Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Обједињена процедура

Ваш водич кроз обједињену процедуру за добијање дозвола

2021. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
 1  ROP-KIK-33669-IUPH-8/2020 од 29.12.2020  Топола доо Банатска Топола, ул. Кикиндска 25 Кикинда  доградња заливног система „Банатска Топола“, на кат. парц. бр. 2926, 3738,...2907, 3768, 2903 све к.о. Бан. Топола

 04.12.2020

04.12.2020

2 ROP-KIK-25625-IUP-4/2020 од 29.12.2020 Шибул Веселин из Кикинде ул. Николе Француског бр. 78 за коришћење изграђене приземне стамбене зграде у Кикинди у ул. Кумановска бр. 28, на кат. парц. бр. 3011 Кикинда

05.01.2021

05.01.2021

3 ROP-KIK-255-IUP-3/2021 од 11.01.2021 „YU-DNI“ ДОО Банатска Топола ул. Петефи Шандора бр. 25 на промени намене објекта без извођења грађевинских радова, претварању објекта за смештај пољопривредне механизације спратности П+0 означеног у препису листа непокретности бројем, 2 у објекат за примарну пољопривредну производњу у Банатској Тополи, улица Петефи Шандора бр. 38, на катастарској парцели 3829 к.о. Банатска Топола

12.01.2021

12.01.2021

4 ROP-KIK-18389-IUP-8/2021 од 11.01.2021 GRINDEX из Кикинде, улица Милоша Великог бр. 80 за коришћење изграђене производне хале са анексом за утовар машина и анексом за администрацију- I фаза, у ул. Милоша Великог бр. 80 у Кикинди, на кат. парцели бр. 9529 К.О. Кикинда

15.01.2021

15.01.2021

5 ROP-KIK-18398-IUP-8/2021 од 25.01.2021 Севертранс Сента“ д.о.о. из Сенте, ул. Златне греде бр. 6 за коришћење изграђeног прикључка на водоводну мрежу и хидрантски развод у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 5, на кат. парц. бр. 8964, 8965, 8967, 8968 и 8982 к.о. Кикинда

26.01.2021

26.01.2021

6 ROP-KIK-10492-IUP-7/2021 од 12.02.2021 Милан Шепа из Кикинде улица Васе Стајића бр. 7 Објекат за смештај пољопривредне механизације спратности П+0 у Банатском Великом Селу, потес Пашњак, на катастарској парцели бр. 4830 (раније 4226 и 4227) к.о. Банатско Велико Село

22.02.2021

22.02.2021

7 ROP-KIK-36023-IUP-7/2021 од 22.02.2021 Града Кикинде са седиштем у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 вишепородичне стамбене зграде категоријe Б, класификационог броја 112221, спратности П+2+Пк, са 16 стамбених јединица и интерном саобраћајницом, укупна, на катастарској парцели бр. 5416 КО Кикинда, у Кикинди, ул. Душана Васиљева бр. 45

24.02.2021

24.02.2021

8 ROP-KIK-26300-IUPH-11/2021 од 19.02.2021 „Agroitaly“ D.O.O., Мали Иђош, ул. Салаш бр. 16 за коришћење изграђeног система за наводњавање воћњака на катастарским парцелама бр. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 и 3792 К.О. Банатска Топола, на површини око 182ha (систем "кап по кап" за засад лешника), са водозахватом на Великом каналу

01.03.2021

01.03.2021

9 ROP-KIK-4488-IUPH-7/2021 од 16.03.2021 ПТП '' ВОЈВОЂАНИН '' ДОО из Мокрина улица Раде Трнића број 113 за коришћење - Хангара за смештај пољ. машина и алата, П+0, категорије Б, класификациони број 127142 Мокрин, потес Просине, на катастарској парцели број 19198 к.о.Мокрин

22.03.2021

22.03.2021

 10 усаглашен  ROP-KIK-39163-IUPH-8/2021 од 16.04.2021  Јавно предузеће „Србијагас“ Нови Сад, Народног Фронта бр. 12 и финансијера Млекара Кикинда доо, Кикинда ул. Краља Петра Првог бр. 166  мерно регулациона станица и прикључни гасовод за „Млекару Кикинда“, категорије Г класификациона ознака 222100 у дужини од 18м на катастарској парцели број 2228 к.о. Кикинда

 21.04.2021

21.04.2021

11 ROP-KIK-10240-IUP-8/2021 од 15.04.2021 Град Кикиндa са седиштем у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 коришћење изграђене водоводне мреже у улицама и деловима улица Јована Јовановића Змаја, Партизанска и Милоша Остојина у Кикинди, на катастарским парцелама број 21623, 10049, 21625 к.о. Кикинда, у регулацији постојећих саобраћајница – деонице 1, 2, 4, и 5

22.04.2021

22.04.2021

12 усаглашен ROP-KIK-11276-IUPH-4/2021 од 20.04.2021 Млекара Кикинда доо, Кикинда ул. Краља Петра Првог бр. 166 за коришћење изграђене унутрашње гасне инсталације од мерно регулационе станице (МРС) до котларнице на к.п. 2228 к.о.Кикинда

26.04.2021

26.04.2021

13 ROP-KIK-2510-IUP-2/2021 од 27.04.2021 Владимир Чолак из Башаида, ул. Раше Лазаревића бр. 24 на промени намене објекта без извођења грађевинских радова, претварањe помоћних објеката спратности П+0 означених у препису листа непокретности бројем 3, 4 и 7 у објекте за смештај пољопривредних производа у Башаиду, улица Раше Лазаревића бр. 24, на катастарској парцели 566 к.о. Башаид

29.04.2021

29.04.2021

14 ROP-KIK-39280-IUPH-6/2021 од 08.04.2021 Драган Боровница из Кикинде ул. Душана Васиљева бр. 31 за коришћење изграђене стамбене зграде спратности П+Пк у Кикинди у ул. Војводе Мишића бр. 45, на кат. парц. бр. 6468 к.о. Кикинда

10.05.2021

10.05.2021

15 ROP-KIK-31519-IUP-9/2021 од 24.05.2021 Предузеће за производњу, трговину на велико и мало, експорт импорт и пружање услуга Ватростал-Сивчев Биљана и Ортак ОД Кикинда, улица Раде Трнића бр. 139 на реконструкцији, доградњи, надградњи и промени намене објекта означеног бројем 1 у ул. Раде Трнића бр. 226 у Кикинди, на катастарској парцели бр. 7628/137 к.о. Кикинда

31.05.2021

31.05.2021

16 ROP-KIK-25471-IUPH-7/2021 од 04.06.2021 „Agrotim – Pharm“ d.o.o. Башаид, ул. Александра Грујића бр. 18 за коришћење изграђеног магацина (део I фазе и II фазе), спратности П+0, категорије објекта „Б“, класификационог броја 125221 у ул. Војводе Путника бр. 49 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4362 К.О. Кикинда

08.06.2021

08.06.2021

17 ROP-KIK-36073-IUPH-4/2021 од 08.06.2021 СЗТР „ТЕСТОТЕКА“ Кристе Прекпалај ПР Кикинда, ул. Чанадска бр 26 за реконструкцију-повећање пречника прикључка водоводне инсталације за стамбено-пословни објекат у Кикинди, на катастарској парцели 5897/1 К.О. Кикинда

