Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Обједињена процедура

Ваш водич кроз обједињену процедуру за добијање дозвола

2024. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
 1  ROP-KIK-20727-IUPH-12/2024 од 11.01.2024  Јована Јерковић, рођена Грубић, из Падеја ул. Ослобођења бр. 18  за коришћење изграђене пословно-стамбене зграде спратности П+1 (доминантна категорија објекта „Б“, класификационих ознака: 122011 – 58%, 112111 – 42%) у Кикинди - кућни број 2 за улаз у стамбени део објекта у улици Угљеше Терзина - кућни број 12А за улаз у пословни део објекта у улици Милоша Великог, на катастрској парцели број 6231 к.о. Кикинда

 05.02.2024

05.02.2024

 
2 ROP-KIK-25114-IUPH-7/2024 од 27.01.2024 Јожи Барбул из Кикинде, ул. Саве Текелије бр. 49 за помоћну зграду спратности П+0 у Кикинди у ул. Браће Татића бр. 29, на катастарској парцели бр. 6602 к.о. Кикинда

20.02.2024

20.02.2024

 
3 ROP-KIK-1268-IUPH-8/2024 од 20.03.2024 Рада Немешев из Кикинде, ул. Пере Сегединца бр. 57 и Нада Немешев из Кикинде, ул. Пере Сегединца бр. 59 за коришћење стамбеног објекта П+0 у Кикинди, у ул. Пере Сегединца бр. 57, на кат. парцели бр. 5147 к.о. Кикинд

27.03.2024

27.03.2024

 
4 ROP-KIK-4515-IUPH-2/2024 од 28.03.2024 Јелена Цвијан из Остојићева, ул. Милетићева број 146 за коришћење изграђеног стамбеног објекта, спратности П+0 (категорије А, класификациони број 111011), у Кикинди, улица Семлачка бр. 89, на кат. парц. бр. 1103 ко Кикинда

01.04.2024

01.04.2024

 
5 ROP-KIK-39661-IUP-35/2024 од 20.03.2024 „НИС“ а.д. Нови Сад ул. Народног фронта бр. 12 за издавање употребне дозволе за коришћење изграђеног прикључног вода и стубне трансформаторске станице „СТС-1 Иђош“ на катастарским парцелама бр. 4085, 5237, 4195/1, 5229/1, 4213/2, 4212/2 к.о. Иђош

08.04.2024

08.04.2024

 
6 ROP-KIK-39661-IUP-36/2024 од 20.03.2024 „НИС“ а.д. Нови Сад ул. Народног фронта бр. 12 за издавање употребне дозволе за коришћење изграђеног прикључног вода и стубне трансформаторске станице „СТС-2 Иђош“ у Иђошу, потеси Крстак, Ширина и Лудош ,на катастарским парцелама 4085, 5237... 4033/2, 4033/1 к.о. Иђош

08.04.2024

08.04.2024

 
7 ROP-KIK-43687-IUPH-14/2024 од 08.04.2024 Кристина Бунић и Бојан Бунић обоје из Банатског Великог Села, ул. Петра Кочића бр. 6а за коришћење изграђене породичне стамбене зграде спратности П+0, са прикључком на електромрежу, у Банатском Великом Селу, ул. Петра Кочића 10, на кат. парц. бр. 4098 к.о. Банатско Велико Село

09.04.2024

09.04.2024

 
8 ROP-KIK-39661-IUP-37/2024 од 09.04.2024 „НИС“ а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12 за коришћење изграђенe монтажно-бетонске трафо станице МБТС „Иђош“, електроенергетски објекат-локална трансформаторска станица у Иђошу, потес Крстак, на катастарској парцели бр. 4085 к.о. Иђош

18.04.2024

22.04.2024

 
9 ROP-KIK-4265-IUP-1/2024 од 20.02.2024 „Телеком Србија” ад, Београд, Таковска бр. 2 за коришћење изграђеног дистрибутивног дела оптичке приступне мреже електронских комуникација, Општина Кикинда - Кластер 3, на кат. парцелама бр. 3990/1, 3974, 2157, 3973.. 4032, 4044, 4013/1 све к.о. Мокрин, у регулацији постојеће саобраћајнице са фактичким стањем

22.04.2024

22.04.2024

 
10 ROP-KIK-8910-IUPH-5/2024 од 17.04.2024. Јовичин Томислав из Кикинде, ул. Партизанска бр. 2б за коришћење изграђене породичне стамбене зграде са једним станом (категорија „А“, класификациони број 1 11011 ), спратности П+0 , у ул. Банатска бр. 57, на кат. парцели бр. 10638 к.о. Кикинда.

08.05.2024

08.05.2024

 
11 ROP-KIK-34531-IUPH-7/2024 од 26.04.2024 Телеком Србија АД, Београд, Таковска бр. 2, Београд и финасијер RC Europe RSB d.o.o. Beograd – Novi Beogra на реконструкцији и измештању телекомуникационих инсталација у зони изградње пословног објекта на углу улица Михајла Пупина и Јована Јовановића Змаја у Кикинди, на кат. парцелама бр. 10117/1, 21624/1, 21820/1 и 21846 к.о. Кикинда

13.05.2024

13.05.2024

 
12 ROP-KIK-38938-IUPH-11/2024 од 25.04.2024 „Agroitaly“ D.O.O., Мали Иђош, ул. Салаш бр. 16 за коришћење изграђeног система за наводњавање воћњака – 2, у Банатској Тополи, на катастарским парцелама бр. 1783/1, 1926, 1928/1, 2156/1, 2160/1, 2171, 2355 и 2411 све к.о. Банатска Топола

16.05.2024

16.05.2024

 
13 ROP-KIK-9276-IUP-8/2024 од 09.05.2024 Марица Бубало из Кикинде, ул. Јована Јовановића Змаја број 149 за коришћење изграђеног помоћног објекта, спратности П+0, у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја број 149, на катастарској парцели број 10013 к.о.Кикинда

29.05.2024

29.05.2024

 
14 ROP-KIK-35966-IUPH-14/2024 од 27.05.2024. Didier Monchanin из Француске, са пребивалиштем у Мађарској, Padragi ut. 153, 8457 Ajka и боравиштем у Кикинди, ул.Светозара Милетића бр. 26 за коришћење изграђене стамбене зграде са три стана, спратности П+1+Пк (категорије А, класификациони број 112211) и помоћне зграде спратности П+0 (категорије А, класификациони број 124220), у Кикинди, улица Светосавска број 96, на катастарској парцели број 8375, к.о. Кикинда

03.06.2024

03.06.2024

 
15 ROP-KIK-22695-IUPH-12/2024 од 24.05.2024. “Мокрин” д.о.о. са седиштем у Мокрину у улици Жарка Зрењанина број 90 за коришћење изграђеног - складиштење пољопривредних производа са контролисаном температуром и гаража за смештај пољопривредне механизације, спратности П+1, у Мокрину ул. Папир, на кат.парц.бр. 16609 к.о.Мокрин

05.06.2024

05.06.2024

 
16 ROP-KIK-3769-IUP-9/2024 од 13.05.2024 Ђорђе Лисулов из Београда, Чукарица, Лазаревачки друм бр. 4/9 и Даница Поповић Лисулов из Београда, Чукарица, ул. Обалских радника бр. 9/24 за коришћење стамбене зграде спратности П+0 и другог објекта спратности П+0, у Кикинди ул. Браће Богарошки бр. 138, на катастарским парцелама стари бројеви 5498 и 5499 к.о. Кикинда

05.06.2024

05.06.2024

 

 

2023. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
 1  ROP-KIK-17065-IUPH-8/2023 од 09.01.2023  „НИС“ а.д. Нови Сад ул. Народног фронта бр. 12  изграђеног прикључног 20kV кабловског вода и „СТС-3 МК“ (категорија „Г“, класификациони број 222410 - 30%, 222420 - 70%), у Мокрину, потес Водоплав ливаде, Лалина умка и Сентеш, на катастарским парцелама бр. 21396/1, 21396/3, 21395/2,...20800 и 20801 све к.о. Мокрин

 13.01.2023

13.01.2023

 

2 ROP-KIK-1658-IUPH-12/2023 од 23.01.2023 Драган Иветић из Кикинде, ул. Косовска бр. 46 стамбени објекат спратности П+0 у Кикинди, улица Николе Алексића број 10, на катастарској парцели број 9695/1 к.о. Кикиндa

27.01.2023

27.01.2023

3 ROP-KIK-2929-IUP-4/2023 од 20.02.2023 Илији Дрљић из Кикинде у ул. Светозара Милетића број 56/12 променa намене без извођења грађевинских радова, помоћног објекта, спратности П+0, означен бројем 2, у стамбени објекат, спратности П+0, у Кикинди у ул. Саве Липованова број 49, на катастарској парцели бр. 21848 к.о. Кикинда

20.02.2023

20.02.2023

4 ROP-KIK-34938-IUP-8/2023 од 16.02.2023 „ProMedia“ d.o.o. Kikinda, са седиштем у Кикинди у ул. Краља Петра Првог број 114, Кикинда коришћење изграђеног затвореног складишта – амбалажа, категорија објекта „Б“, класификациони број 125221, у Кикинди, у ул. Пут за пристаниште бр. 140, на кат. парцели бр. 20946 к.о. Кикиндa

23.02.2023

23.02.2023

5 ROP-KIK-19180-IUP-7/2023 од 24.02.2023 „НИС“ а.д. Нови Сад ул. Народног фронта бр. 12 за коришћење изграђеног челично-решеткастог стуба, прикључног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице „СТС-9 КП“ снаге 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, у Банатској Тополи, потес Велики рит, на катастарским парцелама бр. 1926, 3679, 3608, 3678 и 1760/1 све к.о. Банатска Топола

02.03.2023

02.03.2023

6 ROP-KIK-7407-IUPH-12/2023 од 03.03.2023 Агро Иличић доо за производњу и промет роба и услуга, Нови Бечеј за коришћење изграђеног стамбеног објекта и објекта за складиштење прехрамбених сировина са пратећим садржајем, на кат. парц. 1277 к.о. Башаид

08.03.2023

08.03.2023

7 ROP-KIK-37383-IUP-13/2023 од 02.04.2023 Владимир Чоков из Кикинде, ул. Генерала Драпшина бр. 128 за коришћење изграђене породичне стамбене зграде са једним станом, спратности П+0 (категорије „А“, класификациони број 111011) у Кикинди ул. Генерала Драпшина бр. 128, на кат. парцели бр. 4735 к.о. Кикинда

06.04.2023

06.04.2023

8 ROP-KIK-13216-IUPH-8/2023 од 05.06.2023 Ружa Тркуља из Кикинде, улица Кумановска бр. 122а за коришћење изграђене самотојеће стамбене зграде са једним станом, категорије А, класификационог броја 111011, спратности П+0, у Кикинди, Ул. Кумановска бр. 122а, на кат. парцели бр. 7203/2 к.о Кикинда

06.06.2023

06.06.2023

9 ROP-KIK-4465-IUP-6/2023 од 07.06.2023 Страхиња Божић са пребивалиштем у Банатски Деспотовац, у ул. Карађорђева број 56 за коришћење изграђеног економског објекта надстрешница за смештај пољопривредне механизације у Кикинди, потес Кечкелер, на кат.парц.бр. 2034. К.О.Иђош

