11.2019 Јасмина Симовић и Бошко Симовић обоје Кикинде изградња оградног зида, у Кикинди, улица Кумановска бр. 78, на кат. парц. бр. 3313/1 к.о. Кикинда

28.11.2019

28.11.2019

Преузмите акте
75 ROP-KIK-29043-ISAWHA-3/2019 од 29.11.2019 Жељко Максић ПР Трговинска Радња „Max-Dom“ Кикинда, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 8 из Кикинде извођење радова на промени намене објекта, тј претварање стамбене зграде означене бројем 1, спратности П+0 у пословни простор - продавницу спратности П+0, у Кикинди ул. Угљеше Терзина бр. 4А на кат. парц. бр. 6233 к.о. Кикинда

03.12.2019

03.12.2019

Преузмите акте
76 ROP-KIK-36847-ISAW-1/2019 од 02.12.2019 Град Кикинда рекон. дистри. водо. мреже у Кикинди, у регулацији постојећих саобраћајница у улицама и деловима улица Лакаи Стевана, Киш Михаља и Милоша Црњанског у Кикинди на катастарским парцелама бр. 21659/1, 7177,...3187 и 21663 све к.о. Кикинда

05.12.2019

05.12.2019

Преузмите акте
77 ROP-KIK-36848-ISAW-1/2019 од 01.12.2019 Град Кикинда на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже у Мокрину на кат. парцелама бр: 3990/2, 3989,..4027 и 4029 све к.о. Мокрин, у регулацији постојећих саобраћајница, у улицама и деловима

06.12.2019

06.12.2019

Преузмите акте
78 ROP-KIK-36395-ISAWHA-2/2019 од 06.12.2019 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD на инвестиционом одржавању објекта – локала у приземљу и на спрату у стамбено-пословној згради у улици Браће Татића бр. 2, на кат.парц.бр. 6255 к.о.Кикинда, категорије „В“, класификационог броја 112222 и категорија „Б“ класификационог броја 122011, доминатна категорија „В“

10.12.2019

10.12.2019

Преузмите акте
79 ROP-KIK-38656-ISAW-1/2019 од 18.12.2019 Град Кикинда на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже у Мокрину, у регулацији постојећих саобраћајница у делу улице Васе Стајића у Мокрину на катастарским парцелама број 4000, 3994, 3993 и 3992 к.о. Мокрин

20.12.2019

20.12.2019

Преузмте акте
80 ROP-KIK-39560-ISAW-1/2019 oд 26.12.2019 Град Кикинда на реконструкцији, санацији, адаптацији и промени намене зграде команде у старој касарни у зграду за културно уметничку делатност, у улици Стевана Сремца у Кикинди, на кат.парц. 5323 к.о. Кикинда

26.12.2019

26.12.2019

Преузмите акте

 

2018. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта

Датум издавања

Датум објаве

Документи
 1 ROP-KIK-116-ISAW-1/2018 од 04.01.2018   ГРАД КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 (матични број 08176396, ПИБ 100511495)  за извођење радова VIII фаза реконструкције цевовода на делу водоводне мреже у Кикинди (категорије „Г“, класификационог броја 222210 и 222220), Фејеш Кларе, Нићифора Брандића, Дистричка, Димитрија Туцовића, Бранка Радичевића, Ђуре Даничића, парна страна и непарна страна, Војина Зиројевића

 05.01.2018

05.01.2018

 Преузмите акте
2 ROP-KIK-598-ISAW-1/2018 од 11.01.2018 Аутономна Покрајина Војводина, Нови Сад и Град Кикиинда Реконструкција школског дворишта са опремањем недостајућим мобилијаром - Техничке школе и Средње стручне школе „Милош Црњански“ у Кикинди, улица Светосавска број 55 и 57

12.01.2018

12.01.2018

Преузмите акта
3 ROP-KIK-38430-ISAWHA-2/2018 од 09.01.2017 Евангелистичка црквена општина Кикинда, (мат бр. 08724130 и пиб бр. 103068900) доградња помоћног обејкта број 3, Улица Краља Петра Првог број 42 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4646 к.о. Кикинда

16.01.2018

16.01.2018

Преузмите акте
4 ROP-KIK-768-ISAW-1/2018 од 12.01.2018 Naftagas-Naftni servisi d.o.o. из Новога Сада реконструкција електроенергетских инсталација и стубова рефлектора платоа за прање и контролисање цеви у Тубинг центру у Кикинди

18.01.2018

18.01.2018

Преузмите акта
  ROP-KIK-2795-ISAW-1/2018 од 06.02.2018 ГРАД КИКИНДА из Кикинде, матични број 08176396, ПИБ 100511495 из Кикинде, Трг српских добровољаца број 12
 
извођење радова на инвестиционом одржавању базена у објекту за спорт и физичку културу спортског центра „Језеро“у Кикинди (категорија објекта „В“, класификационе ознаке 126500), бруто површине објекта у основи 4985,00 на катастарској парцели бр. 2856 к.о. Кикинда

07.02.2018

07.02.2018

Преузмите акте
5 ROP-KIK-2704-ISAW-1/2018 од 05.02.2018 Дуња Наунин из Кикинде улица Југовићево сокаче број 15 инвестиционо одржавање стана у згради (категорија објекта „Б“ класификациони број 112221) ул. Трг српских добровољаца бр. 16 у Кикинди на катастарској парцели бр. 6260 к.о. Кикинда, објекат означен под бројем 1

09.02.2018

09.02.2018

Преузмите акте
6 ROP-KIK-38048-ISAWHA-4/2018 од 05.02.2018 ANGROPROMET D.O.O., Кикинда, Милоша Великог бр. 76 реконструкција пословног простора, у ул. Николе Француског 136, у Кикинди, катастарска парцела бр. 8180/5 к.о. Кикинда

12.02.2018

12.02.2018

Преузмите акте
7 ROP-KIK-4023-ISAW-1/2018 од 21.02.2018 “Слобода” д.о.о. из Зрењанина изградња објеката – Економски објекат објекат бр. 1, помоћни објекти број 2 и вага и објекат бр. 3 – вагарска кућа, у Новим Козарцима,

26.02.2018

26.02.2018.

Преузмите акта
8 ROP-KIK-4527-ISAW-1/2018 од 26.02.2018 ROP-KIK-4527-ISAW-1/2018 од 26.02.2018 на инвестиционом одржавању објеката основног образовања објекат бр. 1 - замена постојеће столарије (светларници), (категорије „В“, каласификациони бр. 126321), на катастарској парцели бр. 2244 к.о.Мокрин, ул. Светог Саве број 101,

28.02.2018

28.02.2018

Преузмите акте
9  ROP-KIK-38050-ISAWHA-3/2018 од 26.02.2018  ANGROPROMET D.O.O. из Милоша Великог бр. 76  За реконструкцију пословног простора МП 129 продавница Тиса, у ул. Ђуре Јакшића бр. 1, категорија Б, класификациони бр. 123001, у Кикинди,на кат. парц. бр. 6187/1 к.о. Кикинда, објекат означен бројем 1, а посебног дела објекта бр. 1

 01.03.2018

01.03.2018

Преузмите акте
10 ROP-KIK-4965-ISAW-1/2018 од 01.03.2018 Града Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на инвестиционом одржавању санитарних чворова у објекту вртића „Колибри“, површина објекта у основи 1783m2, (категорије „В“, каласификациони бр. 126310), на катастарској парцели бр. 7675/92 к.о.Кикинда, на углу улице Космајске и Раде Трнића.

02.03.2018

02.03.2018

Преузмите акте
11 ROP-KIK-1417-ISAW-2/2018 од 06.03.2018 Град Кикинда реконструкција пешачких површина на делу Галадске у Кикинди

07.03.2018

07.03.2018

Преузмите акта
12 ROP-KIK-27812-ISAW-2/2018 од 07.03.2018 Град Кикинда санација, адаптација, реконструкција и затварање дворишног објекта бр. 1, на Тргу српских добровољаца бр. 28, у Кикинди

07.03.2018

07.03.2018

Преузмите акта
13 ROP-KIK-1417-ISAW-2/2018 од 06.03.2018
 
Хоманов Радмиле из Кикинде, улица Трг српских добровољаца број 46 инвестиционо одржавање стамбеног објекта (категорија објекта „А“ класификациони број 111011) ул. Војислава Илића бр. 9 у Кикинди на катастарској парцели бр. 7639/6 к.о. Кикинда, објекат означен под бројем 1, површине стана 82m

09.03.2018

09.03.2018

Преузмите акте
14 ROP-KIK-5491-ISAW-1/2018 од 06.03.2018 Радо Ђуре из Кикинде, улица Светозара Милетића број 142 инвестиционо одржавање стамбеног објекта (категорија објекта „А“ класификациони број 111011) ул. Ђуре Јакшића бр. 173 у Кикинди на катастарској парцели бр. 2267/1 к.о. Кикинда, објекат означен под бројем 1, површине стана 113m2.

09.03.2018

09.03.2018

Преузмите акте
15 ROP-KIK-5604-ISAW-1/2018 од 07.03.2018 "Zoppas Industrie Serb" d.o.o. Kikinda реконструкција унутрашње гасне инсталације у Кикинда у ул. Зрењаниски пут бб,

12.03.2018

12.03.2018

Преузмите акта
16 ROP-KIK-22093-ISAW-5/2018 од 07.03.2018 Марко Радочај из Кикинде изградња помоћног објекта, спратности П+0, у Руском Селу,

14.03.2018

14.03.2018

Преузмите акта
17 ROP-KIK-1705-ISAW-2/2018 од 08.03.2018 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција Зрењанин изградња кабловског вода 0,4kV за пословни објекат у улици Стевана Сремца бр. 93 у Кикинди, на кат. парцелама бр. 21608 и 21613 к.о. Кикинда,

14.03.2018

14.03.2018

Преузмите акта
18 ROP-KIK-6552-ISAW-1/2018 од 16.03.2018 “Телеком Србија” а.д. Београд изградњу ТК прикључкa за Центар за социјални рад у Кикинди

20.03.2018

20.03.2018

Преузмите акта
19 ROP-KIK-7253-ISAW-1/2018 од 22.03.2018 Основна школа "Вук Караџић" Кикинда, Генерала Драпшина бр. 3 инвестиционо одржавање спортских терена у дворишту ОШ '' Вук Караџић '', (категорије Г, класификациони број 241100) у Кикинди, улица Генерала Драпшина број 3, на кат. парцели број 4599/1 и на деловима к.п. 4599/2 и 4599/3, к.о. Кикинда

23.03.2018

23.03.2018

Преузмите акте
20 ROP-KIK-7898-ISAW-1/2018 од 29.03.2018 Луке и Ержебет Ћирић, обоје из Кикинде, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 34 реконструкција стамбеног објекта, П+0 и изградња помоћног објекта – тераса ул. Јована Јовановића Змаја бр. 34, Кикинда, на кат.парц.бр. 8908/1 K.O. Кикинда

03.04.2018

03.04.2018

Преузмите акте
21 ROP-KIK-7906-ISAW-1/2018 од 29.03.2018 "Agroitaly" д.о.о. Мали Иђош нова градњу објекта СТС 10(20)/ 0,4kV на кат. парцели бр. 2168 к.о. Банатска Топола

04.04.2018

04.04.2018

Преузмите акта
22 ROP-KIK-7021-ISAWHA-2/2018 од 30.03.2018
 
Инвестиро ЈП „Србијагас“ Нови Сад и финансијер "Гордон" д.о.о. Суботица
 
изградња мерно регулационе станице на кат. парцели 9538/9 к.о.Кикинда и улични гасни прикључак

05.04.2018

05.04.2018

Преузмите акте
23 ROP-KIK-7898-ISAWHA-2/2018 od 09.04.2018 Лукa и Ержебет Ћирић из Кикинде реконструкцију стамбеног објекта у Кикинди

11.04.2018

11.04.2018

Птреузмите акта
24 ROP-KIK-8647-ISAW-1/2018 od 05.04.2018 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, огранак "ЕлектродистрибуцијаЗрењанин", Панчевачка бр. 46, Зрењанин, Прикључни кабловски вод 0,4кВ са КПК и ОММ, за стамбено пословни објекат ''Ц'' у блоку ''Ц-2'' у Кикинди

12.04.2018

12.04.2018

Preuzmite akta
25 ROP-KIK-9688-ISAW-1/2018 од 17.04.2018 Град Кикинда реконструкцијa цевовода VIII фазе на делу водоводне мреже у Кикинди у делу улице Пут за Б.Тополу (од Синђелићеве до Шолета) дужине

18.04.2018

18.04.2018

Преузмите акта
26 ROP-KIK-9686-ISAW-1/2018 од 17.04.2018 Град Кикинда реконструкцијa цевовода VII и VIII фазa на делу водоводне мреже у Кикинди у деловима улица:  Светозара Милетића ;  Ђуре Јакшића;  Стевана Синђелића ;  Стевана Сремца

18.04.2018

18.04.2018

 

Преузмите акта
27 ROP-KIK-10133-ISAW-1/2018 од 20.04.2018. године Град Кикинда Реконструкција и доградња помоћног објекта бунарска кућа у Руском Селу

24.04.2018

24.04.2018

Преузмите акта
28 ROP-KIK-7217-ISAWHA-2/2018 од 23.04.2018 JP "SRBIJAGAS" Novi Sad реконструкција Мерно регулационе станице у Кикинди, ул. Зрењанински пут бб

30.04.2018

30.04.2018

Преузмите акта
29 ROP-KIK-11042-ISAW-1/2018 од 30.04.2018 " „Lidl Srbija KD” прикључак на водоводну мрежу зграде за трговину на велико и мало-супермаркет, спратности П+ 0, у Кикинди, ул. Немањина бб.

