Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Обједињена процедура

Ваш водич кроз обједињену процедуру за добијање дозвола

Употребне дозволе 2021. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве

 1

 ROP-KIK-153-ISAW-1/2021 од 05.01.2020  Предшколскa установa „Драгољуб Удицки“ из Кикинде, ул. Доситејева бр. 43  на инвестиционом одржавању санитарних чворова дечијег вртића „Невен“ у Мокрину, ул. Светог Саве бр. 117, објекат означен бројем 1 у препису листа непокретности број 750, на катастарској парцели 2195 к.о. Мокрин,  Решење о одбацивању 06.01.2021

 06.01.2021

2 ROP-KIK-26300-IUP-10/2021 од 23.01.2021 „Agroitaly“ D.O.O., Мали Иђош, ул. Салаш бр. 16 за коришћење изграђeног система за наводњавање воћњака на катастарским парцелама бр. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 и 3792 К.О. Банатска Топола, на површини око 182ha (систем "кап по кап" за засад лешника), са водозахватом на Великом каналу Решење о одбацивању 28.01.2021 28.01.2021
3 ROP-KIK-4488-IUP-6/2021 од 02.03.2021 ПТП '' ВОЈВОЂАНИН '' ДОО из Мокрина улица Раде Трнића број 113 за коришћење - Хангара за смештај пољ. машина и алата, П+0, категорије Б, класификациони број 127142 Мокрин, потес Просине, на катастарској парцели број 19198 к.о.Мокрин поднет од стране овлашћеног лица Саве Маћош из Кикинде Решење о одбацивању 09.03.2021 09.03.2021
4 ROP-KIK-39280-IUP-5/2021 од 26.03.2021 Драган Боровница из Кикинде улица Душана Васиљева број 31 за коришћење изграђене стамбене зграде спратности П+Пк у Кикинди, адреса Војводе Мишића бр. 45, катастарска парцела бр. 6468 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 01.04.2021 01.04.2021
5 ROP-KIK-39163-IUP-7/2021 од 06.04.2021 Јавно предузеће „Србијагас“ Нови Сад, Народног Фронта бр. 12 и финансијера Млекара Кикинда доо, Кикинда ул. Краља Петра Првог бр. 166 мерно регулациона станица и прикључни гасовод за „Млекару Кикинда“, категорије Г класификациона ознака 222100 у дужини од 18м на катастарској парцели број 2228 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 13.04.2021 13.04.2021
6 ROP-KIK-11276-IUP-2/2021 од 08.04.2021 Млекара Кикинда доо, Кикинда ул. Краља Петра Првог бр. 166 за коришћење изграђене унутрашње гасне инсталације од мерно регулационе станице (МРС) до котларнице на к.п. 2228 к.о.Кикинда Решење о одбацивању 15.04.2021 15.04.2021
7 ROP-KIK-25145-IUP-10/2021 од 11.05.202 Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге станицa за мониторинг РФ спектра, на локацији „Винцаид“ Кикинда, на кат. парц. бр. 961 к. о. Банатска Топола Решење о одбацивању 18.05.2021 18.05.2021
8 ROP-KIK-25471-IUP-5/2021 од 18.05.2021 „Agrotim – Pharm“ d.o.o. Башаид, ул. Александра Грујића бр. 18 за коришћење изграђеног магацина (део I фазе и II фазе), спратности П+0, категорије објекта „Б“, класификационог броја 125221 у ул. Војводе Путника бр. 49 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4362 К.О. Кикинда Решење о одбацивању 25.05.2021 25.05.2021
9 ROP-KIK-36073-IUP-3/2021 од 22.05.2021 СЗТР „ТЕСТОТЕКА“ Кристе Прекпалај ПР Кикинда, ул. Чанадска бр 26 реконструкција-повећање пречника прикључка водоводне инсталације за стамбено-пословни објекат у Кикинди, на катастарској парцели 5897/1 К.О. Кикинда Решење о одбацивању 28.05.2021 28.05.2021
10 ROP-KIK-19199-IUP-5/2021 од 22.05.2021 СЗТР „ТЕСТОТЕКА“ Кристе Прекпалај ПР Кикинда, ул. Чанадска бр 26 доградња стамбено пословног објекта, спратности П+1, доминантне категорије „Б“ у ул. Чанадска бр. 26, на кат. парцели бр. 5897/1 к.о. Кикинда, са постојећим прикључцима на јавну инфраструктуру Решење о одбацивању 28.05.2021 28.05.2021
 11 ROP-KIK-25114-ISAW-1/2021 од 05.08.2021 Јожи Барбул из Кикинде, улица Саве Текелије број 49 на изградњи помоћне зграде спратности П+0 у Кикинди, ул. Браће Татића бр. 29, кат.парц. 6602 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 10.08.2021 10.08.2021
 12  ROP-KIK-9051-IUP-7/2021 од 10.09.2021  Миливој Влајнић, Марка Краљевића бр. 99, Кикинда  на изградњи стамбене зграде спратности П+0 и помоћне зграде спратности П+0 у Кикинди ул Марка Краљевића бб на кат. парцели бр. 3186 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 17.09.2021 17.09.2021
13 ROP-KIK-10517-IUP-3/2021 од 07.10.2021 „NAFTAGAS-Naftni servisi“ доо Нови Сад ул. Пут Шајкашког одреда бр. 9 мерило протока отпадних вода на објекту Тубинг центра у Кикинди (објекат категорије „Г“, класификационог броја 222320), на катастарској парцели 21245/1 КО Кикинда Решење о одбацивању 14.10.2021 14.10.2021
14 ROP-KIK-24024-IUP-5/2021 од 08.10.2021 Биљана Ђурђулов из Кикинде ул. Цара Душана бр. 50а помоћни објекат (остава за бицикле), спратности П+0, у Кикинди, улица Цара Душана бр. 50а, на катастарској парцели 9267/3 к.о.Кикинда Решење о одбацивању 15.10.2021 15.10.2021

 

Закључци по члану 145 - 2021. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта Бр.парцеле, категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве
 1  ROP-KIK-1700-ISAW-1/2021 од 25.01.2021. год.  "Шоле“ д.о.о. из Кикинде, Тополски пут бр. 2  на санацији крова објекта, означен у власничком листу бр. 1., 2. и 4, спратности П+0, категорија објекта „В“, класификациони број 125102, на катастарској парцели број 20706/3 к.о.Кикинда, у Кикинди, ул. Тополски пут

 

Решење о одбијању 01.02.2021

01.02.2021
2 ROP-KIK-31156-ISAW-3/2021 од 10.02.2021 финансијер „Urban organika“ doo Kikinda, који је поднет преко овлашћеног правног лица „Tehnobor“ doo Kikinda и инвеститора Владимир Керкез из Кикиндеa 3 на изградњи комплекса Систем аквапоније са складиштем и логистиком, потес Кинђа, Кикинда, на кат. парц. бр. 18734/3 к.о. Кикинда Решење о одбијању 19.02.2021 19.02.2021
 3 ROP-KIK-403-ISAW-2/2021 од 12.02.2021 Предузећа за телекомуникације Телеком Србија ад Београд, ул. Таковска бр. 2, на изградњи ГПОН прикључка до корисника у ул Трг српских добровољаца бр. 10 у Кикинди, на катастарским парцелама 6262 и 6266 к.о. Кикинда Решење о одбијању 23.02.2021 23.02.2021
4 ROP-KIK-5823-ISAW-1/2021 од 05.03.2021 '“SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита број 111 на изградњи оптичког кабла у Башаиду (категорија „Г“, класификациони број 222431), дужина трасе оптичког кабла око 2.335,00m, , у Башаиду, на кат. парцелама број 6547, 6512, 6363/1 к.о Башаид Решење о одбијању 23.02.2021 23.02.2021
5 ROP-KIK-5985-ISAW-2/2021 од 29.03.2021 Оливер Чанади, из Кикинде, ул. Михајла Бона бр. 19 на реконструкцију са променом намене и претварање дела таванског у користан простор П+Пк, у ул. Светосавска бр. 34, на кат. парцели бр. 6509/1 к.о. Кикинда Решење о одбијању 02.04.2021 02.04.2021
6 ROP-KIK-15667-ISAW-1/2021 од 27.05.2021 Мирјана Чолак из Башаида, ул. Раше Лазаревића бр. 24 на изградњи економског објекта за смештај пољопривредних производа, спратности П+0, у ул. Живка Мишкељина бр. 27, на кат. парцели бр. 11187 к.о. Башаид Решење о одбацивању 01.06.2021 01.06.2021
 7  ROP-KIK-17525-ISAW-1/2021 од 09.06.2021  Душан Ромаков из Кикинде, ул. Саве Текелије бр. 55  изградњa помоћног објекта - Остале пољопривредне зграде за смештај пољопривредних машина, спратности П+0, у ул. Саве Текелије бр. 55, на кат. парцели бр. 9229 к.о. Кикинда  Решење о одбацивању 16.06.2021 16.06.2021
8 ROP-KIK-10415-ISAW-2/2021 од 16.06.2021 '“SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита број 111 изградња оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на релацији Банатско Велико Село - Наково, на кат. парцелама бр. 4648/2, 4648/1, 4596/1, 1892/2 к.о. Банатско Велико Село, и 3271 и 1539 к.о. Наково Решење о одбацивању 22.06.2021 22.06.2021
9 ROP-KIK-17525-ISAWHA-2/2021 од 23.06.2021 Душан Ромаков из Кикинде, ул. Саве Текелије бр. 55 изградњa помоћног објекта спратности П+0, у ул. Саве Текелије бр. 55, на кат. парцели бр. 9229 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 30.06.2021 30.06.2021
10 ROP-KIK-10635-ISAW-2/2021 од 28.06.2021 "АЛТА" д.о.о. Кикинда, улица Ђуре Јакшића бр. 49 Објекат за вршење техничког прегледа возила П+0, ул Ђуре Јакшића бр 49 Решење о одбијању 01.07.2021 01.07.2021
11 ROP-KIK-25116-ISAW-1/2021 05.08.2021 Миодраг Угринић, ул. Петра Кичића бр. 5, на изградњи унутрашње гасне инсталације у Банатском Великом Селу у ул. Симе Шолаје бр. 1, на катастарској парцели бр. 4107/2 к.о. Банатско Велико Село Решење о одбацивању 12.08.2021 12.08.2021
12 ROP-KIK-26777-ISAW-1/2021 од 17.08.2021 Будаи Етел и Михаљ обоје из Кикинде, ул. Краљевића Марка бр. 171 унутрашнје гасне инсталације за стамбени објекат П+1 у Кикинди ул Краљевића Марка 171, к.п. 7296/1 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 23.08.2021 23.08.2021
13 ROP-KIK-27718-ISAW-1/2021 од 24.08.2021 Јовица Голушин из Руског Села ул. Браће Опсенице бр. 119 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Руском Селу ул. Браће Опсенице бр. 119, на катастарској парцели бр. 857/1к.о.Руско Село Решење о одбацивању 30.08.2021 30.08.2021
14 ROP-KIK-27719-ISAW-1/2021 од 24.08.2021 Зоран Селаковић из Башаида ул. Николе Тесле 86 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Башаиду у ул. Николе Тесле бр. 86, на катастарској парцели бр. 814 к.о. Башаид, Решење о одбацивању 31.08.2021. 31.08.2021
15 ROP-KIK-28307-ISAW-1/2021 од 29.08.2021
 
Ержебет Бохар из Кикинде, ул. Барска бр. 14
 
на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Барска бр. 14, на катастарској парцели бр. 2837 к.о. Кикинда
 
Решење о одбацивању 03.09.2021. 03.09.2021
16 ROP-KIK-29527-ISAW-1/2021 од 06.09.2021
 
Драган Дорословац из Кикинде, ул. Ђуре Даничића бр. 3
 
изградња унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Николе Француског бр. 53а, на катастарској парцели бр. 6386/2 к.о. Кикинда
 
Решење о одбацивању 09.09.2021. 09.09.2021
17 ROP-KIK-29555-ISAW-1/2021 од 06.09.2021 Карачоњи Илонке и Јожефа обоје из Кикинде, ул. Дистричка бр. 38 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичног стамбеног објекта у Кикинди у ул. Дистричка бр. 38, на катастарској парцели бр. 1011 к.о. Кикинда, Решење о одбацивању 13.09.2021 13.09.2021
18 ROP-KIK-29729-ISAW-1/2021 од 07.09.2021 Маројкин Вероника из Кикинде ул. Слободанке Ациган бр. 4, Агоштон Живко из Кикинде ул Слободанке Ациган бр. 4 и Нађ Ђенђи из Кикинде ул Слободанке Ациган бр. 6 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног
објекта у Кикинди у ул. Слободанке Ациган бр. 6, на катастарској парцели бр. 828/1 к.о. Кикинда
Решење о одбацивању 14.09.2021 14.09.2021
19 ROP-KIK-29752-ISAW-1/2021 од 07.09.2021 Миломир Мачкић из Кикинде, ул. Краља Петра Првог бр. 89 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичног стамбеног објекта у Кикинди у ул. Краља Петра Првог бр. 89, на катастарској парцели бр. 2482/1 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 14.09.2021 14.09.2021
20 ROP-KIK-30122-ISAW-1/2021 од 09.09.2021 Илије Коканов, из Мокрина, ул. Васе Страјића бр. 65 за изградњу шупе за смештај
пољопривредних машина спратности П+0 и зграде за смештај пољопривредних алата и опреме спратности П+0, у Мокрину ул. Васе Стајићабр. 61, на кат. парцелама бр. 2283 и 2284 к.о. Мокрин
Решење о одбацивању 16.09.2021 16.09.2021
21 ROP-KIK-30257-ISAW-1/2021 од 10.09.2021 Драган Милошев из Кикинде, ул. Браће Богарошки бр. 177 на изградњи унутрашње гасне
инсталације породичног стамбеног објекта у Кикинди у ул. Браће Богарошки бр. 177, на катастарској парцели бр. 2089 к.о. Кикинда
Решење о одбацивању 16.09.2021 16.09.2021
22 ROP-KIK-30586-ISAW-1/2021 од 13.09.2021 Бојана и Саша Константинов обоје из Кикинде за изградњу унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Пере Сегединца бр. 16, на катастарској парцели бр. 5396 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 20.09.2021 20.09.2021
23 ROP-KIK-30702-ISAW-1/2021 од 14.9.2021. Мокрин“ доо из Мокрина, ул. Жарка Зрењанина бр. 90 за изградњу стубне трафостанице СТС 20/0.4 kV и кабловског вода 20 kV (мерена струја), у Мокрину на кат. парцели бр. 16609 к.о. Мокрин Решење о одбацивању 20.09.2021 20.09.2021
24 ROP-KIK-30790-ISAW-1/2021 од 15.09.2021 Петар Гавранчић из Кикинде ул Јована Јовановића Змаја бр. 56 на изградњи унутрашње
гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Јована Јовановића Змаја бр. 56, на катастарској парцели бр. 8640/1 к.о. Кикинда
Решење о одбацивању 21.09.2021 21.09.2021
25 ROP-KIK-29527-ISAW-1/2021 од 14.9.2021. Тибор Молнар из Кикинде, ул. Кумановска бр. 19 и Ференц Молнар из Кикинде, ул. Марка Краљевића на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта П+0 у Кикинди ул. Кумановска бр. 19, на катастарској
парцели бр. 3630 к.о. Кикинда
Решење о одбацивању 21.09.2021. 21.09.2021
26 ROP-KIK-31002-ISAW-1/2021 од 16.09.2021 Град Кикинда из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на инвестиционом одржавању дела приземља Народног музеја, означен бројем 1, у Кикинди у ул. Трг српских добровољаца број 21, на катстарској парцели број 4549 к.о.Кикинда Решење о одбацивању 22.09.2021 22.09.2021
27 ROP-KIK-31137-ISAW-1/2021 од 16.09.2021 Синиша Терзин из Кикинде, ул. Стрелиште бр. 43 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичног стамбеног објекта у Кикинди у ул. Ивана Јакшића бр. 30а, на катастарској парцели бр. 8109/17 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 23.09.2021 23.09.2021
28 ROP-KIK-31430-ISAW-1/2021 од 19.09.2021 Адријана Сел из Панчева, ул. Иве Курјачког бр. 89 за изградњу унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Николе Француског бр. 122, на катастарској парцели бр. 21741 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 24.09.2021 24.09.2021
29 ROP-KIK-25449-CPI-2/2021 од 20.09.2021 Роберт Варга из Кикинда, ул. Војводе Мишића бр. 24 на реконструкцију стамбене зграде број 1, спратности П+0, са доградњом зграде, за два стана, спратности П+Пк, категорије „А“, класификационог броја 112111, укупно бруто развијене грађевинске површине 379,00m2, у ул. Војводе Мишића бр. 25 у Кикинди, на кат. парцели бр. 6333 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 27.09.2021 27.09.2021
30 ROP-KIK-31503-ISAW-1/2021 од 20.09.2021 Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, ул. Панчевачка бр. 46 извођење радова у поступку обједињене процедуре, на адаптацији двоструког 20kV кабловског вода, средњенапонског блока и ормара мерног места у УЗТС „Хладњача“ у Кикинди ул. Николе Тесле бр. 2, на катастарској парцели бр. 1785 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 27.09.2021 27.09.2021
31 ROP-KIK-31895-ISAW-1/2021 од 21.09.2021 Душана Ромаков из Кикинде ул. Саве Текелије бр. 55 на изградњи помоћног објекта П+0, ул. Саве Текелије бр. 55, к.п. 9229 К.О. Кикинда, категорије А, класификациони број 127141 – економски објекат остале пољопривредне зграде у Кикинди у ул. Саве Текелије бр. 55, на катастарској парцели бр. 9229 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 28.09.2021 28.09.2021
32 ROP-KIK-33278-ISAW-1/2021 од 29.09.2021 Живкo Дражића из Кикинде, ул. Милана Сивчева бр. 46 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичног стамбеног објекта у Кикинди у ул. Милана Сивчева бр. 46, на катастарској парцели бр. 930 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 06.10.2021 06.10.2021
33 ROP-KIK-33619-ISAW-1/2021 од 01.10.2021 Бранка Кљајић из Кикинде, ул. Стевана Синђелића бр. 210 на изградњи унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта у Кикинди у ул. Стевана Синђелића бр. 210, на катастарској парцели бр. 20494 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 08.10.2021 08.10.2021
34 ROP-KIK-35278-ISAW-1/2021 од 12.10.2021 Зоран Ковачић из Мокрина, ул. Иве Лоле Рибара бр. 55 на изградњи унутрашње гасне инсталације породичног стамбеног објекта у Мокрину ул. Иве Лоле Рибара
бр. 49, на катастарској парцели бр. 2634 к.о. Мокрин
Решење о одбацивању 19.10.2021 19.10.2021

 

Грађевинске дозволе 2021. година

Редни број Заведен под бројем у ЦИС у АПР Подносилац захтева, инвенститор и финансијер Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве
 1  ROP-KIK-20496-CPI-3/2021, од дана 04.02.2021 „BIOESEN“ ДОО Кула, улица Индустријска зона бб  спалионица-постројење за коспаљивање споредних производа животињског порекла,капацитета до 300кг/час, катег.обј. „Г“, клас.број 230203, у Мокрину ул. Пут за Кикинду бр. 2а, на кат.парц. број 20081/5 к.о. Мокрин  11.02.2021  11.02.2021
2 ROP-KIK-25135-CPA-5/2021 од 26.02.202 „BIOESEN“ ДОО Кула, улица Индустријска зона бб за изградњу биогасне електране инсталисане снаге до 1MW, у Мокрину, Кикиндски пут бб, доминатна категорије Г, класификациони број 230201 – објекти и опрема за производњу електричне енергије, укупна бруто изграђена површина 15.702,46m2, саобраћајне површине 7.191,53 m2, на кат. парц. бр. 20081/1 к.о. Мокрин 05.02.2021 05.02.2021
3 ROP-KIK-18885-CPI-3/2021 од 08.03.2021 „Valor“ са седиштем у Зрењанину ул. Меленачки друм 37 на изградњи - доградња складишног простора објекта означеног у препису листа непокретности бр. 7, спратности П+0, у ул. Милоша Великог бр. 38, на кат. парцели бр. 9039 к.о. Кикинда 11.03.2021 11.03.2021
4 ROP-KIK-2930-CPI-2/2021 од 20.04.2021 Горан Лејић и Косана Лејић из Кикинде ул Браће Средојев 12 Изградња породичне стамбене зграде П+0 у Кикинди ул Браће Средојев 12 кат.парц. 9273 к.о. Кикинда и изградња гараже П+0 у Кикинди ул Браће Средојев 12 кат.парц. 9274 к.о. Кикинда 27.04.2021 27.04.2021
5 ROP-KIK-1658-CPI-2/2021 од 21.04.2021 Драган Иветић из Кикинде, ул Косовска 46 Стамбени објекат П+0 у Кикинди ул Николе Алексића 10 кат.парц. 9695/1 к.о. Кикинда 01.06.2021 01.06.2021
6 ROP-KIK-29094-CPI-1/2021 од 02.09.2021 Драгомир Рељин, из Накова, ул. Славка Родића бр. 35 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Кумановска бр. 154 на кат.парц.бр. 7310 к.о.Кикинда 07.09.2021 07.09.2021
7
ROP-KIK-29108-CPI-1/2021 од 02.09.2021
 