14.06.2021

14.06.2021

18 ROP-KIK-19199-IUPH-6/2021 од 08.06.2021 СЗТР „ТЕСТОТЕКА“ Кристе Прекпалај ПР Кикинда, ул. Чанадска бр 26 за доградњу стамбеног пословног објекта, спратности П+1, доминантне категорије „Б“ у ул. Чанадска бр. 26, на кат. парцели бр. 5897/1 к.о. Кикинда, са постојећим прикључцима на јавну инфраструктуру

15.06.2021

15.06.2021

19 ROP-KIK-4274-IUP-5/2021 од 14.06.2021 „YU-DNI” из Банатске Тополе ул. Петефи Шандора бр. 25 прикључни гасовод, мерно регулациона станица и унутрашње гасне инсталације за 4 сушаре за лековито биље у Банатској Тополи, ул. Петефи Шандора бр. 38, на кат.парц.бр. 3829 к.о.Банатска Топола

16.06.2021

16.06.2021

20 ROP-KIK-9812-IUP-10/2021 од 17.06.2021 Драган Бора из Иђоша ул. Ђуре Јакшића бр. 41 коришћење изграђене стамбене зграде спратности П+Пк у Иђошу у ул. Ђуре Јакшића бр. 41, на кат. парц. бр. 377 к.о. Иђош 24.06.2021

24.06.2021

21 ROP-KIK-25887-IUP-9/2021 од 21.06.2021 НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД
 
стубнa трансформаторскa станицa СТС „Скв-1“ снаге
160(400) кВА, 20/0,4 кВ у Кикинди, на катастарској парцели
13579 КО Кикинда
 
25.06.2021

25.06.2021

22 ROP-KIK-14859-IUP-10/2021 од 22.06.2021
 
Слободан Павлов из Новог Милошева
улица Жарка Зрењанина број 36
 
стамбена зграда са једним станом, П+1,
Кикинда, улица Албертова број 192
на катастарској парцели број 7361, к.о. Кикинда
 
29.06.2021

29.06.2021

23 ROP-KIK-25145-IUPH-11/2021 од 10.06.2021 Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, ул. Палмотићева бр. 3, Београд (Палилула) изграђенa станицa за мониторинг
РФ спектра на локацији „Винцаид“ на кат. парц.бр. 961 к.о. Банатска Топола

30.06.2021

30.06.2021

24 ROP-KIK-11895-IUP-6/2021 од 13.07.2021 Киш Гезa из Новог Бечеја и Киш Радмилa из Београда за коришћење изграђене стамбене зграде са једним станом спратности П+Пот и помоћног објекта, спратности П+0 у Кикинди ул. Козарачка бр. 3, на кат. парц. бр. 21708 к.о. Кикинда

20.07.2021

20.07.2021

25 ROP-KIK-14494-IUP-7/2021 од 16.07.2021 ГАЛАД ДОО Кикинда Заливни систем „Галад“ – подсистем С1 на к.п. бр.
1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836,
1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869,
1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600,
3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823 у КО Банатска
Топола

23.07.2021

23.07.2021

26 ROP-KIK-25687-IUP-6/2021 од 16.08.2021 Живица Голић, из Мокрина ул. Уроша Кузманова 25 за коришћење изграђеног економског објекта за смештај пољопривредне механизације спратности П+0, у Мокрину у ул. Уроша Кузманова бр. 25, на кат. парц. бр. 22948 к.о. Мокрин

20.08.2021

20.08.2021

27 ROP-KIK-34009-IUP-9/2021 од 18.08.2021 „NIS“ а.д. Нови Сад, ул Народног фронта бр. 12 стубна трансформаторска станица СТС „Мк-185“ снаге 400(400)kVA, 20/0,4kV у Мокрину, потес Водоплав, на катастарској парцели 20335 к.о. Мокрин

25.08.2021

25.08.2021

28 ROP-KIK-12228-IUP-5/2021 од 28.09.2021 Град Кикинда са седиштем у Кикидни ул. Трг српских добровољаца бр. 12 и финансијер “Нинков“ д.о.о. Башаид са седиштем у Башаиду, ул. Пут за Меленце 1 за коришћење изграђеног пута у ул. Војице Кнежевића, на кат.парц.бр. 1498 к.о.Башаид

05.10.2021

05.10.2021

29 ROP-KIK-167-IUP-6/2021 од 05.10.2021 „Вребалов Аграр“ Д.О.О., са седиштем у Новом Бечеју у ул. Карађорђева бр. 168, коришћење изграђеног објекта за смештај пољопривредне механизације у Башаиду, ул Бранислава Нушића бб, (старе катастарске парцеле бр. 1268, 1269, 1271, 1272 и 1276 к.о. Башаид, након спајања парцела нова 11190 к.о.Башаид),

06.10.2021

06.10.2021

30 ROP-KIK-10635-IUP-10/2021 од 04.10.2021 Ружа Бошков из Кикинде, ул. Ђуре Јакшића бр. 49 за коришћење дограђеног и реконструисаног објекта за вршење техничког прегледа возила П+0, у ул. Ђуре Јакшића бр. 3А у Кикинди, на кат. парцели бр. 6186 к.о. Кикинда

08.10.2021

08.10.2021

 

2020. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
 1  ROP-KIK-2428-IUP-10/2019 од 30.12.2019  ZOPPAS INDUSTRIES SERB DOO KIKINDA  изгрдња објекта - производни погон, спратности П+0, у Кикинди у ул. Зрењанински пут бр. 6, на кат.парц.бр. 21714 к.о.Кикинда

 06.01.2020

06.01.2020

2 ROP-KIK-32204-IUP-5/2020 од 20.01.2020 Град Кикинда, Кикинда, Трг српских доборовљца 12 за употребу реконструисаног дела водоводне мреже у улицама: Николе Пашића, на катастарским парцелама бр. 21592,.. 2483 и 21540; Доситејева на катастрским парцелама бр. 21594 и 21554; Жарка Зрењанина , на катастарским парцелама бр. 21641,..21647 и 21654; Призренска на катастарским парцелама бр. 21539,...6753 и 21655/1, к.о. Кикинда

21.01.2020

21.01.2020

3 ROP-KIK-15106-IUP-4/2020 од 22.01.2020 Град Кикинда, Кикинда, Трг српских доборовљца 12 саниране водоводне мреже у регулацији постојећих саобраћајница у Кикинди, категорије Г (лат. G),класификационе ознаке 222210, у деловима улица: Драгољуба Удицког, Милана Сивчева, Вука Караџића на катастарским парцелама број: 21577, 21574, 21575, 21576, 21578/1, 21570, 21546/1, 6611, 8929, 21621, 21622 и 21623 к.о. Кикинда, и у улици Сутјеска (од ул. Жарка Зрењанина до ул.Мике Андића) на катастарским парцелама број 21650 и 21654 к.о. Кикинда,