04.05.2018

04.05.2018

Преузмите акта
30 ROP-KIK-5752-ISAW-2/2018 од 03.05.2018 “Телеком Србија” а.д. Београд, изградња телекомуникационог прикључка за блок Ц2 у Кикинди

08.05.2018

08.05.2018

Преузмите акта
31 ROP-KIK-11212-ISAW-1/2018 од 03.05.2018. године Ференц Бера из Кикинде инвестиционо одржавање крова породичне стамбене зграде у у у Кикинди

08.05.2018

08.05.2018

Преузмите акта
32 ROP-KIK-10614-ISAWHA-2/2018 од 07.05.2018 Naftagas-Naftni servisi d.o.o. реконструкција хидротехничких инсталација у постојећем објекту означен бројем 3 у препису листа непокретности, Перионице у оквиру комплекса Тубинг центра у Кикинди

11.05.2018

11.05.2018

Преузмите акта
33 ROP-KIK-11687-ISAW-1/2018 од 07.05.2018 Auto AS Sistem DOO промена намене објекта без извођења грађевинских радова , стамбени објекат, у пословни објекат, у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 32,

11.05.2018

11.05.2018

 

Преузмите акта
34 ROP-KIK-385-ISAW-2/2018 од 08.05.2018 Victory media d.o.o. Beograd-Savski Venac изградњу оптичког кабла на територији Башаида, на катастарским парцелама број 1480, 11092/1, 11092/2 к.о. Башаид, у регулацији постојеће саобраћајнице и кат.парц.бр. и 9306 к.о.Башаид

15.05.2018

15.05.2018

Преузмите акте
35 ROP-KIK-5148-ISAWHA-5/2018 од 16.05.2018. год. Фото Сретеновић, Сретеновић Владимир предузетник реконструкција приземља и претварање таванског простора у стамбени простор,, намена објекта из пословног објекта у стамбено - пословни објекат, у ул. Краља Петра Првог бр. 31, у Кикинди,

23.05.2018

23.05.2018

 

Преузмите акта
36 ROP-KIK-14108-ISAW-1/2018 од 26.05.2018 год. Јован и Весна Иветић из Кикинде промена намене објекта без извођења грађевинских радова на објекту у Кикинди

01.06.2018

01.06.2018

Преузмите акта
37 ROP-KIK-15101-ISAWHA-2/2018 од 13.06.2018. године Naftagas-Naftni servisi d.o.o. из Новога Сада, ул. Пут шајкашког одреда 9 за реконструкција система за пречишћавање у оквиру комплекса Технички Сервиси д.о.о. Кикинда, (категорија објекта „Г“ класификационе ознаке 222330) на кат. Парцели бр. 21245/1 к.о. Кикинда

19.06.2018

19.06.2018

Преузмите акте
38 ROP-KIK-19753-ISAWHA-5/2018 од 19.06.2018. год. Игор Крајновић реконструкција и промена намене дела стана објекта у пословни простор, стан бр. 2/2 у објекту бр. 2 на катастарској парцели бр. 6255 к.о. Кикинда, у Кикинди

23.06.2018

23.06.2018

Преузмите акта
39 ROP-KIK-11849-ISAW-3/2018 од 18.06.2018 „Agroitaly” д.о.о. Мали Иђош, Главна бр. 49 реконструкцију и инвестиционо одржавање помоћног објектапољопривреде –црпна станица, означне бројем 1, потес Банат

26.06.2018

26.06.2018

Преузмите акта
40 ROP-KIK-9167-ISAWHA-3/2018 од 22.06.2018 “Телеком Србија” а.д. Београд изградњу телекомуникационог прикључка за корисника „Keying“ д.о.о. Кикинда

26.06.2018

26.06.2018

Преузмите акта
41 ROP-KIK-17231-ISAWHA-2/2018 од 25.06.2018. год „Erste bank“ ад Нови Сад реконструкцији, промене намене стамбеног у пословни простор у стану бр. 1/3 на 1. спрату, спајање пословних простора бр. 1/27 у приземљу, пословног простора бр. 1/28 и стана (пословни простор) бр. 1/3 на првом спрату, у стамбено пословном објекту у ул. Браће Татић бр. 6, у Кикинди

27.06.2018

27.06.2018

Преузмите акта
42 ROP-KIK-4333-ISAWНА-3/2018 од 22.06.2018 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, изградњу Компактне трансформаторске станице 20/0,4 kV (КТС) „Кумановска, са високонапонским (ВН) и нисконапонским (НН) кабловским водовима, на кат.парцелама бр. 21660, 2994 и 3629 ко Кикинда

27.06.2018

27.06.2018

Преузмите акта
43 ROP-KIK-18063-ISAW-1/2018 од 27.06.2018. год. Аутономна Покрајина Војводина и Техничка школа из Кикинде, као лице са пренетим инвеститорским овлашћењим инвестиционо одржавање расвете у објектима средњег образовања, и то објекту бр. 1 и 2 на катастарској парцели бр. 8470/2 ко Кикинда и објектима бр. 1,2,3,4 и 5 на катастарској парцели бр. 4862 ко Кикинда, у Кикинди, ул. Светосавска бр. 55

29.06.2018

29.06.2018

Преузмите акта
44 ROP-KIK-7832-ISAW-3/2018 од 29.06.2018 „''Топола''д.о.о.Банатска Топола, Кикиндска 25 за изградњу два објекта надстрешнице за говеда на говедарској фарми у Банатској Тополи на кат. парцели бр. 2895 к.о. Банатска Топола, категорија објеката „А“, класификационе ознаке 127111.

05.07.2018

05.07.2018

Преузмите акте
45 ROP-KIK-18566-ISAW-1/2018 од 02.07.2018 Град Кикинда реконструкцијa водоводне мреже у делу улице Доња водоплавна деоница (од Д.Туцовића до Лазе Костића) у Кикинди, на кат. парц. бр. 21651, 21473/1 и 21557 к. о. Кикинда, дужина деонице 177m, (категорије „Г“, класификационог броја 222210 и 222220), у регулацији постојеће саобраћајнице. 05.07.2018 Преузмите акте
46 ROP-KIK-18596-ISAW-1/2018 од 02.07.2018. год. ГРАДА КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 реконструкцијa водоводне мреже у делу улице Немањина деоница (од Ж.Зрењанина до Ђоке Радака) у Кикинди, на кат. парц. бр. 21639 к. о. Кикинда,

06.07.2018

06.07.2018

Преузмите акте
47 ROP-KIK-39776-ISAWHA-9/2018 од 10.07.2018. год. Мержан Синиша реконструкција и промена намене тавана у стамбени простор у стамбеном објекту, П+О у ул. Војводе Мишића бр. 27

12.07.2018

12.07.2018

Преузмите акта
48 ROP-KIK-19547-ISAW-1/2018 од 10.07.2018. године „Toza Marković“ DOO инвестиционо одржавање објекта за складиште глине ул. Потес Црвенка у Кикинди на к.п. бр. 15000 к.о. Кикинда

12.07.2018

12.07.2018

Преузмите акта
49 ROP-KIK-19605-ISAW-1/2018 од 10.07.2018. године Град Кикинда енергетској санацији објекта здравства у Кикинди улица Генерала Драпшина број 68

12.07.2018

12.07.2018

Преузмите акта
50 ROP-KIK-19842-ISAW-1/2018 од 12.07.2018. године Дом ученика средњих школа "Никола Војводић" реконструкција система грејања и хлађења објекта зa cмештај ученика и студената „Никола Војводић“ Кикинда

16.07.2018

16.07.2018

Преузмите акта
51 ROP-KIK-19915-ISAW-1/2018 од 13.07.2018. године Основна школа „Славко Родић“ Банатско Велико Село инвестиционо одржавање санитарних чворова у ученичком делу основне школе „Славко Родић“ у Банатском Великом Селу на

16.07.2018

16.07.2018

Преузмите акта
52 ROP-KIK-20471-ISAW-1/2018 од 18.07.2018. год. Република Србија и ОШ „Фејеш Клара“ из Кикинде реконструкција крова и санација фасаде на објекту бр.2 –Зграда за основно образовање, П+О у ул. Др. Зорана Ђинђића бр. 9,

19.07.2018

19.07.2018

Преузмите акта
53 ROP-KIK-20631-ISAW-1/2018 од 19.07.2018. године ПУ „Драгољуб Удицки“ из Кикинде, ул. Доситејева бр. 43, носиоц инвеститорских права у име и за рачун Града Кикинда инвестиционо одржавање објекта вртића „Плави Чуперак“ у Кикинди

20.07.2018

20.07.2018

Преузмите акта
54 ROP-KIK-21074-ISAW-1/2018 од 22.07.2018. године Град Кикинда инвестиционo одржавањe објекта сувенирнице и ресторана музеја „Терра“ у Кикинди ул. Стевана Сремца бб

26.07.2018

26.07.2016

Преузмите акта
55 ROP-KIK-20950-ISAW-1/2018 од 22.07.2018. год. Јухас Тибор и Ерика изградња помоћних објеката бр. „1“, „2“ и „3“ у ул. Браће Лаковића бр. 66, у Кикинди

26.07.2018

26.07.2018

Преузмите акта
56 ROP-KIK-12933-ISAWНА-4/2018 од 01.08.2018.год. „ESSENTICO“ д.о.о. Кула, изградњa стубне трансформаторске станице СТС „Еssentico“, у Мокрину, ул. Кикиндски пут бб

06.08.2018

06.08.2018

Преузмите акта
57 ROP-KIK-8220-ISAWHA-4/2018 од 07.08.2018 Град Кикинда партерно уређење, осветљење и изградња клизалишта на локацији између Старог језера и СЦ Старо језеро

10.08.2018

10.08.2018

Преузмите акта
58 ROP-KIK-17039-ISAWHA-3/2018 од 13.08.2018.год. „ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд изградња подземног 20kV вода за МБТС “ЦС ГАЛАД 1”, на кат. парцелама бр. 2379/1 и 3816 к.о. Банатска Топола

13.08.2018

13.08.2018

Преузмите акта
59 ROP-KIK-16413-ISAWНА-3/2018 од 08.08.2018 „GALAD“ DOO, KIKINDA изградња монтажно - бетонске трансформаторске станице МБТС “ЦС ГАЛАД 1”

13.08.2018

13.08.2018

Преузмите акта
60 ROP-KIK-23133-ISAW-1/2018 од 09.08.2018 „Global Chemicals“ DOO инвестиционо одржавање стамбеног објекта

16.08.2018

16.08.2018

Преузмите акта
61 ROP-KIK-12841-ISAW-3/2018 од 16.08.2018.год. ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд изградњу ГРС-а (ГРС-1) са склопком-растављачем, изградњу ГРС-а (ГРС-2) са уређајима за ВН мерење са ОММ и отцеп далековода у Мокрину

20.08.2018

20.08.2018

Преузмите акта
62 ROP-KIK-24486-ISAW-1/2018 од 22.08.2018 “Телеком Србија” а.д. Београд изградњу ТК прикључака до корисника у улици Радивоја Родића у Накову

23.08.2018

23.08.2018

Преузмите акта
63 ROP-KIK-24957-ISAW-1/2018 од 27.08.2018 ОШ "1 Октобар" Башаид на инвестиционом одржавању објекта Основне школе „1.октобар“ Башаид, на катастарској парцели број 759 к.о.Башаид, у улуци Војвођанска бр. 65, објекат означен под бројем 1,

28.08.2018

28.08.2018

Преузмите акте
67 ROP-KIK-12565-ISAW-2/2018 од 06.09.2018 Град Кикинда за реконструкцију водоводне мреже у деловима улица Миладина Зорића и Симе Бајића у Накову, на кат. парцелама бр. 1514/2, 1518 и 1534 к.о. Наково, у регулацији постојећих саобраћајница у Накову.

11.09.2018

11.09.2018

Преузмите акте
68 ROP-KIK-26437-ISAW-1/2018 од 10.09.2018 ОШ „Ђура Јакшић“ из Кикинде, ул. Светозара Милетића бр. 16 на енергетској санацији – замена прозора и врата зграде основног образовања означен под бројем 2, у препису листа непокретности бр. 8566, на катастарској парцели број 6195 к.о.Кикинда у Кикинди, ул. Светозара Милетића број 16.

11.09.2018

11.09.2018

Преузмите акте
69 ROP-KIK-21550-ISAW-2/2018 од 10.09.2018. год. Телекм Србија за изградњу ТК прикључка за корисника „Керамика Јовановић“ д.о.о. Кикинда, на кат. парцели бр. 21538/3 к.о. Кикинда

13.09.2018

13.09.2018

Преузмите акте
70  ROP-KIK-26688-ISAW-1/2018 од 11.09.2018  Ле Белиер '' Кикинда '' Ливница Кикинда доо  изградњња МБТС

 18.09.2018

18.09.2018

Преузмите акте
71  ROP-KIK-27112-ISAW-1/2018 od 15.09.2018  Град Кикинда  део зидане ограде, продавница и културни центар, велики парк бландаш, непланта

 18.09.2018

18.09.2018

Преузмите акте
72  ROP-KIK-27288-ISAW-1/2018 od 17.09.2018  Град Кикинда  На инвестиционом одржавању санитарних чворова у објекту „Дома културе“ у Мокрину, категорије „В“ са класификационим бројем 126102, улица Светог Саве број 66, на катастарској парцели бр. 1195 к.о. Мокрин.

 18.09.2018

18.09.2018

Преузмите акте
73 ROP-KIK-27232-ISAW-1/2018 од 17.09.2018 EPS Distribucija Beograd, d.o.o. Ogranak ED Zrenjanin За постављање прикључног 20kV кабловског вода за напајање СТС 10(20)/0,4kV „Agroitaly“,  Руско Село и Банатска Топола, категорија објекта „Г“, класификациони број 222410.

