Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Обједињена процедура

Ваш водич кроз обједињену процедуру за добијање дозвола

2019. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
Документи
1 ROP-KIK-37616-IUPH-2/2018 од 29.12.2018 JP "SRBIJAGAS" Novi Sad, са седиштем у Новом Саду ул. Народног фронта бр. 12 и финансијера „Гордон“ д.о.о. Суботица за изграђену Мерно регулациону станицу на кат. парцели 9538/9 к.о.Кикинда и улични гасни прикључак фабрике текстила „ГОРДОН“ д.о.о. Р.Ј. Кикинда, Агроиндустријска б.б., на кат. парцеле 9538/9, 9538/14 и 21629/1 к.о. Кикинда

03.01.2019

03.01.2019

Преузмите акте
2  ROP-KIK-26362-IUP-8/2019 од 08.01.2019  NIS AD NOVI SAD  за изградњу подземног прикључног кабловског вода и стубне трансформаторске станице у ванграђевинском реону Кикинде, потес Ђомпарина бара, на кат. парц. бр. 14482/3 к.о. Кикинда

 11.01.2019

11.01.2019

Преузмите акте
3 ROP-KIK-17183-IUP-13/2019 од 04.02.2019 „НИС“ А.Д. Нови Сад из Новог Сада, Улица Народног фронта бр. 12 за изградњу подземне 20kV мреже и стубне трансформаторске станице STS „KIZ-X-1“ 400(400)kVA, 20/0,4kV у Иђошу, на кат. парц. бр. 1977/8, 5121, 1975/7, 5124, 1978/29, све К.О. Иђош

08.02.2019

08.02.2019

Преузмите акте
4 ROP-KIK-33035-IUP-3/2019 од 18.02.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12 коловоз улица Нова 4, у Кикинди, у индустријској зони у делу блока 41 и 43, на кат. парцелама бр. 9538/25, 9541 и 21550,све к.о. Кикинда

19.02.2019

19.02.2019

Преузмите акте
5 ROP-KIK-40159-IUP-9/2019 од 27.02.2019 „Гордон“ д.о.о. Суботица, (мат.бр. 20809515) са седиштем у Суботици, ул. 14 Нова бр. 2 текстилна фабрика у Кикинди, Агроиндустријска зона, Потес Град на кат.парц.бр.21724 к.о.Кикинда

01.03.2019

01.03.2019

Преузмите акте
6 ROP-KIK-8983-IUP-1/2019 од 09.04.2019 Дејан Карочањи из Петроварадина, ул. Буковачки пут бр. 33 стамбенi објекта у Кикинди, ул. Др. Живка Богдана бр. 8, на кат. парцелама бр. 20721/68 к.о.Кикинда

15.04.2019

15.04.2019

Преузмите акте
7 ROP-KIK-23211-IUPH-9/2019 од 28.05.2019 ATLER - FONTANA DOO KIKINDA из Кикинде, Драгутина Ристића бр. 7 за изграђен помоћни објекта у ф-ји главног објекта – гасна станица за течни угљендиоксид, у ул. Драгутина Ристића бр. 7 у Кикинди, на кат. парцелама бр. 9697/1, 9699/1, 9699/2 и 9705/2 к.о. Кикинда

30.05.2019

30.05.2019

Преузмите акте
8 ROP-KIK-32944-IUP-2/2019 од 24.06.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12 црпнa станицa канализације отпадних вода „Цара Душана“ у Кикинди у уличном појасу улице Његошеве, на кат.парц.бр. 21626 к.о.Кикинда 26.06.2019

28.06.2019

Преузмите акте
9 ROP-KIK-20860-IUP-11/2019 од 27.06.2019 „Wood-Mizer Balkan” ДОО КИКИНДА, Светосавска бр. 21, 23300 Кикинда пословно-стамбенa зградa у Кикинди, ул. Иве Лоле Рибарабр. 8, на кат.парц.бр.8479 к.о.Кикинда

04.07.2019

04.07.2019

Преузмите акте
 10  ROP-KIK-24594-IUP-9/2019 од 12.07.2019  Град Кикинда  за коришћење изграђеног нестамбеног објекта – централна пијаца у Кикинди у ул. Бранка Радичевића бр. 8, на кат.парц.бр. 4430 к.о.Кикинда

 12.07.2019

12.07.2019

 Преузмите акте
11 ROP-KIK-7898-IUP-7/2019 од 31.08.2019 Лукa и Ержебет Ћирић обоје из Кикинде, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 34 реконстрuкција стамбеног објекта и изградња терасе уз стамбени објекта у у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 34, Кикинда, на кат. парцелама бр. 8908/1 к.о.Кикинда