09.06.2023

09.06.2023

10 ROP-KIK-8079-IUP-15/2023 од 07.06.2023 „Taxi petrol” д.о.о. из Панчева, адреса Баваништански пут бр. 487, за коришћење самоуслужне аутоперионице у Кикинди, улица Јована Јовановић Змаја бр.131, на катастарској парцели број 9985 К.О. Кикинда (категорија Б, класификациона ознака 127420)

09.06.2023

09.06.2023

11 ROP-KIK-8331-IUPH-7/2023 од 27.06.2023 “Zoppas industries Serb” (мат.бр. 21185370) доо Кикинда, ул. Зрењанински пут бр. 6 на реконструкцији електроенергетских инсталација индустријског објекта број 6 “Zoppas industries Serb” доо, на кат.парц. бр. 21714 и 10735/10 к.о. Кикинда

10.07.2023

10.07.2023

12 ROP-KIK-7379-IUP-8/2023 од 05.07.2023 Јевтан Ђукић из Кикинде ул. Светосавска број 161 В, стан 11 за коришћење изграђеног стамбеног објекта спратности П+0 у Кикинди, ул. Војводе Мишића бр. 92, на кат. парцели бр. 6730 к.о. Кикинда

13.07.2023

13.07.2023

13 ROP-KIK-12485-IUP-6/2023 од 08.02.2023 Бранислава Велемиров из Кикинде ул. Николе Француског број 54 за коришћење изграђене породичне стамбене зграде спратности П+0, у Кикинди, ул. Драгутина Ристића бб, на кат. парц. бр. 9724/4 к.о. Кикинда

21.08.2023

21.08.2023

14 ROP-KIK-33639-IUP-8/2023 од 25.08.2023 Милева Коњевиц из Банатске Тополе, ул. Петефи Шандора бр. 16А породична стамбена зграда спратности П+0, у Банатској Тополи, ул. Петефи Шандора бр. 18, на кат. парцели бр. 3832 к.о. Банатска Топола

12.09.2023

12.09.2023

15 ROP-KIK-10220-IUP-6/2023 од 29.08.2023 Снежана Милованов из Кикинде, ул. Краља Петра Првог бр. 180, за коришћење стамбеног објекта спратности П+0, у Кикинди, улица Браће Богарошки број 76, на катастарској парцели број 5853/1 к.о. Кикинда

18.09.2023

18.09.2023

16 ROP-KIK-32798-IUP-7/2023 од 05.09.2023 Бранислав Арађанин ПР „Грађевинар Бране“ Кикинда, ул. Башаидски друм бб Кикинда за коришћење изграђеног пословно - стамбеног објекта спратности П+1 и надстрешнице спратности П+0, у Кикинди, у Кикинди ул. Јована Јовановића Змаја бр. 100, на кат. парц. бр. 21858 к.о. Кикинда

19.08.2023

19.08.2023

17 ROP-KIK-7129-IUP-10/2023 од 21.09.2023 Фодор Јожефу са пребивалиштем у Кикинди ул. Краљевића Марка број 141а и финансијеру „Аутоцентар Фодор“ са седиштем у Кикинди ул. Јована Јовановића Змаја број 110 за коришћење изграђене самоуслужне аутоперионице, спратности П+0 и интерне саобраћајнице у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја број 108, на катастрској парцели број 8581 к.о.Кикинда

21.09.2023

21.09.2023

18 ROP-KIK-13668-IUP-9/2023 од 18.09.2023 Габриели Кнежевић из Кикинде, ул. Милошевачки друм бр. 5 за коришћење стамбеног објекта у Кикинди, ул. Милоша Црњанског бр. 8, на кат. парц. бр. 3448 к.о. Кикинда

29.09.2023

29.09.2023

19 ROP-KIK-19123-IUP-5/2023 од 18.10.2023 „НИС“ а.д. Нови Сад ул. Народног фронта бр. 12 за коришћење изграђеног подземног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице СТС-11 КП снаге 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, у Кикинди, потес Ђомпарина Бара, на катастарским парцелама бр. 14399/1 и 14398 к.о. Кикинда

15.11.2023

15.11.2023

20 ROP-KIK-9586-IUP-7/2023 од 19.10.2023 „НИС“ а.д. Нови Сад ул. Народног фронта бр. 12 за коришћење изграђеног подземног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице СТС-12 КП снаге 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, у Кикинди, потес Ђомпарина Бара, на катастарским парцелама бр. 14399/1, 14398, 19076, 19453, 19137, 14403, 14404, 19448, 19138, 14406/2, 14406/3, 14406/4, 14406/8, 19133 и 14425/1 све к.о. Кикинда

16.11.2023

16.11.2023

21 ROP-KIK-12722-IUP-7/2023 од 14.11.2023 JП “Србијагас“ Нови Сад, оператор дистрибутивног система, Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12 и финансијерa Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 за коришћење изграђене МРС на кат.парц.бр. 21217/3 к.о.Кикинда и дистрибутивног гасовода од PE цеви MOP 4 bar, (категорије „Г“ класификационог броја 222100 и 222410), на кат.парц.бр. 21217/2, 21217/3...21675, 10735/3 к.о. Кикинда у регулацији постојеће саобраћај „Стара индустријска зона Кикинда

17.11.2023

17.11.2023

22 ROP-KIK-27118-IUP-17/2023 од 31.10.2023 „НИС“ а.д. Нови Сад ул. Народног фронта бр. 12, за издавање употребне дозволе за коришћење изграђене стубне трансформаторске станице „СТС-2 МК“ снаге 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV (категорија „Г“, класификациони број 222420), у Мокрину, потес Водоплав, на катастарској парцели бр. 20313 к.о. Мокрин

04.12.2023

04.12.2023

23 ROP-KIK-35842-IUP-5/2023 од 13.10.2023 Сивачки Бошко и Наде обоје из Кикинде ул. Николе Пашића бр. 19 за коришћење стамбеног објекта спратности П+0, у Кикинди, улица Браће Богарошки број 76, на катастарској парцели број 5853/1 к.о. Кикинда

05.12.2023

05.12.2023

24 ROP-KIK-36724-IUP-5/2023 од 13.11.2023 „Палет Пак” д.о.о. Кикинда, ул. Краља Петра I бр. 101 за коришћење изграђеног прикључка на уличну мрежу водовода и прикључка на уличну мрежу фекалне канализације, у Кикинди, ул. Доситејева, на катастарској парцели бр. 2461 и 21594 к.о. Кикинда

13.12.2023

13.12.2023

25 ROP-KIK-27989-IUP-5/2023 од 04.12.2023 Татјана и Миша Тановић обоје из Кикинде, ул. Иве Андрића број 8 за коришћење прикључка на уличну мрежу водовода са парцеле 21820/1 к.о.Кикинда, на кат. парцели бр. 8868/1 к.о. Кикинда, породичне стамбене зграде П+1 – Објекат број 1, у Кикинди, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 47а

18.12.2023

18.12.2023

 

2022. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
 1  ROP-KIK-25071-IUP-10/2021 од 24.12.2021  „KOMPONENT COMMERCE” д.о.о. Кикинда, ул Жарка Зрењанина
бр. 54
 за изграђено подно складиште са надстрешницом и усипним кошем и колске ваге, у Кикинди ул. Топлски пут бр. 4, на катастарској парцели 20709 к. о. Кикинда Кикинда, ул Жарка Зрењанина бр. 54

 04.01.2022

04.01.2022

2 ROP-KIK-24594-IUP-23/2022 од 07.02.2022 Град Кикинда, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 централна пијаца, објекат број 5 фаза 2 и фаза 3 - доградња, и објекат бр. 6, у Кикинди, улица Бранка Радичевића број 8, на катастарској парцели број 4430 к.о. Кикинда

07.02.2022

07.02.2022

3 ROP-KIK-17727-IUP-7/2022 од 01.02.2022 ДРУШТВО ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ, ДИСТРИБУЦИЈУ И ПРОМЕТ НАФТЕ И НАФТНИХ ДЕРИВАТА И ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ ПРИРОДНОГ ГАСА НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД Изградња прикључног 20kV кабловског вода и стубне
трансформаторске станице СТС „СТС-8“ КП снаге 400(400)
kVA, 10(20)/0,4 kV у Кикинди, потес Град, на катастарским
парцелама 21249/2, 21249/1, 21250, 21251, 21253, 21468,
21467/1, 21467/2, 21467/3, 21466, 21465, 21464, 21462,
21461, 21460 и 21459 КО Кикинда (општина Кикинда)

08.02.2022

08.02.2022

4 ROP-KIK-3752-IUPAH-2/2022 од 15.02.2022 "Taxi petrol" доо Панчево, ул. Баваништански пут бр. 487 Станица за снабдевање моторних возила дизел горивом, моторним бензином и течним нафтним гасом, у Кикинди ул. Јована Јовановић Змаја бр. 127, к.п. 9985 к.о. Кикинда

17.02.2022

17.02.2022

5 ROP-KIK-19463-IUP-13/2022 од 19.02.2022 Аутономне покрајине Војводина, Покрајинска Влада бр. сагласности 127 број:46-943/2019 од 07.08.2019.г., у својству носиоца инвеститорских права поднео Завод за јавно здравље Кикинда за коришћење изграђене зграде здравства, објекат микробиологије Завода за јавно здравље Кикинда, П+1, у ул. Генерала Драпшина бр. 81, у Кикинди, на кат. парц. бр. 4681 к.о. Кикинда

22.02.2022

22.02.2022

6 ROP-KIK-2442-IUP-4/2022 од 03.03.2022 Смиља Мрђа из Кикинде ул. Јована Јовановића Змаја бр. 134а стамбени објекат са једним станом, категорије А, класификационог броја 111011 у габаритима темеља, спратности П+0, у Кикинди, Ул. Браће Богарошки бр. 32, на кат. парцели бр. 6074, к.о Кикинда

08.03.2022

08.03.2022

7 ЈП „Србијагас“ Нови Сад са седиштем у Новом Саду, РЈ Дистрибуција Кикинда и ОШ „1 Октобар“ Башаид са седиштем у Башаиду ул. Војвођанска бр. 65 ROP-KIK-12956-IUP-5/2022 од 04.03.2022 изграђених гасних прикључака од места прикључења на постојећи дистрибутивну гасну мрежу до МРС за објекат школске зграде димензије d40 и објекат фискултурне сале димензије d25, у Башаиду ул. Војвођанска бр. 65, на кат. парц. бр. 759 и 1445 к.о. Башаид

11.03.2022

11.03.2022

8 Републике Србије, у својству носиоца инвеститорских права подено корисник ОШ „1 Октобар“ Башаид ROP-KIK-12957-IUP-5/2022 од 04.03.2022 за коришћење унутрашње гасне инсталације са пакетном топловодном котларницом, проточним бојлером и гасним грејалицама за објекат зграде основне школе у ул. Војвођанска бр. 65, на кат. парц. бр. 759 к.о. Башаид, дужине унутрашње гасне инсталације – челичне цеви 70m који се полажу надзено, категорије „Г“, класификационог броја 222100 – локални надземни или подземни цевоводи за дистрибуцију гаса.