Срђан Кнежевић из Кикинда, Максима Горког бр. 12 на изградњи унутрашње гасне инсталације у Кикинди у ул. Максима Горког бр. 12, на катастарској парцели бр. 7628/48 к.о.Кикинда
 
07.09.2021 07.09.2021
8 ROP-KIK-25449-CPI-2/2021 од 20.09.2021
 
Роберт Варга из Кикинде, ул. Војводе Мишића бр. 24
 
на реконструкцију стамбене зграде број 1, спратности П+0, са доградњом зграде, за два стана, спратности П+Пк, категорије „А“, класификационог броја 112111, укупно бруто развијене грађевинске површине 379,00m2, у ул. Војводе Мишића бр. 25 у Кикинди, на кат. парцели бр. 6333 к.о. Кикинда
 
27.09.2021 27.09.2021
9 ROP-KIK-25449-CPIH-3/2021 од 14.10.2021
 
Роберт Варга из Кикинде, ул. Војводе Мишића бр. 24
 
на реконструкцију стамбене зграде број 1, спратности П+0, са доградњом зграде, за два стана, спратности П+Пк, категорије „А“, класификационог броја 112111, укупно бруто развијене грађевинске површине 379,00m2, у ул. Војводе Мишића бр. 25 у Кикинди, на кат. парцели бр. 6333 к.о. Кикинда
 
21.10.2021 21.10.2021

 

Локацијски услови 2021. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева, инвеститор и финансијер Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве
 1  ROP-KIK-37963-LOC-1/2020 од 23.12.2020  Барбул Јожи, Саве Текелије бр. 49, Кикинда  изградња помоћне зграде П+0, у ул. Браће Татића бр. 29 у Кикинди, на кат. парцели 6602 к.о. Кикинда

 Закључак о одбацивању 11.01.2021

11.01.2021
2 ROP-KIK-889-LOC-1/2021 од 15.01.2021 Трговинског производног предузећа „ШОЛЕ“ д.о.о. Кикинда Тополски пут бр. 2, Кикинда, за реконструкцију крова индустријске зграде П+0, обј.1, индустријске зграде П+0, обј.2 и индустријске зграде П+0, обј.4, у улици Тополски пут у Кикинди, на кат. парцели бр. 20706/3 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 21.01.2021 21.01.2021
3 ROP-KIK-1017-LOC-1/2021 од 18.01.2021 „YU-DNI“ д.о.о. Банатска Топола, Петефи Шандора бр. 25,
Банатска Топола
изградњa објекта за примарну пољопривредну
производњу – дорада зачинског биља и објекта за примарну пољопривредну производњу –
складишни простор, у Банатској Тополи, на кат. парцели бр. 478 к.о. Банатска Топола
Закључак о одбацивању 05.02.2021 05.02.2021
4 ROP-KIK-3447-LOC-1/2021 од 10.02.2021 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 изградња новог спортског терена - атлетске стазе у
Кикинди, на кат. парцелама бр. 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,
1033, 1061/1, 1067, 1069 и 21581 к.о. Кикинда
Закључак о одбацивању 12.02.2021 12.02.2021
5 ROP-KIK-5092-LOC-1/2021 од 26.02.2021 ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЈАФА ФАБРИКА БИСКВИТА ЦРВЕНКА за промену намене магацина у производњу са доградњом евакуационих степеница, у Кикинди, улица Николе Тесле, на кат. пац. Бр. 1773 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 04.03.2021 04.03.2021
6 ROP-KIK-5011-LOC-1/2021 од 26.02.2021 „SAT – TRAKT“ д.o.o., ул. Маршала Тита бр. 111, Бачка Топола

изградњу надземних самоносивих КДС водова за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Кикинда у насељу Башаид - на катастарским парцелама 1423, 1425, ...1498, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506 - све к.о. Башаид,

Закључак о одбацивању 26.03.2021 26.03.2021
7 ROP-KIK-6190-LOC-1/2021 од 09.03.2021 „САТ-ТРАКТ“ д.о.о. Бачка Топола, Маршала Тита бр. 111, Бачка Топола за потребе дистрибутивних делова електронске омуникационе мреже у насељу Банатско Велико Село,
на кат. парцелама бр. 1841, 1837, ..., 804, 803 к.о. Банатско Велико Село
Закључак о одбацивању 05.04.2021 05.04.2021
8 ROP-KIK-6193-LOC-1/2021 од 09.03.2021 „САТ-ТРАКТ“ д.о.о. Бачка Топола, Маршала Тита бр. 111, Бачка Топола изградња надземних самоносивих КДС водова за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Кикинда у насељу Наково, на кат. парцелама бр. 1513, 1514/1,...1515, 1526 к.о. Наково Закључак о одбацивању 05.04.2021 05.04.2021
9 ROP-KIK-6187-LOC-1/2021 од 09.03.2021 „САТ-ТРАКТ“ д.о.о. Бачка Топола, Маршала Тита бр. 111, Бачка Топола за изградњу самоносивих оптички кабл за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже у насељу Нови Козарци - на катастарским парцелама 2156, 2157/2,...423/1, 1423/5 – све к.о. Нови Козарци Закључак о одбацивању 06.04.2021 06.04.2021
10 ROP-KIK-6189-LOC-1/2021 од 09.03.2021 „САТ-ТРАКТ“ д.о.о. Бачка Топола, Маршала Тита бр. 111, Бачка Топола за изградњу самоносивих оптички кабл за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже у насељу Руско Село - на катастарским парцелама 3100, 3101,.. 4824, 3375 – све к.о. Руско Село Закључак о одбацивању 05.04.2021 06.04.2021
11 ROP-KIK-10385-LOCA-6/2021 од 19.03.2021 Телеком Србија д.о.о., Таковска бр. 2, Београд и изградња дистрибутивног дела оптичке приступне мреже електронских комуникација, Општина Кикинда - Кластер 2, на кат. парцелама бр.: 20769/1, 21629/1, .... 10605, 8109/45, 10540/1 и 10602/2 к.о. Кикинда, Решење о обустављању поступка 09.04.2021 09.04.2021
12 ROP-KIK-14023-LOC-1/2021 од 14.05.2021 „ШОЛЕ“ д.о.о. Кикинда, Тополски пут бр. 2, Кикинда, за изградњу електране ‐ објекта за
производњу електричне енергије, у улици Тополски пут у Кикинди, на кат. парцели бр.
20706/3 к.о. Кикинда
Закључак о одбацивању 19.05.2021 19.05.2021
13 ROP-KIK-20983-LOC-1/2021 од 06.05.2021 „Златна греда - Костић“ д.о.о. Кикинда, Жарка Зрењанина бр. 42, Кикинда за изградњу стамбено пословне зграде П+2+Пк, у ул. Жарка Зрењанина бр. 42 у Кикинди, на кат. парцелама бр. 3829 и 3831/1 к.о. Кикинда, Закључак о одбацивању 23.07.2021 23.07.2021
14 ROP-KIK-36585-LOC-1/2021 од 19.10.2021 Аралица Милана, Србобранска бр. 136, Кикинда изградњу стамбеног објекта П+0 и помоћног објекта П+0, у ул. Омладинска бб, на кат. парцели бр. 7819/1 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 25.10.2021 25.10.2021

 

Употребне дозволе 2020. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве
 1  ROP-KIK-40117-IUP-1/2019 од 31.12.2019  Младен Крстајић из Београда – Савски Венац ул. Јоце Јовановића бр. 17  за коришћење изграђеног угоститељског објекта спратности По+П+Пк (категорија В, класификациони број 121112)  Решење о одбацивању

 10.01.2020

10.01.2020

2 ROP-KIK-26820-IUP-7/2020 од 08.05.2020 Надa Клеин из Кикинде, Немањина бр. 10 на реконструкцији и претварање дела стамбеног објекта у пословни простор угоститељске намене у стамбеној згради П+Под, у Кикинди ул. Угљеша Терзина бр. 8, на кат. парц. бр. 6235 к.о. Кикинда Решење о одбацивању

15.05.2020

15.05.2020

3 ROP-KIK-9832-IUPH-7/2020 од 25.08.2020 Милана Француски из Кикинде, адреса Милоша Остојина бр. 17 стамбене објекат са једним станом спратности П+0 у Кикинди ул. Милоша Остојина бр. 38, на кат. парц. бр. 21716 к.о. Кикинда, Решење о одбацивању

31.08.2020

31.08.2020

4 ROP-KIK-30666-IUP-6/2020 од 07.09.2020 Дејана Бунгхарт из Кикинде, ул. Ивана Јакшића бр. 87 за издавање употребне дозволе за коришћење стамбене зграде са једним станом и помоћног објекта, у Кикинди ул. Његошева бб, на кат.парц.бр. 20246/1к.о. Кикинда Решење о одбацивању

14.09.2020

14.09.2020

5 ROP-KIK-18398-IUP-6/2020 од 13.11.2020 „Севертранс Сента“ д.о.о. из Сенте Златне греде бр. 6 за коришћење изграђeног прикључка на водоводну мрежу и хидрантски развод у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 5, на кат. парц. бр. 8964, 8965, 8967, 8968 и 8982 к.о. Кикинда, категорије „Г“, класификационог броја 222210 Решење о одбацивању 20.11.2020 20.11.2020
6 ROP-KIK-33669-IUP-7/2020 од 18.12.2020 Топола доо Банатска Топола, ул. Кикиндска 25 Кикинда доградња заливног система „Банатска Топола“, на кат. парц. бр. 2926, 3738.., 3768, 2903 све к.о. Бан. Топола Решење о одбацивању 24.12.2020 24.12.2020

 

Закључци по члану 145 - 2020. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта Бр.парцеле, категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве
1  ROP-KIK-353-ISAW-1/2020 10.01.2020  „Grindex“ ДОО из Кикиинде, адреса Милоша Великог бр. 80, мат.бр: 08791163  на реконструкцији зидане трафостанице типа „кула“ ЗТС „Agroservis-Grindex“ снаге 630(630)kVA, 20/0,4kV у Кикинди, ул. Милоша Великог бр. 80, на катастарској парцели 9529 К.О. Кикинда  14.01.2020 14.01.2020
2 ROP-KIK-119-ISAW-2/2020 од 03.02.2020 Град Крагујевац ул. Николе Пашића бр. 6 на изградњи Водоводне линије, од локације „Бизнис иновациони центар“ до капије „Стари музеј“, к.п. 7405/61, 7405/62, 7405/64 и 7405/65, К.О. КГ1, Крагујевац, због месне ненадлежаности. 03.02.2020 03.02.2020
3 ROP-KIK-3835-ISAW-1/2020 од 17.02.2020 Johanna Retzler, Немачка, из Града Osterhofen ул. Hofbauerstrasse бр. 3 на изградњи помоћног објекта, спратности П+1, у Банатском Великом Селу, улица Здравка Челара бр. 48, на катастарској парцели 4828, КО Банатско Велико Село 24.02.2020 24.02.2020
4 ROP-KIK-4488-ISAW-1/2020 од 22.02.2020 ПТП '' ВОЈВОЂАНИН '' ДОО из Мокрина улица Раде Трнића број 113 на изградњи Хангара за смештај пољ. машина и алата, П+0, категорије Б, класификациони број 127142 Мокрин, потес Просине, на катастарској парцели број 19198 к.о.Мокрин 27.02.2020 27.02.2020
5 ROP-KIK-5075-ISAW-1/2020 од 27.02.2020 KIKINDSKI MLIN AKCIONARSKO DRUŠTVO KIKINDA за адаптацију-уградњу новог система аутоматске дојаве пожара за објекта Кикиндског млина у Кикинди, ул. Светозара Милетића бр. 198 05.03.2020 05.03.2020
6 ROP-KIK-5932-ISAW-1/2020 од 05.03.2020 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA CRVENKA на инвестиционом одржавању компресорске станице и инсталације компримованог ваздуха у Кикинди у ул. Николе Тесле бр. 5, на кат.парц.бр. 1773 к.о.Кикинда 11.03.2020 11.03.2020
7 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE GRINDEX KIKINDA „Grindex“ ДОО из Кикиинде, адреса Милоша Великог бр. 80 на реконструкцији зидане трафостанице типа „кула“ ЗТС „Agroservis-Grindex“ снаге 630(630)kVA, 20/0,4kV у Кикинди, ул. Милоша Великог бр. 80, на катастарској парцели 9529 К.О. Кикинда, у листу непокретности означене бројем 6 (категорије „Г“ класификационог броја 222420) 11.03.2020 11.03.2020
8 ROP-KIK-15987-ISAW-1/2020 од 01.06.2020 Иван Тутурилов из Кикинде улица Фејеш Кларе број 36 за изградњу стаје за краве (категорија „Б“, класификациони број 127112) у Кикинди, потес Кинђа-Водице, на катастарској парцели број 10449 к.о. Кикинда 08.07.2020 08.07.2020
9 ROP-KIK-4750-IUP-6/2020 од 27.07.2020 „YU-DNI“ d.o.o., ул. Петефи Шандора бр. 25, из Банатска Тополе за коришћење изграђеног објекта за смештај пољопривредне механизације, у ул. Петефи Шандора бр. 38, у Банатској Тополи, на кат. парц. бр. 107 и 108 к.о. Банатска Топола 03.08.2020 03.08.2020
10 ROP-KIK-9832-IUP-6/2020 од 28.07.2020 Милана Француски из Кикинде, адреса Милоша Остојина бр. 17 стамбени објекат са једним станом спратности П+0 у Кикинди ул. Милоша Остојина бр. 38, на кат. парц. бр. 21716 к.о. Кикинда, 04.08.2020 04.08.2020
11 ROP-KIK-13008-ISAW-6/2020 од дана 11.08.2020. године ЈП „Србијагас“ Нови Сад ул. Народног фронта бр. 12 на изградњи прикључног гасовода и изградња МРС и унутрашња гасна инсталација категорије категорије „Г“, класификциног броја 222100 у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 169, на кат.парц.бр. 10036 к.о.Кикинда 18.08.2020 18.08.2020
12 ROP-KIK-31017-ISAW-3/2020 од 28.08.2020 „ТОПОЛА“д.о.о. Банатска Топола, ул. Кикиндска бр. 25 на изградњи два економска објекта надстрешнице за говеда број 28 и 29 у Банатској Тополи, потес Велики рит на катастарској парцели број 2895, ко Банатска Топола

04.09.2020

04.09.2020
13 ROP-KIK-26976-ISAW-1/2020 од 25.09.2020 Душан Марјановић из Кикинде ул. Димитрија Туцовића бр. 32 за изградњу помоћног објекта спратности П+0 у Кикинди, улица Димитрија Туцовића бр. 32, на катастарској парцели 4140 к.о. Кикинда 02.10.2020 02.10.2020
14 усаглашен ROP-KIK-31017-ISAWHA-4/2020 од 28.09.2020 TOPOLA d.o.o. za poljoprivredu, preradu i promet, Banatska Topola на изградњи два економска објекта надстрешнице за говеда број 28 и 29 у Банатској Тополи, потес Велики рит на катастарској парцели број 2895, ко Банатска Топола 05.10.2020 05.10.2020
15 ROP-KIK-27980-ISAW-1/2020 од 02.10.2020 Небојша Љутица из Крагујевца ул. Парлошка бр. 10Небојша Љутица из Крагујевца ул. Парлошка бр. 10 на изградњи унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат у Крагујевцу, улица Парлошка бр. 10, на кат. парц. бр. 911 К.О. Крагујевац 2 05.10.2020 05.10.2020
16 ROP-KIK-35294-ISAW-1/2020 од 26.11.2020 Сава Мандић, Бедфордвју, улица Елизабет
бр. 11, Јоханесбург, Јужна Африка
реконструкција и промена намене стамбено пословног објекта По+Пр у Кикинди ул. Б.Татића бр. 3 Кикинда, на кат. парц.бр. 6254к.о.Кикинда 01.12.2020 01.12.2020
17 ROP-KIK-24411-ISAW-2/2020 од 27.11.2020 Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" Д.О.О. Нови Сад ул. Панчевачка бр. 46 из Зрењанина изградња прикључка на ДСЕЕ за биогасну електрану, на к.п. 9320/1, 11092/2, 11048 и 11093 к.о. Башаид 04.12.2020 04.12.2020

 

Грађевинске дозволе 2020. година

Редни број Заведен под бројем у ЦИС у АПР Подносилац захтева, инвенститор и финансијер Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве
 1  ROP-KIK-9567-CPI-3/2020 од 24.01.2020. год.  Златко Ферезовића из Швајцарске, адресна информација Via Salita Alla Shigsa  за реконструкцију и доградњу стамбене зграде, П+0, и два помоћна објкета, спратности П+0, у ул. Стевана Синђелића бр.18, на кат. парцели број 9101 к.о. Кикинда  Решење о одбацивању 30.01.2020 30.01.2020
2 ROP-KIK-8079-CPI-4/2020 од 28.01.2020 „Taxi petrol“ d.o.o. из Панчева, адреса Баваништански друм 487 за изградњу самоуслужне аутоперионице у улици Јована Јовановић Змаја бр.131 у Кикинди, на катастарској парцели број 9985 К.О. Кикинда Решење о одбацивању 04.02.2020 04.02.2020
3 ROP-KIK-33669-CPI-4/2020 од 11.02.2020 „Топола“ д.о.о. из Банатске Тополе, адреса Кикиндска бр. 25 за доградњу заливног система „Банатска Топола“, на кат. парц. бр. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925, 2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761, 2907, 3768, 2903 све к.о. Банатска Топола Решење о одбацивању 19.02.2020 19.02.2020
4 ROP-KIK-4071-CPI-3/2020 од 24.03.2020 Милица Радновић, Кикинда, Доња Водоплавна бр. 11 на изградњи стамбеног објекта у основи и доградњи стамбеног објекта П+0 са претварањем таванског простора у стамбени простор П+Пк, у ул. Доња Водоплавна бр. 11 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4153 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 30.03.2020 30.03.2020
5 ROP-KIK-9468-CPI-1/2020 од 25.04.2020 Милена Радаковић из Српске Црње, адреса Патријарха Арсенија Чарнојевића бр. 19 за изградњу стамбене зграде спратности П+0 у Кикинди ул. Албертова бр.7, на кат. парцелама број 3685 и 3686 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 04.05.2020 04.05.2020
6 ROP-KIK-40032-CPI-3/2020 од 03.05.2020 Град Кикинда, са седиштем у Кикинди на адреси Трг српских добровољаца бр. 12 на изградњи мини постројењa за пречишћавање отпадних вода са канализационом мрежом, на кат. парцелама бр. 981/1, 982, 1135, 1136, 1137 и 1829 к.о. Банатско Велико Селo Решење о одбацивању 08.05.2020 08.05.2020
7 ROP-KIK-39285-CPI-4/2020 од 06.07.2020 Град Кикинда са седиштем у Кикинди на адреси Трг српских добровољаца бр. 12 изградњу канализационе мреже и постројење за пречишћавање отпадних вода у Мокрину, на кат. парц. бр. 459, 2229, 2850,... 22769/2, 22769/1, 21528 к.о. Мокрин Решење о одбацивању 13.07.2020 13.07.2020
8 ROP-KIK-23455-CPA-6/2020 од 04.08.2020 Kipetrol d.o.o. Bašaid са седиштем у Башаиду, адреса Торђански пут бр. 1 за изградњу ЦХП, управљачки објекат, пумпна станица, МБТС, лагуна, платои и саобраћајне површине, на кат.парц.бр. 9320/1 к.о.Башаид у Башаиду ул. Потес Парлог Решење о одбацивању 11.08.2020 11.08.2020
9 ROP-KIK-39285-CPIH-5/2020 од 13.08.2020 Град Кикинда са седиштем у Кикинди на адреси Трг српских добровољаца бр. 12 изградњу канализационе мреже и постројење за пречишћавање отпадних вода у Мокрину, на кат. парц. бр. 459, 2229, 2850,... 22769/2, 22769/1, 21528 к.о. Мокрин Решење о одбацивању 20.08.2020 20.08.2020
10 ROP-KIK-18885-CPI-2/2020 од 31.08.2020 Valor са седиштем у Зрењанину ул. Меленачки друм 37 на изградњи - доградња складишног простора објекта означеног у препису листа непокретности бр. 7, спратности П+0, у ул. Милоша Великог бр. 37, на кат. парцели бр. 9039 к.о. Кикинда Решење о одбијању 07.09.2020 07.09.2020
11 ROP-KIK-27923-CPI-4/2020 од 13.10.2020.г. Град Кикинда на изградњи свлачионица и трибина за ФК '' Полет '' Наково, спратности П+1, категорије В, класификациони број 126500, у Накову, у улици Здравка Челара бб, на катастарској парцели број 1499, к.о. Наково Решење о одбацивању 13.10.2020 13.10.2020
12 ROP-KIK-20727-CPI-2/2020 од 09.10.2020 Јована Грубић из Новог Сада, ул. Бранимира Ћосића бр. 19 на изградњи пословно стамбене зграде спратности П+1 у Кикинди, улица Угљеше Терзина бр. 2, на катастарској парцели број 6231, к.о. Кикинда Решење о одбацивању 15.10.2020 15.10.2020
13 ROP-KIK-25387-CPI-2/2020 од 22.10.2020 Чедомир Петровић из Кикинде, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 124а за изградњу стамбеног објекта, спратности П+1+Пот, у Кикинди, у ул. Николе Алексића бб, на кат. парц. бр. 9720/8 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 26.10.2020 26.10.2020
14 ROP-KIK-25387-CPIH-3/2020 од 29.10.2020 Чедомир Петровић из Кикинде, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 124а за изградњу стамбеног објекта, спратности П+1+Пот, у Кикинди, у ул. Николе Алексића бб, на кат. парц. бр. 9720/8 к.о. Кикинда Решење о одбацивању 05.11.2020
 