22.01.2020

22.01.2020

4 ROP-KIK-15108-IUP-4/2020 од 22.01.2020 Град Кикинда, Кикинда, Трг српских доборовљца 12 саниране водоводне мреже у регулацији постојећих саобраћајница у Кикинди, категорије „Г“, класификационе ознаке 222210, у улицама и деловима улица: Албертова на катастарским парцелама бр. 21659/1 и 3512 к.о. Кикинда, Албертова на катастарским парцелама бр. 21659/1 и 7520 к.о. Кикинда, Кумановска на катастарским парцелама бр. 2166 и 21556 к.о. Кикинда, и Вељка Петровића на катастарским парцелама бр. 21663, 3222, 21661/1, 3290, 21660, 3463 и 21659/1 к.о. Кикинда, 22.01.2020

22.01.2020

5 ROP-KIK-8382-IUP-7/2020 од 02.04.2020 Богдан Брцански из Кикинде и Снежане Ињац из Кикинде за изграђену помоћну зграду П+0 у Кикинди, улица Светосавска бр.48, на катастарској парцели 6498, КО Кикинда

08.04.2020

08.04.2020

6 ROP-KIK-26820-IUPH-8/2020 од 02.04.2020 Нада Клеин из Кикинде, ул. Немањина бр. 10 реконструкцији и претварање дела стамбеног објекта у пословни простор угоститељске намене у стамбеној згради П+Под, у Кикинди ул. Угљеша Терзина бр. 8, на кат. парц. бр. 6235 к.о. Кикинда 16.06.2020

16.06.2020

7 ROP-KIK-35375-IUP-6/2020 од 22.06.2020 Град Кикинда изграђене спољне хидрантске мреже вртића ''Колибри'' у Кикинди, ул. Космајска бб, на кат. парцелама бр. 7675/92, 7675/43 и 7675/26 к.о. Кикинда,

29.06.2020

29.06.2020

8 ROP-KIK-443-IUP-13/2020 од 14.07.2020 Удружење Колпинг Друштво Србије из Новог Сада, ул. Словачка бр. 26/V/42 стамбена зграда са једним станом спратности П+Пк у Сајану ул. Ђуре Ђаковића бр. 28 на кат.парц.бр. 905 к.о. Сајан

21.07.2020

21.07.2020

9 ROP-KIK-4750-IUPH-7/2020 од 04.08.2020 YU-DNI d.o.o., ул. Петефи Шандора бр. 25, из Банатска Тополе изграђеног објекта за смештај пољопривредне механизације, у ул. Петефи Шандора бр. 38, у Банатској Тополи, на кат. парц. бр. 107 и 108 к.о. Банатска Топола

07.08.2020

07.08.2020

10 ROP-KIK-116-IUP-4/2020 од 17.08.2020 Град Кикинда употреба санираног дела водоводне мреже у регулацији постојећих саобраћајница у Кикинди у улицама и деловима улица: Фејеш Кларе на катастарским парцелама, Нићифора Брандића, Дистричка, Димитрија Туцовића, Бранка Радичевића, Ђуре Даничића, Војина Зиројевића

24.08.2020

24.08.2020

11 ROP-KIK-17697-IUP-2/2020 од 17.08.2020 Град Кикинда за употребу изграђене атмосферске канализације у Немањиној улици у Кикинди, од улице Моравске до кућног броја 108, на катастарским парцелама број: 21640, 21473/1, 21639, 21656 и 8333 све к.о. Кикинда,

24.08.2020

24.08.2020

12 ROP-KIK-9748-IUP-5/2020 од 23.09.2020 „Севертранс Сента“ д.о.о. из Сенте Златне греде бр. 6 реконструкција објеката са променом намене у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 5, на кат.парц.бр. 8964 и 8967 к.о.Кикинда

25.09.2020

25.09.2020

13 ROP-KIK-30666-IUPH-7/2020 од 23.09.2020 Дејана Бунгхарт из Кикинде, ул. Ивана Јакшића бр. 87 стамбене објекат са једним станом спратности П+0 у Кикинди ул. Милоша Остојина бр. 38, на кат. парц. бр. 21716 к.о. Кикинда,

28.09.2020

28.09.2020

14 ROP-KIK-26976-ISAW-1/2020 од 25.09.2020 ERSTE BANK“ AD Novi Sad, Булевар Ослобођења бр.5, Нови Сад на реконструкцији, промене намене стамбеног у пословни простор у стану бр. 1/3 на 1. спрату, спајање пословних простора бр. 1/27 у приземљу, пословног простора бр. 1/28 и стана (пословни простор) бр. 1/3 на првом спрату, у стамбено пословном објекту у ул. Браће Татић бр. 6, на кат. парц. бр. 6263 к.о. Кикинда,

02.10.2020

02.10.2020

15 ROP-KIK-9832-IUP-10/2020 од 01.10.2020 Милана Француски из Кикинде, адреса Милоша Остојина бр. 17 стамбене објекат са једним станом спратности П+0 у Кикинди ул. Милоша Остојина бр. 38, на кат. парц. бр. 21716 к.о. Кикинда,

07.10.2020

07.10.2020

16 ROP-KIK-30774-IUP-2/2020 од 30.10.2020 Удицки Милева и остали из Кикинде ул. Вука Караџића бр. 13 за претварање помоћног објекта спратности П+0 означеног у препису листа непокретности бројем 2 у стамбени простор-стамбену зграду (промена намене објекта без извођења радова) у Кикинди, улица Вука Караџића бр. 13, на катастарској парцели 6242 к.о. Кикинда

06.11.2020

06.11.2020

17 ROP-KIK-32267-IUP-9/2020 од 18.11.2020 “MECAFOR PRODUCTS”, Д.О.О. Вука Караџића бр. 70, Кикинда доградња производно-пословног објекта спратности П+0 у Ул. Вука
Караџића бр. 70 у Кикинди, на кат. парцели 9538/20 к.о. Кикинда
24.11.2020

24.11.2020

 
18 ROP-KIK-34332-IUP-2/2020 од 27.11.2020 “GALAD”, Д.О.О. Башаидски друм бб, Кикинда силос за потребе пољопривредне производње са пратећим објектима, у Банатској Тополи, Потес Винцаид, на кат. парц. бр. 1041/3 к.о. Банатска Топола 04.12.2020

04.12.2020

 
19 ROP-KIK-37673-IUP-9/2020 од 14.12.2020 инвеститор Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12, и финансијер Народни музеј Кикинда, ул. Трг српских добровољаца бр. 21 помоћни објекат - Сувенирнице у оквиру млина Сувача у Кикинди, на углу улица Моравске и Немањине, на кат. парцели бр. 8268 к.о.

21.12.2020

21.12.2020

 
20 ROP-KIK-1962-IUP-6/2020 од 30.12.2020 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 коришћење изграђене светлосне сигнализације пешачког прелаза на државном путу IB – 13 на стационажи (69+750,00) у Кикинди, на кат. парц. бр. 10735/3, 10735/4, 21681 и 21714 к.о. Кикинда.