11.03.2022

11.03.2022

9 Град Кикинда, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-35636-IUP-7/2022 од 25.03.2022 светлосна саобраћајна сигнализација у Кикинди, раскрсница ул. Стевана Сремца, Стевана Синђелића и Милоша Великог, кат.парц. бр. 21558, 9509, 21629/1 и 21613 све к.о. Кикинда 28.03.2022

28.03.2022

10 Веселин Драган из Иђоша, адреса Ђуре Јакшића бр. 41. ROP-KIK-11261-IUP-6/2022 од 22.03.2022 Настрешница за смештај пољопривредних машина, спратности П+0 категорија А, класификациони број 127141, у Иђошу, улица Ђуре Јакшића бр. 40 на кат. парцели бр. 5271 к.о. Иђош

29.03.2022

29.03.2022

20 Трговинско производно предузеће „Шоле“ д.о.о. Кикинда са седиштем у Кикинди, ул. Тополски пут бр. 2 ROP-KIK-14023-IUPH-9/2022 од 23.03.2022 соларна електрана, објекат за производњу електричне енергије-фаза 1, у улици Тополски пут у Кикинди, на кат. парцели бр. 20706/3 к.о. Кикинда

30.03.2022

30.03.2022

21 Горан Бројичин из Кикинде ул. Душана Васиљева бр. 47 ROP-KIK-18037-IUPH-6/2022 од 31.03.2022 доградња терасе са припајањем стану бр. 8 у поткровљу, надзиђивање објекта, у ул. Душана Васиљева бр. 47 у Кикинди, на кат. парц. бр. 5414 к.о. Кикинда

06.04.2022

06.04.2022

22 "Kipetrol" д.о.о. ул. Торђански пут бр. 1, са седиштем у Башаиду ROP-KIK-23455-IUP-13/2022 од 06.05.2022 за коришћење изграђеног биогасног постројења KIPETROL BIOGAS 1MW, производња електричне енергије одобрене снаге 999kW, доминатна категорија објекта Г, сви објекти су спратности П+0, у Башаиду, потес Парлог, са посебним деловима објекта

10.05.2022

10.05.2022

23 Лаура и Срђан Перић, обоје из Кикинде, ул. Војводе Путника бр. 44 ROP-KIK-44683-IUP-6/2022 од 29.05.2022 помоћна зграда спратности П+0 у Кикинди, ул. Војводе Путника бр. 44, на катастарској парцели бр. 4472/1 к.о. Кикинда

01.06.2022

01.06.2022

24 Соња Хенц Бихлер из Кикинде, ул. Немањина бр. 190 ROP-KIK-15495-IUP-2/2022 од 06.06.2022 употребна дозвола за изведене радове на претварању пословног простора број 107 Ђ у стамбени простор-гарсоњеру, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, спратности П+4+Пк, објекат број 8, у Кикинди ул. Светосавска бр. 107, улаз 107 Ђ, на кат. парц. бр. 10117/1 к.о. Кикинда 08.06.2022

08.06.2022

25 НИНКОВ ДОО из Башаида, улица Пут за Меленце број 1 ROP-KIK-13063-IUP-5/2022 од 24.06.2022 за коришћење изграђеног објекта смештај пољопривредне механизације у Башаиду, улица Пут за Меленце бр. 1, на катастарској парцели број 11180/1 к.о. Башаид

01.07.2022

01.07.2022

26 Адриjана и Бранке Орос обоје из Руског Села, ул. Братства Јединства бр. 219 ROP-KIK-15068-IUP-11/2022 од 25.06.2022 за изградњу објекта социјалне заштите, у улици Милоша Остојина бр. 59, на кат. парц. бр. 8737 и 8738 к.о.
Кикинд

01.07.2022

01.07.2022

27 Богдан Брцански из Кикинде, ул. Тозе Марковића бр. 31 ROP-KIK-11474-IUP-11/2022 од 05.07.2022 самостојеће стамбене зграде са једним станом, По+П+1, категорије Б, класификационог броја 111012, у Кикинди, ул. Тозе Марковића бр. 22

12.07.2022

12.07.2022

28 Дејан и Наташa Јолић обоје из Мокрина, ул. Светог Саве бр. 144 ROP-KIK-34316-IUPH-8/2022 од 18.07.2022 монтажна стамбена зграда спратности П+0, у Мокрину, у ул. Светог Саве бр. 146, на кат. парц. бр. 1044 к.о. Мокрин 20.07.2022

20.07.2022

29 Град Кикинда, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 ROP-KIK-12734-IUP-4/2022 од 09.09.2022 за коришћење изграђене канализације употребних вода за реон III – слив 5, у деловима улица и улицама Башаидски друм и Карловачки друм у Кикинди на катастарским парцелама број 10920, стари број 21538/3 нови број 21821 к.о.Кикинда – деонице 54, 52, 51 и 50 у регулацији постојеће саобраћајнице у складу са фактичким стањем на терену

14.09.2022

14.09.2022

30 Роберту Клачак и Даринки Христић Клачак, обоје из Кикинде, улица Петефи Шандора бр. 6/9, ROP-KIK-11609-IUP-9/2022 од 12.09.2022 за коришћење изграђеног стамбеног објекта спратности П+0, у
Кикинди, улица Угљеше Терзина бр. 60, на катастарској парцели број 8492 к.о. Кикинда

15.09.2022

15.09.2022

31 Миливој Влајнић, Марка Краљевића бр. 99, Кикинда ROP-KIK-9051-IUPH-12/2022 од 04.10.2022 на изградњи стамбене зграде спратности П+0 и помоћне зграде спратности П+0 у Кикинди ул Марка Краљевића бб на кат. парцели бр. 3186 к.о. Кикинда

07.10.2022

07.10.2022

32 Сава Мандић и Маријана Мандић обоје из Београда-Савски Венац ул. Диане Будисављевић бр. 5/6 ROP-KIK-17530-IUP-8/2022 од 14.10.2022 на реконструкцији, доградњи и пренамени стамбеног објекта (објекат бр.1) у пословни и помоћног објекта (објекат бр. 2) у стамбени, у ул. Браће Татић бр. 3, у Кикинди, на кат. парц. бр. 6254 к.о. Кикинда

20.10.2022

20.10.2022

33 „Agrotim – Pharm“ d.o.o. Башаид (мат.бр. 20886854), ул. Александра Грујића бр. 18 ROP-KIK-25471-IUP-12/2022 од 14.10.2022 изградња пословне зграде (део I фазе), спратности П+Пот, категорије објекта „Б“, класификационог броја 122011 у ул. Војводе Путника бр. 49 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4362 К.О. Кикинда

21.10.2022

21.10.2022

34 Мађарски образовни, културни и омладински центар „Торонтал“ Руско Село, Петефи Шандора бр. 21, из Руског Села ROP-KIK-15973-IUP-7/2022 од 17.10.2022 Oбјекat за смештај, спратности П+0, објекта „Б“ класификационог броја 121201 у ул. Петефи Шандора бр. 21 у Руском Селу, на кат. парц. бр. 2022 к.о. Руско Село

24.10.2022

24.10.2022

35 Тамаре Мршић, из Кикинде ул. Кумановска бр. 52 ROP-KIK-4644-IUP-11/2022 од 08.11.2022 за коришћење изграђене породичне стамбене зграде са једним станом, спратности П+0, у Кикинди, улица Кумановска број 36, на катастарској парцели број 21736 к.о. Кикинда

14.11.2022

14.11.2022

36 „НИС“ а.д. Нови Сад ул. Народног фронта бр. 12 ROP-KIK-15166-IUPH-10/2022 од 16.11.2022 СТС-10 Кп 400kVA 10/0,4 kV и кабловски прикључни вод 20kV (категорије Г, класификационих ознака 222410 и 222420), на катастарским парцелама 14877/2, 14878/1, 14878/2, 14879и 14880, све к.о. Кикинда 21.11.2022

21.11.2022

37 Миленко Бороја и Радмила Бороја обоје из Кикинде ул. Ђоке Радака бр. 4, стан 28 ROP-KIK-11364-IUPH-11/2022 од 11.12.2022 породична стамбена зграда, П+Пот, у Кикинди, у улици Милоша Остојина бр. 45, на кат. парцели бр. 8814/2 к.о. Кикинда

14.12.2022

14.12.2022

38 Марко Бечејац са пребивалиштем у Кикинди, ул. Светозара Милетића број 44 ROP-KIK-21417-IUP-5/2022 од 13.12.2022 дозволе за коришћење изграђене породичне стамбене зграде спратности П+0 и помоћне зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Светозара Милетића бр. 44, на катастарској парцели бр. 5963 к.о. Кикинда

16.12.2022

16.12.2022

39 „Козара“ д.о.о. Банатско Велико Село, ул. Омладинска бр. 2 ROP-KIK-37701-IUPH-2/2022 од 21.12.2022 изграђени подземни 20kV кабловског вод, кат. парц бр.4725/1, 4645, 4760, 3219/2, 3219/3 и 3219/4 к.о. Банатско Велико Село и МБТС „Заливни подсистеи С1 Козара” 10(20)/0,4kV, 400(630)kVA на катастарској парцели број 3219/4 к.о. Банатско Велико Село

28.12.2022

28.12.2022

40 „Козара“ д.о.о. Банатско Велико Село, ул. Омладинска бр. 2  ROP-KIK-37696-IUPH-2/2022 од 21.12.2022  систем за наводњавање Заливни систем „Козара“ подсистеми С1 и С3 фаза I, парцеле бр.: Подсистем С1: 3209, 3213, 3215, 3218/1, 3219/3, 3219/4, 4763, 4765/1, 4761/1 КО Банатско Велико Село и Подсистем С3: 1886/2, 1885, 1886/1, 1888, 1890, 1891, 1892/1, 4649, 4672, 4648/1, 4673, 4676, 4598, КО Банатско Велико Село 28.12.2022

28.12.2022

41 „Козара“ д.о.о. Банатско Велико Село, ул. Омладинска бр. 2  ROP-KIK-37699-IUPH-2/2022 од 21.12.2022  изграђени подземни 0,4kV кабловски вод, кат. парц. бр. 1892/1, 4648/1 и 1886/1 к.о. Банатско Велико Село, и стубну трансформаторску станицу СТС „Заливни подсистем Ц3 Козара“ 10 (20)/0.4kV која се налази на кат.парц. бр. 1892/1 к.о. Банатско Велико Село 28.12.2022

28.12.2022

 

2021. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
 1  ROP-KIK-33669-IUPH-8/2020 од 29.12.2020  Топола доо Банатска Топола, ул. Кикиндска 25 Кикинда  доградња заливног система „Банатска Топола“, на кат. парц. бр. 2926, 3738,...2907, 3768, 2903 све к.о. Бан. Топола

 04.12.2020

04.12.2020

2 ROP-KIK-25625-IUP-4/2020 од 29.12.2020 Шибул Веселин из Кикинде ул. Николе Француског бр. 78 за коришћење изграђене приземне стамбене зграде у Кикинди у ул. Кумановска бр. 28, на кат. парц. бр. 3011 Кикинда

05.01.2021

05.01.2021

3 ROP-KIK-255-IUP-3/2021 од 11.01.2021 „YU-DNI“ ДОО Банатска Топола ул. Петефи Шандора бр. 25 на промени намене објекта без извођења грађевинских радова, претварању објекта за смештај пољопривредне механизације спратности П+0 означеног у препису листа непокретности бројем, 2 у објекат за примарну пољопривредну производњу у Банатској Тополи, улица Петефи Шандора бр. 38, на катастарској парцели 3829 к.о. Банатска Топола

12.01.2021

12.01.2021

4 ROP-KIK-18389-IUP-8/2021 од 11.01.2021 GRINDEX из Кикинде, улица Милоша Великог бр. 80 за коришћење изграђене производне хале са анексом за утовар машина и анексом за администрацију- I фаза, у ул. Милоша Великог бр. 80 у Кикинди, на кат. парцели бр. 9529 К.О. Кикинда