05.11.2020
15 ROP-KIK-15308-CPI-2/2020 од 13.11.2020 Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu „Bell chemicals”, Banatsko Veliko Selo на доградњи зграде број 1, - Погон за паковање готових производа, спратности П+0, категорија објекта Б, класификациони број 125101, у улици Војвођанска, број 27, у Банатском Великом Селу, на кат.парцели број 2654/5 к.о Банатско Велико Село Решење о одбацивању  20.11.2020 20.11.2020
16 ROP-KIK-28904-CPI-2/2020 од 27.11.2020 “SAT TRAKT“ д.о.о Бачка Топола, улица Маршала Тита број 111 изградњa оптичког кабла у Башаиду (категорија „Г“, класификациони број 222431), дужина трасе оптичког кабла око 2.335,00m, , у Башаиду, на кат. парцелама број 6547, 6512, 6363/1 к.о Башаид Решење о одбацивању 27.11.2020 27.11.2020

 

Локацијски услови 2020. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева, инвеститор и финансијер Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве
 1  ROP-KIK-145-LOC-1/2020 од 07.01.2020  Бранкe Маленчић, Бранка Радичевића 38А, Мокрин  за изградњу пословно-стамбеног објекта (П+1), у улици Васе Стајића бр. 6, на кат. парцели бр. 1883 к.о. Мокрин

 13.01.2020

 13.01.2020
2 ROP-KIK-425-LOC-1/2020 од 13.01.2020 Фабрике бисквита „JAFFA“ д.о.о. Црвенка, Марсала Тита бр. 245, Црвенка за изградњу затвореног складишта за одлагање машина, спратности П+0, на кат. парцели број 426 к.о. Кикинда 17.01.2020 17.01.2020
3 ROP-KIK-39285-LOC-1/2019 од 24.12.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12 за изградњу канализационе мреже и постројење за пречишћавање отпадних вода у Мокрину, на кат. парц. бр. 459, 2229, 2850.. 21528 к.о. Мокрин 20.01.2020 20.01.2020
4 ROP-KIK-422-LOC-1/2020 од 13.01.2020 Рада Немешев, Пере Сегединца бр. 57, Кикинда за изградњу стамбеног објекта П+0 у Кикинди, у ул. Пере Сегединца бр. 57, на кат. парцели бр. 5147 к.о. Кикинда 20.01.2020 20.01.2020
5 ROP-KIK-40032-LOC-1/2019 од 30.12.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, за изградњу мини постројењa за пречишћавање отпадних вода са канализационом мрежом, на кат. парцелама бр. 981/1, 982, 1135, 1136, 1137, 1829, к.о. Банатско Велико Селo 29.01.2020 29.01.2020
6 ROP-KIK-2655-LOC-1/2020 од 05.02.2020 Јон Биљанe, Милошевачки друм бр. 31, из Кикинде за доградњу стамбеног објекта, спратности П+0, у Кикинди, ул. Милошевачки друм бр. 31, на кат. парц. бр. 10867 к.о. Кикинда 12.02.2020 12.02.2020
7 ROP-KIK-4071-LOC-1/2020 од 19.02.2020 Милица Радновић, Доња Водоплавна бр. 11, Кикинда доградња (надзиђивање) стамбеног објекта П+0 са претварањем таванског простора у стамбени простор П+Пот, у ул. Доња Водоплавна бр. 11 у Кикинди, на кат. парцели бр. 4153 к.о. Кикинда 26.02.2020 26.02.2020
8 ROP-KIK-8924-LOC-1/2020 од 14.04.2020 „BASAID WIND“ д.о.о. Београд, Светогорска бр.4, Београд за изградњу приступно сервисних путева са прелазима преко
мелиорационих канала и осталих саобраћајних површина за потребе комплекса ветропарка „Башаид”, на кат. парцелама бр. 11048,..11087 и 8840/1 к.о. Башаид
11.05.2020 11.05.2020
9 ROP-KIK-13008-LOC-1/2020 од 04.06.2020 Савица Вујанић ПР
Трговинска радња „HOME LOOK“ Кикинда, Вука Караџића 1Б, Кикинда
изградња пословно-стамбеног објекта П+0 у Кикинди, у
ул. Јована Јовановића Змаја бр. 169, на кат. парцели бр. 10036 к.о. Кикинда
10.06.2020 10.06.2020
10 ROP-KIK-12371-LOC-1/2020 од 18.06.2020 НАФТНА
ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД, Народног фронта бр. 12, Нови Сад
изградња прикључног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице
СТС „СТС-7“ КП снаге 400(400)kVА, 10(20)/0,4kV у Кикинди, ванграђевински реон – потес
Црвенка, на катастарским парцелама 14763, 14764 и 14765 к.о. Кикинда
18.06.2020 18.06.2020
11 ROP-KIK-12628-LOC-1/2020 од 02.06.2020 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за реконструкцију Трга код пијаце, део улица Бранка Радичевића и Доситејеве, део Трга српских добровољаца на кат. парц. бр. 4429, 21594, 4587 и 4590/3 к.о. Кикинда 01.07.2020 01.07.2020
12 ROP-KIK-20496-LOC-1/2020 од 07.08.2020 „Биоесен“ д.о.о. Кула, Индустријска зона бб, Кула постројења за коспаљивање споредних производа животињског порекла (конфискат из кланице, кости из прераде меса и угинуле животиње са фарме свиња), капацитета до 300 kg/h, на Путу за Кикинду бр. 2а, на кат. парцели бр. 20081/5 к.о. Мокрин

19.08.2020

19.08.2020
13 ROP-KIK-23455-LOCA-7/2020 од 14.08.2020 "Кипетрол" д.о.о., Торђански пут бр. 1, Башаид изградњу биогасног постројења на кат. парцели бр. 9320/1 к.о. Башаид 20.08.2020 20.08.2020
14 ROP-KIK-19136-LOC-1/2020 од 28.07.2020 Министарство финансија, Пореска управа, Саве Машковића бр. 3, Београд за реконструкцију зграде државних орана и
организација Под+П+1, на Тргу српских добровољаца бр. 34, на кат. парцелама бр. 4606 и
4607 к.о. Кикинда
26.08.2020 26.08.2020
15 ROP-KIK-23761-LOC-1/2020 од 02.09.2020 Кнез Петрол д.о.о., Царице Јелене бр. 28, Београд за доградњу Бензинске станице у Иђошу, на кат. парц. бр.
1318/2 и 1459 к.о. Иђош
09.09.2020 09.09.2020
16 ROP-KIK-25473-LOC-1/2020 од 16.09.2020 Стојков Невена, Браће Татића бр. 57, Кикинда услова за изградњу стамбене зграде П+2, у ул. Угљеше Терзина бр. 11-13, на кат. парцелама бр. 8944 и 8945/1 к.о. Кикинда 23.09.2020 23.09.2020
 17 ROP-KIK-25473-LOCH-2/2020 од 25.09.2020 Стојков Невен, Браће Татића бр. 57, Кикинда за изградњу стамбене зграде П+2, у ул. Угљеше Терзина бр. 11-13, на кат. парцелама бр. 8944 и 8945/1 к.о. Кикинда 14.10.2020 14.10.2020
18 ROP-KIK-31083-LOC-1/2020 од 26.10.2020 Стојков Невен, Браће Татића бр. 57, Кикинда за изградњу стамбене зграде П+2, у ул. Угљеше Терзина бр. 11-13, на кат. парцелама бр. 8944 и 8945/1 к.о. Кикинда 16.11.2020 16.11.2020
19 ROP-KIK-31156-LOC-1/2020 од 26.10.2020 УРБАН ОРГАНИКА ДОО КИКИНДА, Трг српских добровољаца бр. 3/10, Кикинда изградњу комплекса Систем аквапоније са складиштем и логистиком, потес Кинђа, Кикинда, на кат. парц. бр. 18734/3 к.о. Кикинда 16.11.2020 16.11.2020
20 ROP-KIK-34449-LOC-1/2020 од 19.11.2020 Драган Глишић, Југовића сокаче бр. 15,
Кикинда
доградњa стамбеног објекта
П+Пк, у улици Југовића сокаче бр. 15А у Кикинди, на кат. парцели бр. 466 к.о. Кикинда
26.11.2020 26.11.2020
21 ROP-KIK-1963-LOC-3/2020 од 30.11.2020 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за реконструкцију пословнe зградe Лова, објекат број 1, П+0, у Иђошу, у ул. Светосавска бр. 60, на кат. парцелама бр. 1021/1 и 1021/2 к.о. Иђош 02.12.2020 02.12.2020
22 ROP-KIK-34009-LOC-1/2020 од 16.11.2020 НИС“ А.Д., УЛ. Народног фронта бр. 12, из Новог Сада за изградњу челично-решеткастог стуба, прикључног 20kV кабловског вода и стубне трансформаторске станице
СТС „Мк-185“ снаге 400(400) kVА, 20/0,4 kV у Мокрину, потес Водоплав, на кат. парцели
20332 к.о. Мокрин,
02.12.2020 02.12.2020  
23 ROP-KIK-35034-LOC-1/2020 од 24.11.2020 Снежана Милованов, Краља Петра I бр. 180 Кикинда изградња индивидуалног стамбеног објекта П+0 у Кикинди, у ул.
Браће Богарошки бр. 76, на кат. парцели бр. 5853/1 к.о. Кикинда
16.12.2020 16.12.2020  
24 ROP-KIK-37959-LOC-1/2020 од 23.12.2020 Кубурић Срђана, Иве Андрића бр. 3, Кикинда изградњa стамбеног објекта, спратности П+0 и оградног зида у Кикинди, ул. Албертова бр. 15, на кат. парц. бр. 3727 к.о. Кикинда 29.12.2020 29.12.2020  

 

Употребне дозволе 2019. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве Документи
1.  ROP-KIK-23211-IUP-8/2019 од 18.05.2019  ATLER - FONTANA DOO KIKINDA из Кикинде, Драгутина Ристића бр. 7  за изграђен помоћни објекта у ф-ји главног објекта – гасна станица за течни угљендиоксид, у ул. Драгутина Ристића бр. 7 у Кикинди, на кат. парцелама бр. 9697/1, 9699/1, 9699/2 и 9705/2 к.о. Кикинда  Закључак о одбацивању 24.05.2019 24.05.2019  Преузмите акте
2 ROP-KIK-34049-IUP-7/2019 од 13.06.2019 Никола Симовић из Суботице, Јурија Гагарина 3 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора за издавање употребне дозволе за надземни резервоар течног нафтног
гаса у Хоргошу, на адреси Фодорова дуж бр. 15, к.п. бр. 11357 К О. Хоргош
Решење о одбацивању 13.06.2019 17.06.2019 Преузмите акте
3 ROP-KIK-8867-IUP-11/2019 од 04.10.2019 Ивана Јовић из Кикинде ул. Ђоке Радака бр. 2/8 Стамбена зграда, спратности П+0 у Кикинди, ул. Албертова бр. 34, на кат.парц.бр. 3566 к.о.Кикинда Закључак о одбацивању 07.10.2019 07.10.2019 Преузмите акте
4 ROP-KIK-24781-IUP-12/2019 од 04.10.2019 “Ninkov”doo са седиштем у Башаиду ул. Пут за Меленце бр. 1 подно складиште са новопројектованим инсталацијом хидрантске мреже и прикључењем објекта на постојећу (реконструисану) главну разводну таблу комплекса на електро инсталацију у Башаиду ул. Пут за Меленце бр. 1, на кат. парц. бр. 11180/1 к.о. Башаид Закључак о одбацивању 09.10.2019 09.10.2019 Преузмите акте
5 ROP-KIK-32316-IUP-1/2019 од 22.10.2019 Јелена Сараволац из Кикинде ул. Марка Краљевића бр. 192 стамбена зрада са једним станом категорије „А“, класификационог броја 111011, у Кикинди ул. Марка Краљевића бр. 192, на кат.парц.бр. 7513/5к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 28.10.2019 28.10.2019 Преузмите акте
6 ROP-KIK-35315-IUP-1/2019 од 18.11.2019 Анкице Максић и Николе Максић обоје из Кикинде ул. Николе Алексића бр. 3 изграђеног стамбеног објект, спратности Су+П+1, у Кикинди, ул. Николе Алексића бр. 3, на кат. парц. бр. 9711/13к.о.Кикинда Закључак о одбацивању 20.11.2019 20.11.2019 Преузмите акте
7 ROP-KIK-27264-IUP-4/2019 од 02.12.2019 Саша Китановић из Накова промењене намене дела објекта која се односи на претварање дела стамбене зграде број 1, спратности П+0 у пословни простор у продавницу спратности П+0, у Накову у ул. Главна бр. 73а, на кат.парц.бр. 222 к.о.Наково Закон о одбацивању 03.12.2019 03.12.2019 Преузмите акте

 

Закључци по члану 145 - 2019. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта Бр.парцеле, категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве Документи
1  ROP-KIK-17170-ISAW-3/2018 од 28.12.2018  "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "Електродистрибуција Зрењанин"  на изградњи МБТС-20/0,4кВ са СН и НН расплетом за потребе напајања граничног прелаза у Накову, на кат. парцелама бр. 1524, 1522/3, 1522/4, 1522/5 и 1522/2 к.o. Наково  Закључак о одбацивању 09.01.2019 09.01.2019  Преузмите акте
2 ROP-KIK-1740-ISAW-1/2019 од 30.01.2019 Poljoprivredno preduzeće “ Mokrin” d.o.o. на изградњи помоћни и монтажни објекти у функцији пољопривредне производње на делу парцеле број 16609 к.о.Мокрин Закључак о одбацивању 04.02.2019 04.02.2019 Преузмите акте
3 ROP-KIK-34221-ISAW-2/2019 од 12.02.2019 Град Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 12 на реконструкцији црпне станице у Мокрину, са уградњом постројења за кондиционирање пијаће воде, Мокрин , ул.Ђуре Јакшића , кп 2193.к.о.Мокрин, Закључак о одбацивању 13.02.2019 13.02.2019 Преузмите акте
4 ROP-KIK-216-ISAW-2/2019 од 21.02.2019 ZOPPAS INDUSTRIES SERB DOO за изградњу узидане трансформаторске станице са напојним кабловским водом, на кат. парцелама бр. 10735/6 и 21714 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 27.02.2019 27.02.2019 Преузмите акте
5 ROP-KIK-3471-LOC-1/2019 од 19.02.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда реконструкција улице Војина Зиројевића у Кикинди, на катастарским парцелама 21659/1, 7674/1, 7018/2, 21659/2, 21650, 21657, 7705/5, 7908, 21655/2, 21655/1, 8107, 8110/1, 7909 и 21643 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 19.03.2019 19.03.2019 Преузмите акте
6 ROP-KIK-8904-ISAW-1/2019 од 08.04.2019 Геронтолошки центар Кикинда са седиштем у Кикинди, ул. Генерала Драпшина бр. 99 на Адаптацији и ЕЕЕ зграде за заштиту одраслих и старих лица – Дом за старе и пензионере у Кикинди, на к.п.бр. 4708 К.О.Кикинда Закључак о одбацивању 15.04.2019 15.04.2019 Преузмите акте
7 ROP-KIK-11428-ISAW-1/2019 од 03.05.2019 Agroglobe д.о.о. из Новог Сада, адреса Булевар Ослобођења бр. 60, на санацији помоћне зграде-подно складиште (П+0) у Кикинди, улица Милоша Великог бр.83/б, на катастарској парцели 9524/1, К.О. Кикинда Закључак о одбацивању 09.05.2019 09.05.2019 Преузмите акте
8 ROP-KIK-11609-CPI-1/2019 од 06.05.2019 Клачак Роберта и Христић Клачак Даринке из Кикинде, улица Петефи Шандора бр. 6/11 за изградњу стамбеног објекта П+0, у ул. Угљеше Терзина бр. 60 у Кикинди, на кат. парцели бр. 8492 К.О. Кикинда Закључак о одбацивању 13.05.2019 13.05.2019 Преузмите акте
9 ROP-KIK-12795-ISAW-1/2019 од 13.05.2019 JAFFA Д.О.О. Црвенка, адреса Маршала Тита бр. 245 за адаптацију пословног простора у Кикинди, улица Генерала Драпшина бр.13, на катастарској парцели 4614 КО Кикинда (категорија објекта „Б“, класификационог броја 122011) Закључак о одбацивању 18.05.2019 20.05.2019 Преузмите акте
10

ROP-KIK-6034-ISAW-2/2019;

од 03.06.2019

"ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "Електродистрибуција Зрењанин" изградња STS, SN и NN расплета са јавном расветом у улици Братства Јединства у Руском Селу, на катастарској парцели 3125/3, К.О. Руско Село Закључак о одбацивању 06.06.2019 13.06.2019 Преузмите акте
11

ROP-KIK-12795-ISAW-2/2019;