20.09.2018

20.09.2018

Преузмите акте
74 ROP-KIK-14507-ISAW-3/2018 od 18.09.2018 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "Електродистрибуција Зрењанин" за изградњу кабловског вода 20kV од РТС-54 до РТС-37 и од РТС-37 до РТС-59 у улици Стевана Сремца у Кикинди, на кат. парцелама бр. 21618/2, 21613, 21608 и 5328/6 к.о. Кикинда

21.09.2018

21.09.2018

Преузмите акте
75 ROP-KIK-21547-ISAW-2/2018 od 27.09.2018 Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. Београд, Одељење за планирање и изградњу мреже Зрењанин, Радни центар Кикинда, Улица Генерала Драпшина број 26 за изградњу ТК прикључка за БС КИУ95 Мокрин, кат. парц. бр. 3956, 22456/2, 22672, 22673 и 16671/1 к.о. Мокрин.

01.10.2018

01.10.2018

Преузмите акте
76 ROP-KIK-23211-ISAWHA-3/2018 од 03.10.2018 ATLER - FONTANA DOO KIKINDA за изградњу помоћног објекта у ф-ји главног објекта – гасна станица за течни угљендиоксид, у ул. Драгутина Ристића бр. 7 у Кикинди, на кат. парцелама бр. 9697/1, 9699/1, 9699/2 и 9705/2 к.о. Кикинда

04.10.2018

04.10.2018

Преузмите акте
77 ROP-KIK-29338-ISAW-1/2018 од 03.10.2018 GERONTOLOŠKI CENTAR KIKINDA На санацији спољашњег топловода објекта за становање старих лица (дом старих) у оквиру комплекса Геронтолошки центар у Кикинди, ул. Браће Средојев бр. 18, на кат.парц.бр.9278 к.о.Кикинда.

05.10.2018

05.10.2018

Преузмите акте
78 ROP-KIK-29091-ISAW-1/2018 од 02.10.2018 Средња стручна школа "Милош Црњански" на инвестиционом одржавању – реконструкција расвете у објекту изграђеном, на кат. парц.бр. 8470/1 к.о.Кикинда, који је у Листу непокретности број 4859 к.о.Кикинда, означен као зграда средњег образовања – број зграде 4, а који је у природи фискултурна сала, у Кикинди у ул. Светосавска бр. 57.

05.10.2018

05.10.2018

Преузмите акте
79 ROP-KIK-29127-ISAW-1/2018 од 02.10.2018 Град Кикинда на адаптацији електричне инсталације објекат означен под бројем 1. просторија чији је корисник ЈП „Пошта Србије“, у Кикинди у ул. Браће Лаковића бр. 35, на кат.парц.бр. 2732к.о.Кикинда

08.10.2018

08.10.2018

Преузмите акте
80 ROP-KIK-10240-ISAWHA-4/2018 од 04.10.2018 Град Кикинда за изградњу водоводне мреже у улицама и деловима улица Јована Јовановића Змаја, Партизанска, Милоша Остојина и Браће Богарошки, у регулацији постојећих саобраћајница у Кикинди

10.10.2018

10.10.2018

Преузмите акте
81 ROP-KIK-29609-ISAW-1/2018 од 05.10.2018 Стамбена заједница Светозара Милетића 58 на инвестиционом одржавању крова (раван кров) стамбене зграде за колективно становање спратности П+4+Пот, на катастарској парцели бр. 5908/2 к.о.Кикинда, у Кикинди ул. Светозара Милетића број 58

11.10.2018

11.10.2018

Преузмите акте
82 ROP-KIK-14510-ISAW-3/2018 од 05.10.2018 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "Електродистрибуција Зрењанин" за изградњу двоструког СН кабловског вода са РП и ОММ у Кикинди (Гордон), категорија „Г“, класификационог броја 222410, у ул. Нова 4 бб, на кат. парцелама бр. 9538/25 и 9538/29 к.о. Кикинда

11.10.2018

11.10.2018

Преузмите акте
 83 ROP-KIK-28508-ISAWHA-2/2018 од 11.10.2018 инвеститор Град Кикинда, МЗ Башаид из Башаида на инвестиционом одржавању дела објекта фудбалског клуба „Војводина“ из Башаида на кат.парц.бр. 1018 к.о.Башаид

16.10.2018

16.10.2018

Преузмите акте
84 ROP-KIK-30601-ISAW-1/2018 од 15.10.2018 МЗ Банатско Велико Село радова на инвестиционом одржавању дела објекта фудбалског клуба „Козара“ из Банатског Великог Села на кат.парц.бр. 983 к.о.Банатско Велико Село

19.10.2018

19.10.2018

Преузмите акте
85 ROP-KIK-30626-ISAW-1/2018 од 15.10.2018 инвеститор „Тоза Марковић“ д.о.о. са седиштем у Кикинди ул. Башаидски друм 62 и финансијер Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 на изградњи инсталације топлотних пумпи на кат.парц.бр. 20715 к.о.Кикинда

19.10.2018

19.10.2018

Преузмите акте
86 ROP-KIK-30633-ISAW-1/2018 од 15.2018 Град Кикинда из Кикинде извођење радова на уградњи унутрашње гасне инсталације у дечијем вртићу „Јежева кућица“ у Банатској Тополи, на кат. парц.бр. 6 к.о. Банатска Топола

22.10.2018

22.10.2018

Преузмите акте
87 ROP-KIK-26820-ISAW-3/2018 од 24.10.2018 Нада Клеин из Кикинде, Немањина бр. 10 на реконструкцији и претварање дела стамбеног објекта у пословни простор угоститељске намене у стамбеној згради П+Под, у Кикиндим ул. Угљеша Терзина бр. 8, на кат. парц. бр. 6235 к.о. Кикинда

29.10.2018

29.10.2018

Преузмите акте
88 ROP-KIK-32427-ISAW-1/2018 од 29.10.2018 Град Кикинда на инвестиционом одржавању објекта просторија ФК “Црвена Звезда“ у Руском Селу, ул. Братства и Јединства бр. 125, на кат.парц.бр. 2039 к.о.Руско Село

30.10.2018

30.10.2018

Преузмите акте
89 ROP-KIK-32733-ISAWHA-2/2018 од 20.11.201 Крстајић Младена из Београда – Савски Венац ул. Јоце Јовановића бр. 17 на адаптација дела пословног простора у приземљу објекта у улици Трг српских добровољаца бр.28 у Кикинди, на катастарској парцели 4601, број зграде 1, број посебног дела 1/5, уписаног у лист непокетности бр. 3899, КО Кикинда

20.10.2018

20.10.2018

Преузмите акте
90 ROP-KIK-27103-ISAW-3/2018 од 27.11.2018 инвеститор „Telekom Srbija a.d.“ Београд са седиштем у Београду, ул. Таковска бр. 2 и финансијер Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 извођење радова на измештању телекомуникационог оптичког кабла у зони укрштања државног пута IБ реда број 13 (км 71+821) и улице Башаидски друм, у Кикинди, к.п. 21721/9,21721/10,21697,21457/2,21538/1, све к.о. Кикинда

29.11.2018

29.11.2018

Преузмите акте
91 ROP-KIK-35912-ISAW-1/2018 од 03.12.2018 Основне школе „1. октобар“, ул. Војвођанска бр.65, на реконструкцији спортског терена за кошарку Основне школе „1. октобар“, ул. Војвођанска бр.65, к.п. 759, К.О. Башаид објекат категорије „Г“, класификационе ознаке 241100

04.12.2018

04.12.2018

Преузмите акте
92 ROP-KIK-28685-ISAW-2/2018 од 10.12.2018 Град Кикинда за одобрење извођење радова на изградњи атмосферске канализације у Немањиној улици у Кикинди, на кат. парц. бр. 21640, 21473/1, 21639, 21656 и 8333 к.о. Кикинда

12.12.2018

12.12.2018

Преузмите акте
93 ROP-KIK-25483-ISAW-3/2018 од 17.12.2018 „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА.“ ДОО Београд, огранак Електродистрибуција Зрењанин, на изградњи SN кабловског вода од DV 10 kV за Наково до нове STS са ОММ у Кикинди („ТЕXAM“), на к.п. 213 и 19364/2, све к.о. Кикинда

21.12.2018

21.12.2018

Преузмите акте
94 ROP-KIK-29210-ISAWHA-3/2018 од 19.12.2018 „TEXAM“ д.о.о. Кикинда, ул. Наковачки пут бб, извођење радова на изградњи стубне трансформаторске станице STS „TEXAM“(објекат категорије „Г“, класификационе ознаке 222420 – Локалне трансформаторске станице), у Кикинди, на катастарској парцели 213 Кикиндa

25.12.2018

25.12.2018

Преузмите акте

 

2017. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта

Датум издавања

Датум објаве

Документи
           
           
 1 ROP-KIK-933-ISAW-1/2017 од 18.01.2017  ЗУ Апотека "BENU" Београд (матични број 17571206, ПИБ 103535073) са седиштем у Београду, Косовска бр. 4,  на реконсртукцији унутрашњих зидова на објекту (категорија објекта „Б“, класификационе ознаке 123001) објекат број 1,на к.п.број 4579 к.о. Кикинда

 20.01.2017

20.01.2017

Преузмите акте
2 ROP-KIK-17183-ISAWHA-5/2017 од 25.01.2017 НИС АД Нови Сад (матични број 20084693, ПИБ 104052135) са седиштем у Новом Саду у Улици Народног фронта бр. 12 изградња подземнe мреже (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222410) преко катастарских парцела бр. 1977/8, ... 1978/29 к.о. Иђош и стубне трансформаторске станицe (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222420), на к.п. број 1977/8 к.о. Иђош

27.01.2017

27.01.2017

Преузмите акте
3 ROP-KIK-1398-ISAW-1/2017 од 25.01.2017 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495), на санацији објекта крова и фасаде објекта Дома омладине, спратности П+1, (категорије „В“, каласификациони бр. 123002 и 126102), на к.п. бр. 4593/1 к.о.Кикинда, ул. Трг српских добровољаца број 23 и део објекта Партизана, спратности П+1, (категорије „В“, каласификациони бр. 126102), на к.п. бр. 4593/2 к.о.Кикинда у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца број 23а

30.01.2017

30.01.2017

Преузмите акте
4 ROP-KIK-1876-ISAW-1/2017 од 31.01.2017 ГРАД КИКИНДА, матични број 08176396, ПИБ
100511495 из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12,
извођење радова на адаптацији пословног објекта - бивша „Ауто кућа“, зграда за индустријску производњу, П+0,категорије В, класификационог броја 125102 и пословна зграда, П+1, категорије В, класификационог броја 122012, Зрењанински пут бб, објекат бр. 1, на катастарској парцели 10735/1, површине парцеле 24.799m2, к.о. Кикинда.

02.02.2017

02.02.2017

Преузмите акте
5 ROP-KIK-3974-ISAW-1/2017 од 23.02.2017
 
„Ливница Кикинда“, Аутомобилска индустрија Д.О.О. из Кикинде реконструкција магацина лако запаљивог материјала П+0, у кругу фабрике „Ливница Кикинда“, ул. Милошевачки пут 34 у Кикинди, на кат. парцели бр. 21696/25 к.о. Кикинда (категорије „В“, каласификациони бр. 125221 – Затворена складишта ).

28.02.2017

28.02.2017

Преузмите акта
6 ROP-KIK-3356-ISAWHA-2/2017 од 28.02.2017 ГРАД КИКИНДА из
Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12
санација и ојачање коловозне конструкције (категорије „Г“,
класификационог броја 211201) у оквиру постојеће регулације улице Марка Јокића у Накову,
на кат. парц. бр. 1520 к.о. Наково

01.03.2017

01.03.2017

Преузмите акта
7 ROP-KIK-3358-ISAWHA-2/2017 од 28.02.2017 ГРАД КИКИНДА из
Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12
санација и ојачање коловозне конструкције (категорије „Г“,
класификационог броја 211201) у оквиру постојеће регулације улице Слободана Принципа у
Накову, на кат. парц. бр. 1532 к.о. Наково

01.03.2017

01.03.2017

Преузмите акта
8. ROP-KIK-4501-ISAWHA-2/2017 од 10.03.2017 Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. (матични број 17162543, ПИБ 100002887) са седиштем у Београду, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда из Кикинде, Ул. Генерала Драпшина бр. 26, изградња секундарних или дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре, ТК прикључка за корисника ,,КИ Петрол“ Д.О.О. у Башаиду (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222431) преко катастарских парцела бр. 9306, 11092/2, 11092/1, 1480 и 1481 к.о. Башаид

13.03.2017

13.03.2017

Преузмите акта
9. ROP-KIK-5590-ISAW-1/2017 од 09.03.2017 Варга Арпад из Кикинде, Ул. Ђуре Даничића 8Б изградња прикључка на водоводну инсталацију и прикључка
на фекалну канализацију у Кикинди, у улици Ђуре Даничића 8Б,

14.03.2017

14.03.2017

Преузмите акта
10 ROP-KIK-5859-ISAW-1/2017 од 13.03.2017 ГРАД КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12, санациаи и појачано одржавање пута (категорије „Г“,
класификационог броја 211201) у оквиру постојеће регулације улице Солунских
добровољаца у Руском Селу, на кат. парц. бр. 3108 к.о. Руско Село

14.03.2017

14.03.217

Преузмите акта
11 ROP-KIK-12756-ISAW-3/2017 од 17.03.2017 АД „Козара“ (матични
број 08021902, ПИБ 100784835) из Банатског Великог Села, Омладинска бр.2,
изградњи подземног 20kV кабловског вода дужине око 1510 m (категорија објекта „Г“,
класификационе ознаке 222410) преко катастарских парцела 4725/1, 4645, 4760, 3219/2,
3219/3 и 3219/4 к.о. Банатско Велико Село и МБТС „Заливни подсистем С1 Козара“
10(20)/0,4kV, 400(630)kVА (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222420)
димензија 5,8х4,30 m,

22.03.2017

22.03.2017

Преузмите акта
12 ROP-KIK-7901-ISAW-1/2017 од 28.03.2017 Јелисавета Трифунац из Кикинде, Улица Војводе Путника број 34 инвестиционо одржавање крова породичне стамбене зграде (категорија објекта „А“, класификационе ознаке 111011), објекат се налази у Кикинди, Улица Војводе Путника број 34, катастарска парцела бр. 4464/1 к.о. Кикинда.