15.01.2021

15.01.2021

5 ROP-KIK-18398-IUP-8/2021 од 25.01.2021 Севертранс Сента“ д.о.о. из Сенте, ул. Златне греде бр. 6 за коришћење изграђeног прикључка на водоводну мрежу и хидрантски развод у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 5, на кат. парц. бр. 8964, 8965, 8967, 8968 и 8982 к.о. Кикинда

26.01.2021

26.01.2021

6 ROP-KIK-10492-IUP-7/2021 од 12.02.2021 Милан Шепа из Кикинде улица Васе Стајића бр. 7 Објекат за смештај пољопривредне механизације спратности П+0 у Банатском Великом Селу, потес Пашњак, на катастарској парцели бр. 4830 (раније 4226 и 4227) к.о. Банатско Велико Село

22.02.2021

22.02.2021

7 ROP-KIK-36023-IUP-7/2021 од 22.02.2021 Града Кикинде са седиштем у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 вишепородичне стамбене зграде категоријe Б, класификационог броја 112221, спратности П+2+Пк, са 16 стамбених јединица и интерном саобраћајницом, укупна, на катастарској парцели бр. 5416 КО Кикинда, у Кикинди, ул. Душана Васиљева бр. 45

24.02.2021

24.02.2021

8 ROP-KIK-26300-IUPH-11/2021 од 19.02.2021 „Agroitaly“ D.O.O., Мали Иђош, ул. Салаш бр. 16 за коришћење изграђeног система за наводњавање воћњака на катастарским парцелама бр. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 и 3792 К.О. Банатска Топола, на површини око 182ha (систем "кап по кап" за засад лешника), са водозахватом на Великом каналу

01.03.2021

01.03.2021

9 ROP-KIK-4488-IUPH-7/2021 од 16.03.2021 ПТП '' ВОЈВОЂАНИН '' ДОО из Мокрина улица Раде Трнића број 113 за коришћење - Хангара за смештај пољ. машина и алата, П+0, категорије Б, класификациони број 127142 Мокрин, потес Просине, на катастарској парцели број 19198 к.о.Мокрин

22.03.2021

22.03.2021

 10 усаглашен  ROP-KIK-39163-IUPH-8/2021 од 16.04.2021  Јавно предузеће „Србијагас“ Нови Сад, Народног Фронта бр. 12 и финансијера Млекара Кикинда доо, Кикинда ул. Краља Петра Првог бр. 166  мерно регулациона станица и прикључни гасовод за „Млекару Кикинда“, категорије Г класификациона ознака 222100 у дужини од 18м на катастарској парцели број 2228 к.о. Кикинда

 21.04.2021

21.04.2021

11 ROP-KIK-10240-IUP-8/2021 од 15.04.2021 Град Кикиндa са седиштем у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 коришћење изграђене водоводне мреже у улицама и деловима улица Јована Јовановића Змаја, Партизанска и Милоша Остојина у Кикинди, на катастарским парцелама број 21623, 10049, 21625 к.о. Кикинда, у регулацији постојећих саобраћајница – деонице 1, 2, 4, и 5

22.04.2021

22.04.2021

12 усаглашен ROP-KIK-11276-IUPH-4/2021 од 20.04.2021 Млекара Кикинда доо, Кикинда ул. Краља Петра Првог бр. 166 за коришћење изграђене унутрашње гасне инсталације од мерно регулационе станице (МРС) до котларнице на к.п. 2228 к.о.Кикинда

26.04.2021

26.04.2021

13 ROP-KIK-2510-IUP-2/2021 од 27.04.2021 Владимир Чолак из Башаида, ул. Раше Лазаревића бр. 24 на промени намене објекта без извођења грађевинских радова, претварањe помоћних објеката спратности П+0 означених у препису листа непокретности бројем 3, 4 и 7 у објекте за смештај пољопривредних производа у Башаиду, улица Раше Лазаревића бр. 24, на катастарској парцели 566 к.о. Башаид

29.04.2021

29.04.2021

14 ROP-KIK-39280-IUPH-6/2021 од 08.04.2021 Драган Боровница из Кикинде ул. Душана Васиљева бр. 31 за коришћење изграђене стамбене зграде спратности П+Пк у Кикинди у ул. Војводе Мишића бр. 45, на кат. парц. бр. 6468 к.о. Кикинда

10.05.2021

10.05.2021

15 ROP-KIK-31519-IUP-9/2021 од 24.05.2021 Предузеће за производњу, трговину на велико и мало, експорт импорт и пружање услуга Ватростал-Сивчев Биљана и Ортак ОД Кикинда, улица Раде Трнића бр. 139 на реконструкцији, доградњи, надградњи и промени намене објекта означеног бројем 1 у ул. Раде Трнића бр. 226 у Кикинди, на катастарској парцели бр. 7628/137 к.о. Кикинда

31.05.2021

31.05.2021

16 ROP-KIK-25471-IUPH-7/2021 од 04.06.2021 „Agrotim – Pharm“ d.o.o. Башаид, ул. Александра Грујића бр. 18 за коришћење изграђеног магацина (део I фазе и II фазе), спратности П+0, категорије објекта „Б“, класификационог броја 125221 у ул. Војводе Путника бр. 49 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4362 К.О. Кикинда

08.06.2021

08.06.2021

17 ROP-KIK-36073-IUPH-4/2021 од 08.06.2021 СЗТР „ТЕСТОТЕКА“ Кристе Прекпалај ПР Кикинда, ул. Чанадска бр 26 за реконструкцију-повећање пречника прикључка водоводне инсталације за стамбено-пословни објекат у Кикинди, на катастарској парцели 5897/1 К.О. Кикинда

14.06.2021

14.06.2021

18 ROP-KIK-19199-IUPH-6/2021 од 08.06.2021 СЗТР „ТЕСТОТЕКА“ Кристе Прекпалај ПР Кикинда, ул. Чанадска бр 26 за доградњу стамбеног пословног објекта, спратности П+1, доминантне категорије „Б“ у ул. Чанадска бр. 26, на кат. парцели бр. 5897/1 к.о. Кикинда, са постојећим прикључцима на јавну инфраструктуру

15.06.2021

15.06.2021

19 ROP-KIK-4274-IUP-5/2021 од 14.06.2021 „YU-DNI” из Банатске Тополе ул. Петефи Шандора бр. 25 прикључни гасовод, мерно регулациона станица и унутрашње гасне инсталације за 4 сушаре за лековито биље у Банатској Тополи, ул. Петефи Шандора бр. 38, на кат.парц.бр. 3829 к.о.Банатска Топола

16.06.2021

16.06.2021

20 ROP-KIK-9812-IUP-10/2021 од 17.06.2021 Драган Бора из Иђоша ул. Ђуре Јакшића бр. 41 коришћење изграђене стамбене зграде спратности П+Пк у Иђошу у ул. Ђуре Јакшића бр. 41, на кат. парц. бр. 377 к.о. Иђош 24.06.2021

24.06.2021

21 ROP-KIK-25887-IUP-9/2021 од 21.06.2021 НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД
 
стубнa трансформаторскa станицa СТС „Скв-1“ снаге
160(400) кВА, 20/0,4 кВ у Кикинди, на катастарској парцели
13579 КО Кикинда
 
25.06.2021

25.06.2021

22 ROP-KIK-14859-IUP-10/2021 од 22.06.2021
 
Слободан Павлов из Новог Милошева
улица Жарка Зрењанина број 36
 
стамбена зграда са једним станом, П+1,
Кикинда, улица Албертова број 192
на катастарској парцели број 7361, к.о. Кикинда
 
29.06.2021

29.06.2021

23 ROP-KIK-25145-IUPH-11/2021 од 10.06.2021 Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, ул. Палмотићева бр. 3, Београд (Палилула) изграђенa станицa за мониторинг
РФ спектра на локацији „Винцаид“ на кат. парц.бр. 961 к.о. Банатска Топола

30.06.2021

30.06.2021

24 ROP-KIK-11895-IUP-6/2021 од 13.07.2021 Киш Гезa из Новог Бечеја и Киш Радмилa из Београда за коришћење изграђене стамбене зграде са једним станом спратности П+Пот и помоћног објекта, спратности П+0 у Кикинди ул. Козарачка бр. 3, на кат. парц. бр. 21708 к.о. Кикинда

20.07.2021

20.07.2021

25 ROP-KIK-14494-IUP-7/2021 од 16.07.2021 ГАЛАД ДОО Кикинда Заливни систем „Галад“ – подсистем С1 на к.п. бр.
1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836,
1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869,
1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600,
3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823 у КО Банатска
Топола

23.07.2021

23.07.2021

26 ROP-KIK-25687-IUP-6/2021 од 16.08.2021 Живица Голић, из Мокрина ул. Уроша Кузманова 25 за коришћење изграђеног економског објекта за смештај пољопривредне механизације спратности П+0, у Мокрину у ул. Уроша Кузманова бр. 25, на кат. парц. бр. 22948 к.о. Мокрин

20.08.2021

20.08.2021

27 ROP-KIK-34009-IUP-9/2021 од 18.08.2021 „NIS“ а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12 стубна трансформаторска станица СТС „Мк-185“ снаге 400(400)kVA, 20/0,4kV у Мокрину, потес Водоплав, на катастарској парцели 20335 к.о. Мокрин

25.08.2021

25.08.2021

28 ROP-KIK-12228-IUP-5/2021 од 28.09.2021 Град Кикинда са седиштем у Кикидни ул. Трг српских добровољаца бр. 12 и финансијер “Нинков“ д.о.о. Башаид са седиштем у Башаиду, ул. Пут за Меленце 1 за коришћење изграђеног пута у ул. Војице Кнежевића, на кат.парц.бр. 1498 к.о.Башаид

05.10.2021

05.10.2021

29 ROP-KIK-167-IUP-6/2021 од 05.10.2021 „Вребалов Аграр“ Д.О.О., са седиштем у Новом Бечеју у ул. Карађорђева бр. 168, коришћење изграђеног објекта за смештај пољопривредне механизације у Башаиду, ул Бранислава Нушића бб, (старе катастарске парцеле бр. 1268, 1269, 1271, 1272 и 1276 к.о. Башаид, након спајања парцела нова 11190 к.о.Башаид),

06.10.2021

06.10.2021

30 ROP-KIK-10635-IUP-10/2021 од 04.10.2021 Ружа Бошков из Кикинде, ул. Ђуре Јакшића бр. 49 за коришћење дограђеног и реконструисаног објекта за вршење техничког прегледа возила П+0, у ул. Ђуре Јакшића бр. 3А у Кикинди, на кат. парцели бр. 6186 к.о. Кикинда

08.10.2021

08.10.2021

31 ROP-KIK-24024-IUPH-6/2021 од 21.10.2021
 
Биљана Ђурђулов из Кикинде ул. Цара Душана бр. 50а
 
помоћни објекат (остава за бицикле), спратности П+0, у Кикинди, улица Цара Душана бр. 50а, на катастарској парцели 9267/3 к.о.Кикинда
 