30.12.2020

30.12.2020

 

 

2019. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум издавања
Датум објаве
Документи
1 ROP-KIK-37616-IUPH-2/2018 од 29.12.2018 JP "SRBIJAGAS" Novi Sad, са седиштем у Новом Саду ул. Народног фронта бр. 12 и финансијера „Гордон“ д.о.о. Суботица за изграђену Мерно регулациону станицу на кат. парцели 9538/9 к.о.Кикинда и улични гасни прикључак фабрике текстила „ГОРДОН“ д.о.о. Р.Ј. Кикинда, Агроиндустријска б.б., на кат. парцеле 9538/9, 9538/14 и 21629/1 к.о. Кикинда

03.01.2019

03.01.2019

Преузмите акте
2  ROP-KIK-26362-IUP-8/2019 од 08.01.2019  NIS AD NOVI SAD  за изградњу подземног прикључног кабловског вода и стубне трансформаторске станице у ванграђевинском реону Кикинде, потес Ђомпарина бара, на кат. парц. бр. 14482/3 к.о. Кикинда

 11.01.2019

11.01.2019

Преузмите акте
3 ROP-KIK-17183-IUP-13/2019 од 04.02.2019 „НИС“ А.Д. Нови Сад из Новог Сада, Улица Народног фронта бр. 12 за изградњу подземне 20kV мреже и стубне трансформаторске станице STS „KIZ-X-1“ 400(400)kVA, 20/0,4kV у Иђошу, на кат. парц. бр. 1977/8, 5121, 1975/7, 5124, 1978/29, све К.О. Иђош

08.02.2019

08.02.2019

Преузмите акте
4 ROP-KIK-33035-IUP-3/2019 од 18.02.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12 коловоз улица Нова 4, у Кикинди, у индустријској зони у делу блока 41 и 43, на кат. парцелама бр. 9538/25, 9541 и 21550,све к.о. Кикинда

19.02.2019

19.02.2019

Преузмите акте
5 ROP-KIK-40159-IUP-9/2019 од 27.02.2019 „Гордон“ д.о.о. Суботица, (мат.бр. 20809515) са седиштем у Суботици, ул. 14 Нова бр. 2 текстилна фабрика у Кикинди, Агроиндустријска зона, Потес Град на кат.парц.бр.21724 к.о.Кикинда

01.03.2019

01.03.2019

Преузмите акте
6 ROP-KIK-8983-IUP-1/2019 од 09.04.2019 Дејан Карочањи из Петроварадина, ул. Буковачки пут бр. 33 стамбенi објекта у Кикинди, ул. Др. Живка Богдана бр. 8, на кат. парцелама бр. 20721/68 к.о.Кикинда

15.04.2019

15.04.2019

Преузмите акте
7 ROP-KIK-23211-IUPH-9/2019 од 28.05.2019 ATLER - FONTANA DOO KIKINDA из Кикинде, Драгутина Ристића бр. 7 за изграђен помоћни објекта у ф-ји главног објекта – гасна станица за течни угљендиоксид, у ул. Драгутина Ристића бр. 7 у Кикинди, на кат. парцелама бр. 9697/1, 9699/1, 9699/2 и 9705/2 к.о. Кикинда

30.05.2019

30.05.2019

Преузмите акте
8 ROP-KIK-32944-IUP-2/2019 од 24.06.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12 црпнa станицa канализације отпадних вода „Цара Душана“ у Кикинди у уличном појасу улице Његошеве, на кат.парц.бр. 21626 к.о.Кикинда 26.06.2019

28.06.2019

Преузмите акте
9 ROP-KIK-20860-IUP-11/2019 од 27.06.2019 „Wood-Mizer Balkan” ДОО КИКИНДА, Светосавска бр. 21, 23300 Кикинда пословно-стамбенa зградa у Кикинди, ул. Иве Лоле Рибарабр. 8, на кат.парц.бр.8479 к.о.Кикинда

04.07.2019

04.07.2019

Преузмите акте
 10  ROP-KIK-24594-IUP-9/2019 од 12.07.2019  Град Кикинда  за коришћење изграђеног нестамбеног објекта – централна пијаца у Кикинди у ул. Бранка Радичевића бр. 8, на кат.парц.бр. 4430 к.о.Кикинда

 12.07.2019

12.07.2019

 Преузмите акте
11 ROP-KIK-7898-IUP-7/2019 од 31.08.2019 Лукa и Ержебет Ћирић обоје из Кикинде, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 34 реконстрuкција стамбеног објекта и изградња терасе уз стамбени објекта у у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 34, Кикинда, на кат. парцелама бр. 8908/1 к.о.Кикинда

04.09.2019

04.09.2019

Преузмите акте
12 ROP-KIK-8867-IUPH-13/2019 од 18.10.2019 Иван Јовић из Кикинде, ул. Ђоке Радака бр. 2/8 и Санијела Јовић из Кикинде, ул. Ђоке Радака бр. 2/8 стамбеног објект, спратности П+0 у Кикинди, ул. Албертова бр. 34, на кат.парц.бр. 3566к.о.Кикинда

21.10.2019

21.10.2019

Преузмите акте
13 ROP-KIK-7040-IUP-8/2019 од 29.10.2019 Град Кикинда за коришћење изграђене вишепородичне стамбене зграде, спратности П+2+Пот у Кикинди, ул. Пере Сегединца бр. 7, на кат.парц.бр. 5419 к.о.Кикинда

04.11.2019

04.11.2019

Преузмите акте
14 ROP-KIK-24781-IUPH-13/2019 од 01.11.2019 NINKOV DOO BAŠAID подно складиште са новопројектованим инсталацијом хидрантске мреже и прикључењем објекта на постојећу (реконструисану) главну разводну таблу комплекса на електро инсталацију у Башаиду ул. Пут за Меленце бр. 1, на кат. парц. бр. 11180/1 к.о. Башаид

04.11.2019

04.11.2019

Преузмите акте
15 ROP-KIK-13512-IUP-8/2019 од 19.11.2019 “Суботички” д.о.о. са седиштем у Кикинди ул. Партизанска бр. 11 за изграђени хангар за смештај пољопривредних машина и алата П+0 и вагарске кућице П+0 (за колску преносиву тепих вагу), у Мокрину, потес Село, на кат.парц.бр. 536/2 к.о. Мокрин

26.11.2019

26.11.2019

Преузмите акте
16 ROP-KIK-32171-IUP-5/2019 од 26.11.2019 Град Кикинда за употребу реконструисаног дела водоводне мреже (категорија објекта Г, класификационе ознаке222220) у улицама: Ивана Јакшића, Ј. С. Поповића Немањина деоница 1 и 2 , Албертова

27.11.2019

27.11.2019

Преузмите акте
17 ROP-KIK-36495-IUPH-1/2019 од 28.11.2019 Сараволац Јелена
 
изграђеног стамбеног објект, спратности П+1 у Кикинди, ул. Марка Краљевића бр. 192, на кат.парц.бр. 7513/5 к.о.Кикинда

02.12.2019

02.12.2019

Преузмите акте
18 ROP-KIK-24883-IUP-10/2019 од 01.12.2019 Горану Недељков из Мокрина ул. Уроша Кузманова бр. 24 стамбени објект, спратности Под+П у Мокрину ул. Уроша Кузманова бр. 24 на кат.парц.бр. 969 к.о.Мокрин

03.12.2019

03.12.2019

Преузмите акте
19 ROP-KIK-27264-IUPH-5/2019 од 10.12.2019 Саша Китановић, Наково промењене намене дела објекта која се односи на претварање дела стамбене зграде број 1, спратности П+0 у пословни простор у продавницу спратности П+0, у Накову у ул. Главна бр. 73а, на кат.парц.бр. 222 к.о.Наково