од 03.06.2019

JAFFA Д.О.О. Црвенка, адреса Маршала Тита бр. 245 адаптација пословног простора у Кикинди, улица Генерала Драпшина бр.13, на катастарској парцели 4614 КО Кикинда (категорија објекта „Б“, класификационог броја 122011) Закључак о одбацивању 04.06.2019 04.06.2019 Преузмите акте
12 ROP-KIK-13512-ISAW-2/2019 од 18.06.2019 ДОО '' СУБОТИЧКИ '' (мат бр. 20489677), са седиштем у Кикинде, улица Партизанска број 11 изградњу хангара за смештај пољ. машина и алата, спратности П+0 (категорије Б, класификациони број 127142) и вагарске кућице (категорије А, класификациони број 127141), спратности П+0, у Мокрину, потес Село, на кат. парц. број 536/2, к.о.Мокрин Закључак о одбацивању 21.06.2019 21.06.2019 Преузмите акте
13 ROP-KIK-17027-ISAW-1/2019 од 19.06.2019 Средња стручна школа "Милош Црњански" из Кикинде ул. Светосавска бр. 57 инвестиционо одржавање објекта зграде средњег образовања објекат означен под бројем 1, изграђене на кат.парц. бр. 8470/1 к.о.Кикинда у ул. Светосавска 57 Закључак о одбацивању 24.06.2019 24.06.2019 Преузмите акте
 14  ROP-KIK-6039-ISAW-2/2019 од 26.06.2019  "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "ЕД Зрењанин"  на изградњи МБТС-7 са припадајућим ВН и НН кабловским водовима у ул. Светозара Милетића у Башаиду, на кат. парц. бр. 1445 к.о. Башаид  Закључак о одбацивању 03.07.2019  03.07.2019 Преузмите акте
15 ROP-KIK-22608-ISAW-1/2019 од 02.08.2019 Јожеф и Ержебет Леринц из Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр. 30 за реконструкцију породичне стамбене зграде По+П са једним станом, објекат број 1, у улици Светозара Милетића бр. 4 у Кикинди, на катастарској парцели 6189 К.О. Кикинда Закључак о одбацивању 06.08.2019 06.08.2019 Преузмите акте
16 ROP-KIK-25364-ISAW-1/2019 од 26.08.2019 BORISLAV CURAKOVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SIMTEK KIKINDA на извођење радова на изградњи помоћног објекта у Кикинди у ул. Браће Арсенова бр. 43, Кикинда на кат.парц.бр. 21730 категорија, класификационог броја 127141
Закључак о одбацивању 02.09.2019
 
02.09.2019 Преузмите акте
17 ROP-KIK-26509-ISAW-1/2019 од 05.09.2019 Основна школа „Жарко Зрењанин“ из Кикинде ул. Београдска бр. 8, инвестиционо одржавању објекта фискултурне сале са пратећим анексима, у Кикинди, ул. Београдска бр. 8, на кат.парц. бр. 10105/2 и 10105/7 к.о. Кикинда (категорија објекта „В“, класификационог броја 126321

 

Закључак о одбацивању 09.09.2019

09.09.2019 Преузмите акте
18 ROP-KIK-27264-ISAW-1/2019 од 11.09.2019 Саше Китановић из Накова, ул. Главна 63а на претварању намене дела објекта уз извођење грађевинских радова, претварање дела стамбене зграде број 1, спратности П+0 у пословни простор у продавницу спратности П+0, у Накову у ул. Главна бр. 73а, на кат.парц.бр. 222 к.о.Накову Закључак о одбацивању 18.09.2019 18.09.2019 Преузмите акте
19 ROP-KIK-8904-ISAW-3/2019 од 18.09.2019 Републички фонд за пензијско и инвалидско осугурање Београд на Адаптацији и ЕЕЕ зграде за заштиту одраслих и старих лица – Дом за старе и пензионере у Кикинди, на к.п.бр. 4708 К.О.Кикинда, категорија „В“, класификационог броја 113002 Закључак о одбацивању 25.09.2019 25.09.2019 Преузмите акте
20 ROP-KIK-30971-ISAW-1/2019 од 09.10.2019 ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА СЛОБОДАН МАЛБАШКИ на санацији објекта и адаптација дела тавана у поткровље објекат означен у власничком листу под бројем 1, у Кикинди ул. Светосавска бр. 19, на кат.парц.бр. 6525 к.о.Кикинда Закључак о одбацивању 14.10.2019 14.10.2019 Преузмите акте
21 ROP-KIK-32986-ISAW-1/2019 од 28.10.2019 Град Кикинда на инветстиционом одржавању објекта зграде Дома омладине и Партизана, у Кикинди ул. Трг Српских добровољааца бр. 23, кат.парц.бр. 4593/1 и 4593/2 к.о.Кикинда Закључак о одбацивању 31.10.2019 31.10.2019 Преузмите акте
22 ROP-KIK-32704-ISAW-1/2019 од 24.10.2019 Роман Чретник из Кикиинде, адреса Ивана Јакшића бр. 89 изградња надстрешнице за смештај пољопривредних машина спратности П+0 (категорије „А“ класификационог броја 127141), у Кикинди, улица Вашариште бр. 5, на катастарској парцели 9480 К.О. Кикинда Закључак о одбацивању 31.10.2019 31.10.2019 Преузмите акте
23 ROP-KIK-29043-ISAW-2/2019 од 24.10.2019 Жељко Максић ПР Трговинска радња „MAX-DOM“ из Кикиинде, адреса Јована Јовановић Змаја бр. 8, на претварању стамбене зграде број 1 спратности П+0 (категорије „А“ класификационог броја 111011) у пословни простор – продавницу (категорије „Б“ класификационог броја 123001), у Кикинди, улица Угљеше Терзина бр. 4 А, на катастарској парцели 6233 К.О. Кикинда Закључак о одбацивању 31.10.2019 31.10.2019 Преузмите акте
24 ROP-KIK-35288-ISAW-1/2019 од 16.11.2019 Ангро – Дрвар Кикинда, са седиштем у Кикинди ул. Наковачки друм бб, на фазној реконструкцији – инвестиционо одржавање постојећих саобраћајница и паркинга за теретна возила у оквиру саобраћајног – транспортног терминала на катастарској парцели бр. 1797/5 к.о.Кикинда ул. Наковачки друм бб, Кикинда, Закључак о одбацивању 20.11.2019 20.11.2019 Преузмите акте
25 ROP-KIK-36395-ISAW-1/2019 од 27.11.2019 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD на инвестиционом одржавању објекта – локала у приземљу и на спрату у стамбено-пословној згради у улици Браће Татића бр. 2, на кат.парц.бр. 6255 к.о.Кикинда, категорије „В“, класификационог броја 112222 и категорија „Б“ класификационог броја 122011, доминатна категорија „В“ Закључак о одбацивању 02.12.2019 02.12.2019 Преузмите акте
26 ROP-KIK-36660-ISAW-1/2019 од 29.11.2019. год. Град Кикинда на инветстиционом одржавању система сале за прославе у објекту Дома омладине у Руском Селу на кат.парц.бр. 2038/2 к.о.Руско Селоо Закључак о одбацивању 04.12.2019 04.12.2019 Преузмите акте
27 ROP-KIK-39163-ISAW-1/2019 од 23.12.2019 Јавно предузеће „Србијагас“ Нови Сад, Народног Фронта бр. 12 и финансијера Млекара Кикинда доо, Кикинда ул. Краља Петра Првог бр. 166 на изградњи прикључног гасовода и МРС, на кат. парцелама бр. 2227 и 2228 к.о. Кикинда, ул. Краља Петра Првог бр. 166, категорије „Г“, класификационог броја 222100 – локална гасоводна мрежа – локални надземни или подземни цевоводи за дистрибуцију гаса (ван зграда); Закључак о одбацивању 26.12.2019 26.12.2019 Преузмите акте

 

Грађевинске дозволе 2019. година

Редни број Заведен под бројем у ЦИС у АПР Подносилац захтева, инвенститор и финансијер Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве Документи
1 ROP-KIK-35833-CPI-3/2018 од 31.12.2018 Ninkov д.о.о. ул. Пут за Меленце бр. 1, са седиштем у Башаиду за изградњу усипног коша, аспиратерске куће, елеваторске јаме и стубова, тампон ћелија, сушаре за житарице са ЦНГ инсталацијом и интерне саобраћајнице, на кат. парц. бр. 11180/1 к.о. Башаид Закључак о одбацивању 10.01.2019 10.01.2019 Преузмите акте
2  ROP-KIK-443-CPI-1/2019 од 11.01.2019  Udruženje Kolping Društvo Srbije  за изградњу стамбене зграде са једним станом П+Пк, у ул. Ђуре Ђаковића бр. 28 у Сајану, на кат. парцели бр. 905 к.о. Сајан

 

Закључак о одбацивању 18.01.2019

18.01.2019  Преузмите акте
3  


 

ROP-KIK-32505-CPI-2/2019 oд 25.01.2019 Град Кикинда, ул. Трг српских добровољаца број 12 за изградњу канализације употребљених вода слива Стрелиште у Кикинди, на кат. парцелама бр: 44, 46, ... , 21561, 21562; све К.О. Кикинда Закључак о одбацивању 01.02.2019 01.02.2019 Преузмите акте
4 ROP-KIK-32509-CPI-2/2019 од 25.01.2019 Град Кикинда, ул. Трг српских добровољаца број 12 за изградњу канализације употребљених вода слива Железнички нови ред у насељу Кикинда, на кат. парц. бр. 1820, 1823/3, ... , 21476/1, 21595 к.о. Кикинда, категорије „Г“, класификационог броја 222311- Спољна канализациона мрежа
 
Закључак о одбацивању 01.02.2019 01.02.2019 Преузмите акте
5 ROP-KIK-3923-CPI-2/2019 од 01.04.2019 Милета Ђурић и Владимира Ђурић обоје из Банатског Великог Села, ул. Петра Кочића бр. 25 за изградњу стамбеног објекта, спратности П+1, у улици Иве Лоле Рибара бр. 2, на кат. парцели број 1416 к.о. Банатско Велико Село Закључак о одбацивању 08.04.2019 08.04.2019 Преузмите акте
6 ROP-KIK-10238-CPI-1/2019 од 18.04.2019 Град Кикинда са седиштем у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на доградњи, надградњи и реконструкцији административне зграде категорије „В“ класификацони број 122012, у Банатском Великом Селу, ул. Омладинска бр. 2ђ, на кат. парц. бр. 983 к.о. Банатско Велико Село Закључак о одбацивању 25.04.2019 25.04.2019 Преузмите акте
7 ROP-KIK-6180-CPI-2/2019 од 25.06.2019 Биљана Тодорић из Зајечара, улица Ђердапска бр. 34 изградњу Стамбене зграде П+0 на катастарској парцели 9015 к.о. Кикинда и Помоћне зграде П+0 на катастарској парцели 9016 к.о. Кикинда, у Кикинди улица Вука Караџића бр. 37, Закључак о одбацивању 02.07.2019 02.07.2019 Преузмите акте
8 ROP-KIK-1403-CPI-3/2019 од 26.05.2019 Града Кикинда са седиштем у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца бр. 12 на изградњи производно-складишно–пословног објекта, у ул. Иђошки пут бр. 4, у Кикинди, на кат. парц. бр. 21703 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 03.07.2019 03.07.2019 Преузмите акте
9 ROP-KIK-18389-CPI-1/2019 од 29.06.2019 DOO "GRINDEX" Kikinda Proizvodna hala sa aneksom za utovar i aneksom za administraciju - I faza spratnost P+0 novi priključak na postojeću uličnu infrastruktura (kanalizacija) povećanje kapaciteta priključaka (elektroinstalacija, vodovod) zadržava se postojeći priključak (gasna instalacija, saobraćajni priključak, telekomunikacije) Закључак о одбацивању 05.07.2019 05.07.2019 Преузмите акте
10 ROP-KIK-16890-CPI-2/2019 од 23.07.2019 Љиљане Кнежевић из Кикинде, улица Генерала Драпшина бр. 147 за изградњу стамбеног објекта спратности П+0 и помоћног објекта-гараже спратности П+0, у ул. Краља Петра I бр. 131 у Кикинди, на кат. парцели бр. 2424 К.О. Кикинда Закључак о одбацивању 26.07.2019 26.07.2019 Преузмите акте
11 ROP-KIK-4194-CPI-5/2019 од 04.10.2019 Славица Кенешки из Кикинде ул. Светозара Милетића бр. 94 изградња стамбене зграде П+0, у ул. Партизанска бб у Кикинди, на кат. парцели бр. 20248 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 10.10.2019 10.10.2019 Преузмите акте
12 ROP-KIK-19837-CPI-2/2019 од 17.10.2019 Зоран Белић из Кикинде, ул. Светозара Милетића бр. 73 на доградњи терасе и надградњи дела породичне стамбене зграде, објекта означеног бројем 2 спратности П+Пк, у Кикинди ул. Светозара Милетића бр. 73, на катастарској парцели 4805 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 22.10.2019 22.10.2019 Преузмите акте

 

Локацијски услови 2019. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева, инвеститор и финансијер Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве Документи
1.  ROP-KIK-30643-LOCA-3/2019 од 28.01.2019  Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12  јавног осветљења, Зрењанински пут од локације Расадник до раскрснице са улицама Светосавска и Партизанска, на кат. парцелама бр. 21538/3,... 10735/10,... 21538/1 к.о. Кикинда  Решење о обустављању поступка од 18.02.2019 19.02.2019  Преузмите акте
2 ROP-KIK-26436-LOCA-4/2019 од 28.01.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12 Изградња јавног осветљења између насељених места Руско Село и Козарци, К.П. 4716 К.О. Руско Село и К.П. 3370 КО Нови Козарци Решење о обустављању поступка од 18.02.2019 19.02.2019 Преузмите акте
3 ROP-KIK-3988-LOC-1/2019 од 22.02.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу административне зграде у ул. Омладинска бр. 2Ђ, на кат. парцели бр. 983 к.о. Банатско Велико Село, Закључак о одбацивању постпука од дана 28.02.2019 28.02.2019 Преузмите акте
4 ROP-KIK-35911-LOC-2/2019 од 18.02.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда изградња стамбено пословног комплекса По+П+2+Пк, у блоку ,,Д’’, микронасеље у Кикинди, у Улици Јована Јовановића Змаја, на кат. парцели бр. 10117/2 к.о.Кикинда Закључак о одбацивању постпука од дана 08.03.2019 08.03.2019 Преузмите акте
5 ROP-KIK-4194-LOC-1/2019 од 26.02.2019 Славица Кенешки, Светозара Милетића бр. 94, Кикинда за изградњу стамбене зграде П+0, у ул. Партизанска бб у Кикинди, на кат. парцели бр. 20248 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању постпука од дана 20.03.2019 20.03.2019 Преузмите акте
6 ROP-KIK-4117-LOC-1/2019 од 25.02.2019 GRINDEX― д.о.о., Милоша Великог бр. 80, Кикинда изградњу производне хале са анексом за утовар машина и анексом за администрацију, у ул. Милоша Великог бр. 80 у Кикинди, на кат. парц. бр. 9529 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању постпука од дана 20.03.2019 21.03.2019 Преузмите акте
7 ROP-KIK-5174-LOC-1/2019 од 07.03.2019 Град Кикинда за изградњу јавног осветљења улице Партизанске (од Светосавске до Ј. Ј. Змаја), улице Ј. Ј. Змаја (од Башаидског друма до Михајла Пупина) и улице Михајла Пупина (од Ј. Ј. Змаја до Светосавске) у Кикинди, на кат. парцелама бр. 10050, 10049,..10117/1 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању постпука од дана 28.03.2019 28.03.2019 Преузмите акте
8 ROP-KIK-5702-LOC-1/2019 од 12.03.2019 Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže doo, Beograd (Voždovac) за изградњу локалног оптичког кабла електронских комуникација, за кабловску телевизију, у микророву у ул. Димитрија Туцовића у Мокрину, на кат. парц. бр. 3992 к.о. Мокрин, Закључак о одбацивању постпука од дана 26.03.2019 29.03.2019 Преузмите акте
9 ROP-KIK-4194-LOC-3/2019 од 04.04.2019 Славица Кенешки, Светозара Милетића бр. 94, Кикинда за изградњу стамбене зграде П+0,у Кикинди, на
кат. парцели бр. 20248 к.о. Кикинда
Закључак о одбацивању постпука од дана 09.04.2019 09.04.2019 Преузмите акте
10 ROP-KIK-29894-LOCA-6/2019 од 02.05.2019 Барбул Јожи за изградњу стамбеног објекта П+1, у ул. Браће Татић бр. 29 у Кикинди, на кат. парцели бр. 6602 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању постпука од дана 20.05.2019 20.05.2019 Преузите акте
11 ROP-KIK-13243-LOC-1/2019 од 20.05.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда изградњa постројења за припрему воде за пиће капацитета 150 l/s, на
кат. парцели бр. 10396/6 к.о. Кикинда
Закључак о одбацивању постпука од дана 10.06.2019 14.06.2019 Преузмите акте
12 ROP-KIK-15068-LOC-1/2019 од 04.06.2019 Бранкe и Адрианa Орос, Братства јединства бр. 219, Руско Село за изградњу стамбеног објекта П+Пк и помоћног објекта П+0 у
Руском Селу, у ул. Братства јединства бр. 159, на кат. парцели бр. 2078 к.о. Руско Село
Закључак о одбацивању дана 19.06.2019 19.06.2019 Преузмите акте
13 ROP-KIK-14734-LOC-1/2019 од 31.05.2019 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда претварање стамбеног простора - стана број 54/1, у пословни простор
– пошту, са доградњом рампе за инвалидна лица, децу и старије особе, у ул. Војвођанска бр.
54 у Башаиду, на кат. парц. бр. 742 к.о. Башаид
Закључак о одбацивању дана 27.06.2019 28.06.2019 Преузмите акте
14 ROP-KIK-12854-LOCA-2/2019 од 26.05.2019 Град Кикинда на изградњи саобраћајних површине са јавним осветљењем и пратећом инфраструктуром, у оквиру радне зоне „Расадник“ у Кикинди, на кат. парцелама бр. 21721/3, 21721/5, 21721/8, 21721/9, 21721/11, 21538/1, 21686/2 и 21405 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 25.07.2019 25.07.2019 Преузмите акте
15 ROP-KIK-17131-LOC-3/2019 од 19.07.2019 Горданe Стојанов Анђелковић, Светосавска бр. 178, Кикинда за доградњу ресторана, спратности П+0, пословно-стамбене зграде, спратности П+1+Пот, у Кикинди, улица Светосавска 178 А, на кат. парцели бр. 21727 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 26.07.2019 26.07.2019 Преузмите акте
16 ROP-KIK-19463-LOC-1/2019 од 08.07.2019 Завода за јавно здравље Кикинда, улица Краља Петра I бр. 70, из Кикинде за изградњу зграде здравства, објекат микробиологије Завода за јавно здравље Кикинда, П+1, у ул. генерала Дтрапшина бр. 81, у Кикинди, на кат. парц. бр. 4681 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 01.08.2019 02.08.2019 Преузмите акте
17 ROP-KIK-19463-LOCH-2/2019 од 12.07.2019 Завод за јавно здравље Кикинда, улица Краља Петра I бр. 70 за изградњу зграде здравства, објекат микробиологије Завода за јавно здравље Кикинда, П+1, у ул. генерала Дтрапшина бр. 81, у Кикинди, на кат. парц. бр. 4681 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 27.08.2019 27.08.2019 Преузмите акте
18 ROP-KIK-12854-LOCH-3/2019 од 20.08.2019 Град Кикинда
 
за изградњу саобраћајних површине са јавним осветљењем и
пратећом инфраструктуром, у оквиру радне зоне „Расадник“ у Кикинди, на кат. парцелама
бр. 21721/3, 21721/5, ...21686/2 и 21405 к.о. Кикинда
Закључак о одбацивању 02.09.2019 02.09.2019 Преузмите акте
19 ROP-KIK-26300-LOC-1/2019 од 03.09.2019 „AGROITALY“, d.o.o. Mali Iđoš, Салаш бр. 16, Мали Иђош Систем за наводњавање воћњака Банатска Топола Потес Банат и Потес Велики Рит Закључак о одбацивању 01.10.2019 02.10.2019 Преузмите акте
20 ROP-KIK-8079-LOC-2/2019 од 25.10.2019 Taxi Petrol d.o.o., Баваништански пут бр. 487, Панчево самоуслужне аутоперионице (П), у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 131, на кат. парц. бр.: 9985 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 14.11.2019 14.11.2019 Преузмите акте
21 ROP-KIK-26300-LOCH-2/2019 од 31.10.2019 „AGROITALY“, d.o.o. Mali Iđoš, Салаш бр. 16, Мали Иђош за изградњу система за наводњавање воћњака на кат. парц. бр. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 и 3792 К.О. Банатска Топола Закључак о одбацивању 20.11.2019 20.11.2019 Преузмите акте
22 ROP-KIK-36741-LOC-1/2019 од 29.11.2019 ДРАГАНА РИСТАНОВИЋ ПР АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ ДАР 011 БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) реконструкцијa и претварање таванског у стамбени простор стамбеног објекта П+Пот, у Кикинди, ул. Кумановска бр. 88, на кат. парцели бр. 3323 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 05.12.2019 06.12.2018 Преузмите акте
23 ROP-KIK-35399-LOC-1/2019 од 18.11.2019 Град Кикинда изградњу истражно-експлоатационог бунара Б-11/17, на кат.
парцелама бр. 10396/6 и 10396/8 к.о. Кикинда
Закључак о одбацивању 10.12.2019 10.12.2019 Преузмите акте
24 ROP-KIK-35404-LOC-1/2019 од 18.11.2019
 