25.10.2021

25.10.2021

32 ROP-KIK-21754-IUP-7/2021 од 29.10.2021 Римокатоличка верска заједница „Зрењанинска бискупија“, Трг Слободе бр. 8, Зрењанин за коришћење изграђене зграде за становање (дом за старе и одрасле "MISERICORDIA"), спратности П+1+Пк, у ул. Краља Петра Првог бр. 116, у Кикинди, на катастарској парцели, нови број катастарске парцеле број 21737 к.о.Кикинда

04.11.2021

04.11.2021

33 ROP-KIK-19837-IUP-7/2021 од 29.11.2021 Зоран Белић из Кикинде, ул. Светозара Милетића бр. 73 за коришћење објекта означеног под бројем 2, којим је извршена доградња терасе и надградња дела породичне стамбене зграде са једним станом, спратности П+Пк, у Кикинди улица Светозара Милетића бр. 73, на катастарској парцели 4805 к.о. Кикинда

02.12.2021

02.12.2021

34 ROP-KIK-16890-IUP-8/2021 од 02.12.2021
 
Љиљана Кнежевић из Кикинде ул. Генерала Драпшина бр. 147
 
стамбени објекат спратности П+0 у ул. Краља Петра I бр.
131 у Кикинди, на кат. парцели бр. 2424 К.О. Кикинда
 

08.12.2021

08.12.2021

35 ROP-KIK-26462-IUP-8/2021 од 23.12.2021 Сандра Зарић из Кикинде ул. Душана Васиљева бр. 31Б за коришћење изграђене стамбене зграде са једним станом спратности П+0 у ул. Цара Душана бр. 105 у Кикинди, на кат. парцели бр. 5640/1 К.О. Кикинда

28.12.2021

28.12.2021

 

2020. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
 1  ROP-KIK-2428-IUP-10/2019 од 30.12.2019  ZOPPAS INDUSTRIES SERB DOO KIKINDA  изгрдња објекта - производни погон, спратности П+0, у Кикинди у ул. Зрењанински пут бр. 6, на кат.парц.бр. 21714 к.о.Кикинда

 06.01.2020

06.01.2020

2 ROP-KIK-32204-IUP-5/2020 од 20.01.2020 Град Кикинда, Кикинда, Трг српских доборовљца 12 за употребу реконструисаног дела водоводне мреже у улицама: Николе Пашића, на катастарским парцелама бр. 21592,.. 2483 и 21540; Доситејева на катастрским парцелама бр. 21594 и 21554; Жарка Зрењанина , на катастарским парцелама бр. 21641,..21647 и 21654; Призренска на катастарским парцелама бр. 21539,...6753 и 21655/1, к.о. Кикинда

21.01.2020

21.01.2020

3 ROP-KIK-15106-IUP-4/2020 од 22.01.2020 Град Кикинда, Кикинда, Трг српских доборовљца 12 саниране водоводне мреже у регулацији постојећих саобраћајница у Кикинди, категорије Г (лат. G),класификационе ознаке 222210, у деловима улица: Драгољуба Удицког, Милана Сивчева, Вука Караџића на катастарским парцелама број: 21577, 21574, 21575, 21576, 21578/1, 21570, 21546/1, 6611, 8929, 21621, 21622 и 21623 к.о. Кикинда, и у улици Сутјеска (од ул. Жарка Зрењанина до ул.Мике Андића) на катастарским парцелама број 21650 и 21654 к.о. Кикинда,

22.01.2020

22.01.2020

4 ROP-KIK-15108-IUP-4/2020 од 22.01.2020 Град Кикинда, Кикинда, Трг српских доборовљца 12 саниране водоводне мреже у регулацији постојећих саобраћајница у Кикинди, категорије „Г“, класификационе ознаке 222210, у улицама и деловима улица: Албертова на катастарским парцелама бр. 21659/1 и 3512 к.о. Кикинда, Албертова на катастарским парцелама бр. 21659/1 и 7520 к.о. Кикинда, Кумановска на катастарским парцелама бр. 2166 и 21556 к.о. Кикинда, и Вељка Петровића на катастарским парцелама бр. 21663, 3222, 21661/1, 3290, 21660, 3463 и 21659/1 к.о. Кикинда, 22.01.2020

22.01.2020

5 ROP-KIK-8382-IUP-7/2020 од 02.04.2020 Богдан Брцански из Кикинде и Снежане Ињац из Кикинде за изграђену помоћну зграду П+0 у Кикинди, улица Светосавска бр.48, на катастарској парцели 6498, КО Кикинда

08.04.2020

08.04.2020

6 ROP-KIK-26820-IUPH-8/2020 од 02.04.2020 Нада Клеин из Кикинде, ул. Немањина бр. 10 реконструкцији и претварање дела стамбеног објекта у пословни простор угоститељске намене у стамбеној згради П+Под, у Кикинди ул. Угљеша Терзина бр. 8, на кат. парц. бр. 6235 к.о. Кикинда 16.06.2020

16.06.2020

7 ROP-KIK-35375-IUP-6/2020 од 22.06.2020 Град Кикинда изграђене спољне хидрантске мреже вртића ''Колибри'' у Кикинди, ул. Космајска бб, на кат. парцелама бр. 7675/92, 7675/43 и 7675/26 к.о. Кикинда,

29.06.2020

29.06.2020

8 ROP-KIK-443-IUP-13/2020 од 14.07.2020 Удружење Колпинг Друштво Србије из Новог Сада, ул. Словачка бр. 26/V/42 стамбена зграда са једним станом спратности П+Пк у Сајану ул. Ђуре Ђаковића бр. 28 на кат.парц.бр. 905 к.о. Сајан

21.07.2020

21.07.2020

9 ROP-KIK-4750-IUPH-7/2020 од 04.08.2020 YU-DNI d.o.o., ул. Петефи Шандора бр. 25, из Банатска Тополе изграђеног објекта за смештај пољопривредне механизације, у ул. Петефи Шандора бр. 38, у Банатској Тополи, на кат. парц. бр. 107 и 108 к.о. Банатска Топола

07.08.2020

07.08.2020

10 ROP-KIK-116-IUP-4/2020 од 17.08.2020 Град Кикинда употреба санираног дела водоводне мреже у регулацији постојећих саобраћајница у Кикинди у улицама и деловима улица: Фејеш Кларе на катастарским парцелама, Нићифора Брандића, Дистричка, Димитрија Туцовића, Бранка Радичевића, Ђуре Даничића, Војина Зиројевића

24.08.2020

24.08.2020

11 ROP-KIK-17697-IUP-2/2020 од 17.08.2020 Град Кикинда за употребу изграђене атмосферске канализације у Немањиној улици у Кикинди, од улице Моравске до кућног броја 108, на катастарским парцелама број: 21640, 21473/1, 21639, 21656 и 8333 све к.о. Кикинда,

24.08.2020

24.08.2020

12 ROP-KIK-9748-IUP-5/2020 од 23.09.2020 „Севертранс Сента“ д.о.о. из Сенте Златне греде бр. 6 реконструкција објеката са променом намене у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 5, на кат.парц.бр. 8964 и 8967 к.о.Кикинда

25.09.2020

25.09.2020

13 ROP-KIK-30666-IUPH-7/2020 од 23.09.2020 Дејана Бунгхарт из Кикинде, ул. Ивана Јакшића бр. 87 стамбене објекат са једним станом спратности П+0 у Кикинди ул. Милоша Остојина бр. 38, на кат. парц. бр. 21716 к.о. Кикинда,

28.09.2020

28.09.2020

14 ROP-KIK-26976-ISAW-1/2020 од 25.09.2020 ERSTE BANK“ AD Novi Sad, Булевар Ослобођења бр.5, Нови Сад на реконструкцији, промене намене стамбеног у пословни простор у стану бр. 1/3 на 1. спрату, спајање пословних простора бр. 1/27 у приземљу, пословног простора бр. 1/28 и стана (пословни простор) бр. 1/3 на првом спрату, у стамбено пословном објекту у ул. Браће Татић бр. 6, на кат. парц. бр. 6263 к.о. Кикинда,

02.10.2020

02.10.2020

15 ROP-KIK-9832-IUP-10/2020 од 01.10.2020 Милана Француски из Кикинде, адреса Милоша Остојина бр. 17 стамбене објекат са једним станом спратности П+0 у Кикинди ул. Милоша Остојина бр. 38, на кат. парц. бр. 21716 к.о. Кикинда,

07.10.2020

07.10.2020

16 ROP-KIK-30774-IUP-2/2020 од 30.10.2020 Удицки Милева и остали из Кикинде ул. Вука Караџића бр. 13 за претварање помоћног објекта спратности П+0 означеног у препису листа непокретности бројем 2 у стамбени простор-стамбену зграду (промена намене објекта без извођења радова) у Кикинди, улица Вука Караџића бр. 13, на катастарској парцели 6242 к.о. Кикинда

06.11.2020

06.11.2020

17 ROP-KIK-32267-IUP-9/2020 од 18.11.2020 “MECAFOR PRODUCTS”, Д.О.О. Вука Караџића бр. 70, Кикинда доградња производно-пословног објекта спратности П+0 у Ул. Вука
Караџића бр. 70 у Кикинди, на кат. парцели 9538/20 к.о. Кикинда
24.11.2020

24.11.2020

 
18 ROP-KIK-34332-IUP-2/2020 од 27.11.2020 “GALAD”, Д.О.О. Башаидски друм бб, Кикинда силос за потребе пољопривредне производње са пратећим објектима, у Банатској Тополи, Потес Винцаид, на кат. парц. бр. 1041/3 к.о. Банатска Топола 04.12.2020

04.12.2020

 
19 ROP-KIK-37673-IUP-9/2020 од 14.12.2020 инвеститор Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12, и финансијер Народни музеј Кикинда, ул. Трг српских добровољаца бр. 21 помоћни објекат - Сувенирнице у оквиру млина Сувача у Кикинди, на углу улица Моравске и Немањине, на кат. парцели бр. 8268 к.о.

21.12.2020

21.12.2020

 
20 ROP-KIK-1962-IUP-6/2020 од 30.12.2020 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 коришћење изграђене светлосне сигнализације пешачког прелаза на државном путу IB – 13 на стационажи (69+750,00) у Кикинди, на кат. парц. бр. 10735/3, 10735/4, 21681 и 21714 к.о. Кикинда.