11.12.2019

11.12.2019

Преузмите акте
20 ROP-KIK-38947-IUPH-1/2019 од 19.12.2019 Анкице Максић и Николе Максић обоје из Кикинде ул. Николе Алексића бр. 3 изграђеног стамбеног објект, спратности Су+П+1, у Кикинди, ул. Николе Алексића бр. 3, на кат. парц. бр. 9711/13к.о.Кикинда

20.12.2019

20.12.2019

Преузмите акте
21 ROP-KIK-39891-IUP-1/2019 дана 29.12.2019. године Золтан Котоган из Кикинде ул. Браће Средојев бр. 73 на реконструкцији, доградњи и надоградњи поткровља стамбене зграде П+Пот у Кикинди ул. Браће Средојев бр. 73, на кат.парц.бр. 9355/1 к.о.Кикинда

30.12.2019

30.12.2019

Преузмите акте
22 ROP-KIK-40037-IUP-1/2019 од 30.12.2019 Богдан и Надежда Голић обоје из Кикинде ул. Југовићева бр. 4 стамбени објекат спратности П+1, у Кикинди ул. Југовићева број 4, изграђене на кат. парц. бр. 2755к.о.Кикинда

31.12.2019

31.12.2019

Преузмите акте

 

2018. година

Угарчина Драгослав

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта.

Датум издавања  

Датум објаве       

Документи
           
 1  ROP-KIK-923-IUP-1/2018 од 15.01.2018  Нис а.д. Нови Сад из Новога Сада, ул. Народног фронта бр. 12, (матични број 20084693, ПИБ 104052135)  издавање употребне дозволе за изграђену типску трансформаторску станицу и дела електродистрибутивне мреже, на кат. парц. бр. 1978/32, 5124, 1975/7 и 5121 к.о. Иђош и 17553/1, 19287/1, 19406/1, 19288/1, 17555, 17554/2, 17554/3, 19289, 17556/1, 19305, 19402, 19472, 19280, 17486, 19276, 19469, 19277, 17484/1, 19272 и 19470 к.о. Кикинда

 19.01.2018

19.01.2018

 Преузмите акте
2

ROP-KIK-15140-IUPH-3/2018 од 18.01.2018

„Кикиндски млин“ ад, из Кикинде замена постојеће сушаре за житарице CER“ сушаром STAHL 8000 FRT/8“

24.01.2018

24.01.2018

техничка грешка  од

07.02.2018

07.02.2018

Преузмите акта

Преузмите акте техничка грешка

3. ROP-KIK-2173-IUP-2/2018 од 14.02.2018. године Берислав Кошћал стамбена зграда у Руском Селу

22.02.2018

22.02.2018

Преузмите акта
4 ROP-KIK-39146-IUP-4/2018 од 21.02.2018. године „Zoppas Industries Serb“ doo доградњи унутрашње гасне инсталације за производни погон (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222100), са прикључењем на постојећи развод гаса, Зрењанински пут бб у Кикинди, на кат. парцели бр. 21714 к.о. Кикинда

23.02.2017

23.02.2017

Преузмите акте
5. ROP-KIK-28328-IUP-2/2018 од 02.05.2018. године Ненадић Бранислав изграђени пословни објекат -гвожђара, зграда за трговину на велико и мало, спратности П+0, са приступном рампом за инвалиде у кикинди ул. браће Татић бр. 56

04.05.2018

04.05.2018

Преузмите акта
6. ROP-KIK-13929-IUP-9/2018 од 27.04.2018. године BUS COMPUTERS DOO KIKINDA реконструкциja, доградњa и надградњa пословног објекта, зграда пословних услуга, спратности П+Пот у зграду за трговину на велико и мало (категорија „Б“, класификациони број 123001), спратности П+1

08.05.2018

08.05.2018

Преузмите акта
7 ROP-KIK-29168-IUP-5/2018 од 01.06.2018. године "Теленор" д.о.о. изградњa (полагање) оптичког кабла Кикинда – привод на ОК Кикинда 2 – Кикинда 3,u Kikindi

07.06.2018

07.06.2018

Преузмите акта
8 ROP-KIK-18257-IUP-1/2018 од 28.06.2018. године Угарчина Драгослав претварање таванског простора у стамбени простор у стамбено пословној згради, спратности П+1,

29.06.2018

29.06.2018

Преузмите акта
9  ROP-KIK-14108-IUP-2/2018 од 28.06.2018. године Јованa и Веснe Иветић обоје из Кикинде, из улице Пионирска бр. 8   промену намене објекта без извођења грађевинских радова на објекту означен бројем 1, у Кикинди у ул. Димитрије Туцовића бр. 5а, на кат.парц.бр. 6304/1 к.о.Кикинда.

 04.07.2018

04.07.2018

Преузмите акте
10 ROP-KIK-18415-IUPН-2/2018 од 13.07.2018. године ГРАД КИКИНДА изграђени стамбено-пословни објекат П+гал+4 у Кикинди

17.07.2018

17.07.2018

Преузмите акта
11 ROP-KIK-27757-IUP-6/2018 од 15.08.2018. године "Теленор" д.о.о. за изграђени приводни оптички кабл за РБС „Кикинда 9“,

21.08.2018

21.08.2018

Преузмите акта
12 ROP-KIK-27082-IUP-18/2018 од 06.09.2018. године Љиљане Глушице из Кикинде, ул. Милана Сивчева бр. 25 спратности П+1, у Кикинди ул. Дистричка бр. 28, на кат.парц.бр. 2892/1 к.о.Кикинда, укупне бруто изграђене површине 63,21 m2, укупне бруто развијене грађевинске површине надземних етажа 126,42 m2, укупне нето површине 87,07m2

10.09.2018

10.09.2018

Преузмите акте
13 ROP-KIK-17624-IUP-8/2018 од 09.10.2018 ''КИ Петрол'' доо Башаид, из Башаида ул. Торђански пут бр. 1, стаје за краве у Башаиду, у Улици Торђански пут бр. 1, на к.п. бр. 9320/1 к.о. Башаид, (категорија објекта „Б“, класификационе ознаке 127122),

12.10.2018

12.10.2018

Преузмите акте
14 ROP-KIK-28646-IUP-11/2018 од 11.10.2018 Nis Novi Sad за коришћење изграђеног објекта – комплекса станице за снабдевањем горивом „Кикинда 4“, на кат. парц.бр.10735/7 к.о.Кикинда, ул Београдски пут бб,

18.10.2018

18.10.2018

Преузмите акте
15 ROP-KIK-19753-IUPH-9/2018 од 21.10.2018 Игору Крајновић из Кикинде, Цара Душана бр. 119 на реконструкцији и промени намене дела стана објекта у пословни простор, стан бр. 2/2 у објекту бр. 2, на катастарској парцели бр. 6255 к.о. Кикинда, у Кикинди, ул. Браће Татић бр. 2