04.09.2019

04.09.2019

Преузмите акте
12 ROP-KIK-8867-IUPH-13/2019 од 18.10.2019 Иван Јовић из Кикинде, ул. Ђоке Радака бр. 2/8 и Санијела Јовић из Кикинде, ул. Ђоке Радака бр. 2/8 стамбеног објект, спратности П+0 у Кикинди, ул. Албертова бр. 34, на кат.парц.бр. 3566к.о.Кикинда

21.10.2019

21.10.2019

Преузмите акте
13 ROP-KIK-7040-IUP-8/2019 од 29.10.2019 Град Кикинда за коришћење изграђене вишепородичне стамбене зграде, спратности П+2+Пот у Кикинди, ул. Пере Сегединца бр. 7, на кат.парц.бр. 5419 к.о.Кикинда

04.11.2019

04.11.2019

Преузмите акте
14 ROP-KIK-24781-IUPH-13/2019 од 01.11.2019 NINKOV DOO BAŠAID подно складиште са новопројектованим инсталацијом хидрантске мреже и прикључењем објекта на постојећу (реконструисану) главну разводну таблу комплекса на електро инсталацију у Башаиду ул. Пут за Меленце бр. 1, на кат. парц. бр. 11180/1 к.о. Башаид

04.11.2019

04.11.2019

Преузмите акте
15 ROP-KIK-13512-IUP-8/2019 од 19.11.2019 “Суботички” д.о.о. са седиштем у Кикинди ул. Партизанска бр. 11 за изграђени хангар за смештај пољопривредних машина и алата П+0 и вагарске кућице П+0 (за колску преносиву тепих вагу), у Мокрину, потес Село, на кат.парц.бр. 536/2 к.о. Мокрин

26.11.2019

26.11.2019

Преузмите акте
16 ROP-KIK-32171-IUP-5/2019 од 26.11.2019 Град Кикинда за употребу реконструисаног дела водоводне мреже (категорија објекта Г, класификационе ознаке222220) у улицама: Ивана Јакшића, Ј. С. Поповића Немањина деоница 1 и 2 , Албертова

27.11.2019

27.11.2019

Преузмите акте
17 ROP-KIK-36495-IUPH-1/2019 од 28.11.2019 Сараволац Јелена
 
изграђеног стамбеног објект, спратности П+1 у Кикинди, ул. Марка Краљевића бр. 192, на кат.парц.бр. 7513/5 к.о.Кикинда

02.12.2019

02.12.2019

Преузмите акте
18 ROP-KIK-24883-IUP-10/2019 од 01.12.2019 Горану Недељков из Мокрина ул. Уроша Кузманова бр. 24 стамбени објект, спратности Под+П у Мокрину ул. Уроша Кузманова бр. 24 на кат.парц.бр. 969 к.о.Мокрин

03.12.2019

03.12.2019

Преузмите акте
19 ROP-KIK-27264-IUPH-5/2019 од 10.12.2019 Саша Китановић, Наково промењене намене дела објекта која се односи на претварање дела стамбене зграде број 1, спратности П+0 у пословни простор у продавницу спратности П+0, у Накову у ул. Главна бр. 73а, на кат.парц.бр. 222 к.о.Наково

11.12.2019

11.12.2019

Преузмите акте
20 ROP-KIK-38947-IUPH-1/2019 од 19.12.2019 Анкице Максић и Николе Максић обоје из Кикинде ул. Николе Алексића бр. 3 изграђеног стамбеног објект, спратности Су+П+1, у Кикинди, ул. Николе Алексића бр. 3, на кат. парц. бр. 9711/13к.о.Кикинда

20.12.2019

20.12.2019

Преузмите акте
21 ROP-KIK-39891-IUP-1/2019 дана 29.12.2019. године Золтан Котоган из Кикинде ул. Браће Средојев бр. 73 на реконструкцији, доградњи и надоградњи поткровља стамбене зграде П+Пот у Кикинди ул. Браће Средојев бр. 73, на кат.парц.бр. 9355/1 к.о.Кикинда

30.12.2019

30.12.2019

Преузмите акте
22 ROP-KIK-40037-IUP-1/2019 од 30.12.2019 Богдан и Надежда Голић обоје из Кикинде ул. Југовићева бр. 4 стамбени објекат спратности П+1, у Кикинди ул. Југовићева број 4, изграђене на кат. парц. бр. 2755к.о.Кикинда

31.12.2019

31.12.2019

Преузмите акте

 

2018. година

Угарчина Драгослав

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта.