30.03.2017

30.03.2017

Преузмите акта
13 ROP-KIK-6983-ISAWНА-2/2017 од 06.04.2017 д.о.о. „Тоза Марковић“ Кикинда, из Кикинде ул. Башаидски друм бр.62 инвестиционо одржавању објекта број 2. (хала погон - 25), - Хала за производњу црепа у Кикинди, спратности П+0, (категорије „В“, каласификациони бр. 125102 - Индустријске зграде које се употребљавају за производњу, фабрике, радионице...), на катастарској парцели бр. 20833 к.о.Кикинда у Кикинди, ул. Башаидски друм бр. 62

10.04.2017

10.04.2017

Преузмите акта
14 ROP-KIK-7302-ISAW-2/2017 од 20.0.42017 doo „Pop-Lukić“ Banatsko Veliko Selo,из Банатског Великог Села, ул. Николе Тесле бр. 61 изградња напојни нисконапонског 0,4kV кабловског вода за напајање пословног простора у улици Николе Тесле 61, Банатско Велико Село, на кат. парцела 313 и 1846 К.О. Банатско Велико Село, у постојећој регулации саобраћајнице, дужина трасе кабла 210m,

24.04.2017

24.04.2017

Преузмите акта
15 ROP-KIK-12477-ISAW-1/2017 од 09.05.2017 „НИС“ А.Д. Нови Сад из Новог Сада, Ул. Народног фронта бр. 12 изградња конструкција рекламних обележја станице за снабдевање горивом Кикинда 4, Ул. Београдски пут број бб у Кикинди, на кат. парцели бр. 10735/7 к.о. Кикинда

12.05.2017

12.05.2017

Преузмите акта
16 ROP-KIK-15106-ISAW-1/2017 од 30.05.2017 ГРАД КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 санација водоводне мреже у регулацији постојећих саобраћајница у Кикинди и то у деловима улица: Драгољуба Удицког (од ул. Слободанке Ациган до Дистричке улице)Милана Сивчева (од ул. Драгољуба Удицког до Мокринског друма и Вука Караџића

30.05.2017

30.05.2017

Преузмите акта
17 ROP-KIK-15108-ISAW-1/2017 од 30.05.2017 ГРАД КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 санација водоводне мреже у регулацији постојећих саобраћајница у Кикинди Албертова (од ул. Жарка Зрењанина до ул. Киш Михаља), Албертова (од ул. Војина Зиројевића до ул. Иђошки пут), Кумановска (од ул. Димитрија Туцовића до ул. Жарка Зрењанина) Вељка Петровића (од ул. Албертове до ул. С. Липованова) Сутјеска (од ул. Жарка Зрењанина до ул. Мике Антића)

30.05.2017

30.05.2017

Преузмите акта
18 ROP-KIK-14964-ISAW-1/2017 од 29.05.2017 „Аутоцентар Фодор“ Д.О.О са седиштем у Кикинди, Улица Јована Јовановића Змаја бр. 110 изградња локалних електричних надземних или подземних водова, кабловског вода 0,4 kV за прикључење пословног објекта у Ул. Зрењанински пут бр. 4

01.06.2017

01.06.2017

Преузмите акта
19 ROP-KIK-16339-ISAW-1/2017 od 08.06.2017 ГРАД КИКИНДА из
Кикинде
инвестиционо одржавањe објекта у Башаиду (категорије „А“,
класификационог броја 111011) - објекта број 1 из листа непокретности

10.06.2017

10.06.2017

Преузмите акта
20 ROP-KIK-5898-ISAW-2/2017 од 07.06.2017 „Victory Media“ Д.О.О. (матични број 20952890, ПИБ 108208709) са седиштем у Београду, Булевар Војводе Мишића бр. 51а, Београд – Савски Венац изградња локалних телекомуникационих водова, типског оптичког вода (део телекомуникационе мреже), на кат. парц. бр. 21542, 19364/2 и 19364/1, све к.о. Кикинда, и кат. парц. бр. 3247 к.о. Наково 13.06.2017 Преузмите акте
21 ROP-KIK-15246-ISAWHA-2/2017 од 13.06.2017 Promedia“ Д.О.О. из Кикинде, Улица Краља Петра Првог број 114 (МБ 08704210, ПИБ 100579471) на изградњи помоћног објекта са надстрешницом за паркирање возила спратности П + 0, (категорија „Б“, класификациони бр. 125221, процентуално 41% и категорија „В“, класификациони бр. 124210, процентуално 59%, доминантна категорија објекта „В“), у Кикинди, Пут за пристаниште број 140, на кат. парц. бр. 20946 к.о. Кикинда 14.06.2017 Преузмите акте
22 ROP-KIK-16528-ISAW-1/2017 од 09.06.2017 „FIN WORLD“ D.O.O, Друштво за колсантинг и холдинг послове, Косанчићев венац бр.2, Београд, (МБ 20572108, ПИБ 106293140) за промену намене објекта без извођења грађевински радова Погон „Хела“, спротности П+0, објекат означен у власничком листу бр. 12, у складиште неопасног и опасног отпада у Кикинди у ул. Башаидски друм бр. 25, на кат. парц.бр. 20811/2 к.о.Кикинда, (категорије „Б“, каласификациони бр. 125221 – Затворена складишта ), површина објекта у основи је 243m2 15.06.2017 Преузмите акте
23 ROP-KIK-2375-ISAWHA-3/2017 од 05.07.2017 „ЕПС Дистрибуција“ Д.О.О. Београд изградња типске трансформаторске станице – разводног постројења 10(20)/0,4 kV, и типског кабловског вода пројектоване дужине 1969,00 м у Новим Козарцима, на кат. парц. бр. 2114, 3365, 3367/4, 1172, 595/4, 3343, 1144 и 1145, све к.о. Нови Козарци.

10.07.2017

10.07.2017

Преузмите акта
24 ROP-KIK-20135-ISAW-1/2017 од 07.07.2017 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 адаптацији првог спрата и фасаде радионице и продајног простора „Аутокућа

10.07.2017

10.07.2017

Преузмите акта
25 ROP-KIK-17554-ISAW-3/2017 од 08.07.2017 ДОО " ЈЕДИНСТВО" КИКИНДА, из Кикинде, Башаидски друм бб изградња прикључка за потребе пословног објекта – продавнице П+0 на градску водоводну и канализациону мрежу, у Кикинди ул. Јована Јовановића Змаја бр. 80

12.07.2017

12.07.2017

Презмите акта
26 ROP-KIK-22397-ISAW-1/2017 од 27.07.2017 Град Кикинда инвестиционо одржавање објекта дечијег вртића „Полетарац“ у Кикинди

28.07.2017

28.07.2017

Преузмите акта
27 ROP-KIK-19616-ISAW-2/2017 од 28.07.2017 Град Кикинда изградњи фонтане у Кикинди, Трг српских добровољаца, Блок „Ц2“

31.07.2017

31.07.2017

Преузмите акта
28 ROP-KIK-10869-ISAWHA-3/2017 од 27.07.2017 Петрић Марјан из Банатског Великог Села реконструкција, промена намене стамбеног у пословни простор и и спајање са постојећим стамбеним простором у Киккинди на кат. парвели бр. 6187/1 ко Кикинда

03.08.2017

03.08.2017

Преузмите акта
29 ROP-KIK-26691-ISAW-2/2017 од 07.08.2017 ГРАД КИКИНДА, из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 реконструкциаи Улице Србобранске у регулацији постојећих саобраћајница у Кикинди

09.08.2017

09.08.2017

Преузмите акта
30 ROP-KIK-17624-ISAW-3/2017 од 07.08.2017
 
„КИПЕТРОЛ“ доо Башаид са
седиштем у Башаиду, Улица Торђански пут бр. 1
изградња стаје за краве , у Башаиду, у Улици Торђански пут бр. 1,

10.08.2017

10.08.2017

Птреузмите акта
31 ROP-KIK-24020-ISAW-1/2017 од 09.08.2017 „Delhaize Serbia“ доо Београд из Београда инвестиционо одржавање објекта
трговине „Махи 240“ у Кикинди

11.08.2017

11.08.2017

Преузмите акта
32 ROP-KIK-25040-ISAW-1/2017 од 18.08.2017 Инвеститор Републичкој дирекцији за имовину Република Србија и кориснику ОШ „Јован Поповић“ из Кикинде, Краља Петра Првог бр. 63, (матични број 08020833, ПИБ 101079936) на санацији објекта ОШ „Јован Поповић“, на катастарској парцели бр. 4518 к.о.Кикинда у Кикинди, ул. Краља Петра Првог број 63

18.08.2017

18.08.2017

Преузмите акте
33 ROP-KIK-25255-ISAW-14/2017 од 21.08.2017 Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. (матични број 17162543, ПИБ 100002887) са седиштем у Београду, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда из Кикинде, Ул. Генерала Драпшина бр. 26 за изградњу ТК прикључка за корисника НИС А.Д. НОВИ САД – Тубинг центар у Кикинди, на катастарским парцелама број 21538/1, 21217/3 и 21245/1 КО Кикинда, (категорије „Г“, класификационог броја 222431), дужина трасе 276m

21.08.2017

21.08.2017

Преузмите акте
34  ROP-KIK-21731-ISAW-2/2017 од 21.08.2017 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495), изградња новог прикључка и изградња хидрантске мреже и система за дојаву пожара у Кикинди, Трг српских довровољаца бр. 12, на кат. парцелама бр. 6262 и 21621 к.о. Кикинда 24.08.2017 Преузмите акте
35 ROP-KIK-17529-ISAW-2/2017 од 30.08.2017 Владимиру Вукши из Кикинде, Улица Вашариште бр. 17, на реконструкцији и промени намене објекта - стана број 9 из листа непокретности у пословни простор (доминантне категорије „Б“, класификационог броја 123001), на адреси Трг српских добровољаца бр. 43/9, у Кикинди, на кат. парц. бр. 4586/1 к.о. Кикинда 01.09.2017 Преузмите акте
36 ROP-KIK-26606-ISAW-1/2017 од 01.09.2017 Град Кикинда инвестиционо одржавање објекта сувенирнице и ресторана на простору музеја „Терра у Кикинди

04.09.2017

04.09.2017

Преузмите акта
37 ROP-KIK-26198-ISAWHA-1/2017 од 29.08.2017 Народне библиотеке „Јован Поповић“ из Кикинде инвестиционо одржавање објекта библиотеке – објекат културе

04.09.2017

04.09.2017

Преузмите акта
38 ROP-KIK-27335-ISAW-1/2017 од 07.09.2017 ГРАД КИКИНДА инвестиционо одржавање зграде у Башаиду, ул. Александра Саше Грујића 1, објекат бр. 1,

08.09.2017

08.09.2017

Преузмите акта
39 ROP-KIK-20927-ISAWHA-3/2017 од 06.09.2017 Финансијер „Лидл Србија КД“ Београд, инвеститора „ЕПС Дистрибуција“ Д.О.О. Београд, извођење радова на изградњи МБТС-115Н 20/0,4 kV кабловским водовима, у Улици Немањина бб у Кикинди

12.09.2017

12.09.2017

Преузмите акта
40 ROP-KIK-28110-ISAW-1/2017 од 14.09.2017 ГРАД КИКИНДА санација саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица у улици Југовићева

15.09.2017

15.09.2017

Преузмите акта
41 ROP-KIK-26873-ISAWHA-2/2017 ОД 13.09.2017 „FCC Kikinda“ Д.О.О. из Кикинде санација и адаптација административне зграде, Улица Генерала Драпшина број 20 у Кикинди.