25.10.2018

25.10.2018

Преузмите акте
16 ROP-KIK-38605-IUPH-11/2018 од 09.11.2018 год. FCC Kikinda doo, Генерала Драпшина бр. 20 за изграђено складиште неопасног отпада (категорија „Б“, класификациони бр. 125221), површина земљишта под објектом 480 m2, у ул. Теремијски друм бб у Кикинди, на кат. парцели бр. 11234/5 к.о. Кикинда, у предмету издавања употребнe дозволе

16.11.2018

16.11.2018

Преузмите акте
17 ROP-KIK-37424-IUPH-6/2018 од 05.12.2018 Lidl Srbija KD, са седиштем у Новој Пазови, ул. Прва јужна радња бр.3 за изграђену зграду за трговину на велико и мало – супермаркет, спратности П+0, У Кикинди, ул. Немањина бб, бр. кат. парцеле 6499/1 К.О. Кикинда

10.12.2018

10.12.2018

Преузмите акте
18 ROP-KIK-26688-IUP-6/2018 од 06.12.2018 LeBelier Kikinda, Livnica D.O.O. из Кикинде, адреса Милошевачки пут 34, за изграђену монтажну-бетонску трафостаницу (МБТС) тип EV21-A 20/0,4kV, 1x1000kVA (категорија „Г“, класификациони бр. 221420), бруто површине 15,27 m2, у Кикинди, на кат. парцели бр. 21696/39 к.о. Кикинда

11.12.2018

11.12.2018

Преузмите акте
19 ROP-KIK-31770-IUP-6/2018 од 24.12.2018 'NIS AD NOVI SAD изградња типске трансформаторске станице СТС 3 и СТС 4 и дела електродистрибутивне мреже, у Кикинди, на Тополском путу (пут Кикинда – Банатска Топола), на кат. парц. бр. 19365 к.о. Кикинда

28.12.2018

28.12.2018

Преузмите акте

 

2017. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта.

Датум издавања  

Датум објаве       

Документи
 1  ROP-KIK-20806-IUP-5/2017 од 16.01.2017ROP-KIK-19287-IUP-8/2017 од 16.01.2017  GRINDEX DOO из Кикинде, ул. Милоша Великог бр. 80, (МБ 08021694, ПИБ 102944303)  унутрашњих гасних инсталација са цевним мостом, (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222100),на к.п. бр. 21696/23, 21696/24 и 21696/32 к.о. Кикинда, укупне дужине цевовода, 400,62 m и дужине челичног цевног моста од 17,40 m, у Кикинди

 18.01.2017

18.01.2017

 Преузмите акте
2 ROP-KIK-19287-IUP-8/2017 од 16.01.2017 ЈП „Србијагас“ из Новог Сада, Народног фронта бр. 12 (матични бр. 20084600, пиб бр. 104056656) и финансијеру: "Grindex" d.o.o.Kikinda из Кикинде, Милоша Великог бр. 80 (МБ 08791163, ПИБ 102944303) изграђена МРС на кат.парц.бр.21696/32 к.о.Кикинда и прикључни гасовод на кат.парц.бр. 21696/32к.о.Кикинда, у ул. Башаидски друм бр. 58

19.01.2017

19.012017

Преузмите акте
3 ROP-KIK-13882-IUP-2/2017 од 20.01.2017 ГРАД КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 (матични број 08176396, ПИБ 100511495) за коришћење атмосферске канализације у Немањиној улици (део ул. Ђоке Радака до ул. Призренске) у Кикинди, категорије Г, класификационог броја 222220 преко к.п. бр.21639, 21640 и 21473/1, све к.о. Кикинда, укупне дужине од 906,73

20.01.2017

20.01.2017

Преузмите акте
4 ROP-KIK-1835-IUP-1/2017 од 31.07.2017 Ивезић Александру из Кикинде, ул. Хајдук Вељка број 40 коришћење реконструисаног таванског у стамбени простор – четири стана (категорија објекта „Б“, класификационог броја 112221), стамбене зграде колективног становања, П+3+ПК, у Кикинди у улици Хајдук Вељка број 40, на кат. парц. број 4380/1 к.о.Кикинда

03.02.2017

03.02.2017

Преузмите акте
5 ROP-KIK-3182-IUP-1/2017, од 14.02.2017 ГРАД КИКИНДА из Кикинде, Трг српских добровољаца бр.12 за коришћење
магистралног водовода деоница од Руског Села до Нових Козараца,

14.02.2017

14.02.2017

Преузмите акта
6 ROP-KIK-3133-IUP-1/2017 од 20.02.2017 ОШ „Глигорије Попов“ из Руског Села, ул. Братства и јединства број 17 за коришћење дограђеног дела спортске сале у ОШ „Глигорије Попов“ на кат. парц. бр. 2033/1, спратност Сут+П+0, (категорије „В“, класификациони број 126321- Зграда основне школе), габарита (30,94*,374)m + (2,91*0,29)m, укупно изграђене површине у основи 117,42m2.

20.02.2017

20.02.2017

Преузмите акта
7 ROP-KIK-547-IUPH-9/2017 од 24.02.2017. Зрењанинска бискупија из Зрењанина, Трг слободе бр.8, за коришћење помоћног објекта, П+0, остава (објекти који нису посебно
наведени у акту којим је утврђена класификација објеката) габарита 6,40 х 6,00 + 5,76 х 3,80
м`, висина објекта (слеме) 4,62 м, бруто површине 60,25 м2 и нето површине 43,41 м2, у
Банатској Тополи, у Ул. Вука Караџића бр. 21, на кат. парц. бр. 283 к.о. Банатска Топола

28.02.2017

28.02.2017

Преузмите акта
8 ROP-KIK-1239-IUP-10/2017 од 19.04.2017 Никтан ДОО из Новог Сада, ул. Модене бр. 1, аутоперионице, П+0,
у габаритима 6,00х20,70 m´, висина објекта
укупне бруто изграђене површине
124,20m2, укупне нето површине 101,12m2, у Кикинди, ул. Светосавска бр. 140, на кат. парц.
бр. 8308 к.о. Кикинда

24.04.2017

24.04.2017

Преузмите акта
9 ROP-KIK -29868 -IUP-3/2017 од 25.04.2017 Дом ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикинда из Кикинде, ул. Бранка Вујина број 13 отворени спортски терен са трибином, спратности П+0, габарита 37,15 х 21,84m, бруто повришен 811,40m², нето површине711,40m² , са трибинама габарита 34,58 х 1.91 m, у Кикинди, ул. Бранка Вујина бр. 13, на кат. парц. бр. 2902/1, лист непокретности 6429, к.о. Кикинда, прикључци на инфраструктуру постојећи у оквиру парцеле 2902/1, дужина електроенергетског вода 120,56m

26.04.2017

26.04.2017

Преузмите акта
10 ROP-KIK -14202 -IUP-1/2017 od 22.05.2017 Дејан Тедин из Кикинде, ул. Доситејеваброј 118, приземна стамбена зграда са једним станом , спратности П+0, (категорија „А “, класификација 111011

25.05.2017

25.05.2017

Преузмите акта
11 ROP-KIK-15086-IUP-1/2017 од 30.05.2017 Стојков Владимиру из Кикинде стамбене зграде са једним станом, П+0,
категорије А, класификационог броја 111011, у габаритима 15,40х13,00+9,80х4,00 m