Датум издавања  

Датум објаве       

Документи
           
 1  ROP-KIK-923-IUP-1/2018 од 15.01.2018  Нис а.д. Нови Сад из Новога Сада, ул. Народног фронта бр. 12, (матични број 20084693, ПИБ 104052135)  издавање употребне дозволе за изграђену типску трансформаторску станицу и дела електродистрибутивне мреже, на кат. парц. бр. 1978/32, 5124, 1975/7 и 5121 к.о. Иђош и 17553/1, 19287/1, 19406/1, 19288/1, 17555, 17554/2, 17554/3, 19289, 17556/1, 19305, 19402, 19472, 19280, 17486, 19276, 19469, 19277, 17484/1, 19272 и 19470 к.о. Кикинда

 19.01.2018

19.01.2018

 Преузмите акте
2

ROP-KIK-15140-IUPH-3/2018 од 18.01.2018

„Кикиндски млин“ ад, из Кикинде замена постојеће сушаре за житарице CER“ сушаром STAHL 8000 FRT/8“

24.01.2018

24.01.2018

техничка грешка  од

07.02.2018

07.02.2018

Преузмите акта

Преузмите акте техничка грешка

3. ROP-KIK-2173-IUP-2/2018 од 14.02.2018. године Берислав Кошћал стамбена зграда у Руском Селу

22.02.2018

22.02.2018

Преузмите акта
4 ROP-KIK-39146-IUP-4/2018 од 21.02.2018. године „Zoppas Industries Serb“ doo доградњи унутрашње гасне инсталације за производни погон (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222100), са прикључењем на постојећи развод гаса, Зрењанински пут бб у Кикинди, на кат. парцели бр. 21714 к.о. Кикинда

23.02.2017

23.02.2017

Преузмите акте
5. ROP-KIK-28328-IUP-2/2018 од 02.05.2018. године Ненадић Бранислав изграђени пословни објекат -гвожђара, зграда за трговину на велико и мало, спратности П+0, са приступном рампом за инвалиде у кикинди ул. браће Татић бр. 56

04.05.2018

04.05.2018

Преузмите акта
6. ROP-KIK-13929-IUP-9/2018 од 27.04.2018. године BUS COMPUTERS DOO KIKINDA реконструкциja, доградњa и надградњa пословног објекта, зграда пословних услуга, спратности П+Пот у зграду за трговину на велико и мало (категорија „Б“, класификациони број 123001), спратности П+1

08.05.2018

08.05.2018

Преузмите акта
7 ROP-KIK-29168-IUP-5/2018 од 01.06.2018. године "Теленор" д.о.о. изградњa (полагање) оптичког кабла Кикинда – привод на ОК Кикинда 2 – Кикинда 3,u Kikindi

07.06.2018

07.06.2018

Преузмите акта
8 ROP-KIK-18257-IUP-1/2018 од 28.06.2018. године Угарчина Драгослав претварање таванског простора у стамбени простор у стамбено пословној згради, спратности П+1,

29.06.2018

29.06.2018

Преузмите акта
9  ROP-KIK-14108-IUP-2/2018 од 28.06.2018. године Јованa и Веснe Иветић обоје из Кикинде, из улице Пионирска бр. 8   промену намене објекта без извођења грађевинских радова на објекту означен бројем 1, у Кикинди у ул. Димитрије Туцовића бр. 5а, на кат.парц.бр. 6304/1 к.о.Кикинда.

 04.07.2018

04.07.2018

Преузмите акте
10 ROP-KIK-18415-IUPН-2/2018 од 13.07.2018. године ГРАД КИКИНДА изграђени стамбено-пословни објекат П+гал+4 у Кикинди

17.07.2018

17.07.2018

Преузмите акта
11 ROP-KIK-27757-IUP-6/2018 од 15.08.2018. године "Теленор" д.о.о. за изграђени приводни оптички кабл за РБС „Кикинда 9“,

21.08.2018

21.08.2018

Преузмите акта
12 ROP-KIK-27082-IUP-18/2018 од 06.09.2018. године Љиљане Глушице из Кикинде, ул. Милана Сивчева бр. 25 спратности П+1, у Кикинди ул. Дистричка бр. 28, на кат.парц.бр. 2892/1 к.о.Кикинда, укупне бруто изграђене површине 63,21 m2, укупне бруто развијене грађевинске површине надземних етажа 126,42 m2, укупне нето површине 87,07m2