Град Кикинда за изградњу истражно-експлоатационог бунара Б-12/17, на кат.
парцелама бр. 10396/6 и 10396/7 к.о. Кикинда
Закључак о одбацивању 10.12.2019 10.12.2019 Преузмите акте

 

Употребне дозволе 2018. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве Документи
             
 1.  ROP-KIK-3822-IUP-7/2018 od 10.04.2018  Горан Абрахам из Кикинде  стамбенa зградa са једним станом у Кикинди  Закључак о одбацивању  11.04.2018  преузмите акта
2 ROP-KIK-27082-IUP-13/2018 од 03.05.2018. године Љиљана Глушица из Кикинде стамбена зграда са једним станом Закључак о одбацивању 09.05.2018 Преузмите акта
3 ROP-KIK-27082-IUP-15/2018 од 25.05.2018. године Љиљана Глушица из Кикинде Стамбена зграда са једним станом закључак о одбацивању 29.05.2018 Преузмите акта
4 ROP-KIK-18415-IUP-1/2018 од 30.06.2018. године Град  Кикинда за изграђен стамбено – пословни објекта Ц2, спратности Пр+Гал+4, на Тргу српских добровољаца, на кат. парц. бр. 6279/2 к.о.Кикинда закључак о одбацивању 06.07.2018 Преузмите акте
5 ROP-KIK-19776-IUP-1/2018 од 12.07.2018. године Град Кикинда стамбено – пословни објекта Ц2, закључак о одбацивању 17.07.2018 Преузмите акта
6 ROP-KIK-27082-IUP-17/2018 од 15.08.2018. године Љиљане Глушице из Кикинде Стамбена зграда са једним станом закључак о одбацивању од 20.08.2018 20.08.2018 Преузмите акта
7 ROP-KIK-19753-IUP-8/2018 od 14.10.2018 Игор Крајновић из Кикинде на реконструкцији и промени намене дела стана објекта у пословни простор, стан бр. 2/2 у објекту бр. 2 на катастарској парцели бр. 6255 к.о. Кикинда, у Кикинди, ул. Браће Татић бр. 2 закљичак о одбацивању  19.10.2018 19.10.2018 Преузмите акте
8 ROP-KIK-38605-IUP-10/2018 од 17.10.2018 FCC Kikinda doo, Генерала Драпшина бр. 20, (матични број 20288698, ПИБ 105011152) за изграђено складиште неопасног отпада (категорија „Б“, класификациони бр. 125221), површина земљишта под објектом 480 m2, у ул. Теремијски друм бб у Кикинди, на кат. парцели бр. 11234/5 к.о. Кикинда закључак о одбацивању 24.10.2018 24.10.2018 Преузмите акте
 9 ROP-KIK-37424-IUP-5/2018 од 16.10.201 Lidl Srbija KD, са седиштем у Новој Пазови, ул. Прва јужна радња бр.3 за изграђену зграду за трговину на велико и мало – супермаркет, спратности П+0, У Кикинди, ул. Немањина бб, бр. кат. парцеле 6499/1 К.О. Кикинда закључак о одбацивању 25.11.2018 26.11.2018 Преузмите акте
10 ROP-KIK-17183-IUP-11/2018 од 10.12.2018 NIS AD NOVI SAD за изграђену подземну 20кV мрежу и стубну трансформаторску станицу STS „KIZ-X-1“ 400 (400) kVA, 20/0,4kV (категорија „Г“, класификациони бр. 222410 и 222420)на катастарској парцели 1977/8 к.о. Иђош закључак о одбацивању 13.12.2018 13.12.2018 Преузмите акте
11 ROP-KIK-37616-IUP-1/2018 од 19.12.2018 инвеститор JP "SRBIJAGAS" Нови Сад финансијера „Гордон“ д.о.о. Суботица за изграђену Мерно регулациону станицу на кат. парцели 9538/9 к.о.Кикинда и улични гасни прикључак фабрике текстила „ГОРДОН“ д.о.о. Р.Ј. Кикинда, Агроиндустријска б.б., на кат. парцеле 9538/9, 9538/14 и 21629/1 к.о. Кикинда закључак о одбацивању 20.12.2018 20.12.2018 Преузмите алте

 

Закључци по члану 145 - 2018. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта Бр.парцеле, категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве Документи
             
 1  ROP-KIK-23927-ISAW-3/2018 од 03.01.2018  Раду Мирослава из Кикинде, Улица Немањина број 62  изградња прикључка на водоводну инсталацију, Улица Немањина број 62 у Кикинди, на кат. парцели бр. 6682/2 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 10.01.2018 Преузмите акте
2 ROP-KIK-38048-ISAW-3/2018 од 22.01.2018 инвеститор ANGROPROMET D.O.O.,Кикинда и финансијера UNIVEREXPORT D.O.O. из Новога Сада реконстукција пословног простора - МП113 продавница Бачка у Кикинди Закључак о одбацивању 24.01.2018 Преузмите акта
3 ROP-KIK-1673-ISAW-12017 од 24.01.2018 ЈП„Пошта Србије“ Београд уградња унутрашњих инсталација у постојећи објекат Закључак о одбацивању 30.01.2018 Преузмите акта
4 ROP-KIK-38050-ISAW-2/2018 од 06.02.2018. године „Angropromet“ d.o.o. из Кикинде Милоша Великога бр. 76 реконструкција пословног простора МП 129 продавница Тиса, у ул. Ђуре Јакшића бр. 1, у Кикинди Закључак о одбацивању 14.02.2018 Преузмите акта
5 ROP-KIK-6860-ISAW-1/2018 од 20.03.2018. године „Министарства финансија – Пореска управа, Регионално одељење за материјалне ресурсе Нови Сад, Замена електро инсталација у објекту Пореске управе – Филијала Кикинда Трг спрпских добровољаца, бр.34, Кикинда, на кат. парц. бр. 4606 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању

23,03.2018

23.03.2018

Преузмите акта
6 ROP-KIK-7021-ISAW-1/2018 од 21.03.2018. године „JP "SRBIJAGAS" Novi Sad, са седиштем у Новом Саду ул. Народног фронта бр. 12 изградња Мерно регулационе станице и улични гасни прикључак фабрике текстила „ГОРДОН“ д.о.о. Р.Ј. Кикинда, Агроиндустријска б.б., Закључак о одбацивању

23.03.2018

23.02.2018

Преузмите акта
7 ROP-KIK-7217-ISAW-1/2018 од 22.03.2018. године Zoppas Industrie Serb" d.o.o. Kikinda реконструкцију Мерно регулационе станице због повећавање капацитета у Кикинди закључак о одбацивању

27.03.2018

27.03.2018

Преузмите акта
8 ROP-KIK-5148-ISAW-2/2018 од 03.04.2018. године Фото „Сретеновић, Сретеновић Владимир предузетник из Кикинде реконструкција приземља и претварање таванског простора у стамбени простор у Kikindi Закључак о одбацивању

12.04.2018

12.04.2018

Преузмите акта
9 ROP-KIK-35080-ISAW-2/2018 од 13.04.2018. године Александар Узелаћ израда прикључка зграде угоститељства на комуналну инфраструктуру - прикључак на локални водовод у Кикинди Закључак о одбацивању

18.04.2018

18.04.2018

Преузмите акта
 10  ROP-KIK-19753-ISAW-2/2018 од 13.04.2018. године  Игор Крајновић  реконструкција и промена намене дела стана у пословни простор, у стамбеној згради за колективно становање, објекат број 2 ул. Браће Татића бр. 2 у Кикинди,  Закључак о одбацивању

 18.04.2018

18.04.2018

 Преузмите акта
11 ROP-KIK-10614-ISAW-1/2018 од 25.04.2018. године Naftagas-Naftni servisi d.o.o. реконструкција хидротехничких инсталација у постојећем објекту Перионице у оквиру комплекса Тубинг центар, Технички Сервиси д.о.о. Кикинда Закључак о одбацивању

30.04.2018

30.04.2018

Преузмите акта
12 ROP-KIK-6860-ISAWHA-2/2018 од 30.04.2018. године Републичка дирекција за имовину Република Србија реконструкцији електро инсталација у објекту Пореске управе закључак о одбацивању

30.04.2018

30.04.2018

преузмите акта
13 ROP-KIK-19753-ISAWНА-3/2018 од 07.05.2018. године Игор Крајновића, из Кикинде, ул. Цара Душана бр. 119 реконструкција и промена намене дела стана у пословни простор, у стамбеној згради за колективно становање, објекат број 2 ул. Браће Татића бр. 2 у Кикинди, на кат.парц.бр. 6255 к.о. Кикинда, закључак о одбацивању на основу усаглашеног захтева

14.05.2018

14.05.2018

Преузмите акте
14 ROP-KIK-9167-ISAW-2/2018 од 23.05.2018. године Телеком Србија ад, изградња телекомуникационог прикључка за корисника „Keying“ д.о.о. Кикинда Закљушак о одбацивању

29.05.2018

29.05.2018

Преузмите акта
15 ROP-KIK-13719-ISAW-1/2018 од 23.05.2018 АД Козара из Банатског Великог Села, Улица Омладинска број 2 за изградњу товилишта на постојећој фарми у Банатском Великом Селу, на катастарској парцели број 2923/1 к.о. Банатско Велико Село Закључак о одбацивању

30.05.2018

30.05.2018

Преузмите акте
16 ROP-KIK-15101-ISAW-1/2018 од 04.06.2018. године Naftagas-Naftni servisi d.o.o. реконструкција система за пречишћавање у оквиру комплекса Технички Сервиси д.о.о. Кикинда у Кикинди Закључак о одбацивању

08.06.2018

08.06.2018

Преузмите акта
17 ROP-KIK-15663-ISAW-1/2018 од 07.06.2018. године Акционарског друштва „METANOLSKO SIRĆETNI KOMPLEKS“ из Кикинде инвестиционо одржавање крова зграде електроподстанице, у ул. Милошевачки пут бб, у Кикинди, Закључак о одбацивању

11.06.2018

11.06.2018

Преузмите акта
18 ROP-KIK-15736-ISAW-1/2018 од 08.06.2018. године Акционарско друштво „METANOLSKO SIRĆETNI KOMPLEKS инвестиционо одржавањe некатегорисаног пута у северном делу комплекса у ул. Милошевачки пут бб, у Кикинди Zakqučak o odbacivanju

11.06.2018

11.06.2018

Преузмите акта
19 ROP-KIK-15639-ISAW-1/2018 од 07.06.2018. године Дом ученика средњих школа "Никола Војводић" из Кикинде изградња помоћног објекта у ул. Бранка Вујина бр. 13, Кикинда закључак о одбацивању

13.06.2018

13.06.2018

Преузмите акта
20 ROP-KIK-19753-ISAWНА-4/2018 од 07.06.2018. године Игор Крајновић из Кикинде реконструкција и промена намене дела стана у пословни простор, у стамбеној згради за колективно становање, објекат број 2 ул. Браће Татића бр. 2 у Кикинди Закључак о одбацивању

13.06.2018

13.06.2018

Преузмите акта
21 ROP-KIK-15647-ISAW-1/2018 од 07.06.2018. године „Global Chemicals“ DOO извођење радова на инвестиционом одржавању стамбеног објекта, у ул. Генерала Драпшина бр. 60, у Кикинди Закључак о одбацивању

14.06.2018

14.06.2018

Преузмите акта
22 ROP-KIK-4333-ISAW-2/2018 од 08.06.2018. године "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "Електродистрибуција Зрењанин" изградња Типске трансформаторске станице и део електродистрибутивне мреже, на кат. парцелама бр. 21660, 2994 и 3629 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању

15.06.2018

15.06.2018

Преузмите акта
23 ROP-KIK-17192-ISAW-1/2018 од 20.06.2018. године ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ Кикинда санацијa кабинета за техничко и информатичко образовање, П+0, на кат. парц. бр. 4528 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању

23.06.2018

23.06.2018

Преузмите акта
24 ROP-KIK-17195-ISAW-1/2018 од 20.06.2018. године ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ Кикинда санацијa кухиње и трпезарије са продуженим боравком, П+0, на кат. парц. бр. 4528 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању

23.06.2018

23.06.2018

Преузмите акта
25 ROP-KIK-17231-ISAW-1/2018 од 20.06.2018. године Erste bank ад реконструкцијa, променa намене стамбеног у пословни простор, спајање пословних простора, у стамбено пословном објекту у ул. Браће Татић бр. 6 Закључак о одбацивању

23.06.2018

23.06.2018

Преузмите акта
26 ROP-KIK-39776-ISAW-8/2018 од 20.06.2018. године Синиша Мержан реконструкциja приземне стамбене зграде број 1 и претварање тавана у стамбени простора, уКикинди улица Војводе Мишића број 27 Закључак о одбацивања

27.06.2018

27.06.2018

 

Преузмите акта
27 ROP-KIK-17192-ISAWНА-2/2018 од 01.07.2018. године ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ Кикинда санациja кабинета за техничко и информатичко образовање Закључак о одбацивању

02.07.2018

02.07.2018

Преузмите акта
28 ROP-KIK-17195-ISAWНА-2/2018 од 01.07.2018. године ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ Кикинда санацију кухиње и трпезарије са продуженим боравком Закључак о одбацивању

02.07.2018

02.07.2018

Преузмите акта
29 ROP-KIK-8220-ISAW-3/2018 од 24.07.2018. године Град Кикинда Партерно уређење, осветљење и изградња клизалишта на локацији између Старог језера и СЦ Старо језеро Закључак о одбацивању

30.07.2018

30.07.2018

Преузмите акта
30 ROP-KIK-12933-ISAW-3/2018 од 25.07.2018. године „ESSENTICO“ д.о.о. Кула, изградњу стубне трансформаторске станице СТС „Еssentico“, закључак о одбацивању

30.07.2018

30.07.2018

Преузмите акта
31 ROP-KIK-16413-ISAW-2/2018 од 26.07.2018. године „GALAD“ DOO, KIKINDA, Башаидски друм бб изградња монтажно - бетонске трансформаторске станице МБТС “ЦС ГАЛАД 1” закључак о одбацивању

01.08.2018

01.08.2018

преузмите акта
32 ROP-KIK-17039-ISAW-2/2018 од 27.07.2018. године ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, изградња подземног 20kV вода за МБТС “ЦС ГАЛАД 1”, закључак о одбацивању

01.08.2018

01.08.2018

Преузмите акта
33 ROP-KIK-10240-ISAW-3/2018 од 06.09.2018 Град Кикинда за изградњу водоводне мреже у улицама и деловима улица Јована Јовановића Змаја, Партизанска, Милоша Остојина и Браће Богарошки у Кикинди, на кат. парцелама бр. 21538/3, 21623, 10049, 21625, 8651, 8759, 21558 и 21601 к.о. Кикинда, у регулацији постојећих саобраћајница у Кикинди закључак о одбацивању

11.09.2018

11.09.2018

Преузмите акте
34 ROP-KIK-28508-ISAW-1/2018 od 27.09.2018 МЗ Башаид за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ФК закључак о одбацивању

01.10.2018

01.10.2018

Преузмите акте
35 ROP-KIK-23211-ISAW-2/2018 od 25.09.2018 ATLER - FONTANA DOO KIKINDA за изградњу помоћног објекта у ф-ји главног објекта – гасна станица за течни угљендиоксид, у ул. Драгутина Ристића бр. 7 у Кикинди, на кат. парцелама бр. 9697/1, 9699/1, 9699/2 и 9705/2 к.о. Кикинда закључак о одбацивању

02.10.2018

02.10.2018

Преузмите акте
36 ROP-KIK-30589-ISAW-1/2019 од 15.10.2018. године, МЗ Иђош - Град Кикинда а инвестиционом одржавању трибина и ограде фудбалског терена, корисника ФК „Борац“ Иђош, ул. Жарка Зрењанина бб, кат.парц.бр. 4003 и 4002/1 к.о.Иђош, (категорија В, класе 126500 – спортске довране ) закључак о одбацивању

18.10.2018

18.10.2018

Преузмите акте
37 Топола“д.о.о. из Банатске Тополе, ул Кикиндска бр. 25 (мат. бр. 08021856, ПИБ 100507720) Топола“д.о.о. из Банатске Тополе, ул Кикиндска бр. 25 (мат. бр. 08021856, ПИБ 100507720) на изградњу колектора, стајњака и лагуне на постојећој фарми крава „ТОПОЛА“ у Банатској Тополи, на кат. парцели бр. 2895 к.о. Банатска Топола закључак о одбацивању

25.10.2018

25.10.2018

Преузиме акте
38 Крстајић Младен Београд ROP-KIK-32733-ISAW-1/2018 од 31.10.2018 на адаптација дела пословног простора у приземљу објекта у улици Трг српских добровољаца бр.28 у Кикинди, на катастарској парцели 4601, број зграде 1, број посебног дела 1/5, уписаног у лист непокетности бр. 3899, КО Кикинда закључак о одбацивању

06.11.2018

06.11.2018

Преузмите акте
39 Инвеститор СЗТР „ТЕСТОТЕКА“ Кристе Прекпалај пр из Кикинде, ул. Чанадска бр. 26R ROP-KIK-36073-ISAW-1/2018 од 04.12.2018 за реконструкцију - повећање пречника прикључка водоводне инсталације за стамбено – пословни објекат у Кикинди, на кат. парц. бр. 5897/1 к.о. Кикинда закључак о одбацивању

10.12.2018

10.12.2018

Преузмите акте
40 „TEXAM“ Кикинда, ул. Николе Тесле 6 ROP-KIK-29210-ISAW-2/2018 од 12.12.2018 за изградњу стубне трафостанице STS „TEXAM“ 10(20)/0,4kV, 160(400)kVA, укупне бруто изграђене површине 2m2, висина објекта 9,45m, у Кикинди, на катастарској парцели 213 закључак о одбацивању

18.12.2018

18.12.2018

Преузмите акте
41 Основна школа "1. октобар" Башади, Војовђанска бр. 65 ROP-KIK-37035-ISAW-1/2018 од 13.12.2018 за изградњу гасног прикључка и мерно-регулационе станице за природни гас у Башаиду, Војвођанска 65, на кат. парцели бр. 759 и 1445 к.о. Башаид закључак о одбацивању

20.12.2018

20.12.2018

Преузмите акте
42 Основна школа "1. октобар" Башади, Војовђанска бр. 65 ROP-KIK-37042-ISAW-1/2018 од 13.12.2018 за изградњу унутрашње гасне инсталације и пакетне топловодне котларнице у Башаиду, Војвођанска 65, на кат. парцели бр. 759 к.о. Башаид закључак о одбацивању

20.12.2018

20.12.2018

Преузмите акте

 