30.12.2020

30.12.2020

 

 

2019. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
Документи
1 ROP-KIK-37616-IUPH-2/2018 од 29.12.2018 JP "SRBIJAGAS" Novi Sad, са седиштем у Новом Саду ул. Народног фронта бр. 12 и финансијера „Гордон“ д.о.о. Суботица за изграђену Мерно регулациону станицу на кат. парцели 9538/9 к.о.Кикинда и улични гасни прикључак фабрике текстила „ГОРДОН“ д.о.о. Р.Ј. Кикинда, Агроиндустријска б.б., на кат. парцеле 9538/9, 9538/14 и 21629/1 к.о. Кикинда

03.01.2019

03.01.2019

Преузмите акте
2  ROP-KIK-26362-IUP-8/2019 од 08.01.2019  NIS AD NOVI SAD  за изградњу подземног прикључног кабловског вода и стубне трансформаторске станице у ванграђевинском реону Кикинде, потес Ђомпарина бара, на кат. парц. бр. 14482/3 к.о. Кикинда

 11.01.2019

11.01.2019

Преузмите акте
3 ROP-KIK-17183-IUP-13/2019 од 04.02.2019 „НИС“ А.Д. Нови Сад из Новог Сада, Улица Народног фронта бр. 12 за изградњу подземне 20kV мреже и стубне трансформаторске станице STS „KIZ-X-1“ 400(400)kVA, 20/0,4kV у Иђошу, на кат. парц. бр. 1977/8, 5121, 1975/7, 5124, 1978/29, све К.О. Иђош

08.02.2019

08.02.2019

Преузмите акте
4 ROP-KIK-33035-IUP-3/2019 од 18.02.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12 коловоз улица Нова 4, у Кикинди, у индустријској зони у делу блока 41 и 43, на кат. парцелама бр. 9538/25, 9541 и 21550,све к.о. Кикинда

19.02.2019

19.02.2019

Преузмите акте
5 ROP-KIK-40159-IUP-9/2019 од 27.02.2019 „Гордон“ д.о.о. Суботица, (мат.бр. 20809515) са седиштем у Суботици, ул. 14 Нова бр. 2 текстилна фабрика у Кикинди, Агроиндустријска зона, Потес Град на кат.парц.бр.21724 к.о.Кикинда

01.03.2019

01.03.2019

Преузмите акте
6 ROP-KIK-8983-IUP-1/2019 од 09.04.2019 Дејан Карочањи из Петроварадина, ул. Буковачки пут бр. 33 стамбенi објекта у Кикинди, ул. Др. Живка Богдана бр. 8, на кат. парцелама бр. 20721/68 к.о.Кикинда

15.04.2019

15.04.2019

Преузмите акте
7 ROP-KIK-23211-IUPH-9/2019 од 28.05.2019 ATLER - FONTANA DOO KIKINDA из Кикинде, Драгутина Ристића бр. 7 за изграђен помоћни објекта у ф-ји главног објекта – гасна станица за течни угљендиоксид, у ул. Драгутина Ристића бр. 7 у Кикинди, на кат. парцелама бр. 9697/1, 9699/1, 9699/2 и 9705/2 к.о. Кикинда

30.05.2019

30.05.2019

Преузмите акте
8 ROP-KIK-32944-IUP-2/2019 од 24.06.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12 црпнa станицa канализације отпадних вода „Цара Душана“ у Кикинди у уличном појасу улице Његошеве, на кат.парц.бр. 21626 к.о.Кикинда 26.06.2019

28.06.2019

Преузмите акте
9 ROP-KIK-20860-IUP-11/2019 од 27.06.2019 „Wood-Mizer Balkan” ДОО КИКИНДА, Светосавска бр. 21, 23300 Кикинда пословно-стамбенa зградa у Кикинди, ул. Иве Лоле Рибарабр. 8, на кат.парц.бр.8479 к.о.Кикинда

04.07.2019

04.07.2019

Преузмите акте
 10  ROP-KIK-24594-IUP-9/2019 од 12.07.2019  Град Кикинда  за коришћење изграђеног нестамбеног објекта – централна пијаца у Кикинди у ул. Бранка Радичевића бр. 8, на кат.парц.бр. 4430 к.о.Кикинда

 12.07.2019

12.07.2019

 Преузмите акте
11 ROP-KIK-7898-IUP-7/2019 од 31.08.2019 Лукa и Ержебет Ћирић обоје из Кикинде, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 34 реконстрuкција стамбеног објекта и изградња терасе уз стамбени објекта у у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 34, Кикинда, на кат. парцелама бр. 8908/1 к.о.Кикинда

04.09.2019

04.09.2019

Преузмите акте
12 ROP-KIK-8867-IUPH-13/2019 од 18.10.2019 Иван Јовић из Кикинде, ул. Ђоке Радака бр. 2/8 и Санијела Јовић из Кикинде, ул. Ђоке Радака бр. 2/8 стамбеног објект, спратности П+0 у Кикинди, ул. Албертова бр. 34, на кат.парц.бр. 3566к.о.Кикинда

21.10.2019

21.10.2019

Преузмите акте
13 ROP-KIK-7040-IUP-8/2019 од 29.10.2019 Град Кикинда за коришћење изграђене вишепородичне стамбене зграде, спратности П+2+Пот у Кикинди, ул. Пере Сегединца бр. 7, на кат.парц.бр. 5419 к.о.Кикинда

04.11.2019

04.11.2019

Преузмите акте
14 ROP-KIK-24781-IUPH-13/2019 од 01.11.2019 NINKOV DOO BAŠAID подно складиште са новопројектованим инсталацијом хидрантске мреже и прикључењем објекта на постојећу (реконструисану) главну разводну таблу комплекса на електро инсталацију у Башаиду ул. Пут за Меленце бр. 1, на кат. парц. бр. 11180/1 к.о. Башаид

04.11.2019

04.11.2019

Преузмите акте
15 ROP-KIK-13512-IUP-8/2019 од 19.11.2019 “Суботички” д.о.о. са седиштем у Кикинди ул. Партизанска бр. 11 за изграђени хангар за смештај пољопривредних машина и алата П+0 и вагарске кућице П+0 (за колску преносиву тепих вагу), у Мокрину, потес Село, на кат.парц.бр. 536/2 к.о. Мокрин

26.11.2019

26.11.2019

Преузмите акте
16 ROP-KIK-32171-IUP-5/2019 од 26.11.2019 Град Кикинда за употребу реконструисаног дела водоводне мреже (категорија објекта Г, класификационе ознаке222220) у улицама: Ивана Јакшића, Ј. С. Поповића Немањина деоница 1 и 2 , Албертова

27.11.2019

27.11.2019

Преузмите акте
17 ROP-KIK-36495-IUPH-1/2019 од 28.11.2019 Сараволац Јелена
 
изграђеног стамбеног објект, спратности П+1 у Кикинди, ул. Марка Краљевића бр. 192, на кат.парц.бр. 7513/5 к.о.Кикинда

02.12.2019

02.12.2019

Преузмите акте
18 ROP-KIK-24883-IUP-10/2019 од 01.12.2019 Горану Недељков из Мокрина ул. Уроша Кузманова бр. 24 стамбени објект, спратности Под+П у Мокрину ул. Уроша Кузманова бр. 24 на кат.парц.бр. 969 к.о.Мокрин

03.12.2019

03.12.2019

Преузмите акте
19 ROP-KIK-27264-IUPH-5/2019 од 10.12.2019 Саша Китановић, Наково промењене намене дела објекта која се односи на претварање дела стамбене зграде број 1, спратности П+0 у пословни простор у продавницу спратности П+0, у Накову у ул. Главна бр. 73а, на кат.парц.бр. 222 к.о.Наково

11.12.2019

11.12.2019

Преузмите акте
20 ROP-KIK-38947-IUPH-1/2019 од 19.12.2019 Анкице Максић и Николе Максић обоје из Кикинде ул. Николе Алексића бр. 3 изграђеног стамбеног објект, спратности Су+П+1, у Кикинди, ул. Николе Алексића бр. 3, на кат. парц. бр. 9711/13к.о.Кикинда

20.12.2019

20.12.2019

Преузмите акте
21 ROP-KIK-39891-IUP-1/2019 дана 29.12.2019. године Золтан Котоган из Кикинде ул. Браће Средојев бр. 73 на реконструкцији, доградњи и надоградњи поткровља стамбене зграде П+Пот у Кикинди ул. Браће Средојев бр. 73, на кат.парц.бр. 9355/1 к.о.Кикинда

30.12.2019

30.12.2019

Преузмите акте
22 ROP-KIK-40037-IUP-1/2019 од 30.12.2019 Богдан и Надежда Голић обоје из Кикинде ул. Југовићева бр. 4 стамбени објекат спратности П+1, у Кикинди ул. Југовићева број 4, изграђене на кат. парц. бр. 2755к.о.Кикинда

31.12.2019

31.12.2019

Преузмите акте

 

2018. година

Угарчина Драгослав

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта.

Датум издавања  

Датум објаве       

Документи
           
 1  ROP-KIK-923-IUP-1/2018 од 15.01.2018  Нис а.д. Нови Сад из Новога Сада, ул. Народног фронта бр. 12, (матични број 20084693, ПИБ 104052135)  издавање употребне дозволе за изграђену типску трансформаторску станицу и дела електродистрибутивне мреже, на кат. парц. бр. 1978/32, 5124, 1975/7 и 5121 к.о. Иђош и 17553/1, 19287/1, 19406/1, 19288/1, 17555, 17554/2, 17554/3, 19289, 17556/1, 19305, 19402, 19472, 19280, 17486, 19276, 19469, 19277, 17484/1, 19272 и 19470 к.о. Кикинда

 19.01.2018

19.01.2018

 Преузмите акте
2

ROP-KIK-15140-IUPH-3/2018 од 18.01.2018

„Кикиндски млин“ ад, из Кикинде замена постојеће сушаре за житарице CER“ сушаром STAHL 8000 FRT/8“

24.01.2018

24.01.2018

техничка грешка  од

07.02.2018

07.02.2018

Преузмите акта

Преузмите акте техничка грешка

3. ROP-KIK-2173-IUP-2/2018 од 14.02.2018. године Берислав Кошћал стамбена зграда у Руском Селу

22.02.2018

22.02.2018

Преузмите акта
4 ROP-KIK-39146-IUP-4/2018 од 21.02.2018. године „Zoppas Industries Serb“ doo доградњи унутрашње гасне инсталације за производни погон (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222100), са прикључењем на постојећи развод гаса, Зрењанински пут бб у Кикинди, на кат. парцели бр. 21714 к.о. Кикинда

23.02.2017

23.02.2017

Преузмите акте
5. ROP-KIK-28328-IUP-2/2018 од 02.05.2018. године Ненадић Бранислав изграђени пословни објекат -гвожђара, зграда за трговину на велико и мало, спратности П+0, са приступном рампом за инвалиде у кикинди ул. браће Татић бр. 56

04.05.2018

04.05.2018

Преузмите акта
6. ROP-KIK-13929-IUP-9/2018 од 27.04.2018. године BUS COMPUTERS DOO KIKINDA реконструкциja, доградњa и надградњa пословног објекта, зграда пословних услуга, спратности П+Пот у зграду за трговину на велико и мало (категорија „Б“, класификациони број 123001), спратности П+1

08.05.2018

08.05.2018

Преузмите акта
7 ROP-KIK-29168-IUP-5/2018 од 01.06.2018. године "Теленор" д.о.о. изградњa (полагање) оптичког кабла Кикинда – привод на ОК Кикинда 2 – Кикинда 3,u Kikindi

07.06.2018

07.06.2018

Преузмите акта
8 ROP-KIK-18257-IUP-1/2018 од 28.06.2018. године Угарчина Драгослав претварање таванског простора у стамбени простор у стамбено пословној згради, спратности П+1,

29.06.2018

29.06.2018

Преузмите акта
9  ROP-KIK-14108-IUP-2/2018 од 28.06.2018. године Јованa и Веснe Иветић обоје из Кикинде, из улице Пионирска бр. 8   промену намене објекта без извођења грађевинских радова на објекту означен бројем 1, у Кикинди у ул. Димитрије Туцовића бр. 5а, на кат.парц.бр. 6304/1 к.о.Кикинда.