10.09.2018

10.09.2018

Преузмите акте
13 ROP-KIK-17624-IUP-8/2018 од 09.10.2018 ''КИ Петрол'' доо Башаид, из Башаида ул. Торђански пут бр. 1, стаје за краве у Башаиду, у Улици Торђански пут бр. 1, на к.п. бр. 9320/1 к.о. Башаид, (категорија објекта „Б“, класификационе ознаке 127122),

12.10.2018

12.10.2018

Преузмите акте
14 ROP-KIK-28646-IUP-11/2018 од 11.10.2018 Nis Novi Sad за коришћење изграђеног објекта – комплекса станице за снабдевањем горивом „Кикинда 4“, на кат. парц.бр.10735/7 к.о.Кикинда, ул Београдски пут бб,

18.10.2018

18.10.2018

Преузмите акте
15 ROP-KIK-19753-IUPH-9/2018 од 21.10.2018 Игору Крајновић из Кикинде, Цара Душана бр. 119 на реконструкцији и промени намене дела стана објекта у пословни простор, стан бр. 2/2 у објекту бр. 2, на катастарској парцели бр. 6255 к.о. Кикинда, у Кикинди, ул. Браће Татић бр. 2

25.10.2018

25.10.2018

Преузмите акте
16 ROP-KIK-38605-IUPH-11/2018 од 09.11.2018 год. FCC Kikinda doo, Генерала Драпшина бр. 20 за изграђено складиште неопасног отпада (категорија „Б“, класификациони бр. 125221), површина земљишта под објектом 480 m2, у ул. Теремијски друм бб у Кикинди, на кат. парцели бр. 11234/5 к.о. Кикинда, у предмету издавања употребнe дозволе

16.11.2018

16.11.2018

Преузмите акте
17 ROP-KIK-37424-IUPH-6/2018 од 05.12.2018 Lidl Srbija KD, са седиштем у Новој Пазови, ул. Прва јужна радња бр.3 за изграђену зграду за трговину на велико и мало – супермаркет, спратности П+0, У Кикинди, ул. Немањина бб, бр. кат. парцеле 6499/1 К.О. Кикинда

10.12.2018

10.12.2018

Преузмите акте
18 ROP-KIK-26688-IUP-6/2018 од 06.12.2018 LeBelier Kikinda, Livnica D.O.O. из Кикинде, адреса Милошевачки пут 34, за изграђену монтажну-бетонску трафостаницу (МБТС) тип EV21-A 20/0,4kV, 1x1000kVA (категорија „Г“, класификациони бр. 221420), бруто површине 15,27 m2, у Кикинди, на кат. парцели бр. 21696/39 к.о. Кикинда

11.12.2018

11.12.2018

Преузмите акте
19 ROP-KIK-31770-IUP-6/2018 од 24.12.2018 'NIS AD NOVI SAD изградња типске трансформаторске станице СТС 3 и СТС 4 и дела електродистрибутивне мреже, у Кикинди, на Тополском путу (пут Кикинда – Банатска Топола), на кат. парц. бр. 19365 к.о. Кикинда

28.12.2018

28.12.2018

Преузмите акте

 

2017. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта.

Датум издавања  

Датум објаве       

Документи
 1  ROP-KIK-20806-IUP-5/2017 од 16.01.2017ROP-KIK-19287-IUP-8/2017 од 16.01.2017  GRINDEX DOO из Кикинде, ул. Милоша Великог бр. 80, (МБ 08021694, ПИБ 102944303)  унутрашњих гасних инсталација са цевним мостом, (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222100),на к.п. бр. 21696/23, 21696/24 и 21696/32 к.о. Кикинда, укупне дужине цевовода, 400,62 m и дужине челичног цевног моста од 17,40 m, у Кикинди

 18.01.2017

18.01.2017

 Преузмите акте
2 ROP-KIK-19287-IUP-8/2017 од 16.01.2017 ЈП „Србијагас“ из Новог Сада, Народног фронта бр. 12 (матични бр. 20084600, пиб бр. 104056656) и финансијеру: "Grindex" d.o.o.Kikinda из Кикинде, Милоша Великог бр. 80 (МБ 08791163, ПИБ 102944303) изграђена МРС на кат.парц.бр.21696/32 к.о.Кикинда и прикључни гасовод на кат.парц.бр. 21696/32к.о.Кикинда, у ул. Башаидски друм бр. 58