01.06.2017

01.06.2017

Преузмите акта
12 ROP-KIK-5586-IUP-7/2017 од 29.05.2017 Le Belier Kikinda, Livnica Kikinda D.O.O. из Кикинде монтажно бетонске трафостанице (МБТС) 1x1000 kVA; 20/0,4 kV
димензија 4,32m х 3,58m х 3,51m
, бруто површине 15,46 m2, на к.п. број 21696/40 к.о. Кикинда
површине 15 m2, са приводним СН кабловским водом дужине 3,69 m

02.06.2017

02.06.2017

Преузмите акта
13 ROP-KIK -9650 -IUPH-3/2017 од 07.07.2017 Брцански Богдан и Ињац Снежана из Кикинде, стамбено-пословна зграда П+2 У Кикинди, ул Светосавка бр. 48

13.07.2017

13.07.2017

Преузмите акта
14 ROP-KIK -3484 -IUP-8/2017 од 17.07.2017 Доо “ Јединство“ из Кикинде, изгра ђени пословни објека т – продавнице П+0, , без прикључења објекта на инфраструктурну мрежу инфраструктурну мрежу ,

18.07.2017

18.07.2017

Преузмите акта
15 ROP-KIK-20701-IUP-1/2017 од 13.07.2017 Томбац Иштвану и Сцхмид Ирен (Schmid Iren) из
Кикинде
за коришћење стамбене зграде са два стана, П+1,у Кикинди, у Улици Јована Јовановића Змаја бр. 76

19.07.2017

19.07.2017

Преузмите акта
16 ROP-KIK-6865-IUP-3/2017 од 25.07.2017
 
Инвеститор, Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12, (матични бр. 08176396, пиб бр. 100511495) и финансијер: „Zoppas Industries Serb“ doo из Кикинде, Зрењанински пут бр. бб, (МБ 21185370, ПИБ 109453175) унутрашњих гасне инсталације, у објекту „Ауто куће“ на кат.парц.бр. 10735/1, к.о.Кикинда, ул. Зрењанински пут бр. бб (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222100)

26.07.2017

26.07.2017

Преузмите акте
17 ROP-KIK-6814-IUP-5/2017 од 25.07.2017 Инвеститор, JП “Србијагас“ Нови Сад, оператор дистрибутивног система, Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12 (МБ 20084600, ПИБ 104056656) и финансијер: „Zoppas Industries Serb“ doo из Кикинде, Зрењанински пут бр. бб, (МБ 21185370, ПИБ 109453175) за коришћење прикључног гасовода (категорија објекта Г, класификационе ознаке 222100), на катастарској парцели бр. 21674, 10592, 21679, 10735/1 к.о.Кикинда, за снабдевање МРС-а гасом

26.07.2017

26.07.2017

Преузмите акте
18 ROP-KIK-12016-IUP-7/2017 од 30.08.2017 инвеститор, Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12, (матични бр. 08176396, пиб бр. 100511495) и финансијер: Le Belier Kikinda, Livnica Kikinda D.O.O. из Кикинде (матични број 08785945, ПИБ 102843535), ул. Милошевачки пут бр. 34 за коришћење изграђеног дела јавне водоводне мреже (категорија објекта „Г“, класификационе ознаке 222210), пречника 160 mm, дужине 505,56 m, тип цеви: полиетиленске водоводне цеви вискоке тврдноће HDPE PN10, у регулацији постојеће улице Шумица, преко кат. парцела бр. 21680, 10745/2 и 10744/1 к.о. Кикинда

01.09.2017

01.09.2017

Преузмите акте
19 ROP-KIK-14004 -IUP -6/2017 од 31.09.2017 „Le Belier“ Kikinda, Livnica Kikinda D.O.O. из Кикинде за коришћење изграђеног објекта самостојеће индустријске зграде, П+1, у Кикинди, Милошевачки пут бр. 34

05.09.2017

05.09.2017

Преузмите акта
20 ROP-KIK-23403 -IUP-4/2017 од 30.09.2017 "Калдарица" доо Кикинда за коришћење изграђеног силосног комплекса са сушаром на гас и резервоаром за воду (изградња темеља и монтажа четвртог – последњег силоса) у Кикинди

05.10.2017

05.10.2017

Преузмите акта
21 ROP-KIK-32309-IUP-1/2017 од 18.10.2017 ''КИ Петрол'' доо Башаид, из Башаида 1. за коришћење изграђеног - подно складиште пољопривредних производа, спратности П+0 у Башаиду

23.10.2017

23.10.2017

Преузмите акта
22 ROP-KIK-9312-IUP-10/2017 од 20.10.2017 „НИС” А.Д., из Новог Сада за коришћење изграђеног ВН кабловског вода 10(20) kV укупне дужине 2.200,00 м, из ТС 35/10 kV ,,Шумице“

24.10.2017

24.10.2017

Преузмите акта

 

2016. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о. категорија и класификација објекта. Датум објаве Документи
 1  ROP-KIK-2-IUP-2/2016 од 10.02.2016  DELTATEKS D.O.O.,Београд - Раковица, Пилота Михаила Петровица 81, мат бр.06008933, пиб бр.100974068  категорија Б, класификациони бр.123001, реконструкција зграде за трговинутекстилом на мало, 4630/2 к.о. Кикинда, у Кикинди, Трг српских добровољаца  17.02.2016 Преузмите акте
2 ROP-KIK-2467-IUP-1/2016 од 10.03.2016 Миленковић Славко, Миленковић Славку, из Кикинде, ул. Кумановска бр. 112 класификационе ознаке „А“, класификационог броја 111011, стамбена зграда П+0, у Кикинди ул. Албертова 110, на кат.парц.бр.3401 к.о.Кикинда 14.03.2016 Преузмите акте
3 ROP-KIK-396-IUP-2/2016 од 09.08.2016 „Аутоцентар – Панонија“ ДОО, (МБ 20753471, ПИБ 107195238) из Кикинде, ул. Пут за пристаниште бб за коришћење пословног објекта, П+1, класификационе ознаке „В“, класификационог броја 123002,на кат. парц. бр. 20946,к.о. Кикинда у Кикинди, на адреси Пут за пристаниште бб 12.08.2016 Преузмите акте
4 ROP-KIK-24087-IUPH-2/2016 од 18.10.2016 Живановић Даринки из Кикинде ул. Светозара Милетића бр. 56 за коришћење стамбеног објекта, П+0 са гаражом, класификационе ознаке „А“, класификационог броја 111011, на кат. парц. бр. 5559, к.о. Кикинда, улица Чанадска број 23 21.10.2016 Преузмите акте
5 ROP-KIK-6666-IUP-4/2016 од 21.10.2016 „Теленор“ доо из Београда (Нови Београд), ул.
Омладинских бригада бр. 90 (матични број 20147229 , ПИБ 104318304)
за коришћење оптичког кабла Кикинда 3 - Кикинда 2 (категорије Г, класификационог броја 222431) преко катастарских парцела бр. 2153, 21598, 21558, 21622, 21624, 21539, 8312 и 8313 све к.о. Кикинда, дужине 3.337,42 m у Кикинди 24.10.2016 Преузмите акте
6 ROP-KIK-6664-IUP-4/2016 од 21.10.2016 „Теленор“ доо из Београда (Нови Београд), ул.
Омладинских бригада бр. 90 (матични број 20147229 , ПИБ 104318304)
за коришћење оптичког кабла Кикинда 4 - Кикинда 2 (категорије Г, класификационог броја 222431) преко катастарских парцела бр. 3532, 3531, 3512, 21658, 21654, 21655/1, 21656, 21640, 21473/1, 21639, 8333, 21539, 8312 и 8313 све к.о. Кикинда, дужине 1.920,14 m у Кикинди 24.10.2016 Преузмите акте
7 ROP-KIK-25387-IUPH-2/2016 од 25.10.2016 Михаљев Споменку и Славици из Кикинде, ул. Светосавска бр. 26Б за коришћење претворене вешернице у стамбену јединицу у стамбено-пословној згради П+4+Пот., категорије Б, класификационог броја 113002, у Кикинди, ул. Светосавска бр. 26/3, на кат. парц. бр. 6521/2 к.о. Кикинда 28.10.2016 Преузмите акте
8 ROP-KIK-27105-IUP-2/2016 од 31.10.2016 “Топола“ ДОО из Банатске Тополе, ул. Кикиндска бр. 25 (матични број 08021856 , ПИБ 100507720) изграђени заливни систем Топола-друга фаза преко катастарских парцела бр. 2726, 2897, 2898, 2923, 2925, 2924, 3659, 3637/2 и 3637/4, све к.о. Банатска Топола 07.11.2016 Преузмите акте
9 ROP-KIK-6187-IUP-7/2016 од 30.11.2016 MECAFOR PRODUCTS“ ДОО, (МБ 20362413, ПИБ 10535087) из Сенте, Новосадски пут бр 7 коришћење производно-пословног објекта, (I фаза), П+0,у Кикинди, Агроиндустријска зона, Блок 43, на кат. парц. бр. 9538/20 к.о. Кикинда 06.12.2016 Преузмите акте