Грађевинске дозволе 2018. година

Редни број Заведен под бројем у ЦИС у АПР Подносилац захтева, инвенститор и финансијер Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве Документи
 1  ROP-KIK-25135-CPI-2/2018 од 28.02.2018  BPS BIOTEC ORGANIC doo Novi Sad са седиштем у Новом Саду  изградња биогасне електране инсталисане снаге до 1MW  Закључак о одбацивању од 06.03.2018 06.03.2018  Преузмите акта
2 ROP-KIK-38605-CPI-5/2018 FCC Kikinda d.o.o. изградњу складишта неопасног отпада Закључак о одбацивању од 20.04.2018 20.04.2018 преузмите акта
3 ROP-KIK-2781-CPI-5/2018 АД Козара из Банатског Великог Села за изградњу товилишта на постојећој фарми у Банатском Великом Селу Закључак о одбијању од 22.05.2018 22.05.2018 Преузмите акта
4 ROP-KIK-13216-CPI-1/2018 од 19.05.2018. године Ружe Тркуља из Кикинде изградња стамбеног објекта,у Кикинди Закључак о одбацивању од 24.05.2018 24.05.2018. Преузмите акта
5 ROP-KIK-9832-CPI-2/2018 од 28.05.2018. године Милана Француски из Кикинде изградња стамбеног објекта са једним станом, у Кикинди Закључак о одбацивању од 04.06.2018 04.06.2018 Преузмите акта
6 ROP-KIK-1564-CPI-3/2018 од 15.06.2018. године Naftagas-Naftni servisi d.o.o. из Новога Сада, ул. Пут Шајкашког одреда бр. 9 изградњу хале за електро-магнетно испитивање тубинга и постројење за депарафинацију и прање тубинга, у Кикинди Закључак о одбацивању од 22.06.2018 22.06.2018 Преузмите акта
7 ROP-KIK-19199-CPI-1/2018 од 06.07.2018. године Кристе Прекпалај, СЗТР „Тестотека“ Кристе Прекпалај пр доградњa, односно надзиђивање постојећег стамбено пословног објекта, у Кикинди Закључак о одбацивању од 11.07.2018 11.07.2018 Преузмите акта
8 ROP-KIK-13225-CPI-2/2018 од 28.07.2018. године Terra Panonica d.o.o., Мокрин, ул Светог Саве бр. 25 за реконструкцију и доградњу објекта са променом намене из стамбеног у производни Закључак о одбацивању од 03.08.2018
 
03.08.2018. Преузмите акте
9 ROP-KIK-29894-CPI-2/2018 од 10.11.2018 Јожи Барбул из Кикинде, Браће Татића бр. 29 за изградњу стамбеног објекта П+1, у ул. Браће Татић бр. 29 у Кикинди, на кат. парцели бр. 6602 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању од 19.11.2018 19.11.2018 Преузмите акте
10 ROP-KIK-23455-CPI-2/2018 од 07.12.2018 "Kipetrol" доо Торђански пут бр. 1 Башаид за изградњу биогасног постројења KIPETROL BIOGAS 1MW на кат. парцели бр. 9320/1 к.о. Башаид закључак о одбацивању од 14.12.2018 14.12.2018 Преузмите акте

 

Локацијски услови 2018. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева, инвеститор и финансијер Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве Документи
 1.  ROP-KIK-294-LOC-1/2018 од 08.01.2018  „Галад“ д.о.о., Башаидски друм бб, Банатска Топола реконструкција постојећег објекта у фабрику за производњу premix-a   Закључак о одбацивању од 11.01.2018  11.01.2018  Преузмите акта
2. ROP-KIK-38605-LOCH-3/2018 od 04.01.2018 „FCC Kikinda“ д.о.о., изградњa складишта неопасног отпада, у ул. Теремијски друм бб у Кикинди, Закључак о одбацивању од 19.01.2018 19.01.2018 Преузмите акта
3 ROP-KIK-754-LOC-1/2018 од 12.01.2018 Нафтагас – Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад, изградња хале за електро-магнетно
испитивање тубинга и постројења за депарафинацију и прање тубинга, у Кикинди
Закључак о одбацивању од 23.01.2018 24.01.2018 Преузмите акта
4 ROP-KIK-1823-LOC-1/2018 Адриан и Бранка Орос, Руско Село, изградњa стамбеног објекта П+Пк и помоћног објекта
(гаража) П+0 у Руском Селу
Закључак о одбацивању од 19.01.2018 19.01.2018 Преузмите акта
5 ROP-KIK-2927-GR-2/2018 Lidl
Србија КД Београд, Прва јужна радна бр. 3, Нова Пазова,
изградњу зграде за трговину на велико и мало – супермаркет,
спратност П+0, у Кикинди
Закључак о одбацивању од 27.02.2018 28.02.2018 Преузмите акта
6 ROP-KIK-4364-LOC-1/2018 „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд изградња прикључног кабловског вода за напајање СТС 10(20)/0,4kV „Agroitaly“, Закључак о одбацивању од 07.03.2018 07.03.2018 Преузмите акта
7 ROP-KIK-24579-LOCA-2/2018 ''Топола'' д.о.о. Банатска Топола Измене
локацијских услова за изградњу надстрешнице за говеда у оквиру говедарске фарме у
Банатској Тополи, на кат. парцели бр. 2895 к.о. Банатска Топола
Закључак о одбацивању од 26.03.2018 26.03.2018 Преузмите акта
8 ROP-KIK-7368-LOC-1/2018 Ружа Тркуља, из Кикинде изградња стамбеног објекта, спратности П+0, у Кикинди, закључак о одбацивању од 17.04.2018 17.04.2018 Преузмите акта
9 ROP-KIK-8220-LOC-1/2018 Град Кикинда партерно уређење, осветљење и изградњу клизалишта на локацији између Старог језера и СЦ „Језеро“, Закључак о одбацивању од 20.04.2018 20.04.2018 Преузмите акта
10 ROP-KIK-10240-LOC-1/2018 од 23.04.2018 Град Кикинда за изградњу водоводне мреже у улицама и деловима улица Јована Јовановића Змаја, Партизанска, Милоша Остојина и Браће Богарошки у Кикинди на кат. парцелама бр. 21538/3, 21623, 10049, 21625, 8651, 8759, 21558 и 21601 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању од 17.05.2018 17.05.2018 Преузмите акте
11 ROP-KIK-12933-LOC-1/2018 „ESSENTICO“ д.о.о. Кула изградња стубне трансформаторске станице СТС
„Еssentico“, снаге 400kVА, 20/0,4kV у Мокрину,
Закључак о одбацивању од 04.06.2018 04.06.2018 Преузмите акта
12 ROP-KIK-12933-LOC-1/2018 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, уградња линијског растављача на ЧРС-1 и мерног склопа 20 kV за мерење утрошене
електричне енергије са ормаром мерног места на ЧРС-2, у Мокрину
Закључак о одбацивању од 06.06.2018 06.06.2018 Преузмите акта
13 ROP-KIK-14507-LOC-1/2018 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд изградњу кабловског вода 20kV од РТС-54 до РТС-37 и од РТС-37 до РТС-59 у улици
Стевана Сремца у Кикинди
Закључак о одбацивању од 11.06.2018 11.06.2018 Преузмите акта
14 ROP-KIK-14393-LOC-1/2018 ''Топола'' д.о.о. Банатска Топола, Кикиндска бр. 25, изградњу колектора, стајњака и лагуне на постојећој фарми крава
„ТОПОЛА“ у Банатској Тополи
Закључак о одбацивању од 11.06.2018 11.06.2018 Преузмите акта
15 ROP-KIK-14510-LOC-1/2018 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, изградњу двоструког СН кабловског вода са РП и ОММ у Кикинди (Гордон), у ул. Нова 4 бб, Закључак о одбацивању од 11.06.2018 11.06.2018 Преузмите акта
16 ROP-KIK-17131-LOC-1/2018 Гордана Стојанов Анђелковић из Кикинде доградња ресторана, спратности П+0, пословно-стамбене зграде,
спратности П+1+Пот, у Кикинди, улица Светосавска 178 А,
закључак о одбацивању од 29.06.2018 30.06.2018 Преузмите акта
17 ROP-KIK-17170-LOC-1/2018 ЕПС Дистрибуција СН и НН кабловски расплет у ул. Бранка Радичевића бр.8 у Кикинди Закључак о одбацивању од 29.06.2018 30.06.2018 Преузмите акта
18 ROP-KIK-17477-LOC-1/2018 ЕПС Дистрибуција изградња МБТС-20/0,4кВ са СН и НН расплетом за потребе напајања граничног прелаза у
Накову,
Закључак о одбацивању од 29.06.2018 30.06.2018 Преузмите акта
19 ROP-KIK-19251-LOC -1/2018 Тибор и Ерика Јухас изградња три помоћна објекта, у Кикинди Закључак о одбацивању од 13.07.2018 14.07.2018 Преузмите акта
20 ROP-KIK-26436-LOC-1/2018 od 10.09.2018
 
Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 за изградњу јавног осветљења између насељених места Руско Село и Козарци, на кат. парцели бр. 4716 к.о. Руско Село и кат. парцели бр. 3370 к.о. Нови Козарци Закључак о одбацивању од 20.09.2018 20.09.2018 Преузмите акте
21 ROP-KIK-27103-LOC-1/2018 од 14.09.2018 Град Кикинда за изградњу телекомуникационог оптичког кабла у зони укрштања државног пута IБ реда број 13 (km 71+821) и улице Башаидски друм у Кикинди, на кат. парц. бр. 21457/1, 21697, 21457/2 и 21538/1 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању од 26.09.2018 26.09.2018 Преузмите акте
22 ROP-KIK-26436-LOC-1/2018 od 10.09.2018 Град Кикинда за изградњу прикључка електроенергетских инсталација за објекат зграде на православном гробљу, на кат. парцели бр. 312 к.о. Банатска Топола Закључак о одбацивању од 27.09.2018 27.09.2018 Преузмите акте
23 ROP-KIK-25483-LOC-1/2018 od 31.08.2018 „ТЕXAM“ д.о.о., Николе Тесле бр. 6, Кикинда изградња 20kV кабловског вода и СТС „ТЕХАМ“ 10(20)/0,4kV, 160(400)Kva, на кат. парц. бр. 213 и 19364/2 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању од 27.09.2018 27.09.2018 Преузмите акте
24 ROP-KIK-25981-LOC-1/2018 od 05.09.2018 Град Кикинда за изградњу прикључка електроенергетских инсталација за објекат зграде на католичком гробљу, на кат. парцели бр. 60 к.о. Банатска Топола Закључак о одбацивању од 27.09.2018 27.09.2018 Преузмите акте
 25 ROP-KIK-26104-LOC-1/2018 од 06.09.2018 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за изградњу зграде за становање одраслих и старих лица – дом за старе, у Браће Средојев бр. 18, у Кикинди, на кат. парц. бр. 9278 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању од 27.09.2018 27.09.2018 Преузмите акте
26 ROP-KIK-27923-LOC-1/2018 od 21.09.2018 МЗ Наково за изградњу свлачионица и трибина ФК „Полет“ Наково, на кат. парцели бр. 1499 к.о. Наково, Закључак о одбацивању 17.10.2018 19.10.2018 Преузмите акте
27 ROP-KIK-30643-LOC-1/2018 од 15.10.2018 Град Кикинда изградњу јавног осветљења, Зрењанински пут од локације
Расадник до раскрснице са улицама Светосавска и Партизанска, на кат. парцелама бр. 21538/3, 21677, 21552/2, 21551/2, 21538/1 и 21458 к.о. Кикинда
Закључак о одбацивању 24.10.2018 24.10.2018 Преузмите акте
28 ROP-KIK-30268-LOC-1/2018 од 11.10.2018 Град Кикинда дистрибутивна водоводна мрежа у улицама и деловима улица Бранка Радичевића, Војводе Мишића, Ђуре Даничића, Душана Васиљева и Лазе Костића у Кикинди закључак о одбацивању 25.10.2018 25.10.2018 Преузмите акте
29 ROP-KIK-26436-LOCH-2/2018 од 08.10.20108 Град Кикинда Трг српских добровољаца за изградњу јавног осветљења између насељених места Руско Село и Козарци, на кат. парцели бр. 4716 к.о. Руско Село и кат. парцели бр. 3370 к.о. Нови Козарци закључак о одбацивању 30.10.2018 30.10.2018 Преузмите акте
30 ROP-KIK-33917-LOC-1/2018 од 12.11.2018 Златка Ћирића, из Кикинде, ул. Јована Јовановића Змаја бр.
11
за изградњу стамбено-пословног објекта П+Пк и стамбеног објекта, у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 11, у Кикинди, на кат. парц. бр. 8986 и 8987/1 к.о. Кикинда закључак о одбацивању 19.11.2018 19.11.2018 Преузмите акте
31 ROP-KIK-35911-LOC-1/2018 од 03.12.2018 Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда за реконструкцију и доградњу стамбено пословног комплекса, Микронасеље, блок Д, на кат. парцели бр. 10117/2 к.о. Кикинда закључак о одбацивању 11.12.2018 11.12.2018 Преузмите акте
32 ROP-KIK-35833-LOC-1/2018 од 30.11.2018 „НИНКОВ“ д.о.о. Башаид, Пут за Меленце бр. 1, из Башаида за изградњу усипног коша, аспиратерске куће, тампон ћелија Q=3x530m2 и сушаре за житарице, на кат. парц. бр. 11180/1 к.о. Башаид закључак о одбацивању 20.12.2018 20.12.2018 Преузмите акте

 

Употребне дозволе 2017. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве Документи
 1  ROP-KIK-1239-IUP-8/2017 од 19.01.2017  Никтан ДОО из Новог Сада, Ул. Модене бр.1, (матични број 20896736, ПИБ 107917558)  за изграђени објекат аутоперионице, П+0, категорије Б, класификационог броја 127420, у Кикинди, Ул. Светосавска бр. 140, на кат. парц. бр. 8308 к.о. Кикинда  Закључак о одбацивању 25.01.2017 25.01.2017  Преузмите акте
2 ROP-KIK-547-IUP-8/2017 од 27.01.2017 Зрењанинске бискупије из Зрењанина, Трг слободе бр.8 изграђени помоћни објекат, П+0, остава у Банатској Тополи, у Ул. Вука Караџића бр. 21, на кат. парц. бр. 283 к.о. Банатска Тополa Закључак о одбацивању 01.02.2017 01.02.2017 Преузмите акте
3 ROP-KIK -28223 -IUP-3/2017 од 25.05.2017 „ЕПС Дистрибуција, ДОО Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин из Зрењанина , Ул. Панчевачка бр. 46 као инвеститора и „НИС “ АД Нови Сад из Новог Сада, Ул. Народног фронта бр. 12 као финансијера за постојећи адаптирани објекат – трафо станицу ТС 35/10 kV „Шумица“ у Кикинди, Ул. Радничка бб, на катастарској парцели број 20810/3 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању од 29.05.2017 29.05.2017 Преузмите акта
4 ROP-KIK-9650-IUP-2/2017 од 02.06.2017 Брцански Богдана и Снежана Ињац из Кикинде стамбено-пословни објекат, П+2, у Кикинди, Улица Светосавска број 48, на к.п. 6498, к.о.Кикинда Закључак о одбацивању од 08.06.2017 08.06.2017 Преузмите акта
5 ROP-KIK-9312-IUP-5/2017 од 09.06.2017 НИС АД, (матични број 20084693, ПИБ 104052135) из Новог Сада,, ул. Народног фронта бр. 12 на изграђени елктродиструбутивни вод – прикључење НП на електродистрибутивну мрежу на катастарским парцелама 20810/3, 21538/3,… и 15020, све к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 14.06.2017 14.06.2017 Преузмите акте
6 ROP-KIK-3484 -IUP -7/201/201 7 од 12.07.2017 Доо „Јединство“ Кикинда изграђени послови објекат – продавнице, у Кикинди у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 82 Закључак о одбацивању 17.07.2017 17.07.2017 Преузмите акта
7 ROP-KIK-9312 -IUP -9/2017 од 06.10.2017 „НИС” А.Д. из Новог Сада изграђени елктродиструбутивни вод – прикључење НП на електродистрибутивну мрежу на катастарским парцелама 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2 и 15020, све к.о. Кикинда у Кикинди Закључак о одбацивању од 12.10.2017. 12.10.2017 Преузмите акта
8 ROP-KIK-20666-IUP-3/2017 од 29.11.2017 Лазара Ружин, Општина - Житиште , Место - Нови Итебеј употребна дозвола, за изграђене економске објекте у Новом Итебеју Закључак о одбацивању од 01.12.2017 02.12.2017 Преузмите акта
9 ROP-KIK-16140 -IUP-2/2017 од 14.12.2017 „Кикиндски млин“ АД, из Кикинде реконструкција - замена постојеће сушаре за житарице новом, Закључак о одбацивању од 21.12.2017 21.12.2017 Преузмите акта

 

Закључци по члану 145 - 2017. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта Бр.парцеле, категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве Документи
 1 ROP-KIK-17183-ISAW-4/2017 од 12.01.2017    НИС АД Нови Сад (матични број 20084693, ПИБ 104052135) са седиштем у Новом Саду у Улици Народног фронта бр. 12 извођење радова на изградњи подземне 20kV мреже и стубне трансформаторске станице у Иђошу на кат. парцелама бр. 1977/8, 5121, 1975/7, 5124 и 1978/29 к.о. Иђош Закључак о одбацивању 17.01.2017 17.01.2017  Преузмите акте
2 ROP-KIK-1450-ISAW-1/2017 од 25.01.2017 Месна заједница Сајан (матични број 08036675, ПИБ 100507537), са седиштем у Сајану у Улици Велика бр. 92 извођење радова на инвестиционом одржавању приземне стамбене зграде П+0, у Сајану, на адреси Хуњади Јаноша бр. 11, на кат. парц. бр. 19 к.о. Сајан Закључак о одбацивању 27.01.2017 27.01.2017 Преузмите акте
3 ROP-KIK-3474-ISAW-1/2017 од 18.02.2017 Јован и Весна Иветић из Кикинде, ул. Димитрија Туцовића бр. 5а извођење радова на инвестиционом одржавању пословно-стамбеног објекта, П+1, у Кикинди, ул. Димитрија Туцовића бр. 5а, на кат. парцели бр. 6304 ко Кикинда Закључак о одбацивању 22.02.2017 22.02.2017 Преузмите акта
4 ROP-KIK-3356-ISAW-1/2017 од 18.02.2017 Месна заједница „Наково“ из Накова, Улица Миладина Зорића бр.1а, извођење радова на санацији и ојачању коловозне
конструкције у оквиру постојеће регулације улице Марка Јокића у Накову, на кат. парц. бр.
1520 к.о. Наково
Закључак о одбацивању 22.02.2017 22.02.2017 Преузмите акта
5 ROP-KIK-3358-ISAW-1/2017 од 18.02.2017 Месна заједница „Наково“ из Накова, Улица Миладина Зорића бр.1а за извођење радова на санацији и ојачању коловозне
конструкције у оквиру постојеће регулације улице Слободана Принципа у Накову, на кат.
парц. бр. 1532 к.о. Наково
Закључак о одбацивању 22.02.2017 22.02.2017 Преузмите акта
6 ROP-KIK-4501-ISAW-12017 од 01.03.2017 Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. из Београда, Улица Таковска бр. 2, изградња секундарних или дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре, ТК прикључка за корисника ,,КИ Петрол“ Д.О.О. у Башаиду Закључак о одбацивању 03.03.2017 03.03.2017 Преузмите акта
7 ROP-KIK-6983 -ISAW-1/2017 од 21.03.2017 д.о. „Тоза Марковић“ Кикинда , из Кикинде ул. Башаидски друм бр. 62 , ( мат. бр. 0805384 и пиб 100579713) инвестиционо одржавање објекта број 2 (хала погон - 25), Хала за Хала за производњу црепа у Кикинди, на катастарској парцели бр. 20833 к.о.Кикинда на катастарској парцели бр. 20833 к.о.Кикинда, ул. Башаидски друм бр. 62 Закључак о одбацивању од 23.03.2017 23.03.2017 Преузмите акта
8 ROP-KIK-8080-ISAW-1/2017 од 29.03.2017 Основна школа „Јован Поповић“ из Кикинде санациаи зграде основне школе
П+1, у Кикинди, на адреси Краља Петра I бр.63, на кат. парц. бр. 4518 к.о. Кикинда
Закључак о одбацивању од 31.03.2017 31.03.2017 Преузмите акта
9 ROP-KIK-9095-ISAW-1/2017 од 06.04.2017 „Топола“ д.о.о. из Банатске Тополе, Ул. Кикиндска бр. 25 изградња надстрешнице за говеда у оквиру
говедарске фарме у Банатској Тополи на катастарској парцели број 2895 к.о. Банатска
Топола
Закључак о одбацивању од 10.04.2017