19.01.2017

19.012017

Преузмите акте
3 ROP-KIK-13882-IUP-2/2017 од 20.01.2017 ГРАД КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 (матични број 08176396, ПИБ 100511495) за коришћење атмосферске канализације у Немањиној улици (део ул. Ђоке Радака до ул. Призренске) у Кикинди, категорије Г, класификационог броја 222220 преко к.п. бр.21639, 21640 и 21473/1, све к.о. Кикинда, укупне дужине од 906,73

20.01.2017

20.01.2017

Преузмите акте
4 ROP-KIK-1835-IUP-1/2017 од 31.07.2017 Ивезић Александру из Кикинде, ул. Хајдук Вељка број 40 коришћење реконструисаног таванског у стамбени простор – четири стана (категорија објекта „Б“, класификационог броја 112221), стамбене зграде колективног становања, П+3+ПК, у Кикинди у улици Хајдук Вељка број 40, на кат. парц. број 4380/1 к.о.Кикинда

03.02.2017

03.02.2017

Преузмите акте
5 ROP-KIK-3182-IUP-1/2017, од 14.02.2017 ГРАД КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 за коришћење
магистралног водовода деоница од Руског Села до Нових Козараца,

14.02.2017

14.02.2017

Преузмите акта
6 ROP-KIK-3133-IUP-1/2017 од 20.02.2017 ОШ „Глигорије Попов“ из Руског Села, ул. Братства и јединства број 17 за коришћење дограђеног дела спортске сале у ОШ „Глигорије Попов“ на кат. парц. бр. 2033/1, спратност Сут+П+0, (категорије „В“, класификациони број 126321- Зграда основне школе), габарита (30,94*,374)m + (2,91*0,29)m, укупно изграђене површине у основи 117,42m2.

20.02.2017

20.02.2017

Преузмите акта
7 ROP-KIK-547-IUPH-9/2017 од 24.02.2017. Зрењанинска бискупија из Зрењанина, Трг слободе бр.8, за коришћење помоћног објекта, П+0, остава (објекти који нису посебно
наведени у акту којим је утврђена класификација објеката) габарита 6,40 х 6,00 + 5,76 х 3,80
м`, висина објекта (слеме) 4,62 м, бруто површине 60,25 м2 и нето површине 43,41 м2, у
Банатској Тополи, у Ул. Вука Караџића бр. 21, на кат. парц. бр. 283 к.о. Банатска Топола

28.02.2017

28.02.2017

Преузмите акта
8 ROP-KIK-1239-IUP-10/2017 од 19.04.2017 Никтан ДОО из Новог Сада, ул. Модене бр. 1, аутоперионице, П+0,
у габаритима 6,00х20,70 m´, висина објекта
укупне бруто изграђене површине
124,20m2, укупне нето површине 101,12m2, у Кикинди, ул. Светосавска бр. 140, на кат. парц.
бр. 8308 к.о. Кикинда

24.04.2017

24.04.2017

Преузмите акта
9 ROP-KIK -29868 -IUP-3/2017 од 25.04.2017 Дом ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикинда из Кикинде, ул. Бранка Вујина број 13 отворени спортски терен са трибином, спратности П+0, габарита 37,15 х 21,84m, бруто повришен 811,40m², нето површине711,40m² , са трибинама габарита 34,58 х 1.91 m, у Кикинди, ул. Бранка Вујина бр. 13, на кат. парц. бр. 2902/1, лист непокретности 6429, к.о. Кикинда, прикључци на инфраструктуру постојећи у оквиру парцеле 2902/1, дужина електроенергетског вода 120,56m

26.04.2017

26.04.2017

Преузмите акта
10 ROP-KIK -14202 -IUP-1/2017 od 22.05.2017 Дејан Тедин из Кикинде, ул. Доситејеваброј 118, приземна стамбена зграда са једним станом , спратности П+0, (категорија „А “, класификација 111011

25.05.2017

25.05.2017

Преузмите акта
11 ROP-KIK-15086-IUP-1/2017 од 30.05.2017 Стојков Владимиру из Кикинде стамбене зграде са једним станом, П+0,
категорије А, класификационог броја 111011, у габаритима 15,40х13,00+9,80х4,00 m

01.06.2017

01.06.2017

Преузмите акта
12 ROP-KIK-5586-IUP-7/2017 од 29.05.2017 Le Belier Kikinda, Livnica Kikinda D.O.O. из Кикинде монтажно бетонске трафостанице (МБТС) 1x1000 kVA; 20/0,4 kV
димензија 4,32m х 3,58m х 3,51m
, бруто површине 15,46 m2, на к.п. број 21696/40 к.о. Кикинда
површине 15 m2, са приводним СН кабловским водом дужине 3,69 m