19.09.2017

21.09.2017

Преузмите акта
42 ROP-KIK-28016-ISAW-1/2017 од датума 13.09.2017. „НИС“ А.Д. Нови Сад изградња МБТС Кикинда – запад 630 kVA, 20(10)/0,4kV са прикључним кабловским водом 20kV у ванграђевинском реону, потес Берско гробље и Кинђа у Кикинди

18.09.2017

21.09.2017

Преузмите акта
43 ROP-KIK -28418 -ISAW -1/2017 од 18.09.2017. Град Кикинда санација улице Железнички нови ред у Мокрину

19.09.2017

21.09.2017

Преузмите акта
44

ROP-KIK-26873-ISAW-3/2017 od 18.09.2017 TEHNICKA GRESKA

ROP-KIK-24795-ISAW-3/2017

„Јединство“ Д.О.О. из Кикинде израда прикључка електроенергетских инсталација за пословни објекат – продавница П+0, Улица Јована Јовановића Змаја број 80, Кикинда

22.09.2017

22.09.2017

Преузми акта

Преузмите акта

 45  ROP-KIK-15452-ISAW-3/2017 од 06.10.2017  Кекез Милош из Кикинде  изградња прикључка стамбено-пословне зграде на градску канализациону мрежу у Кикинди

 13.10.2017

13.10.2017

 Преузмите акта
 46  ROP-KIK-26362-ISAWНА-3/2017 од 20.10.2017  „NIS“ AD из Новог Сада  на изградњи стубне трансформаторске станице СТС „5“ у Кикинди,

 25.10.2017

25.10.2017

 Преузмите акта
47 ROP-KIK-33941-ISAWA-2/2017 од 24.10.2017 Републички фонд за ПИО Београд, Геронтолошки центар Кикинда из Кикинде адаптација таванског простора у пословне просторије – канцеларије

25.10.2017

25.10.2017

Преузмите акта
48 ROP-KIK-25145-ISAWHA-3/2017 од 27.11.2017 Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге ,,РАТЕЛ“ из Београда, Улица Палмотићева број 2, Београд – Стари Град изградња станице за мониторинг РФ спектра ,,Винцаид“ у Винцаиду, на кат. парцели бр. 961 к.о. Банатска Топола

02.11.2017

02.11.2017

Преузмите ате
49 ROP-KIK-33710-ISAW-1/2017 од 31.10.2017 Граду Кикинда из Кикинде ул. Трг српских добровољаца бр. 12, (МБ 08176396, ПИБ 100511495) на инвестиционом одржавању објекта - просторије санитарног чвора фудбалског клуба у Руском Селу, у улици Братства Јединства број 125, на катастарској парцели број 2039, к.о. Руско Село

03.11.2017

03.11.2017

Преузмите акте
 50 ROP-KIK-33918-ISAW-1/2017 од 01.11.2017 Српске православне црквене општине Иђош из Иђоша, Улица Светосавска број 43 инвестиционо одржавање објекта цркве у Иђошу, Улица Николе Француског број 2, на кат. парц. бр. 1020 к.о. Иђош 08.11.2017 Преузмите акте
51 ROP -KIK -33941 -ISAWA-3/2017 од 13.11.2017 Републички фонд за ПИО Београд, Геронтолошки центар Кикинда из Кикинде измена решења о одобрењу извођења радова бр ROP-KIK-33941-ISAWA-2/2017

15.11.2017

15.11.2017

Преузмите акта
52 ROP-KIK-35699-ISAW-1/2017 од 15.11.2017 Град Кикинда инвестиционо одржавање објекта – уређење дворишних фасада зграде Месне заједнице Башаид

16.11.2017

16.11.2017

Преузмите акта
53 ROP-KIK-27757-ISAW-2/2017 од 15.11.2017 Теленор д.о.о. Београд, изградња оптичког кабла за РБС „Кикинда 9“, у Кикинди

21.11.2017

21.11.2017

Преузмите акта
54 ROP-KIK-28258-ISAW-2/2017 од 17.11.2017 Републичка дирекција за имовину Републике Србије и ОШ „Петар Кочић“ из Накова инвестиционо одржавање објеката основног образовања

23.11.2017

23.11.2017

Преузмите акта
55 ROP-KIK-27757-ISAWHA-3/2017 од 22.11.2017 „Теленор“ д.о.о. Београд изградња оптичког кабла за РБС „Кикинда 9“ у Кикинди

24.11.2017

25.11.2017

Преузмите акта
57 ROP-KIK-36605-ISAW-1/2017 од 23.11.2017 Аутономна Покрајина Војводина и корисник Техничка Школа Кикинда инвестиционо одржавање расвете у учионицама објекта Техничке школе у Кикинду

27.11.2017

27.11.2017

Преузмите акта
58 ROP-KIK-29168-ISAW-2/2017 od 24.11.2017 "Теленор" д.о.о из Београда- Нови Београд изградњa оптичког кабла Кикинда – привод на ОК Кикинда 2 – Кикинда 3,

29.11.2017

29.11.2017

Преузмите акта
59 ROP-KIK-36754-ISAW-1/2017 од 24.11.2017 Naftagas-Naftni servisi d.o.o. из Новога Сада, инвестиционо одржавање објекта механичарске хале у оквиру комплекса Тубинг центра

29.11.2017

29.11.2017

Преузмите акта
60 ROP-KIK -37230 -ISAW-1/2017 од 29.11.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд извођење радова на адаптаци и постојеће ЗТС у Банатском Великом Селу, ул. Марка Јокића и Десанке Максимовић

01.12.2017

02.12.2017

Преузмите акта
61 ROP-KIK-31770-ISAW-2/2017 од 29.11.2017 „НИС“ А.Д. Нови Сад изградња стубне трансорматорске станице СТС „3“ и „4“ са подземиним прикључним кабловским водом 20kV у Кикинди

01.12.2017

02.12.2017

Преузмите акта
62 ROP-KIK -3723-ISAW-1/2017 од 29.11.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд извођење радова на адаптацији постојеће ЗТС -4 (кула) у Банатском Великом Селу

04.12.2017

04.12.2017

Преузмите акта
63 ROP-KIK-28653-ISAW-2/2017 од 30.11.2017 Бранислав Јанован из Кикинде изградња прикључка на водоводну мрежу и мрежу фекалне канализације у Кикинди

04.12.2017

04.12.2017

Преузмите акта
64 ROP-KIK-34742-ISAWHA-2/2017 од 01.12.2017 „НИС“ а.д. из Новог Сада санација замена резервоара за складиштење моторног горива у Руском Селу

06.12.2017

06.12.2017

Преузмите акта
65 ROP-KIK-37937-ISAW-1/2017 од 05.12.2017 ГРАД КИКИНДА санација и ојачање коловозне конструкције у улици Миладина Зорића у Накову

07.12.2017

07.12.2017

Преузмите акта
66 ROP-KIK-38083-ISAW-1/2017 од 06.12.2017 ГРАД КИКИНДА санација и ојачање коловозне конструкције у улици Иве Лоле Рибара у Накову

07.12.2017

07.12.2017

Преузмите акта
67 ROP-KIK-32677-ISAW-2/2017 од 11.07.2017 „Телеком Србија“ А.Д. из Београда изградња секундарних или дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре – ТК прикључак за БС КИУ27 Ливница Кикинда у Кикинди,

11.12.2017

11.12.2017

Преузмите акта
68 ROP-KIK-27765-ISAW-2/2016 од 14.12.2017 Града Кикинда израда прикључка хидротехничких инсталација (водовода и канализације), електроенергетских инсталацијаи инвестиционо одржавање - зграде са Просторијама за испраћај (капела), у Н.Козарцима

14.12.2017

15.12.2017

Преузмите акта
69 ROP-KIK-37273-ISAWHA-2/2017 од 11.12.2017 Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 и корисник, Дом ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикинда инвестиционо одржавање објекта у Кикинди ул. Ђуре Јакшића бр. 53,

18.12.2017

18.12.2017

Преузмите акта
70 ROP-KIK-31519-ISAWHA-4/2017 од 13.12.2017 ,,Grindex“ Д.О.О. из Кикинде реконструкција дела објекта котларнице , у Кикинди

18.12.2017

18.12.2017

Преузмите акта
71 ROP-KIK -39296 -ISAW-1/2017 од 19.12.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд адаптација постојеће СТС – 3 у Руском Селу, ул. Браће Домазет,

21.12.2017

21.12.2017

Преузмите акта
72 ROP-KIK -3929-ISAW-1/2017 од 19.12.2017 „ЕПС Дистрибуција “ ДОО Београд извођење радова на адаптацији постојеће СТС – 2, у Руском Руском Селу,

22.12.2017

22.12.2017

Преузмите акта
73 ROP-KIK -39653 -ISAW-1/2017 од 22.12.2017 „Е ПС Дистрибуција“ ДОО Београд извођење радова на адаптаци и постојеће СТС – 6 у Руском Селу,

22.12.2017

22.12.2017

Преузмите акта
74 ROP-KIK -39654 -ISAW-1/2017 од 22.12.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд извођење радова на адаптаци и постојеће СТС -7 у Руском Селу

22.12.2017

22.12.2017

Преузмите акта
75 ROP-KIK -39652 -ISAW-1/2017 од 22.12.2017 „Е ПС Дистрибуција“ ДОО Београд извођење радова на адаптацији постојеће СТС – 4, у Руском Селу

22.12.2017

22.12.2017

 

Преузмите акта
76 ROP-KIK-39146-ISAW-1/2017 од 18.12.2017 „Zoppas Industries SERB“ Д.О.О. са седиштем у Кикинди извођење радова на доградњи објекта унутрашње гасне инсталације за производни погон

25.12.2017

25.12.2017

Преузмите акта
77 ROP-KIK -39841 -ISAW-1/2017 od 25.12.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд адаптација постојеће СТС – 8, у Руском Селу

25.12.2017

25.12.2017

Преузмите акта
78 ROP-KIK -39843 -ISAW-1/2017 од 25.12.2017 „ЕПС „ Дистрибуција“ д.о.о Београд адаптација СТС – 9,. у Руском Селу,

25.12.2017

25.12.2017

Преузмите акта
79 ROP-KIK -39845 -ISAW-1/2017 од 25.12.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд адаптациај постојеће СТС 10 у Руском Селу,

25.12.2017

25.12.2017

Преузмите акта
80 ROP-KIK-39496-ISAW-1/2017 од 20.12.2017 Техничка школа из Кикинде и Аутономна покрајина Војводина, инвестиционо одржавање објекта број 1 – фискултурна сала, реконструкција расвет

26.12.2017

26.12.2017

Преузмите акта
81 ROP-KIK -39942 -ISAW-1/2017 од 26.12.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд адаптациј постојеће СТС – 11, у Руском Селу,

26.12.2017

26.12.2017

Преузмите акта
82 ROP-KIK -39 943 -ISAW-1/2017 од 26.12.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд адаптација постојеће СТС-12 у Руском Селу

26.12.2017

26.12.2017

Преузмите акта
83 ROP-KIK -40065 -ISAW-1/2017 од 27.12.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд адаптација постојеће СТС -5 у Руском Селу

27.12.2017

27.12.2017

Преузмите акта
84 ROP-KIK -3994-ISAW-1/2017 од 26.12.2017 „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд адаптациај постојеће СТС – 15 , у Руском Селу, ул. Братства и јединства у Руском Селу

28.12.2017

28.12.2017

Преузмите акта

 

2016. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносиоц захтева инвенститор и финансијер Опис објекта, бр. парцеле и к.о. категорија и класификација објекта Датум објаве Документи
 1  ROP-KIK-1687-ISAWHA-2/2016 од 18.03.2016  НИС АД из Новог Сада, ул Народног фронта бр. 12 матични бр.20084693 и пиб 104052135  изградњи стубне трансформаторске станице СТС „6“ 400(400) kVA, 10(20)/0,4 kV, са прикључним водом (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222410 и 222420, Кикинди, потес Црвенка и Ђомпарина бара.  19.03.2016 Преузмите акте
2 ROP-KIK-3218-ISAW-2/2016 од 04.04.2016 Дом здравља Кикинда из Кикинде, Краља Петра првог 106, матични бр.08879583, пиб бр.105228166 инвестиционо одржавање платоа и путева хитне службе у „Дом здравља Кикинда“ у Кикинди (категорија објекта В, класификационе ознаке 126421), ул Краља Петра Првог бр. 106, на кат. парц. бр. 4711 к.о. Кикинда. 11.04.2016 Преузмите акте
3 ROP-KIK-6703-ISAW-1/2016 од 18.04.2016 Victory media d.o.o.,Београд - Савски Венац, Булевар Војводе Мишића 51а, мат бр. 20952890, пиб .бр. 108208709 изградњи дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже (категорија објекта Г,класификационе ознаке 222431) на релацији Банатско Велико Село-Наково, на катастарским парцелама бр. 4648/2, 4648/1, 4596/1 и 1892/2 све к.о. Банатско Велико Село и катастарским парцелама бр. 3271 и 1539 обе к.о. Наково, пројектоване дужине око 3,30 km 19.04.2016 Преузмите акте
4 ROP-KIK-7022-ISAW-1/2016 од 20.04.2016 LIVNICA KIKINDA, AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA DOO, Милошевачки пут бр.34, пиб. 104752659, мат.20230355 уградња унутрашњих инсталација у постојећи објекат, у Кикинди на катастраској парцели бр. 21696/8 27.04.2016 Преузмите акте
5 ROP-KIK-9444-ISAW-1/2016 од 16.05.2016 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495) реконструкција дела водоводне мреже (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222220) у улицама: Сувачарска (део од Ж. Зрењанина до Ђ. Даничића), на катастарским парцелама бр. 21556 и 2165 к.о. Кикинда, у дужини од 165 m и Ј. С. Поповића деоница 1 (део од Призренске до Ж. Зрењанина), на катастарским парцелама број 21654 и 21655/1 К.О. Кикинда у дужини од 287 m 16.05.2016 Преузмите акте
6 ROP-KIK-8178-ISAWHA-2/2016 од 24.05.2016 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак електродистрибуција Зрењанин изградња појединачног елктродиструбутивног вода на катастарским парцелама 11013/2, 19363, 19386, 18873 и 18880 к.о. Кикинда и катастарским парцелама бр. 1595/2, 3200/2, 3161 и 1596/2 к.о. Наково 27.05.2016 Преузмите акте
7 ROP-KIK-5720-ISAWHA-2/2016 од 31.05.2016 Victory media d.o.o.,Београд - Савски Венац, Булевар Војводе Мишића 51а, мат бр. 20952890, пиб .бр. 108208709 изградњa дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222431) на релацији Банатско Велико Село-Нови Козарци, на катастарским парцелама бр. 1149, 1145, 1144, 3339 све к.о. Нови Козарци и катастарским парцелама бр. 4777, 4647 и 1875 све к.о. Банатско Велико Село. 01.06.2016 Преузмите акте
8 ROP-KIK-11538-ISAW-1/2016 од 01.06.2016
 