10.04.2017

10.04.2017

Преузмите акта
10 ROP-KIK-11638 -ISAW-1/2017 од 28.04.2017 Радована Ђурин из Кикинде, улица Војводе Мишића бр. 132 промена намене објекта без извођења радова, на објекту број 3- из стамбеног у пословни (зубарска ординација) и припајање дела објекта број 3 стамбеном објекту 1 у Улици Војводе Мишића 132 Кикинди, Закључак о одбацивању од 05.05.2017 05.05.2017 Преузмите акта
11 ROP-KIK-15246-ISAW-1/2017 од 31.05.2017 „Promedia“ Д.О.О. из Кикинде, Улица Краља Петра Првог број 114 помоћни објекат са надстрешницом за паркирање возила
спратности П + 0 у Кикинди, Пут за пристаниште број 140, на кат. парц. бр. 20946 к.о.
Кикинда
ЗАКЉУЧАК О ОДБАЦИВАЊУ 07.06.2017 07.06.2016 Преузмите акта
12 ROP-KIK-2375-ISAW-2/2017 од 09.06.2017 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин изградња типске трансформаторске станице – разводног постројења 10(20)/0,4 kV и типског кабловског вода (део електродистрибутивне мреже), на кат. парц. бр. 2114, 3365, 3367/4, 1172, 595/4, 3343, 1144 и 1145, све к.о. Нови Козарци Закључак о одбацивању 12.06.2017 12.06.2017 Преузмите акте
13 ROP-KIK-10869-ISAW-2/2017 од 21.06.2017 Петрић Марјана из Банатског Великог Села, Улица Омладинска број 20 реконструкција и промена намене стана, посебан део 1/3 у пословни простор и спајање са постојећим пословним простором, посебан део 1/П3, у јединствени пословни простор спратности П + 0 у Кикинди, Улица Ђуре Јакшића број 1, на кат. парц. бр. 6187/1 к.о. Кикинда, Закључак о одбацивању 28.06.2017 28.06.2017 Преузмите акте
14 ROP-KIK-8532 -ISAW-3/2017 од 25.06.2017 Јован и Весна Иветић из Кикинде реконструкција објекта и промена намене уз извођење грађевинских радова на пословно - стамбеном објекту спратности П+1, у Кикинди, на адреси Димитрија Туцовића бр. 5а Закључак о одбацивању 29.06.2017

29.06.2017

29.06.2017

Преузмите акта
15 ROP-KIK-23394-ISAW-1/2017 од 04.08.2017 Народне библиотеке „Јован Поповић“ из Кикинде санацији објекта библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди Закључак о одбацивању 04.08.2017 05.08.2017 Преузмите акта
16 ROP-KIK-20927-ISAW-2/2017 од 01.09.2017 „Лидл Србија КД“ Београд, Улица Тошин бунар број 272В, Београд изградња МБТС-115Н 20/0,4 kV са кабловским водовима у Улици Немањина Закључак о одбацивању од 0д 05.09.2017 05.09.2017 Преузмите акта
17 ROP-KIK-26358 -ISAW-1/2017 од 30.08.2017 Ненада Петровић из Руског Села изградња хангара за пољопривредне машине у Руском Селу Закључак о одбацивању од 05.09.2017 05.09.2017 Преузмите акта
18 ROP-KIK-26873-ISAW-1/2017 od 04.09.2017 FCC Kikinda, у Кикинди санацијаи и адаптацији административне зграде у улици Генерала Драпшина бр. 20, у Кикинди Закључак о одбацивању од 07.09.2017 07.09.2017 Преузмите акта
19 ROP-KIK-28258-ISAW-1/2017 od 15.09.2017 ОШ ,,Петар Кочић“ из Накова инвестиционо одржавање објеката основног образовања, улица Главна бр. 50 у Накову Закључак о одбацивању од 21.09.2017 21.09.2017 Преузмите акта
20 ROP-KIK-29211-ISAW-1/2017 од 25.09.2017 ,,Grindex“ Д.О.О. из Кикинде, Улица Милоша Великог број 80

 
реконструкција дела објекта 01 (зграда металопрерађивачке индустрије), Улица Карловачки друм број 24 у Кикинди, на кат. парцели бр. 21696/24 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању дана 27.09.2017 27.09.2017 Преузмите акте
21 ROP-KIK-29211-ISAWHA-2/2017 од 30.09.2017 ,,Grindex“ Д.О.О. из Кикинде, Улица Милоша Великог број 80 реконструкцији дела објекта – гасна котларница, Улица Карловачки друм број 24 у Кикинди, на кат. парцели бр. 21696/24 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању дана 03.10.2017 03.10.2017 Преузмите акте
22 ROP-KIK-23927-ISAW-2/2017 од 10.10.2017 Раду Мирослав из Кикинде изградња прикључка на водоводну инсталацију, у Кикинди Закључак о одбацивању од 13.10.2017 13.10.2017 Преузмите акта
23 ROP-KIK-26362-ISAW-2/2017 од 13.10.2017 НИС АД Нови Сад изградња стубне трансформаторске станице СТС „5“ у Kикинди Закључак о одбацивању од 18.10.2017 18.10.2017 Преузмите акта
24 ROP-KIK-22093-ISAW-2/2017 од 18.10.2017 Радочај Мaрко из Кикинде изградња помоћног објекта у Руском Селу Закључак о одбацивању од 20.10.2017 20.10.2017 Преузмите акта
25 ROP-KIK-25145-ISAW-2/2017 од 24.10.2017 ,,Кодар Инжењеринг“Д.О.О. из Београда извођење радова на изградњи станице за мониторинг РФ спектра ,,Винцаид“ Закључак о одбацивању од 25.10.2017 25.10.2017 Преузмире акта
26 ROP-KIK-22093-ISAWHA-3/2017 од 06.11.2017 Радочај Мaрка из Кикинде изградња помоћног објекта П+0, у Руском Селу, на кат. парцели бр. 1289/1 к.о. Руско Село Закључак о одбацивању 10.11.2017 10.11.2017 Преузмите акте
27 ROP-KIK-34742 -ISAW-1/2017 од 07.11.2017 „НИС“ а.д. из Новог Сада санациа замена резервоара за складиштење моторног горива у Руском Селу Закључак о одбацивању 13.11.2017 14.11.2017 Преузмите акта
28 ROP-KIK-37206-ISAW-1/2017 od 29.11.2017 Министарства финансија – Пореска управа, Регионално одељење за материјалне ресурсе Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 16 реконструкцији објекта – објeкaт државних органа Закључак о одбацивању 01.12.2017

01.12.2017

01.12.2017

Преузмите акта
29 ROP-KIK-37273-ISAW-1/2017 од 29.11.2017 Дома ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикинда инвестиционо одржавање објекта, Пословна зграда - ђачки интернат у Кикинди Закључак о одбацивању 04.12.2017 04.12.2017 Преузмите акта
30 ROP-KIK-31519-ISAW-3/2017 од 05.12.2017 ,,Grindex“ Д.О.О. из Кикинде реконструкција дела објекта 01 (зграда металопрерађивачке индустрије) – гасна котларница Закључак о одбацивању 12.12.2017 12.12.2017 Преузмите акта
31 ROP-KIK-38430-ISAW-1/2017 од 11.12.2017 Евангелистичка црквена општина Кикинда доградња помоћног објекта спратности П + 0 у Кикинди, Улица Краља Петра Првог број 42 Закључак о одбацивању 18.12.2017 18.12.2017 Преузмите акта
32 ROP-KIK-40067-ISAW-1/2017 од 27.12.2017 „ЕПС Дистрибуција“ Д.О.О. Београд изградња МБТС -7 у Башаиду Закључак о одбацивању 28.12.2017 28.12.2017 Преузмите акта

 

Грађевинске дозволе 2017. година

Редни број Заведен под бројем у ЦИС у АПР Подносилац захтева, инвенститор и финансијер Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве Документи
 1  ROP-KIK-1590-CPI-1/2017 од 26.01.2017  Бркин Дејана из Кикинде, ул. Цара Душана бр. 92  изградња стамбеног објекта у Кикинди, ул. Цара Душана бр. 92, категорије А, класификационог броја 111011, на катастарској
парцели бр. 5661/1 к.о. Кикинда.
 закључак о обустављању 01.02.2017  01.02.2017  
2 ROP-KIK-2357-CPIH-1/2017 од 06.02.2017 "Essentico" д.о.о. Кула, Индустријска зона б.б. изградња индустријске зграде - кланице папкара са расецањем меса папкара и прерадом меса
папкара, производњом топљене масти животињског порекла и чварака спратности П+1+Пк
(категорије В клсификационе ознаке 125103 – кланица и Б, 123001 - продавница), на катастарској
парцели број 20081/8 к.о. Мокрин
закључак о обустављању 07.02.2017 07.01.2017 Преузмите акта
3 ROP-KIK-2903-CPI-1/2017 од 10.02.2017 "Ливница Кикинда", Аутомобилска индустрија ДОО из Кикинде, Милошевачки пут бр. 34 Реконструкција објекта: Магацин лако запаљивог материјала, спратности П+О, у кругу фабрике Ливница Кикинда, ул. Милошевачки пут бр. 34, у Кикинди, на кат. парцели 21696/25 к.о. Кикинда, категорија Б, класификациони број 125221 закључак о одбацивању од 13.02.2017 13.02.2017. Преузмите акта
4 ROP-KIK-5249-CPI-1/2017 од 07.03.2017 Бајшански Неца из Мокрина, ул. Маркових бр. 43 и Бајшански Милица из Мокрина, ул. Маркових бр. 43 изградња стамбеног и помоћног објекта, у Мокрину у ул. Светог Саве бр. 132 закључак о одбацивању од 14.03.2017 15.03.2017 Преузмите акта
5 ROP-KIK-27082-CPА-3/2017 од 15.03.2017 Љиљана Глушица из Кикинде, улица Милана Сивчева број 22 измена грађевинске дозволе услед промене инвеститора, бр. ROP-KIK-27082-CPА-3/2017 закључак о одбацивању од 20.03.2017 20.03.2017 Преузмите акта
6 ROP-KIK-20526-CPI-2/2017 од27.03.2017 Кила Коцкар из Кикинде ул. Тозе Марковића бр. 24 изградња стамбене зграде са једним станом, спратности П+1+Пк, у Кикинди ул. Милоша Великог бр. 19, на катастарској парцели бр. 6117 к.о. Кикинда закључак о одбацивању од 31.0.32017 31.03.2017 Преузмите акта
7 ROP-KIK-8867-CPI-1/2017 од 05.04.2017 Иван Јовић из
Кикинде, Улица Ђоке Радака број 2/8
изградња стамбеног објекта П+0, у Кикинди, у Улици Албертова број 34, на катастарској
парцели број 3566 к.о. Кикинда
закључак о одбацивању од 07.04.2017

08.04.2017

08.04.2017

Преузмите акта
8 ROP-KIK-18675-CPI-3/2017 од 10.04.2017 “Телеком
Србија” а.д. Београд, Улица Таковска број 2, Београд
изградња цеви за електронске комуникације Кикинда, у регулацији
пута Мокрин – Банатско Аранђелово, од Мокрина до реке Златице, на кат. парц. бр. 3990/1,
22553, 22484/1, 22552, 22465, 22551, 22462, 22550, 22456, 22549, 22461 и 22447 к.о. Мокрин
закључак о одбацивању од 12.04.2017

12.04.2017

12.04.2017

Преузмите акта
9 ROP-KIK-8816-CPI-2/2017 од 12.05.2017 Данке Јанков из Кикинде из Улице Вука Караџића бр. 9 реконструкција и надзиђивање стамбеног објекта у Ул. Вука Караџића бр. 9 у Кикинди, на кат. парцели 6244 к.о. Кикинда закључак о одбацивању од 16.05.2017 16.05.2017 Преузмите акте
10 ROP-KIK-12016-CPI-2/2017 од 01.06.2017 ГРАДА
КИКИНДА из Кикинде
изградња дела јавне водоводне мреже, на кат. парцелама бр. 21680,
10745/2 и 10744/1 к.о. Кикинда
закључак о одбацивању 06.06.2017 Преузмите акта
11 ROP-KIK-28646-CPI-4/2017 од 28.06.2017 НИС а.д. Нови Сад из Новога Сад ул. Народног фронта бр.12 изградњу станице за снабдевање горивом „Кикинда 4“ у Кикинди закључак о одбацивању

05.07.2017

05.07.2017

Преузмите акта
12 ROP-KIK-12722-CPI-3/2017 од 18.07.2017 ЈП „Србијагас“ Нови Сад из Новога Сада као инвеститор и финансијера Град Кикинда из Кикинде изградњу МРС „Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода закључак о одбацивању

18.07.2017

18.07.2017

Преузмите акта
13 ROP-KIK-17603-CPI-3/2017 од 30.08.2017 Вукице Колдан из Кањиже изградња стамбеног објекта П+0, у Иђошу, у ул. Жарка Зрењанина бр. 18 закључак о одбацивању

05.09.2017

05.09.2017

Преузмите акта
14 ROP-KIK-24883-CPI-3/2017 од 10.10.2017 Горана Недељков из Мокрина, ул. Уроша Кузманова бр. 24 за изградњу стамбеног објекта По+П, у ул. Уроша Кузманова бр. 24 у Мокрину, закључак о одбацивању 16.10.2017 16.10.2017 Преузмите акте
15 ROP-KIK-24781-CPI-3/2017 од 02.11.2017 ,,Нинков“ Д.О.О. са седиштем у Башаиду за изградњу подног складишта П + 0 у Башаиду, Пут за Меленце број 1, закључак о одбацивању 09.11.2017 09.11.2017 Преузмите кате
16 ROP-KIK-36572-CPI-1/2017 od 23.11.2017 ЈП ,,Топлана“ Кикинда изградњa вреловода у ул. Немањина од броја 25 до ОШ „Свети Сава“ у Кикинди закључак о одбацивању 27.11.2017 27.11.2017 Преузмите акта
17 ROP-KIK-37028-CPI-1/2017 од 28.11.2017 ЈП "Топлана" Кикинда доградња прикључака на магистрални вреловод у ул. Доситејева, Војводе Путника и Хајдук Вељкова у Кикинди, закључак о одбацивању 01.12.2017

01.12.2017

01.12.2017

Преузмите акта
18 ROP-KIK-14738-CPI-2/2017 од 07.12.2017 Драгана Станојевића Општина - Јагодина , Место - Стрижило изградња индивидуалног стамбеног објекта П+Пк у Јагодини закључак о одбацивању 08.12.2017

08.12.2017

08.12.2017

 

Преузмите акта

 

Локацијски услови 2017. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева, инвеститор и финансијер Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве Документи
 1 ROP-KIK-34218-LOC-1/2016 од 21.12.2016   „Jединство“ д.о.о. Кикинда, Башаидски друм бб, Кикинда  изградња пословног објекта – продавнице П+0, на катастарској парцели бр. 8615/3 к.о. Кикинда, у ул. Јована Јовановића Змаја бр. 82  Закључак о одбацивању дана 05.01.2017 05.01.2017  Преузмите акте
2 ROP-KIK-34977-LOC-1/2016 од 29.12.2016 Бајшански Неца, Светог Саве бр. 132, Мокрин изградњa стамбене зграде П+0 и складишта пољопривредних производа, на к.п. бр. 1059 к.о. Мокрин, у ул. Светог Саве бр. 132 Закључак о одбацивању дана 09.01.2017 09.01.2017 Преузмите акте
3 ROP-KIK-358-LOC-1/2017 од 11.01.2017 Абрахам Горана из Кикинде Цара Душана бр. 174 изградњу стамбеног објекта П+0 у ул. Цара
Душана бр. 205, на кат. парцели бр. 2015 к.о. Кикинда
Закључак о одбацивању дана 26.01.2017 26.01.2017 Преузмите акте
4 ROP-KIK-2305-LOC-1/2017 од 03.02.2017 Јовић Иван из Кикинде, Улица Ђоке Радака број 2/8, изградња
стамбеног објекта П+0 у Улици Албертова број 34 на катастарској парцели број 3566 к.о. Кикинда
Закључак о одбацивању дана 14.02.2017 14.02.2017 Преузмите акт
5 ROP-KIK-358-LOCH-2/2017 од 06.02.2017 Абрахам Горан, Цара Душана бр. 174 из
Кикинде
изградња стамбеног
објекта П+0 у ул. Цара Душана бр. 205, на кат. парцели бр. 2015 к.о. Кикинда
Закључак о одбацивању од 17.02.2017 17.02.2017 Преузмите акта
6

ROP-KIK-2781-GR-2/2017 од 09.03.2017

ROP-KIK-2781-LOC-1/2017 од 09.02.2017
 

„КОЗАРА“ а.д., Омладинска бр. 2, Банатско Велико Село изградња товилишта у Банатском Великом Селу, на катастарској
парцели број 2923/1 к.о. Банатско Велико Село
Закључак о обустави поступка од 13.03.2017

14.03.2017

14.03.2017

Преузмите акта
7 ROP-KIK-7431-LOC-1/2017 од 24.03.2017 Град Кикинда, Трг српских
добровољаца бр. 12 из Кикинде
изградња стамбене зграде са више станова П+2 у ул. Стрелиште бб, на кат. парцели бр. 263
к.о. Кикинда
Закључак о одбацивању од 31.03.2017

31.03.2017

31.03.2017

Преузмите акта
8 ROP-KIK-2781-LOC-3/2017 од 15.03.2017 „КОЗАРА“ а.д., Омладинска бр. 2, Банатско Велико Село, изградња товилишта у Банатском
Великом Селу, на кат. парцели бр. 2923/1 к.о. Банатско Велико Село
Закључак о одбацивању од 04.04.2017

04.04.2017

04.04.2017

 

Преузмите акта
9 ROP-KIK-8532-LOC-1/2017 од 03.04.2017 Јована и Весне Иветић из Кикинде, Улица Димитрија Туцовића број 5а, реконструкција – промена намене уз извођење грађевинских радова на пословно – стамбеном објект у спратности П+Пот на катастарској парцели број 6304/1 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању

06.04.2017

06.04.2017

Преузмите акта
10 ROP-KIK-8741-LOC-1/2017 од 04.04.2017 Д.О.О. „СУБОТИЧКИ“ из Кикинде, улица Партизанска бр. 11 изградња стамбене зграде, са једним станом, П+0, пољопривредне зграде –
хангар за смештај пољопривредних машина и алата, П+0 и пољопривредне помоћне зграде – вагарске
кућице, П+0 у Мокрину, потес Село, улица Некина бара бб, на кат. парц. бр. 536 к.о. Мокрин
Закључак о одбацивању

07.04.2017

07.04.2017

Преузмите акта
11 ROP-KIK-10275-LOC-1/2017 од 19.04.2017 ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина бр. 25, Нови Сад
изградња моста на Шећеранском каналу км 7+600
на делу кат. парцела 765/2, 766, 767, 770 К.О. Банатска Топола
Закључак о одбацивању

25.04.2017

25.04.2017

Преузмите акта
12 ROP-KIK-12722 -LOC-1/2017 од 10.05.2017 Градa Кикинда, Трг српских добровољаца број 12 изградњу МРС „Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од PE цеви MOP 4 bar Закључак о одбацивању

30.05.2017

30.05.2017

Преузмите акта
13 ROP-KIK-15452-LOC-1/2017 од 01.06.2017 Кекез Милоша из Кикинде изградња прикључка стамбено -пословне зграде на комуналну инфраструктуру Закључак о одбацивању

02.06.2017

02.062017

Преузмите акта
14 ROP-KIK-16027-LOC-1/2017 од 06.06.2017 Петровић Ненад, Руско
Село,
изградња хангара за пољопривредне машине, у ул. Младена
Стојановића бр. 38 у Руском Селу
Закључак о одбацивању

08.06.2017

08.06.2017

Преузмите акта
15 ROP-KIK-17554-LOC-1/2017 од 17.06.2017 „Јединство“ д.о.о. из Кикинде, Улица Башаидски друм бб изградњу прикључка водовода и канализације за пословни простор – продавницу спратности П+0 на катастарској парцели број 8615/3 к.о. Кикинда, Улица Јована Јовановића Змаја број 80 у Кикинди Закључак о одбацивању од 19.06.2017

19.06.2017

19.06.2017

Преузмите акта
16 ROP-KIK-17603-LOC-1/2017 од 17.06.2017 Вукице Колдан из Кањиже реконструкција стамбене зграде у Иђошу, у ул. Жарка Зрењанина бр. 18 Закључак о одбацивању  од 22.06.2017

22.06.2017

22.06.2017

Преузмите акта
17 ROP-KIK-17624-LOC-1/2017 од 17.06.2017 ''КИПЕТРОЛ'' д.о.о. Башаид, Торђански пут бр. 1, Башаид изградња стаје за краве на кат.
парцели бр. 9320/1 к.о. Башаид
Закључак о одбацивању од 11.07.2017