02.06.2017

02.06.2017

Преузмите акта
13 ROP-KIK -9650 -IUPH-3/2017 од 07.07.2017 Брцански Богдан и Ињац Снежана из Кикинде, стамбено-пословна зграда П+2 У Кикинди, ул Светосавка бр. 48

13.07.2017

13.07.2017

Преузмите акта
14 ROP-KIK -3484 -IUP-8/2017 од 17.07.2017 Доо “ Јединство“ из Кикинде, изгра ђени пословни објека т – продавнице П+0, , без прикључења објекта на инфраструктурну мрежу инфраструктурну мрежу ,

18.07.2017

18.07.2017

Преузмите акта
15 ROP-KIK-20701-IUP-1/2017 од 13.07.2017 Томбац Иштвану и Сцхмид Ирен (Schmid Iren) из
Кикинде
за коришћење стамбене зграде са два стана, П+1,у Кикинди, у Улици Јована Јовановића Змаја бр. 76

19.07.2017

19.07.2017

Преузмите акта
16 ROP-KIK-6865-IUP-3/2017 од 25.07.2017
 
Инвеститор, Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12, (матични бр. 08176396, пиб бр. 100511495) и финансијер: „Zoppas Industries Serb“ doo из Кикинде, Зрењанински пут бр. бб, (МБ 21185370, ПИБ 109453175) унутрашњих гасне инсталације, у објекту „Ауто куће“ на кат.парц.бр. 10735/1, к.о.Кикинда, ул. Зрењанински пут бр. бб (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222100)

26.07.2017

26.07.2017

Преузмите акте
17 ROP-KIK-6814-IUP-5/2017 од 25.07.2017 Инвеститор, JП “Србијагас“ Нови Сад, оператор дистрибутивног система, Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12 (МБ 20084600, ПИБ 104056656) и финансијер: „Zoppas Industries Serb“ doo из Кикинде, Зрењанински пут бр. бб, (МБ 21185370, ПИБ 109453175) за коришћење прикључног гасовода (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222100), на катастарској парцели бр. 21674, 10592, 21679, 10735/1 к.о.Кикинда, за снабдевање МРС-а гасом

26.07.2017

26.07.2017

Преузмите акте
18 ROP-KIK-12016-IUP-7/2017 од 30.08.2017 инвеститор, Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12, (матични бр. 08176396, пиб бр. 100511495) и финансијер: Le Belier Kikinda, Livnica Kikinda D.O.O. из Кикинде (матични број 08785945, ПИБ 102843535), ул. Милошевачки пут бр. 34 за коришћење изграђеног дела јавне водоводне мреже (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222210), пречника 160 mm, дужине 505,56 m, тип цеви: полиетиленске водоводне цеви вискоке тврдноће HDPE PN10, у регулацији постојеће улице Шумица, преко кат. парцела бр. 21680, 10745/2 и 10744/1 к.о. Кикинда

01.09.2017

01.09.2017

Преузмите акте
19 ROP-KIK-14004 -IUP -6/2017 од 31.09.2017 „Le Belier“ Kikinda, Livnica Kikinda D.O.O. из Кикинде за коришћење изграђеног објекта самостојеће индустријске зграде, П+1, у Кикинди, Милошевачки пут бр. 34

05.09.2017

05.09.2017

Преузмите акта
20 ROP-KIK-23403 -IUP-4/2017 од 30.09.2017 "Калдарица" доо Кикинда за коришћење изграђеног силосног комплекса са сушаром на гас и резервоаром за воду (изградња темеља и монтажа четвртог – последњег силоса) у Кикинди

05.10.2017

05.10.2017

Преузмите акта
21 ROP-KIK-32309-IUP-1/2017 од 18.10.2017 ''КИ Петрол'' доо Башаид, из Башаида 1. за коришћење изграђеног - подно складиште пољопривредних производа, спратности П+0 у Башаиду

23.10.2017

23.10.2017

Преузмите акта
22 ROP-KIK-9312-IUP-10/2017 од 20.10.2017 „НИС” А.Д., из Новог Сада за коришћење изграђеног ВН кабловског вода 10(20) kV укупне дужине 2.200,00 м, из ТС 35/10 kV ,,Шумице“

24.10.2017

24.10.2017

Преузмите акта

 