„Телеком Србија“АД Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда из Кикинде, ул. Генерала Драпшина бр. 26 (матични број 17162543, ПИБ 100002887) изградња секундарних или дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре (категорије Г, класификационог броја 222431) за прикључење корисника Гимназија „Душан Васиљев“ у Кикинди преко катастарских парцела бр. 21594 и 4590 обе к.о. Кикинда 04.06.2016 Преузмите акте
9 ROP-KIK-12687-ISAW-1/2016 од 10.6.2016 Sportski centar "Jezero" Кикинда матични број 08106312, ПИБ 101080009, ул Бранка Вујина бб инвестиционо одржавање затворених базена и спортске хале „Језеро“ у Кикинди, (категорија објекта Б, класификационе ознаке 126500 ), ул Бранка Вујина бб, на кат. парц. бр. 2856 к.о. Кикинда 15.06.2016 Преузмите акте
10 ROP-KIK-9312-ISAW-3/2016 од 23.06.2016 НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 изградња ВН кабловског вода 10kV из ТС 35/10 kV на напајање НП kp, Погон Северни Банат (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222410) на катастарским парцелама бр. 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2 и 15020, све к.о. Кикинда 28.06.2016 Преузмите акте
11 ROP-KIK-6664-ISAW-2/2016 од 28.06.2016 Теленор д.о.о., мат.бр 20147229, пиб бр. 104318304, Београд (Нови Београд), Омладинских бригада 90 изградњa оптичког кабла Кикинда 4 - Кикинда 2 (категорије Г, класификационог броја 222431) преко катастарских парцела бр. 3532, 3531, 3512, 21658, 21654, 21655/1, 21656, 21640, 21473/1, 21639, 8333, 21539, 8312 и 8313 све к.о. Кикинда, пројектоване дужине 1.940 m. 30.06.2016 Преузмите акте
12 ROP-KIK-6666-ISAW-2/2016 од 28.06.2016 Теленор д.о.о., мат.бр 20147229, пиб бр. 104318304, Београд (Нови Београд), Омладинских бригада 90 изградња оптичког кабла Кикинда 3 - Кикинда 2 (категорије Г, класификационог броја 222431) преко катастарских парцела бр. 2153, 21598, 21558, 21622, 21624, 21539, 8312 и 8313 све к.о. Кикинда, пројектоване дужине 3.350 m 04.07.2016 Преузмите акте
13 ROP-KIK-16292-ISAW-1/2016 од 12.07.2016 Српска православна црквена општина из Иђоша, ул Светосавска бр. 43 инвестиционо одржавањe објекта - цркве у Иђошу, (категорија објекта Б, класификационе ознаке 127210), ул Николе Француског бр. 2, на кат. парц. бр. 1020 к.о. Иђош 14.07.2016 Преузмите акте
14 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495) ROP-KIK-16812-ISAW-1/2016 од 15.07.2016 инвенстиционо одржавање путева на територији града Кикинда у месним заједницама Накову кат.парц.бр.1521, Мокрину кат.парц.бр.3963, 4016 и Банатском Великом Селу кат.парц.бр.1842, 1834, 1860, (категорије „Г“, класификационог броја 211201) 21.07.2016 Преузмите акте
15 Victory media d.o.o.,Београд - Савски Венац, Булевар Војводе Мишића 51а, мат бр. 20952890, пиб .бр. 108208709 ROP-KIK-17850-ISAW-1/2016 од 26.07.2016 изградњa дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222431) на релацији Башаид – Банатска Топола, на катастарским парцелама бр. 1423, 8314, 11114, 11057 све к.о. Башаид и катастарским парцелама бр. 3753/1, 3749 све к.о. Банатска Топола, пројектоване дужине 8,90 km 29.07.2016 Преузми акте
16 Srpska pravoslavna crkvena opština u Kikindi, pri hramu svetog Nikole, Киикинда, Генерала Драпшина 5 ROP-KIK-18314-ISAW-1/2016 од 28.07.2016 инвестиционом одржавању стамбене зграде (зграда парохије), П+1, СПЦ општине Кикинда, у ул. Генерала Драпшина бр. 5, (категорија објекта Б, класификационе ознаке 112221),кат. парц. бр. 4600 к.о. Кикинда 04.08.2016 Преузмите акте
17 "Grindex" d.o.o.Kikinda из Кикинде, Милоша Великог 80 МБ 08791163, ПИБ 102944303 ROP-KIK-17374-ISAW-1/2016 од 21.07.2016 инвенстиционо одржавање крова објекта Нодуларног лива, (категорија објекта Б, класификационе ознаке 125103) на кат. парц. бр. 21696/32 к.о. Кикинда, у Кикинди, ул. Башаидски друм 58 10.08.2016 Преузмите акте
18 ГРАД КИКИНДА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БАШАИД“ БАШАИДУ ROP-KIK-19745-ISAW-1/2016 од 10.08.2016 санација саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица Јове Јуришина, на катастарским парцелама 1497 и 1503, обе к.о. Башаид (категорије „Г“, класификационог
броја 211201)
13.08.2016 Преузмите акте
19 ГРАД КИКИНДА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БАШАИД“ БАШАИДУ ROP-KIK-19746-ISAW-1/2016 од 10.08.2016 санација саобраћајница у оквиру постојеће регулације у Башаиду ул. 4 октобра, на катастарским парцелама 1480, 1464 и 1434, све к.о. Башаид(категорије „Г“, класификационог броја 211201) 13.08.2016 Преузмите акте
20 ГРАД КИКИНДА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БАШАИД“ БАШАИДУ ROP-KIK-19747-ISAW-1/2016 од 10.08.2016 санација саобраћајница у оквиру постојеће регулације у Башаиду, у делу насеља Бикач у улици Јована Поповића, на катастарској парцели 6363/1 к.о. Башаид(категорије „Г“, класификационог
броја 211201)
13.08.2016 Преузмите акте
21 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин из Зрењанина, ул. Панчевачка бр. 46
(матични број 07005466, ПИБ 100001378)
ROP-KIK-19608-ISAWHA-2/2016 од 22.08.2016 прикључење производно – пословног објекта у Агроиндустријској зони, Блок 43 у улици Нова 4, власника “Mecafor products“ ДОО из Сенте, преко катастарских парцела бр. 9540/1, 9540/3, 9538/25 и 9538/20 све к.о. Кикинда 22.08.2016 Преузмите акте
22 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495) ROP-KIK-23216-ISAW-1/2016 од 12.09.2016 изградњa - спољашња громобранска инсталација на згради јединице локалне самоуправе, Трг српских добровољаца бр. 12 у Кикинди, на катастарској парцели бр. 6262 к.о. Кикинда. (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222410) 16.09.2016 Преузмите акте
23 Sportski centar "Jezero" Кикинда матични број 08106312, ПИБ 101080009, ул Бранка Вујина бб ROP-KIK-23568-ISAW-1/2016 од 14.09.2016 инвестиционо одржавање термомашинских инсталација грејања и хлађења спорстке хале С.Ц “Језеро”- у Кикинди, (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222230 ), ул Бранка Вујина бб, на кат. парц. бр. 2856 к.о. Кикинда. 19.09.2016 Преузмите акте
24 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак "Електродистибуција Зрењанин"(матични број 07005466, ПИБ 100001378 ) из Зрењанина, ул. Панчевачка бр. 46 и финансијер ЈП “Емисиона Техника и Везе“ из Београда – Чукарица ул. Кнеза Вишеслава бр. 88, (матични бр. 20610131, ПИБ 106475271) ROP-KIK-22221-ISAWHA-2/2016 од 20.09.2016 изградња – локални елетрични водови - кабловског прикључног вода 20kv за напајање СТС 20/04kv, 250kVA у називу „Емисиона станица Кикинда“, на кат. парц. бр. 11228/4, у Кикинди ул. Теремијски друм. Траса новог кабловског прикључног вода 20kV је на следећим парцелама : КП 19336, 11228/1 и 11228/4 а све К.О. Кикинда, (категорија „Г“, класификациони бр. 222410). 21.09.2016 Преузмите акте
25 “Телеком Србија” а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Улица Генерала Драпшина број 26 у Кикинди, пиб 100002887, мат бр.17162543 ROP-KIK-24182-ISAW-1/2016 од 20.09.2016 изградња секундарних или дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре (категорије Г, класификационог броја 222431) за прикључење корисника „Grindex“ доо у Кикинди преко катастарских парцела бр. 21538/3, 10920, 21696/23 и 21696/32 све к.о. Кикинда, пројектоване дужине 390 m 22.09.2016 Преузмите акте
26 Адвокатска канцеларија Милице Кулиџан, Кикинда Трг српских доброволаца бр. 8 ROP-KIK-24476-ISAW-1/2016 од 22.09.2016 инвестиционо одржавањe стамбено пословног објекта у Кикинди, (категорија објекта Б, класификационе ознаке 123001), Трг српских добровољаца бр. 8, на кат. парц. бр. 6267 к.о. Кикинда 26.09.2016 Преузмите акте
27 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин ROP-KIK-2937-ISAW-4/2016 од 06.10.2016 изградњи кабловског вода 20 kVи разводног постројења (категорије Г, класификационог броја 222410 и 222420) на катастарској парцели бр. 4725/1 к.о. Банатско Велико Село, пројектоване дужине око 1.000 m. 13.10.2016 Преузми акте
28 GRINDEX DOO из Кикинде, ул. Милоша Великог бр. 80, (МБ 08021694, ПИБ 102944303) ROP-KIK-20806-ISAW-2/2016 од 16.10.2016 на изградњи унутрашњих гасних инсталација од МРС до погона ПЦ 18 Специјални лив и погона ПЦ 20 Брусилица, (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222100) на катастарским парцелама бр. 21696/23, 21696/24 и 21696/32 к.о. Кикинда 20.10.2016 Преузмите акте
29 ГРАД КИКИНДА, матични број 08176396, ПИБ 100511495 из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12,ROP-KIK-27807-ISAW-1/2016 од 20.10.2016 ROP-KIK-27807-ISAW-1/2016 од 20.10.2016 извођење радова на санацији крова пословног објекта - бивша „Ауто кућа“ (категорије „Б“, класификационог броја 125102) у
Кикинди, Зрењанински пут бб, на катастарској парцели 10735/1, к.о. Кикинда
21.10.2016 Преузмите акте
30 ОШ „Свети Сава“, матични број 08020841 , ПИБ 101080252 из Кикинде, ул. Светосавска бр.52 ROP-KIK-2ROP-KIK-27875-ISAW-1/2016 од 20.10.20167875-ISAW-1/2016 од 20.10.2016 извођење радова на енергетској санацији -
замена прозора и врата објекта школе ОШ „Свети Сава“ (категорије „Б“, класификационог
броја 126321) у Кикинди, ул. Светосавска бр.52, на катастарској парцели 6612, к.о.
Кикинда,
21.10.2016 Преузмите акте
31 инвеститор - ЈП „Србијагас“ из Новог
Сада, Народног фронта бр. 12 (матични бр. 20084600, пиб бр. 104056656) и финансијер: "Grindex" d.o.o.Kikinda из Кикинде, Милоша Великог бр. 80 (МБ 08791163, ПИБ 102944303)