 

2015. година

Редни број Подносилац захтева Инвеститор Бр.парцеле и к.о. Категорија, класификациони број, намена Документи
1 Shu Haike, Кикинда, Жарка Зрењанина 51 Shu Haike, Кикинда, Жарка Зрењанина 51 4579 к.о.Кикинда катагорија Б, класификациони број 123002реконструкција кровне конструкције и претварање таванског у пословни простор По+П+1, у Кикинди, ул.Трг српских добровољаца 51 Преузмите акте
2 Вашчић Зоран, Кикинда, Ђуре Даничића 25 Вашчић Зоран, Кикинда, Ђуре Даничића 25 3873/1 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.111011, стамбена зграда са једним стзаном П+1, у Кикинди, ул.Ђуре Даничића Преузмите акте
3 "Ангропромет" доо из Кикинде, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 "Ангропромет" доо из Кикинде, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 и "Универеxпорт" доо из Новог Сада, Мат.бр.08207259, ПИБ:101692669 6516/3 к.о. Кикинда категорија Б, класификациони бр. 123002, адаптација продајног простора у супермаркету П+1 у Кикинди ул. Светосавска 26 Преузмите акте
4 Мухареми Енвер, Кикинда, Трг српских доброволјаца 19 Мухареми Енвер, Кикинда, Трг српских доброволјаца 19 4594 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр.112211, претварање дела заједничких просторија у стамбени простор у Кикинди, Трг српских добровољаца 19 Преузмите акте
5 Попов Недељко, Кикинда,Ивана Јакшића 121 Попов Недељко, Кикинда,Ивана Јакшића 121 7831/5 к.о.Кикинда категорија А, класификациони бр. 111011, стамбена зграда са једним станом П+1, у Кикинди, ул. Ивана Јакшића 121 Преузмите акте
6 "Ангропромет" доо из Кикинде, Милоша Великог 83, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 "Ангропромет" доо из Кикинде, Милоша Великог 83, Мат.бр.08036136, ПИБ:100579801 9538/5 к.о.Кикинда категорија Б, класификациони бр. 123002, адаптација и реконструкција продајног простора у супермаркету "Универеxпорт" у Кикинди, Милоша Великог 83 Преузмите акте
7 "Taxi Petrol" доо из Панчева Баванишански пут 487, матични број 20104406, ПИБ 10421261 "Taxi Petrol" доо из Панчева Баванишански пут 487, матични број 20104406, ПИБ 10421261 9985 к.о.Кикинда категорија Г, класификациони бр. 125212, реконструкција и доградња постојеће станице за снабдевање моторних возила течним гасом у Кикинди ул. Јована Јовановића Змаја 127 Преузмите акте
8 Чочај Веби, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 57 Чочај Веби, Кикинда, Јована Јовановића Змаја 57 6450 к.о.Кикинда категорија Б, класификација бр.123002, изгђеног стамбено - пословног објекта П+1, у Кикинди у ул. Војводе Мишића бр.29 Преузмите акте
9 Боисин Оливера из Кикинде, Ивана Јакшића бр.83а Боисин Оливера из Кикинде, Ивана Јакшића бр.83а 7907/37 к.о.Кикинда доградња стамбене зграде П+1 и изградња помоћног објекта П+0 у Кикинди у ул.Ивана Јакшића 83 Преузмите акте
10 Туцаковић Драгољув, Кикинда, ул Димитрије Туцовића 2 Туцаковић Драгољув, Кикинда, ул Димитрије Туцовића 2 4423 к.о.Кикинда категорија Б, класификација 123002 доградња спратне пословне зграде П+1 у Кикинди ул. Димитрије Туцовића 2 Преззмите акте
11 Раичковић Јован, Руско Село, Младена Стојановића 50 Раичковић Јован, Руско Село, Младена Стојановића 50 1593 к.о.Кикинда категорија А, класификација 127141, изграђено подно скалдиште, колске ваге и командне кућице, у Руском Селу, ул.Младена Стојановића 33 Преузмите акте
12 Бубало Предраг, Кикинда, Косте Бочарца бр.14 Бубало Предраг, Кикинда, Косте Бочарца бр.14 2718/1 к.о.Кикинда категорја Г, класификација 230201 изграђеног објекта - соларна елкектрана у Кикинди, Косте Бочарца бр.14 Преузмите акте
13 ЕПС "Дистрибуција" Београд, Огранак "Електродистрибуција" Зрењанин, Панчевачка бр.46, матични број 07005466, пиб 10001378 ЕПС "Дистрибуција" Београд, Огранак "Електродистрибуција" Зрењанин, Панчевачка бр.46, матични број 07005466, пиб 10001378 9540/3, 9538/4, 9538/25, 9538/14, 9538/24, 9540/1, 21639/1, 9677, 9558 и 21626 к.о.Кикинда категорија Г, класификација 222410 и 222420,МБТС 2х630kVA 20/04kV са ВН и НН расплетом у Индустријској зони у делу блока 41 и 43 у Кикинди

 

Преузмите акте

14 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 12, матични број 08176396 и пиб бр.100511495 9538/4, 9538/25, 9538/14, 9538/24, 9540/1, 21629/1, 9538/28, 9538/13, 9538/12, 21626, 9677 и 9558 к.о.Кикинда инфраструктурно опремање индустријске зоне - Блок 41 и 43 у Кикинди Преузмите акте