2016. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум објаве Документи
 1  ROP-KIK-2-IUP-2/2016 од 10.02.2016  DELTATEKS D.O.O.,Београд - Раковица, Пилота Михаила Петровица 81, мат бр.06008933, пиб бр.100974068  категорија Б, класификациони бр.123001, реконструкција зграде за трговинутекстилом на мало, 4630/2 к.о. Кикинда, у Кикинди, Трг српских добровољаца  17.02.2016 Преузмите акте
2 ROP-KIK-2467-IUP-1/2016 од 10.03.2016 Миленковић Славко, Миленковић Славку, из Кикинде, ул. Кумановска бр. 112 класификационе ознаке „А“, класификационог броја 111011, стамбена зграда П+0, у Кикинди ул. Албертова 110, на кат.парц.бр.3401 к.о.Кикинда 14.03.2016 Преузмите акте
3 ROP-KIK-396-IUP-2/2016 од 09.08.2016 „Аутоцентар – Панонија“ ДОО, (МБ 20753471, ПИБ 107195238) из Кикинде, ул. Пут за пристаниште бб за коришћење пословног објекта, П+1, класификационе ознаке „В“, класификационог броја 123002,на кат. парц. бр. 20946,к.о. Кикинда у Кикинди, на адреси Пут за пристаниште бб 12.08.2016 Преузмите акте
4 ROP-KIK-24087-IUPH-2/2016 од 18.10.2016 Живановић Даринки из Кикинде ул. Светозара Милетића бр. 56 за коришћење стамбеног објекта, П+0 са гаражом, класификационе ознаке „А“, класификационог броја 111011, на кат. парц. бр. 5559, к.о. Кикинда, улица Чанадска број 23 21.10.2016 Преузмите акте
5 ROP-KIK-6666-IUP-4/2016 од 21.10.2016 „Теленор“ доо из Београда (Нови Београд), ул.
Омладинских бригада бр. 90 (матични број 20147229 , ПИБ 104318304)
за коришћење оптичког кабла Кикинда 3 - Кикинда 2 (категорије Г, класификационог броја 222431) преко катастарских парцела бр. 2153, 21598, 21558, 21622, 21624, 21539, 8312 и 8313 све к.о. Кикинда, дужине 3.337,42 m у Кикинди 24.10.2016 Преузмите акте
6 ROP-KIK-6664-IUP-4/2016 од 21.10.2016 „Теленор“ доо из Београда (Нови Београд), ул.
Омладинских бригада бр. 90 (матични број 20147229 , ПИБ 104318304)
за коришћење оптичког кабла Кикинда 4 - Кикинда 2 (категорије Г, класификационог броја 222431) преко катастарских парцела бр. 3532, 3531, 3512, 21658, 21654, 21655/1, 21656, 21640, 21473/1, 21639, 8333, 21539, 8312 и 8313 све к.о. Кикинда, дужине 1.920,14 m у Кикинди 24.10.2016 Преузмите акте
7 ROP-KIK-25387-IUPH-2/2016 од 25.10.2016 Михаљев Споменку и Славици из Кикинде, ул. Светосавска бр. 26Б за коришћење претворене вешернице у стамбену јединицу у стамбено-пословној згради П+4+Пот., категорије Б, класификационог броја 113002, у Кикинди, ул. Светосавска бр. 26/3, на кат. парц. бр. 6521/2 к.о. Кикинда 28.10.2016 Преузмите акте
8 ROP-KIK-27105-IUP-2/2016 од 31.10.2016 “Топола“ ДОО из Банатске Тополе, ул. Кикиндска бр. 25 (матични број 08021856 , ПИБ 100507720) изграђени заливни систем Топола-друга фаза преко катастарских парцела бр. 2726, 2897, 2898, 2923, 2925, 2924, 3659, 3637/2 и 3637/4, све к.о. Банатска Топола 07.11.2016 Преузмите акте
9 ROP-KIK-6187-IUP-7/2016 од 30.11.2016 MECAFOR PRODUCTS“ ДОО, (МБ 20362413, ПИБ 10535087) из Сенте, Новосадски пут бр 7 коришћење производно-пословног објекта, (I фаза), П+0,у Кикинди, Агроиндустријска зона, Блок 43, на кат. парц. бр. 9538/20 к.о. Кикинда 06.12.2016 Преузмите акте

 