 04.07.2018

04.07.2018

Преузмите акте
10 ROP-KIK-18415-IUPН-2/2018 од 13.07.2018. године ГРАД КИКИНДА изграђени стамбено-пословни објекат П+гал+4 у Кикинди

17.07.2018

17.07.2018

Преузмите акта
11 ROP-KIK-27757-IUP-6/2018 од 15.08.2018. године "Теленор" д.о.о. за изграђени приводни оптички кабл за РБС „Кикинда 9“,

21.08.2018

21.08.2018

Преузмите акта
12 ROP-KIK-27082-IUP-18/2018 од 06.09.2018. године Љиљане Глушице из Кикинде, ул. Милана Сивчева бр. 25 спратности П+1, у Кикинди ул. Дистричка бр. 28, на кат.парц.бр. 2892/1 к.о.Кикинда, укупне бруто изграђене површине 63,21 m2, укупне бруто развијене грађевинске површине надземних етажа 126,42 m2, укупне нето површине 87,07m2

10.09.2018

10.09.2018

Преузмите акте
13 ROP-KIK-17624-IUP-8/2018 од 09.10.2018 ''КИ Петрол'' доо Башаид, из Башаида ул. Торђански пут бр. 1, стаје за краве у Башаиду, у Улици Торђански пут бр. 1, на к.п. бр. 9320/1 к.о. Башаид, (категорија објекта „Б“, класификационе ознаке 127122),

12.10.2018

12.10.2018

Преузмите акте
14 ROP-KIK-28646-IUP-11/2018 од 11.10.2018 Nis Novi Sad за коришћење изграђеног објекта – комплекса станице за снабдевањем горивом „Кикинда 4“, на кат. парц.бр.10735/7 к.о.Кикинда, ул Београдски пут бб,

18.10.2018

18.10.2018

Преузмите акте
15 ROP-KIK-19753-IUPH-9/2018 од 21.10.2018 Игору Крајновић из Кикинде, Цара Душана бр. 119 на реконструкцији и промени намене дела стана објекта у пословни простор, стан бр. 2/2 у објекту бр. 2, на катастарској парцели бр. 6255 к.о. Кикинда, у Кикинди, ул. Браће Татић бр. 2

25.10.2018

25.10.2018

Преузмите акте
16 ROP-KIK-38605-IUPH-11/2018 од 09.11.2018 год. FCC Kikinda doo, Генерала Драпшина бр. 20 за изграђено складиште неопасног отпада (категорија „Б“, класификациони бр. 125221), површина земљишта под објектом 480 m2, у ул. Теремијски друм бб у Кикинди, на кат. парцели бр. 11234/5 к.о. Кикинда, у предмету издавања употребнe дозволе

16.11.2018

16.11.2018

Преузмите акте
17 ROP-KIK-37424-IUPH-6/2018 од 05.12.2018 Lidl Srbija KD, са седиштем у Новој Пазови, ул. Прва јужна радња бр.3 за изграђену зграду за трговину на велико и мало – супермаркет, спратности П+0, У Кикинди, ул. Немањина бб, бр. кат. парцеле 6499/1 К.О. Кикинда

10.12.2018

10.12.2018

Преузмите акте
18 ROP-KIK-26688-IUP-6/2018 од 06.12.2018 LeBelier Kikinda, Livnica D.O.O. из Кикинде, адреса Милошевачки пут 34, за изграђену монтажну-бетонску трафостаницу (МБТС) тип EV21-A 20/0,4kV, 1x1000kVA (категорија „Г“, класификациони бр. 221420), бруто површине 15,27 m2, у Кикинди, на кат. парцели бр. 21696/39 к.о. Кикинда

11.12.2018

11.12.2018

Преузмите акте
19 ROP-KIK-31770-IUP-6/2018 од 24.12.2018 'NIS AD NOVI SAD изградња типске трансформаторске станице СТС 3 и СТС 4 и дела електродистрибутивне мреже, у Кикинди, на Тополском путу (пут Кикинда – Банатска Топола), на кат. парц. бр. 19365 к.о. Кикинда

28.12.2018

28.12.2018

Преузмите акте

 

2017. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта.

Датум издавања  

Датум објаве       

Документи
 1  ROP-KIK-20806-IUP-5/2017 од 16.01.2017ROP-KIK-19287-IUP-8/2017 од 16.01.2017  GRINDEX DOO из Кикинде, ул. Милоша Великог бр. 80, (МБ 08021694, ПИБ 102944303)  унутрашњих гасних инсталација са цевним мостом, (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222100),на к.п. бр. 21696/23, 21696/24 и 21696/32 к.о. Кикинда, укупне дужине цевовода, 400,62 m и дужине челичног цевног моста од 17,40 m, у Кикинди

 18.01.2017

18.01.2017

 Преузмите акте
2 ROP-KIK-19287-IUP-8/2017 од 16.01.2017 ЈП „Србијагас“ из Новог Сада, Народног фронта бр. 12 (матични бр. 20084600, пиб бр. 104056656) и финансијеру: "Grindex" d.o.o.Kikinda из Кикинде, Милоша Великог бр. 80 (МБ 08791163, ПИБ 102944303) изграђена МРС на кат.парц.бр.21696/32 к.о.Кикинда и прикључни гасовод на кат.парц.бр. 21696/32к.о.Кикинда, у ул. Башаидски друм бр. 58

19.01.2017

19.012017

Преузмите акте
3 ROP-KIK-13882-IUP-2/2017 од 20.01.2017 ГРАД КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 (матични број 08176396, ПИБ 100511495) за коришћење атмосферске канализације у Немањиној улици (део ул. Ђоке Радака до ул. Призренске) у Кикинди, категорије Г, класификационог броја 222220 преко к.п. бр.21639, 21640 и 21473/1, све к.о. Кикинда, укупне дужине од 906,73

20.01.2017

20.01.2017

Преузмите акте
4 ROP-KIK-1835-IUP-1/2017 од 31.07.2017 Ивезић Александру из Кикинде, ул. Хајдук Вељка број 40 коришћење реконструисаног таванског у стамбени простор – четири стана (категорија објекта „Б“, класификационог броја 112221), стамбене зграде колективног становања, П+3+ПК, у Кикинди у улици Хајдук Вељка број 40, на кат. парц. број 4380/1 к.о.Кикинда

03.02.2017

03.02.2017

Преузмите акте
5 ROP-KIK-3182-IUP-1/2017, од 14.02.2017 ГРАД КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 за коришћење
магистралног водовода деоница од Руског Села до Нових Козараца,

14.02.2017

14.02.2017

Преузмите акта
6 ROP-KIK-3133-IUP-1/2017 од 20.02.2017 ОШ „Глигорије Попов“ из Руског Села, ул. Братства и јединства број 17 за коришћење дограђеног дела спортске сале у ОШ „Глигорије Попов“ на кат. парц. бр. 2033/1, спратност Сут+П+0, (категорије „В“, класификациони број 126321- Зграда основне школе), габарита (30,94*,374)m + (2,91*0,29)m, укупно изграђене површине у основи 117,42m2.

20.02.2017

20.02.2017

Преузмите акта
7 ROP-KIK-547-IUPH-9/2017 од 24.02.2017. Зрењанинска бискупија из Зрењанина, Трг слободе бр.8, за коришћење помоћног објекта, П+0, остава (објекти који нису посебно
наведени у акту којим је утврђена класификација објеката) габарита 6,40 х 6,00 + 5,76 х 3,80
м`, висина објекта (слеме) 4,62 м, бруто површине 60,25 м2 и нето површине 43,41 м2, у
Банатској Тополи, у Ул. Вука Караџића бр. 21, на кат. парц. бр. 283 к.о. Банатска Топола

28.02.2017

28.02.2017

Преузмите акта
8 ROP-KIK-1239-IUP-10/2017 од 19.04.2017 Никтан ДОО из Новог Сада, ул. Модене бр. 1, аутоперионице, П+0,
у габаритима 6,00х20,70 m´, висина објекта
укупне бруто изграђене површине
124,20m2, укупне нето површине 101,12m2, у Кикинди, ул. Светосавска бр. 140, на кат. парц.
бр. 8308 к.о. Кикинда

24.04.2017

24.04.2017

Преузмите акта
9 ROP-KIK -29868 -IUP-3/2017 од 25.04.2017 Дом ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикинда из Кикинде, ул. Бранка Вујина број 13 отворени спортски терен са трибином, спратности П+0, габарита 37,15 х 21,84m, бруто повришен 811,40m², нето површине711,40m² , са трибинама габарита 34,58 х 1.91 m, у Кикинди, ул. Бранка Вујина бр. 13, на кат. парц. бр. 2902/1, лист непокретности 6429, к.о. Кикинда, прикључци на инфраструктуру постојећи у оквиру парцеле 2902/1, дужина електроенергетског вода 120,56m

26.04.2017

26.04.2017

Преузмите акта
10 ROP-KIK -14202 -IUP-1/2017 od 22.05.2017 Дејан Тедин из Кикинде, ул. Доситејеваброј 118, приземна стамбена зграда са једним станом , спратности П+0, (категорија „А “, класификација 111011

25.05.2017

25.05.2017

Преузмите акта
11 ROP-KIK-15086-IUP-1/2017 од 30.05.2017 Стојков Владимиру из Кикинде стамбене зграде са једним станом, П+0,
категорије А, класификационог броја 111011, у габаритима 15,40х13,00+9,80х4,00 m

01.06.2017

01.06.2017

Преузмите акта
12 ROP-KIK-5586-IUP-7/2017 од 29.05.2017 Le Belier Kikinda, Livnica Kikinda D.O.O. из Кикинде монтажно бетонске трафостанице (МБТС) 1x1000 kVA; 20/0,4 kV
димензија 4,32m х 3,58m х 3,51m
, бруто површине 15,46 m2, на к.п. број 21696/40 к.о. Кикинда
површине 15 m2, са приводним СН кабловским водом дужине 3,69 m

02.06.2017

02.06.2017

Преузмите акта
13 ROP-KIK -9650 -IUPH-3/2017 од 07.07.2017 Брцански Богдан и Ињац Снежана из Кикинде, стамбено-пословна зграда П+2 У Кикинди, ул Светосавка бр. 48

13.07.2017

13.07.2017

Преузмите акта
14 ROP-KIK -3484 -IUP-8/2017 од 17.07.2017 Доо “ Јединство“ из Кикинде, изгра ђени пословни објека т – продавнице П+0, , без прикључења објекта на инфраструктурну мрежу инфраструктурну мрежу ,

18.07.2017

18.07.2017

Преузмите акта
15 ROP-KIK-20701-IUP-1/2017 од 13.07.2017 Томбац Иштвану и Сцхмид Ирен (Schmid Iren) из
Кикинде
за коришћење стамбене зграде са два стана, П+1,у Кикинди, у Улици Јована Јовановића Змаја бр. 76

19.07.2017

19.07.2017

Преузмите акта
16 ROP-KIK-6865-IUP-3/2017 од 25.07.2017
 
Инвеститор, Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12, (матични бр. 08176396, пиб бр. 100511495) и финансијер: „Zoppas Industries Serb“ doo из Кикинде, Зрењанински пут бр. бб, (МБ 21185370, ПИБ 109453175) унутрашњих гасне инсталације, у објекту „Ауто куће“ на кат.парц.бр. 10735/1, к.о.Кикинда, ул. Зрењанински пут бр. бб (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222100)

26.07.2017

26.07.2017

Преузмите акте
17 ROP-KIK-6814-IUP-5/2017 од 25.07.2017 Инвеститор, JП “Србијагас“ Нови Сад, оператор дистрибутивног система, Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12 (МБ 20084600, ПИБ 104056656) и финансијер: „Zoppas Industries Serb“ doo из Кикинде, Зрењанински пут бр. бб, (МБ 21185370, ПИБ 109453175) за коришћење прикључног гасовода (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222100), на катастарској парцели бр. 21674, 10592, 21679, 10735/1 к.о.Кикинда, за снабдевање МРС-а гасом