ROP-KIK-19287-ISAWHA-4/2016 од 14.10.2016 изградња објекта МРС, на катастаркој парцели 21696/32к.о.Кикинда и прикључног гасовода за снабдевање објеката ПЦ 18 (Сива Ливница) и Погон 20 (Брусилица) гасом, на кат. парцели бр. 21538/4, 21538/3 и 21696/32 к.о. Кикинда, у ул. Башаидски друм бр. 58 у Кикинди 21.10.2016 Преузмите акте
32 Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“АД Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда из Кикинде, ул. Генерала Драпшина бр. 26 (матични број 17162543, ПИБ 100002887) ROP-KIK-27959-ISAW-1/2016 од 21.10.2016 изградњa секундарних или дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре (категорије Г, класификационог броја 222431) на кат. парц. бр. 3131, 3133, 3136, 3139 и 3140, све КО Руско Село 24.10.2016 Преузмите акте
33 ГРАД КИКИНДА, матични број 08176396, ПИБ 100511495 из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 ROP-KIK-28242-ISAW-1/2016 од 25.10.2016 извођење радова на санацији и ојачању коловозне конструкције у оквиру постојеће регулације улица (категорије „Г“, класификационог броја 211201) у улици Југовићева у граду Кикинда, на катастарској парцели 21567 к.о. Кикинда 25.10.2016 Преузми акте
34 инвеститор, ЕПС Дистрибуција ДОО, матични број 07005466 , ПИБ 100001378 Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин из Зрењанина ул. Панчевачка бр. 46, и финансијер НИС АД (матични број 20084693, ПИБ 104052135) из Новог Сада, ул Народног фронта бр. 12, ROP-KIK-28223-ISAW-1/2016 од 25.10.2016 извођење радова на адаптација ТС 35/10kV „Шумица“, објекат бр.1, (категорије „Г“, класификационог броја 222420) у Кикинди, ул. Радничка бб, на катастарској парцели 20810/3, к.о. Кикинда 27.10.2016 Преузми акте
35 СПЦ општина Иђош из Иђоша, ул Светосавска бр. 43 ROP-KIK-16292-ISAW-3/2016 од 27.10.2016 инвестиционо одржавање објекта – СПЦ II фаза, Црква Св. архангела Михаила и Гаврила у Иђошу, (категорија објекта Б, класификационе ознаке 127210), ул Николе Француског бр. 2, на кат. парц. бр. 1020 к.о. Иђош 28.10.2016 Преузмите акте
36 „Телеком Србија“АД Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда из Кикинде, ул. Генерала Драпшина бр. 26 (матични број 17162543, ПИБ 100002887) ROP-KIK-25303-ISAW-2/2016 од 04.11.2016 изградњa секундарних или дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре (категорије Г, класификационог броја 222431) за прикључење корисника ЈП „Србијагас“ у Кикинди преко катастарских парцела бр. 21538/3, 21696/38, 21538/1 и 21217/2 све к.о. Кикинда, 09.11.2016 Преузмите акте
37 Кикиндски млин, ад Кикинда, Светозара Милетића 198, мат бр.08021694, пиб. 100508941 ROP-KIK-23053-ISAWHA-3/2016 од 08.11.2016 реконструкција - замена постојеће сушаре за житарице(категорије „Б“, класификационог броја 127131) у Кикинди, ул. Светозара Милетића бр. 198, на катастарској парцели 2153, к.о. Кикинда 16.11.2016 Преузмите акте
38 Град Кикинда из Кикинде, ул.Трг српских добровољаца бр. 12, (матични бр. 08176396, пиб бр. 100511495) и финансијер: „Zoppas Industries Serb“ doo из Кикинде, Зрењанински пут бр. бб, (МБ 21185370, ПИБ 109453175) ROP-KIK-30398-ISAW-1/2016 од 14.11.2016 изградња унутрашње гасне инсталације у објекту „Ауто куће“ на кат.парц.бр. 10735/1, к.о.Кикинда, ул. Зрењанински пут бр. бб 18.11.2016 Преузмите акте
39 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин из Зрењанина, ул. Панчевачка бр. 46 (матични број 07005466, ПИБ 100001378) ROP-KIK-21763-ISAW-3/2016 од 18.11.2016 изградња МБТС на кат.парц.бр.10735/1к.о.Кикинда и изградња ВН и НН кабловског вода на кат.парц.бр.10735/1, 10735/5,10735/6, 21681, 20865/2, 10732/1, 21679 и 10730/2, к.о. Кикинда 23.11.2016 Преузмите акте
40 „Promedia“ доо из Кикинде,ул. Краља Петра Првог бр. 114 (матични број 08704210, ПИБ 100579471) ROP-KIK-28355-ISAW-2/2016 од 22.11.2016 изградња НН кабловског вода од ОММ на кат. парц. бр. 21679 уз СТС на кат. парц. бр. 20946 к.о. Кикинда (категорије Г, класификационог броја 222410), преко кат.парц бр. 21679, 20947/4 и 20946 све к.о. Кикинда 23.11.2016 Преузмите акте
41 „Топола“ д.о.о. из Банатске Тополе (матични број 08021856, ПИБ 100507720), Ул. Кикиндска бр. 25 ROP-KIK-30901-ISAW-2/2016 од 18.11.2016 извођење радова на инвестиционом одржавању објекта у Банатској Тополи, на кат.парц.бр. 2895 к.о. Банатска Топола 24.11.2016 Преузмите акте
42 Милораду Мајићу из Кикинде, Ул. Браће Лаковића бр. 24 ROP-KIK-21944-ISAW-2/2016 од 26.11.2016 изградња прикључка на градску канализациону мрежу у Кикинди (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222311), у Ул. Браће Лаковића, кат.пац. бр. 2603 к.о. Кикинда 30.11.2016 Преузмите акте
43 Град Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495) ROP-KIK-32171-ISAW-1/2016 од 30.11.2016 На реконструкцији дела водоводне мреже (категорија објекта Г, класификација 222220) у ул. Ивана Јакшића, на кат.парц. бр. 7907/60, Ј. С. Поповића на кат.парц.бр.7907/59, Немањина деоница 1 и 2 на кат.парц.бр. 21640, 21473/1 и 21639, све к.о. Кикинда, Албертова на кат.парц. бр. 21659/1 к.о. Кикинда 30.11.2016 Преузмите акте
44 Град Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495) ROP-KIK-32204-ISAW-1/2016 од 30.11.2016 реконструкција дела водоводне мреже (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222220) у ул: Николе Пашића кат.парц.бр.21592, ... 21540, све к.о. Кикинда, Доситејева на кат.парц.бр. 21594 и 21554, обе К.О. Кикинда у дужини од 737 m, Жарка Зрењанина на кат.парц.бр. 21641...21654, све к.о. Кикинда, Призренска на кат.парц.бр. 21539... 21655/1, све к.о. Кикинда 30.11.2016 Преузмите акте
45 Le Belier Kikinda, Livnica Kikinda D.O.O. из Кикинде (матични број 08785945, ПИБ 102843535), Ул. Милошевачки пут бр. 34, ROP-KIK-5586-ISAW-2/2016 од 30.11.2016 на изградњи монтажно бетонске трафостанице (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222420), на к.п. број 21696/40 к.о. Кикинда, са приводним СН кабловским водом преко катастарских парцела 21696/39 и 21696/24
к.о. Кикинда
07.12.2016 Преузиме акте
46 инвеститор ЕПС Дистрибуција ДОО Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин из Зрењанина (матични број 07005466, ПИБ 100001378) и финансијер АД „Козара“ (матични број 08021902, ПИБ 100784835) из Банатског Великог Села, ROP-KIK-27291-ISAWHA-3/2016 од 09.12.2016 на изградњи подземног вода (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222410) за стубну трансформаторску станицу СТС „Заливни
систем С3 Козара“ у Банатском Великом Селу, на катастарској парцели број 1892/1 к.о. Банатско Велико Село
13.12.2016 Преузмите акте
47 Banca Intesa a.d. Нови Београд (матични број 07759231, ПИБ 100001159), ROP-KIK-33433-ISAW-1/2016 од 12.12.2016 на инвестиционом одржавању пословног објекта у Кикинди (категорија објекта „Б“, класификационе ознаке 122011), у Ул. браће Татића бр. 16, улаз 2, на катастарској парцели бр. 6526/1 к.о. Кикинда. 14.12.2016 Преузмите акте
48 Град Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, (матични број 08176396, ПИБ 100511495), ROP-KIK-33582-ISAW-1/2016 од 14.12.2016 инвестиционо одржавање - зграда са Просторијама за испраћај (капела), објекат бр. 1, спратности П+0, на кат. парцели 252/2, К.о. Н.Козарци 15.12.2016 Преузмите акте
49 инвеститор – Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12, (матични бр. 08176396, пиб бр. 100511495) и финансијер: „Zoppas Industries Serb“ doo из Кикинде, Зрењанински пут бр. бб, (МБ 21185370, ПИБ 109453175 ROP-KIK-30398-ISAWA-2/2016 од 16.12.2016 изградња унутрашње гасне инсталације у објекту „Ауто куће“ на кат.парц.бр. 10735/1, к.о.Кикинда, ул. Зрењанински пут бр. бб 16.12.2016 Преузмите акте
50 инвеститор – JП “Србијагас“ Нови Сад, оператор дистрибутивног система, Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12 (МБ 20084600, ПИБ 104056656) и финансијер: „Zoppas Industries Serb“ doo из Кикинде, Зрењанински пут бр. бб, (МБ 21185370, ПИБ 109453175) ROP-KIK-33883-ISAW-1/2016 од 16.12.2016 за изградњу прикључног гасовода на дистрибутивну мрежу к.п. Бр. 21674, 10592, 21679 и 10735/1 све к.о.Кикиндаи изградња Мернорегулационе станице на к.п. 10735/1 к.о.Кикинда 16.12.2016 Преузмите акте
51 АД „Козара“ (матични број 08021902, ПИБ 100784835) из Банатског Великог Села, Омладинска бр.2 ROP-KIK-27435-ISAW-2/2016 од 14.12.2016 на изградњи подземног кабловског вода дужине (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222410) преко катастарских парцела 1892/1, 4648/1 и 1886/1 к.о. Банатско Велико Село и СТС „Заливни систем С3 Козара“(категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222420) на катастарској парцели број 1892/1 к.о. Банатско Велико Село 19.12.2016 Преузмите акте
52 Републички фонд за ПИО Београд, Геронтолошки центар Кикинда из Кикинде, матични број 08675406, ПИБ 100507352 из Кикинде, ул.Генерала Драпшина бр. 99 ROP-KIK-33941-ISAW-1/2016 од 18.12.2016 недеља извођење радова на адаптација таванског простора у пословне просторије – канцеларије, П+4, (категорије „В“, класификационог броја 113002), на четвртом спрату, инвестиционо
одржавање комплетног објекта у Кикинди, ул. Генерала Драпшина бр. 99, на катастарској парцели бр. 4708 к.о. Кикинда
21.12.2016 Преузми акте
53 ЗУ Апотека "BENU" Београд (матични број 17571206, ПИБ 103535073) са седиштем у Београду, Косовска бр. 4, ROP-KIK-31647-ISAWHA-2/2016 од 26.12.2016 на реконсртукцији плафона подрума и проширење постојећих отвора на фасади објекта (категорија објекта „Б“, класификационе ознаке 123001), на катастарској парцели број 4579 к.о. Кикинда 30.12.2016 Преузмите акте