2015. година

Редни број Подносилац захтева Инвеститор Бр.парцеле и к.о. Категорија, класификациони број, намена Документи
1 Shu Haike, Кикинда, Жарка Зрењанина 51 Shu Haike, Кикинда, Жарка Зрењанина 51 4579 к.о.Кикинда катагорија Б, класификациони број 123002реконструкција кровне конструкције и претварање таванског у пословни простор По+П+1, у Кикинди, ул.Трг српских добровољаца 51 Преузмите акте
2 Вашчић Зоран, Кикинда, Ђуре Даничића 25 Вашчић Зоран, Кикинда, Ђуре Даничића 25 3873/1 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.111011, стамбена зграда са једним стзаном П+1, у Кикинди, ул.Ђуре Даничића Преузмите акте
3 "Ангропромет" доо из Кикинде, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 "Ангропромет" доо из Кикинде, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 и "Универеxпорт" доо из Новог Сада, Мат.бр.08207259, ПИБ:101692669 6516/3 к.о. Кикинда категорија Б, класификациони бр. 123002, адаптација продајног простора у супермаркету П+1 у Кикинди ул. Светосавска 26 Преузмите акте
4 Мухареми Енвер, Кикинда, Трг српских доброволјаца 19 Мухареми Енвер, Кикинда, Трг српских доброволјаца 19 4594 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.112211, претварање дела заједничких просторија у стамбени простор у Кикинди, Трг српских добровољаца 19 Преузмите акте
5 Попов Недељко, Кикинда,Ивана Јакшића 121 Попов Недељко, Кикинда,Ивана Јакшића 121 7831/5 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр. 111011, стамбена зграда са једним станом П+1, у Кикинди, ул. Ивана Јакшића 121 Преузмите акте
6 "Ангропромет" доо из Кикинде, Милоша Великог 83, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 "Ангропромет" доо из Кикинде, Милоша Великог 83, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 9538/5 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр. 123002, адаптација и реконструкција продајног простора у супермаркету "Универеxпорт" у Кикинди, Милоша Великог 83 Преузмите акте
7 "Taxi Petrol" доо из Панчева Баванишански пут 487, матични број 20104406, ПИБ 10421261 "Taxi Petrol" доо из Панчева Баванишански пут 487, матични број 20104406, ПИБ 10421261 9985 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр. 125212, реконструкција и доградња постојеће станице за снабдевање моторних возила течним гасом у Кикинди ул. Јована Јовановића Змаја 127 Преузмите акте
8 Чочај Веби, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 57 Чочај Веби, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 57 6450 к.о.Кикинда категорија Б, класификација бр.123002, изгђеног стамбено - пословног објекта П+1, у Кикинди у ул. Војводе Мишића бр.29 Преузмите акте
9 Боисин Оливера из Кикинде, Ивана Јакшића бр.83а Боисин Оливера из Кикинде, Ивана Јакшића бр.83а 7907/37 к.о.Кикинда доградња стамбене зграде П+1 и изградња помоћног објекта П+0 у Кикинди у ул.Ивана Јакшића 83 Преузмите акте
10 Туцаковић Драгољув, Кикинда, ул Димитрије Туцовића 2 Туцаковић Драгољув, Кикинда, ул Димитрије Туцовића 2 4423 к.о.Кикинда категорија Б, класификација 123002 доградња спратне пословне зграде П+1 у Кикинди ул. Димитрије Туцовића 2 Преззмите акте
11 Раичковић Јован, Руско Село, Младена Стојановића 50 Раичковић Јован, Руско Село, Младена Стојановића 50 1593 к.о.Кикинда категорија А, класификација 127141, изграђено подно скалдиште, колске ваге и командне кућице, у Руском Селу, ул.Младена Стојановића 33 Преузмите акте
12 Бубало Предраг, Кикинда, Косте Бочарца бр.14 Бубало Предраг, Кикинда, Косте Бочарца бр.14 2718/1 к.о.Кикинда категорја Г, класификација 230201 изграђеног објекта - соларна елкектрана у Кикинди, Косте Бочарца бр.14 Преузмите акте
13 ЕПС "Дистрибуција" Београд, Огранак "Електродистрибуција" Зрењанин, Панчевачка бр.46, матични број 07005466, пиб 10001378 ЕПС "Дистрибуција" Београд, Огранак "Електродистрибуција" Зрењанин, Панчевачка бр.46, матични број 07005466, пиб 10001378 9540/3, 9538/4, 9538/25, 9538/14, 9538/24, 9540/1, 21639/1, 9677, 9558 и 21626 к.о.Кикинда категорија Г, класификација 222410 и 222420,МБТС 2х630kVA 20/04kV са ВН и НН расплетом у Индустријској зони у делу блока 41 и 43 у Кикинди

 

Преузмите акте

14 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 9538/4, 9538/25, 9538/14, 9538/24, 9540/1, 21629/1, 9538/28, 9538/13, 9538/12, 21626, 9677 и 9558 к.о.Кикинда инфраструктурно опремање индустријске зоне - Блок 41 и 43 у Кикинди Преузмите акте