26.07.2017

26.07.2017

Преузмите акте
18 ROP-KIK-12016-IUP-7/2017 од 30.08.2017 инвеститор, Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12, (матични бр. 08176396, пиб бр. 100511495) и финансијер: Le Belier Kikinda, Livnica Kikinda D.O.O. из Кикинде (матични број 08785945, ПИБ 102843535), ул. Милошевачки пут бр. 34 за коришћење изграђеног дела јавне водоводне мреже (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222210), пречника 160 mm, дужине 505,56 m, тип цеви: полиетиленске водоводне цеви вискоке тврдноће HDPE PN10, у регулацији постојеће улице Шумица, преко кат. парцела бр. 21680, 10745/2 и 10744/1 к.о. Кикинда

01.09.2017

01.09.2017

Преузмите акте
19 ROP-KIK-14004 -IUP -6/2017 од 31.09.2017 „Le Belier“ Kikinda, Livnica Kikinda D.O.O. из Кикинде за коришћење изграђеног објекта самостојеће индустријске зграде, П+1, у Кикинди, Милошевачки пут бр. 34

05.09.2017

05.09.2017

Преузмите акта
20 ROP-KIK-23403 -IUP-4/2017 од 30.09.2017 "Калдарица" доо Кикинда за коришћење изграђеног силосног комплекса са сушаром на гас и резервоаром за воду (изградња темеља и монтажа четвртог – последњег силоса) у Кикинди

05.10.2017

05.10.2017

Преузмите акта
21 ROP-KIK-32309-IUP-1/2017 од 18.10.2017 ''КИ Петрол'' доо Башаид, из Башаида 1. за коришћење изграђеног - подно складиште пољопривредних производа, спратности П+0 у Башаиду

23.10.2017

23.10.2017

Преузмите акта
22 ROP-KIK-9312-IUP-10/2017 од 20.10.2017 „НИС” А.Д., из Новог Сада за коришћење изграђеног ВН кабловског вода 10(20) kV укупне дужине 2.200,00 м, из ТС 35/10 kV ,,Шумице“

24.10.2017

24.10.2017

Преузмите акта

 

2016. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум објаве Документи
 1  ROP-KIK-2-IUP-2/2016 од 10.02.2016  DELTATEKS D.O.O.,Београд - Раковица, Пилота Михаила Петровица 81, мат бр.06008933, пиб бр.100974068  категорија Б, класификациони бр.123001, реконструкција зграде за трговинутекстилом на мало, 4630/2 к.о. Кикинда, у Кикинди, Трг српских добровољаца  17.02.2016 Преузмите акте
2 ROP-KIK-2467-IUP-1/2016 од 10.03.2016 Миленковић Славко, Миленковић Славку, из Кикинде, ул. Кумановска бр. 112 класификационе ознаке „А“, класификационог броја 111011, стамбена зграда П+0, у Кикинди ул. Албертова 110, на кат.парц.бр.3401 к.о.Кикинда 14.03.2016 Преузмите акте
3 ROP-KIK-396-IUP-2/2016 од 09.08.2016 „Аутоцентар – Панонија“ ДОО, (МБ 20753471, ПИБ 107195238) из Кикинде, ул. Пут за пристаниште бб за коришћење пословног објекта, П+1, класификационе ознаке „В“, класификационог броја 123002,на кат. парц. бр. 20946,к.о. Кикинда у Кикинди, на адреси Пут за пристаниште бб 12.08.2016 Преузмите акте
4 ROP-KIK-24087-IUPH-2/2016 од 18.10.2016 Живановић Даринки из Кикинде ул. Светозара Милетића бр. 56 за коришћење стамбеног објекта, П+0 са гаражом, класификационе ознаке „А“, класификационог броја 111011, на кат. парц. бр. 5559, к.о. Кикинда, улица Чанадска број 23 21.10.2016 Преузмите акте
5 ROP-KIK-6666-IUP-4/2016 од 21.10.2016 „Теленор“ доо из Београда (Нови Београд), ул.
Омладинских бригада бр. 90 (матични број 20147229 , ПИБ 104318304)
за коришћење оптичког кабла Кикинда 3 - Кикинда 2 (категорије Г, класификационог броја 222431) преко катастарских парцела бр. 2153, 21598, 21558, 21622, 21624, 21539, 8312 и 8313 све к.о. Кикинда, дужине 3.337,42 m у Кикинди 24.10.2016 Преузмите акте
6 ROP-KIK-6664-IUP-4/2016 од 21.10.2016 „Теленор“ доо из Београда (Нови Београд), ул.
Омладинских бригада бр. 90 (матични број 20147229 , ПИБ 104318304)
за коришћење оптичког кабла Кикинда 4 - Кикинда 2 (категорије Г, класификационог броја 222431) преко катастарских парцела бр. 3532, 3531, 3512, 21658, 21654, 21655/1, 21656, 21640, 21473/1, 21639, 8333, 21539, 8312 и 8313 све к.о. Кикинда, дужине 1.920,14 m у Кикинди 24.10.2016 Преузмите акте
7 ROP-KIK-25387-IUPH-2/2016 од 25.10.2016 Михаљев Споменку и Славици из Кикинде, ул. Светосавска бр. 26Б за коришћење претворене вешернице у стамбену јединицу у стамбено-пословној згради П+4+Пот., категорије Б, класификационог броја 113002, у Кикинди, ул. Светосавска бр. 26/3, на кат. парц. бр. 6521/2 к.о. Кикинда 28.10.2016 Преузмите акте
8 ROP-KIK-27105-IUP-2/2016 од 31.10.2016 “Топола“ ДОО из Банатске Тополе, ул. Кикиндска бр. 25 (матични број 08021856 , ПИБ 100507720) изграђени заливни систем Топола-друга фаза преко катастарских парцела бр. 2726, 2897, 2898, 2923, 2925, 2924, 3659, 3637/2 и 3637/4, све к.о. Банатска Топола 07.11.2016 Преузмите акте
9 ROP-KIK-6187-IUP-7/2016 од 30.11.2016 MECAFOR PRODUCTS“ ДОО, (МБ 20362413, ПИБ 10535087) из Сенте, Новосадски пут бр 7 коришћење производно-пословног објекта, (I фаза), П+0,у Кикинди, Агроиндустријска зона, Блок 43, на кат. парц. бр. 9538/20 к.о. Кикинда 06.12.2016 Преузмите акте

 

2015. година

Редни број Подносилац захтева Инвеститор Бр.парцеле и к.о. Категорија, класификациони број, намена Документи
1 Shu Haike, Кикинда, Жарка Зрењанина 51 Shu Haike, Кикинда, Жарка Зрењанина 51 4579 к.о.Кикинда катагорија Б, класификациони број 123002реконструкција кровне конструкције и претварање таванског у пословни простор По+П+1, у Кикинди, ул.Трг српских добровољаца 51 Преузмите акте
2 Вашчић Зоран, Кикинда, Ђуре Даничића 25 Вашчић Зоран, Кикинда, Ђуре Даничића 25 3873/1 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.111011, стамбена зграда са једним стзаном П+1, у Кикинди, ул.Ђуре Даничића Преузмите акте
3 "Ангропромет" доо из Кикинде, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 "Ангропромет" доо из Кикинде, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 и "Универеxпорт" доо из Новог Сада, Мат.бр.08207259, ПИБ:101692669 6516/3 к.о. Кикинда категорија Б, класификациони бр. 123002, адаптација продајног простора у супермаркету П+1 у Кикинди ул. Светосавска 26 Преузмите акте
4 Мухареми Енвер, Кикинда, Трг српских доброволјаца 19 Мухареми Енвер, Кикинда, Трг српских доброволјаца 19 4594 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.112211, претварање дела заједничких просторија у стамбени простор у Кикинди, Трг српских добровољаца 19 Преузмите акте
5 Попов Недељко, Кикинда,Ивана Јакшића 121 Попов Недељко, Кикинда,Ивана Јакшића 121 7831/5 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр. 111011, стамбена зграда са једним станом П+1, у Кикинди, ул. Ивана Јакшића 121 Преузмите акте
6 "Ангропромет" доо из Кикинде, Милоша Великог 83, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 "Ангропромет" доо из Кикинде, Милоша Великог 83, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 9538/5 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр. 123002, адаптација и реконструкција продајног простора у супермаркету "Универеxпорт" у Кикинди, Милоша Великог 83 Преузмите акте
7 "Taxi Petrol" доо из Панчева Баванишански пут 487, матични број 20104406, ПИБ 10421261 "Taxi Petrol" доо из Панчева Баванишански пут 487, матични број 20104406, ПИБ 10421261 9985 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр. 125212, реконструкција и доградња постојеће станице за снабдевање моторних возила течним гасом у Кикинди ул. Јована Јовановића Змаја 127 Преузмите акте
8 Чочај Веби, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 57 Чочај Веби, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 57 6450 к.о.Кикинда категорија Б, класификација бр.123002, изгђеног стамбено - пословног објекта П+1, у Кикинди у ул. Војводе Мишића бр.29 Преузмите акте
9 Боисин Оливера из Кикинде, Ивана Јакшића бр.83а Боисин Оливера из Кикинде, Ивана Јакшића бр.83а 7907/37 к.о.Кикинда доградња стамбене зграде П+1 и изградња помоћног објекта П+0 у Кикинди у ул.Ивана Јакшића 83 Преузмите акте
10 Туцаковић Драгољув, Кикинда, ул Димитрије Туцовића 2 Туцаковић Драгољув, Кикинда, ул Димитрије Туцовића 2 4423 к.о.Кикинда категорија Б, класификација 123002 доградња спратне пословне зграде П+1 у Кикинди ул. Димитрије Туцовића 2 Преззмите акте
11 Раичковић Јован, Руско Село, Младена Стојановића 50 Раичковић Јован, Руско Село, Младена Стојановића 50 1593 к.о.Кикинда категорија А, класификација 127141, изграђено подно скалдиште, колске ваге и командне кућице, у Руском Селу, ул.Младена Стојановића 33 Преузмите акте
12 Бубало Предраг, Кикинда, Косте Бочарца бр.14 Бубало Предраг, Кикинда, Косте Бочарца бр.14 2718/1 к.о.Кикинда категорја Г, класификација 230201 изграђеног објекта - соларна елкектрана у Кикинди, Косте Бочарца бр.14 Преузмите акте
13 ЕПС "Дистрибуција" Београд, Огранак "Електродистрибуција" Зрењанин, Панчевачка бр.46, матични број 07005466, пиб 10001378 ЕПС "Дистрибуција" Београд, Огранак "Електродистрибуција" Зрењанин, Панчевачка бр.46, матични број 07005466, пиб 10001378 9540/3, 9538/4, 9538/25, 9538/14, 9538/24, 9540/1, 21639/1, 9677, 9558 и 21626 к.о.Кикинда категорија Г, класификација 222410 и 222420,МБТС 2х630kVA 20/04kV са ВН и НН расплетом у Индустријској зони у делу блока 41 и 43 у Кикинди

 

Преузмите акте

14 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 9538/4, 9538/25, 9538/14, 9538/24, 9540/1, 21629/1, 9538/28, 9538/13, 9538/12, 21626, 9677 и 9558 к.о.Кикинда инфраструктурно опремање индустријске зоне - Блок 41 и 43 у Кикинди Преузмите акте