 

2015. година

Р.Б. Подносилац захтева Инвеститор Бр.парцеле и к.о. Категорија, класификациони број, намена Документи
1 "КИПЕТРОЛ" ДОО, БАШАИД "КИПЕТРОЛ" ДОО, БАШАИД 9320/1к.о. Башаид категорија Г, класификациони бр. 222320, извођење радова на санацији постојеће кишне канализације и бетонских површина у комплексу фарме музних крава Преузмите акте
2 "ТЕЛЕНОР" ДОО , Београд , Омладинских бригада бр.90 "ТЕЛЕНОР" ДОО , Београд , Омладинских бригада бр.90 3899к.о. Кикинда категорија Г, калсификациони бр.222431, изградња нисконапонског кабла за напајање опреме на локацији "Кикинда 7" Преузмите акте
3 "Ангропромет" доо из Кикинде, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 "Ангропромет" доо из Кикинде, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 и "Универекспорт" доо из Новог Сада, Мат.бр.08207259, ПИБ:101692669 6516к.о. Кикинда категорија Б, класификациони бр. 123002, извођење радова на адаптацији продајног простора у супермаркету "УНИВЕРЕКСПОРТ" спратности П+1 Преузмите акте
4 ДОТЛИЋ НИКОЛИЋ СНЕЖАНА, КИКИНДА, БРАЋЕ БОГАРОШКИ БР.1 ДОТЛИЋ НИКОЛИЋ СНЕЖАНА, КИКИНДА, БРАЋЕ БОГАРОШКИ БР.1 6123к.о. Кикинда категорија "Б", калсификациони бр. 122012, промена намене пословног простора у стамбени без извођења радова Преузмите акте
5  ДОО АНГРОПРОМЕТ КИКИНДА, КИКИНДА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 76  ДОО АНГРОПРОМЕТ КИКИНДА, КИКИНДА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 76  9538/5 к.о. Кикинда  категорија "Б", класификациони број 123002, инвенстиционо одржавање зграде за трговину на мало и велико - Супермаркет у Кикинди ул. Милоша Великог 76 Преузмите акте
6 АЛЕКСИЋ ДРАГАНА - ПЕТЕРСЕН, КИКИНДА, РАДЕ ТРНИИЋА 32 АЛЕКСИЋ ДРАГАНА - ПЕТЕРСЕН, КИКИНДА, РАДЕ ТРНИИЋА 32 3738/1, 3738/3 И 3738/4 к.о.Кикинда САНАЦИЈА - стамбена зграда са једним станом П+0; категорија "А", класификациони бр.111011, помоћна зграда - пољопривредна зграда - чардак, кат."А" клас.бр.127121 на кат.парц.бр.3738/1 означен под бројем 2 и 3738/3 означен под бројем 1; помоћна зграда пољопривредна зграда - шупа, кат."А", клас.бр.127141 на кат.парц.бр.3738/3 означен под бројем 2 и 3738/4 означен под бројем 1 Преузмите акте
7 "Victory media"д.о.о. Из Београда, Булевар Војводе Мишића бр. 51 "Victory media"д.о.о. Из Београда, Булевар Војводе Мишића бр. 51 1423, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1433, 1434, 1435/1, 1436, 1438, 1439, 1440, 1442, 1443, 1445, 1446, 1447, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1460, 1462, 1466, 1467, 1470, 1472, 1473, 1476, 1479, 1480, 1481, 1485, 1486, 1488, 1489, 1497, 1498, 1499, 1506 све к.о.Башаид категорија Г, класификациони бр. 222431, Изградња кабловск дистрибутивног система у Башаиду Преузмите акте
8 Ангропромет д.о.о. , Кикинда, Милоша Великог бр.76 Ангропромет д.о.о. , Кикинда, Милоша Великог бр.76 9538/5 к.о.Кикинда категорија "Б", класификациони број 123002, реконструкција продајног простора у супермаркету "Универеxпорт" у Кикинди ул. Милоша Великог 76 Преузмите акте
9 Општина Кикинда, Трг срспских добровољаца 12 Општина Кикинда, Трг срспских добровољаца 12 8470/1 и 8470/2 к.о. категорија објекта "Г", класификациони број 222230, реконструкција вреловода и топлотних подстаница у ССШ "Милош Црњански" у Кикинди ул.Светосавска 55 - 57 Преузмите акте
10 Маленчић Урош, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 124 Маленчић Урош, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 124 8634/2 к.о Кикинда категорија објекта "А", класификациони број 124220, изградња помоћног објекта П+0 (гаража) Преузмите акте
11 МЗ Наково, Наково, Миладина Зорића 1А МЗ Наково, Наково, Миладина Зорића 1А 1079/1 к.о.Наково категорија "Б", класификациони број 122011 на адаптацији сале дома културе "Марка Орешковића" Преузмите акте
12 Севернобанатски управни округ, Кикинда, Трг српских добровољаца 12 МАТ.БР.08852162, ПИБ:104166925 Севернобанатски управни округ, Кикинда, Трг српских добровољаца 12 МАТ.БР.08852162, ПИБ:104166925 6262 к.о.Кикинда Инвенстиционо одржавање пословне зграде П+1, у Кикинди, ул. Трг Српских добровољаца 12 Преузмите акте
13 Милошев Драгана, Кикинда, Светосавска 107г Милошев Драгана, Кикинда, Светосавска 107г 6747/1 к.о.Кикинда категорија "А", класификациони бр.1110111, уградња куцних гасних инсталација у Кикинди ул.Призренска 8 Преузмите акте
14 Ћурчин Веселин, Иђош, Светозара Милетића 42  Ћурчин Веселин, Иђош, Светозара Милетића 42  1203 к.о. Иђош  категорија "А", класификациони бр. 127141 изградња помоћног објекта П+0 у Иђошу, ул.Светозара Милетића 42 Преузмите акте
15 Батиница Драгољуб, Кикинда, Браће Татић 2/3 улаз 3 Батиница Драгољуб, Кикинда, Браће Татић 2/3 улаз 3 6255 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр. 112221, инвенстиционо одржавање стана у стамбеној - пословној згради П+4, у Кикинди ул. Браће Татић2 Преузмите акте
16 "Кикиндски млин" ад матични бр.08021694, ПИБ 100508941, Кикинде, Светозара Милатића 198 "Кикиндски млин" ад матични бр.08021694, ПИБ 100508941, Кикинде, Светозара Милатића 198 2153 к.о. Кикинда категорија Б, класификациони бр.127131, реконструкција - замена постојеће сушаре за житарице ИВСК-32 са сушаром ЛАW СБЦ 20 ЛЕ НГ, у Кикинди Преузмите акте
17 "Електровојводина" доо Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, матични бр.070005466, ПИБ 100001378, "Електровојводина" доо Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, матични бр.070005466, ПИБ 100001378, 7819/2, 7907/61, 7907/60, 7866/2, 7907/59, 7737/5, 7705/5, 21657, 21665/2 и 8105/3 к.о.Кикинда категорија "Г", класификациони бр.222410, локални електрични подземни водови - адаптација ВН кабловског вода од ТС-81 до ТС-80 и ТС-34 Преузмите акте
18 "Електровојводина" доо Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, матични бр.070005466, ПИБ 100001378, "Електровојводина" доо Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, матични бр.070005466, ПИБ 100001378, 6521/2, 6521/1, 21639, 6279/4 и 6289 к.о.Кикинда категорија "Г", класификациони бр.222410, локални електрични подземни водови - адаптација ВН кабловског вода од ТС-90 до ТС-86 Преузмите акте
19 Попов Бранислав, Кикинда, Ђоке Радака 4/12 Попов Бранислав, Кикинда, Ђоке Радака 4/12 4639 к.о.Кикинда промена намене дела стамбеног објекта у пословни без извођења радова из категорија А, класификациони бр.111011 у категорију Б, класификациони бр.121113 у Кикинди, ул.Генерала Драпшина 43 Преузмите акте
20 Раичковић Јован, Руско Село, Солунских добровољаца 50 Раичковић Јован, Руско Село, Солунских добровољаца 50 1593 к.о. Руско Село категорија А класификациони бр.127121, изградња подног складишта - објекат за смештај пољопривредних производа и категорија А класификациони бр. 127141, изградња колске ваге и команде кућице са приступним путем и платоима у Руском Селу, Младена Стојановића 33 Преузмите акте
21 Зрењанинска бискупија, Зрењанин, Трг слободе 8 Зрењанинска бискупија, Зрењанин, Трг слободе 8 283 к.о.Банатска Топола изградња помоћног објекта П+0 у Банатској Тополи, Вука Караџића 21 Преузмите акте
22 "Електровојводина" доо Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, матични бр.070005466, ПИБ 100001378, "Електровојводина" доо Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, матични бр.070005466, ПИБ 100001378, 10403/6, 10403/14, 10402/4, 10401/1, 21544, 7805/2, 7805/1, 7804, 21650, 7525/26, 21659/7, 21659/1, 21662/1 И 21660 к.о.Кикинда адаптација ВН кабловског вода од ТС-110/20кВ "Кикинда2" до ТС-36 у Кикинди Преузмите акте
23 НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Мат.бр.20084693, ПИБ 104052135 НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Мат.бр.20084693, ПИБ 104052135 14482/3 к.о. Кикинда категорија Г, класификациони бр. 222410 и 222420, категоризградња стубне трансформаторске станице СТС 5, 400(400)кВА, 10(20)/0,4кВ, Преузмите акте
24 НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Мат.бр.20084693, ПИБ 104052135 НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Мат.бр.20084693, ПИБ 104052135 19365 к.о.Кикинда категорија Г, класификационе ознаке 222410 И 222420, изградња стубне трансформаторске станице СТС "3" И СТС "4" 400(400)кВА, 10(20)/0,4 кВ на ВН кабловским водом у Кикинди, на Тополском путу (пут Кикинда - Банатска Топола) Преузмите акте
25 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, Александра Костића 9, матични број 17715780 и ПИБ бр.105356542 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, Александра Костића 9, матични број 17715780 и ПИБ бр.105356542 и закупац Геронтолошки центар, Кикинда, Генерала Драпшина 99 - 101, матични број 08675406, ПИБ бр.100507352 4708 к.о.Кикинда категорија В, класификација бр.113002 реконструкција котларнице у ОЈ Нови дом, Кикинда, Генерала Драпшина 99 - 101 Преузмите акте
26 Банат ад, Кикинда, Тргсрпских добровољаца бр.40, матични бр.08021660, ПИБ бр.101079602 Банат ад, Кикинда, Тргсрпских добровољаца бр.40, матични бр.08021660, ПИБ бр.101079602 4613 к.о.Кикинда категорија "Б", класификациони бр.122011, санација пукотине на пословној згради П+1 у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца 40 Преузмите акте
27 Општина Кикинда, Трг срспских добровољаца 11, матични број 08176396, ПИБ 100511495 Општина Кикинда, Трг срспских добровољаца 11, матични број 08176396, ПИБ 100511495   Инвенстиционо одржавање пешачких стаза - тротоара категорије Г, класификационог бр. 211201, у Кикинди, и насељеним местима: Башаид, Руско Село, Банатска Топола, Преузмите акте
28 Ангропромет д.о.о. , Кикинда, Милоша Великог бр.76, матични бр.08036136 и ПИБ 100579801 Ангропромет д.о.о. , Кикинда, Милоша Великог бр.76, матични бр.08036136 и ПИБ 100579801 9538/5 к.о.Кикинда priključenje objekta na infrastrukturu - kanalizacionog priključka, prodajnog prostora u supermarketu "Univereksport" u Kikindi ul.Miloša Velikog 76, kategorija B, klasifikacionog br.123002 Преузмите акте
29 Општина Кикинда, Трг срспских добровољаца 11, матични број 08176396, ПИБ 100511495 Општина Кикинда, Трг срспских добровољаца 11, матични број 08176396, ПИБ 100511495 743 к.о.Башаид kategorija B, klasifikacioni broj 122001, izvođenje radova na invensticionom održavanju objekta u Bašaidu Преузми акте
30 Бубало Предраг, Кикинда, Косте Бочарца 14 Бубало Предраг, Кикинда, Косте Бочарца 14 2718/ к.о.Кикинда категорија "Г", класификационог бр.230201изградња соларне електране у Кикинди ул.Косте Бочарца 14 Преузми акте
 31  Раду Мирослав, Кикинда, Немањина 62  Раду Мирослав, Кикинда, Немањина 62  6682/2 к.о.Кикинда  изградња уличне ограде у Кикинди ул.Немањина 62  Преузмите акте
32 "Телеком Србија" ад Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда, из Кикинде, ул. Генерала Драпшина 26, матични број 17162543 и ПИБ бр.10002887 "Телеком Србија" ад Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда, из Кикинде, ул. Генерала Драпшина 26, матични број 17162543 и ПИБ бр.10002887 21639 и 65211 kategorije G, klasifikacioni br. 222431 izgradnja telekomunikacionog priključka za korisnika "Centra za stručno usavršavanje Kikinda", u Kikindi, ul. Nemanjina 23 Преузмите акте
33 "Телеком Србија" ад Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда, из Кикинде, ул. Генерала Драпшина 26, матични број 17162543 и ПИБ бр.10002887 "Телеком Србија" ад Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда, из Кикинде, ул. Генерала Драпшина 26, матични број 17162543 и ПИБ бр.10002887 21594 и 4447 к.о. категорије Г, класификациони бр. 222431 изградња телекомуникационог прикључка за корисника "ПИО фонд" у Кикидни, Доситејева Преузмите акте
34 "Телеком Србија" ад Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда, из Кикинде, ул. Генерала Драпшина 26, матични број 17162543 и ПИБ бр.10002887 "Телеком Србија" ад Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда, из Кикинде, ул. Генерала Драпшина 26, матични број 17162543 и ПИБ бр.10002887 21538/3 и 20839/1 к.о.Кикинда kategorije G, klasifikacioni br. 222431 izgradnja telekomunikacionog priključka za korisnika "Toza Marković" ad Kikinda Преузмита акте
35 ЕПС "Дистрибуција" Београд, Регионални центар "Електровојводина" Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин , Погон Кикинда из Београда ул.Масарикова бр.1-3м матични број 070005466 и ПИБ бр.100001378 ЕПС "Дистрибуција" Београд, Регионални центар "Електровојводина" Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин , Погон Кикинда из Београда ул.Масарикова бр.1-3м матични број 070005466 и ПИБ бр.100001378 21618/2 к.о.Кикинда kategorija G, klasifikacioni br.222420 adaptacija TS-54 na uglu Stevana Sremca i Braće Opsenice u Kikindi Преузмите акте
36 ОС "Јован Поповиц" из Кикинде ул. Краља Петра Првог 63,матични бр. 08020833, ПИБ 101079936 ОС "Јован Поповиц" из Кикинде ул. Краља Петра Првог 63,матични бр. 08020833, ПИБ 101079936 4518 к.о.Кикинда категорија "Г", класификациони бр. 241100, санација и уређење дворишта школе ОС "Јован Поповић" из Кикинде, ул.Краља Петра Првог 63 Преузмите акте
37 Тишма Хармс Јелена, Кикинда, Цара Душана 101 Тишма Хармс Јелена, Кикинда, Цара Душана 101 4669 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.124220, санација помоћног објекта - остава за бицикле у Кикинди, ул.Краља Петра И 62 Преузмите акте
38 БистричИћ Гордана, Кикинда, Хајдук Вељка 32/8, БистричИћ Гордана, Кикинда, Хајдук Вељка 32/8, 1775/1, 21540, 21554, 21596/1 i 21541 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр.222410, изградња НН вода од МБТС 19 до катастарске парцеле 1775/1 на адреси Краља Петра Првог 165 Преузмите акте
39 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 "Нис" а.д. Нови Сад, Нови Сад, Народног фронта 12, матични бр.20084693 и пиб.бр.104052135 6521/1 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.126651, уређење партера за парк науке и технике и изградња зграде која се користи за научно истраживање у Кикидни ул. Немањина бр.23 Преузмите акте
40 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 "Нис" а.д. Нови Сад, Нови Сад, Народног фронта 12, матични бр.20084693 и пиб.бр.104052135 4000, 3991, 4007, 4008, 4017, 4018, 4019, 4051, 4054, 4057, 22844/1, 22693 и 22600 к.о.Мокрин категорија Г, класификацони бр.211201, инвенстиционо одржавање саобраћајнице инфрастриктуре путеви и улице у Мокрину ул. Васе Стајића, Милана Кнежева, Милана Маленчића, пут од СОС МК Југ до раскрснице Кикинда- Мокрин, пут од СГД МК Север и пут до ЦБЈ 3 Преузмите акте
41 Аутономна покрајна Војводина инвенститор: Аутономна покрајна Војводина финансијер: Пкројински секретаријат за образовање, прописе, управа и националне мањине-националне заједнице, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 ,атични бр.08334790 и ПИБ 100716344 2901/1 к.о.Кикинда категорија В, класификациони бр.113002, реконструкција система дојаве пожара у објекту Дома ученика средњих школа Преузмите акте
42 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 и коринсика Народно позориште "Кикинда", Трг српских добровољаца 28, матични бр.08560331 и пиб100509299 4601 к.о.Кикинда категорија Г, класификацони бр. 222100, изградња гасног прикључка, МРС и унутрашње гасне инсталације, објекат Народно позориште Кикинда, у Кикинди Трг српских дбровољаца 28 Преузмите акте
43 Кошчал Берислав, Руско Село, Његошева 7 Кошчал Берислав и Невенка обоје из руског Села, Његошев 71 к.о. Руско Село категорија А, класификациони бр. 127141изградња помоћног објекта - гаража за смештај пољопривредних машина П+0у Руском Селу, ул. Полита Десанчића 57 Преузмите акте
44 Орашанин Јелки, Кикинде, Космајска 8 Орашанин Јелки, Кикинде, Космајска 8 7675/87 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.111011, адаптација породичних стамбених објекта бр. 1 и објекат бр. 2, у Кикинди ул. Космајска 8 Преузмите акте
45 Haike Shu из Кикинде, Трг српских добровољаца 47 и Зрнић Зорана из Кикинде, Браће Татић 7 Haike Shu из Кикинде, Трг српских добровољаца 47 и Зрнић Зорана из Кикинде, Браће Татић 7 4579 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.123002, адаптација и претварање дела подрумског простора у пословни простор Пословног објекта Под+П+1 и његово припајање пословном простору мешовите робе непрехрамбене робе - зграда трговине на велико и малоу Кикинди ул.Трг српских добровљаца 47 Преузмите акте
46 "Делтатекст" д.о.о. Из Београда, Пилота Михаила Петровића 81 матични бр.06008933 и пиб бр.102040644 "Делтатекст" д.о.о. Из Београда, Пилота Михаила Петровића 81 матични бр.06008933 и пиб бр.102040644 4630/2 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.123001, реконструкција зграде трговине текстилом на мало, којим се мења спољни изглед, у Кикинди ул.Трг српских добровољаца 56 Преузмите акте
47 "BUS COMPUTERS KIKINDA" д.о.о. из Кикинде, Немањина 36, матични бр.08732752, ПИБ бр.100710723 "BUS COMPUTERS KIKINDA" д.о.о. из Кикинде, Немањина 36, матични бр.08732752, ПИБ бр.100710723 6458 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр.123001, спајање постојећих пословних објеката бр.1 и објекта бр.5 у један без извођење грађевинских радова у Кикинди ул.Немањина 36 Преузмите акте