11.07.2017

11.07.2017

Преузмите акта
18 ROP-KIK-21284-LOC-1/2017 од 18.07.2017 Завод за јавно здравље Кикинда, Краља Петра I бр. 70,
Кикинда
реконструкција и промена намене постојећих објеката за
потребе лабораторије, у ул. Краља Петра I бр. 70 у Кикинди
Закључак о одбацивању од 08.08.2017 08.08.2017 Преузмите акта
19 ROP-KIK-21888 -LOC-1/2017 од 24.07.2017 Филиповић Небојше из Кикинде реконструкција постојећег пословног објекта спратности П+0, претварање таванског простора у поткровље у Кикинди Закључак о одбацивању од 11.08.2017 11.08.2017 Преузмите акта
20 ROP-KIK-20927-LOC-1/2017 од 16.08.2017
 
„Јединство“ д.о.о. Кикинда, Башаидски друм бб за изградњу прикључка електроенергетских инсталација за пословни објекат – продавницу П+0 на катастарској парцели број 8615/3 к.о. Кикинда, Улица Јована Јовановића Змаја број 80 Закључак о одбацивању 18.08.2017 18.08.2017 Преузмите акте
21 ROP-KIK-24883-LOC-1/2017 од 16.08.2017 Горан Недељков из Мокрина стамбени објекат, По+П у Мокрину Закључак о одбацивању 04.09.2017 04.09.2017 Преузмите акта
22 ROP-KIK-24594-LOC-1/2017 од 15.08.2017 Град Кикинда изградња централне пијаце у Кикинди Закључак о одбацивању од 05.09.2017 05.09.2017 Преузмите акта
22 ROP-KIK-24781-LOC-1/2017 од 16.08.2017 Д.О.О. „НИНКОВ“ Башаид, Пут за Меленце бр. 1 из Башаида изградња подног складишта у
Башаиду
Закључак о одбацивању од 06.09.2017 06.09.2017 Преузмите акта
23 ROP-KIK-31519-LOC-1/2017 од 11.10.2017 „GRINDEX” д.о.о., ул. Милоша Великог бр. 80, Кикинда реконструкцију дела објекта 01-зграда металопрерађивачке индустрије, ул. Карловачки друм бр. 24, у
Кикинди, на кат. парц. бр. 21696/24 к.о. Кикинда
Закључак о одбацивању од 08.11.2017 08.11.2017 Преузмите акте
24 ROP-KIK-38605-LOC-1/2017 од 12.12.2017 „FCC Kikinda“ д.о.о., Војводе Путника бр. 1, Кикинда изградња складишта неопасног отпада, у ул. Теремијски друм бб уКикинди, Закључак о одбацивању од 18.12.2017 18.12.2017 Преузмите акта
25 ROP-KIK-38048-LOC-1/2017 „UNIVEREXPORT” д.о.о., ул. Сентандрејски пут 165, Нови
Сад
реконструкција пословног простора МП 113 продавница Бачка у Кикинди Закључак о одбацивању од 19.12.2017 19.12.2017 Преузмите акта
26 ROP-KIK-39776-LOC-1/2017 од 23.12.2017 Синише Мержан из Кикинде реконструкција приземне стамбене зграде и претварање тавана у стамбени простор, у Кикинди Закључак о одбацивању од 28.12.2017 28.12.2017 Преузмите акта

 

Употребне дозволе 2016. године

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве Документи
 1  ROP-KIK-98-IUP-1/2016 од 21.01.2016  "DELTATEKS" D.O.O.,Београд - Раковица, Пилота Михаила Петровица 81, мат бр.06008933, пиб бр.100974068  категорија Б, класификациони бр.123001, реконструкција зграде за трговинутекстилом на мало  Закључак - одбацује се дана 22.01.2016  22.01.2016  Преузмите акте
2 ROP-KIK-98-IUPH-2/2016 усаглашен захтев:
ROP-KIK-98-IUP-1/2016 ред бр. 1
"DELTATEKS" D.O.O.,Београд - Раковица, Пилота Михаила Петровица 81, мат бр.06008933, пиб бр.100974068 категорија Б, класификациони бр.123001, реконструкција зграде за трговинутекстилом на мало, 4630/2 к.о. Кикинда Закључак - одбацује се дана 03.02.2016 03.02.2016 Преузмите акте
3 ROP-KIK-5474-IUP-1/2016 од 07.04.2016 Даринка Живановић, Кикинда, Светозара Милетића 56 изграђена стамбена зграда П+0 са гаражом, у Кикинди ул. Чанадска бр. 23, на кат.парц.бр.5559 к.о.Кикинда Закључак - одбацује се даана 13.04.2016 13.04.2016 Преузмите акте
4 ROP-KIK-11825-IUP-1/2016 од 03.06.2016 Даринка Живановић, Кикинда, Светозара Милетића 56 изграђена стамбена зграда П+0 са гаражом, у Кикинди ул. Чанадска бр. 23, на кат.парц.бр.5559 к.о.Кикинда Закључак - одбацује се даана 04.06.2016 04.06.2016 Преузмите акте
 5  ROP-KIK-18512-IUP-1/2016 од 30.07.2016  Ивезић Александра из Кикинде ул. Хајдук Вељкова бр. 40  надзиђивање постојећег објекта - стамбене зграде, категорије А класификационог броја 112211 у Кикинди ул. Хајдук Вељкова бр. 40  Закључак - одбацује се даана 05.08.2016  05.08.2016 Преузмите акте
6 ROP-KIK-18512-IUPH-2/2016 од 05.09.2016 Ивезић Александра из Кикинде ул. Хајдук Вељкова бр. 40 надзиђивање постојећег објекта - стамбене зграде, категорије А класификационог броја 112211 у Кикинди ул. Хајдук Вељкова бр. 40 Закључак - одбацује се дана 12.09.2016 13.09.2016 Преузмите акте
7 ROP-KIK-24087-IUP-1/2016 од 19.09.2016 Даринка Живановић, Кикинда, Светозара Милетића 56 изграђена стамбена зграда П+0 са гаражом, у Кикинди ул. Чанадска бр. 23, на кат.парц.бр.5559 к.о.Кикинда Закључак о одбацује се дана 27.09.2016 27.09.2016 Преузмите акте
8 ROP-KIK-25387-IUP-1/2016 од 29.09.2016 Михаљев Споменка из Кикинде, ул. Светосавска бр. 26/3,  за претварање вешернице у стамбену јединицу у стамбеној пословној згради П+4+Пот у Кикинди ул. Светосавска бр. 26/3, на кат.парц.бр. 6521/1 к.о.Кикинда, категорије „Б“, класификациони бр. 113002. Закључак о одбацивању 06.10.2016 06.10.2016 Преузмите акте
9 ROP-KIK-27105-IUP-1/2016 од 14.10.2016 “Топола“ ДОО из Банатске Тополе ул. Кикиндска бр. 25 изграђени заливни систем Топола-друга фаза у Банатској Тополи на катастарским парцелама 2726, 2897, 2898, 2923, 2925,2924, 3659, 3637/2 и 3637/4, све к.о. Банатска Топола, Закључак о одбацивању 20.10.2016 20.10.2016 Преузмите акте

 

Закључци по члану 145 - 2016. година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева и инвеститор Опис објекта Бр.парцеле, категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве Документи
 1  ROP-KIK-51-ISAW-1/2016 oд 19.01.2016  "TIM - COP" D.O.O. Темерин, Партизанска бб, мат бр. 08413541, пиб.бр.100455006  изградњи за изградњу типске трансформаторске станице и део електродистрибутивне
мреже – локални електрични водови и подземни водови категорије Г и класификационог
броја 222410, на катастарским парцелама бр. 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38,
21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2,
21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 све к.о. Кикинда.
 Закљичак - Одбације се дана 22.01.2016  22.01.2016  Преузмите акте
2 ROP-KIK-51-ISAW-2/2016 НИС АД из Новог Сада, ул Народног фронта бр. 12 матични бр.20084693 и пиб 104052135 изградњу типске трансформаторске станице и део електродистрибутивне
мреже – локални електрични водови и подземни водови категорије Г и класификационог
броја 222410, на катастарским парцелама бр. 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38,
21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 све к.о. Кикинда.
Закљичак - Одбације се дана 05.02.2016 05.02.2016 Преузмите акте
3 ROP-KIK-1336-ISAW-1/2016 од 25.02.2016 ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, матични бр.17715780, пиб бр.105356542, из Београда Савски Венац, ул. Др Александра Костића бр.9 уклањање препрека за особе са инвалидитетом у пословном објекту филијале Фонда за ПИО Кикинда у Кикинди ул. Доситејева бр. 33, на катастарској парцели бр. 4447
к.о. Кикинда.
Закључак о одбацивању дана 27.02.2016 27.02.2016 Преузмите акте
4 ROP-KIK-1687-ISAW-1/2016 од 02.03.2016 НИС АД из Новог Сада, ул Народног фронта бр. 12 матични бр.20084693 и пиб 104052135 изградња типске трансформаторске станице и део електродистрибутивне мреже у Кикинди, на кат. парцелама бр. 14660, 19107, 14665/3 и 14665/1 све к.о. Кикинда, потеси Црвенка и Ђомпарина бара Закључак о одбацивању дана 08.03.2016 08.03.2016 Преузмите акте
5 ROP-KIK-3068-ISAW-1/2016 од 17.03.2016 Banini AD, Кикинда. Николе Тесле 5 матични бр.08161739, пиб бр.101081245 изградња инсталација компримованог природног гаса у Кикинди, на кат. парцелама бр. 1755 и 426 обе к.о. Кикинда Закључак о одбацивању дана19.03.2016 21.03.2016 Преузмите акте
6 ROP-KIK-3218-ISAW-1/2016 од 18.03.2016 Дом здравља Кикинда, Краља Петра првог 106, матични бр.08879583, пиб бр.105228166 извођење радова на инвестиционом одржавању платоа и путева хитне службе у Кикинди, на кат. парцелаи бр. 4711 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању дана 19.03.2016 21.03.2016 Преузмите акте
7 ROP-KIK-5720-ISAW-1/2016 од 11.04.2016 Victory media d.o.o.,Београд - Савски Венац, Булевар Војводе Мишића 51а, мат бр. 20952890, пиб .бр. 108208709 изградња дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на релацији Нови Козарци-Банатско Велико Село Закључак о одбацивању дана 18.04.2016 18.04.2016 Преузмите акте
8 ROP-KIK-3068-ISAW-2/2016 од 14.04.2016 Banini AD, Кикинда. Николе Тесле 5 матични бр.08161739, пиб бр.101081245 изградња инсталација компримованог природног гаса у Кикинди, на кат. парцелама бр. 1755 и 426 обе к.о. Кикинда Закључак о одбацивању дана19.03.2016 19.04.2016 Преузмите акте
9 ROP-KIK-8178-ISAW-1/2016 од 04.05.2016 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин, матични 07005466, пиб.бр.100001378 изградња типске трансформаторске станице и део електродистрибутивне мреже, у Кикинди ул Мокринска Закључак о одбацивању дана 09.05.2016 09.05.2016 Преузмите акте
10 ROP-KIK-7022-ISAWHA-2/2016 од 05.05.2016 LIVNICA KIKINDA, AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA DOO, Милошевачки пут бр.34, пиб. 104752659, мат.20230355 уградња унутрашњих инсталација у постојећи објекат, у Кикинди на катастраској парцели бр. 21696/8 Закључак о одбацивању дана 09.05.2016 09.05.2016 Преузмите акте
11 ROP-KIK-9611-ISAW-1/2016 од 17.05.2016 НИС АД из Новог Сада, ул Народног фронта бр. 12 матични бр.20084693 и пиб 104052135 Кабловски вод 20/0,4 kV креће од постојеће стубне трафостанице монтиране на челично решеткастом стубу ЧРС бр.СТС Кг69,70 20/0,4kV,250kVА која се налазаи на К.П.17553/1 К.О.Кикинда. Други крај завршава у новој МБТС. Дужина кабла 4500м. Закључак о одбацивању 24.05.2016 24.05.2016 Преузмите акте
12 ROP-KIK-9979-ISAW-1/2016 од 19.05.2016 LE BELIER KIKINDA Livnica Kikinda DOO, матични бр. 08785945, пиб. Бр.102843535 изградња типске трансформаторске станице и део електродистрибутивне мреже, у Кикинди на кат. парцелама 21696/2 и 21696/24 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 26.05.2016 26.05.2016 Преузмите акте
13 ROP-KIK-11623-ISAW-1/2016 од 01.02.2016 Српска православна црквена општина у Иђошу Санација објекта - СПЦ, храм св. архангела Михаила и Гаврила, у Иђошу, ул. Николе Француског бр. 2, на кат. парцели бр. 1020 к.о. Иђош, Закључак о одбацивању 08.07.2016 08.07.2016 Преузмите акте
14 ROP-KIK-15099-ISAW-1/2016 од 01.07.2016 Самарџија Вељко, Кикинда, Кумановска 47 извођење радова на инвестиционом одржавању стамбеног објекта, у Кикинди на кат. парцели 3537 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 04.07.2016 04.07.2016 Преузмите акте
15 ROP-KIK-15215-ISAWA-1/2016 од 01.07.2016 Кикиндски млин, ад Кикинда, Светозара Милетића 198, мат бр.08021694, пиб. 100508941 изградњa-заменa постојеће сушаре за житарице са сушаром у Кикинди, на катастарској парцели бр. 2153 к.о. Кикинда, ул. Светозара Милетића бр. 198, Закључак о одбацивању 05.07.2016 05.07.2016 Преузмите акте
16 ROP-KIK-15099-ISAWHA-2/2016 од 30.07.2016 Самарџија Вељко, Кикинда, Кумановска 47 Санација стамбеног објекта, у Кикинди на кат. парцели 3537 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 05.08.2016 05.08.2016 Преузмите акте
17 ROP-KIK-20636-ISAW-1/2016 од 18.08.2016 ОШ „Вук Караџић“ (МБ 08036497, ПИБ 101081331) из Кикинде ул.
Генерала Драпшина бр. 3,
инвестиционо одржавање објекта отворених спортских терена у школи „Вук
Караџић“
Закључак о одбацивању 23.08.2016 23.08.2016 Преузмите акте
18 ROP-KIK-22221-ISAW-1/2016 од 01.09.2016 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак "Електродистибуција Зрењанин"(матични број 07005466, ПИБ 100001378 ) из Зрењанина, ул. Панчевачка бр. 46 и финансијер ЈП “Емисиона Техника и Везе“ из Београда – Чукарица ул. Кнеза Вишеслава бр. 88, (матични бр. 20610131, ПИБ 106475271) изградња – локални елетрични водови - кабловског прикључног вода 20kv за напајање СТС 20/04kv, 250kVA у називу „Емисиона станица Кикинда“, у Кикинди ул. Теремијски друм на кат. парц. бр.11228/1, 11228/4 и 19363 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 08.09.2016 08.09.2016 Преузмите акте
19 ROP-KIK-19287-ISAW-2/2016 од 23.09.2016 „GRINDEX“ д.о.о. Кикинда, Милоша Великог бр. 80, Кикинда, матични бр 08791163, пиб бр.102944303 изградњa објекта МРС на катастаркој парцели 21696/32к.о.Кикинда и прикључног гасовода, на кат. парцели бр. 21538/4, 21538/3 и 21696/32 к.о. Кикинда, у ул. Башаидски друм бр. 58 у Кикинди Закључак о одбацивању 03.10.2016 03.10.2016 Пртеузмите акте
20 ROP-KIK-25903-ISAW-1/2016 од 04.10.2016 Јовановић Небојше из Јагодине Пословни објекат у Јагодини, ул. Словенски пут бр. бб, кп.бр. 2310/31 К.О. Рибаре Закључак о одбацивању 06.10.2016 06.10.2016 Преузмите акте
21 ROP-KIK-23053-ISAW-2/2016 од 14.10.2016 Кикиндски млин, ад Кикинда, Светозара Милетића 198, мат бр.08021694, пиб. 100508941 реконструкција - замена постојећих сушара за житарице новом сушаром, у Кикинди, на катастарској парцели бр. 2153 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 21.10.2016 21.10.2016 Преузмите акте
22 ROP-KIK-31647-ISAW-1/2016 од 24.11.2016 ЗУ Апотека "BENU" Београд из Београда извођење радова на адаптацији објекта у Кикинди на кат. парцели 4579 к.о. Кикинда, Ул. Трг српских добровољаца бр. 47 Закључак о одбацивању 28.11.2016 28.11.2016 Преузмите акте
23 ROP-KIK-27291-ISAW-2/2016 од 29.11.2016 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин из Зрењанина (матични број 07005466, ПИБ 100001378) и АД „Козара“ (матични број 08021902, ПИБ 100784835) из Банатског Великог Села, извођење радова на изградњи подземног вода за стубну трансформаторску станицу СТС у на катастарској парцели број 1892/1 к.о. Банатско Велико Село Закључак о одбацивању 05.12.2016 05.12.2016 Преузмите акте

 

Грађевинске дозволе 2016. година

Редни број Заведен под бројем у ЦИС у АПР Подносилац захтева, инвенститор и финансијер Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве Документи
 1  ROP-KIK-1239-CPI-1/2016 од 24.02.2016  Никтан ДОО Нови Сад, Модене бр.1, матични бр. 20896736, пиб.бр.107917558  изградња аутоперионице П+0 у Кикинди у ул. Светосавска бр. 40, на катастарској парцели бр. 8308 к.о. Кикинда  Закључак о одбацивању 26.2.2016  26.02.2016  Преузмите акте
2 ROP-KIK-1415-CPI-1/2016 од 26.02.2016 ''ALMEX'' Д.О.О. за производнју пољопривредних производа, транспорт и услуге Панчево, матични бр. 08325316, пиб бр. 100958453, из Панчева, ул. Јабучки пут 82 изградња заливног система на катастарској парцели 18117 и делу катастарске парцеле 18116, преко катастарских парцела 19313, 19316, 19318, 19400 и 19101/3 све к.о. Кикинда, у ванграђевинском реону, потес Кинђа у Кикинди Закључак о одбацивању 26.02.2016 16.03.2016 Преузмите акте
3 ROP-KIK-4517-CPI-1/2016 од 30.03.2016 RTI DOO NOVI SAD ПИБ 107486855, МБ 20813067, из Новог Сада, Булевар Војводе Степе бр. 22 Изградња пословног монтажног објекта, П+0 – изложбени салон са магацином, категорије Б, класификационог броја 122011, на катастарској парцели 21460 к.о. Кикинда, у улици Башаидски пут бб у Кикинди, Закључак о одбацивању 06.04.2016 06.04.2016 Преузмите акте
4 ROP-KIK-5758-CPI-1/2016 од 11.04.2016 Глушића Синиша, Кикинда, Милана Сивчева 26 изградња стамбено-пословног објекта на катастарској парцели 2892/1 к.о. Кикинда у Кикинди Закључак о одбацивању 13.04.2016

13.04.2016

Преузмите акте
5 ROP-KIK-1415-CPIH-2/2016 од 18.04.2016 ''ALMEX'' Д.О.О. за производнју пољопривредних производа, транспорт и услуге Панчево, матични бр. 08325316, пиб бр. 100958453, из Панчева, ул. Јабучки пут 82 изградња заливног система на катастарској парцели 18117 и делу катастарске парцеле 18116, преко катастарских парцела 19313, 19316, 19318, 19400 и 19101/3 све к.о. Кикинда, у ванграђевинском реону, потес Кинђа у Кикинди Закључак о одбацивању 20.04.2016 20.04.2016 Преузмите акте
6 ROP-KIK-5758-CPI-2/2016 од 18.05.2016 Глушића Синиша, Кикинда, Милана Сивчева 26 изградња стамбено-пословног објекта, у улици Дистричка бр. 28, на катастарској парцели 2892/1 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 23.05.201 23.05.2016 Преузмите акте
7 ROP-KIK-14494-CPI-1/2016 од 27.06.2016 "Галад" ДОО Кикинда, Башаидски друм бб, мат бр. 08021848, пиб бр.100510210 изградња система за наводњавање пољопривредних површина, категорије Г , класификационог броја 215301, на катастарским парцелама бр.14410, 14411, 14418, ..... све к.о. Кикинда и катастарским парцелама бр. 1230/7, 1231, 1232, 1233,.... к.о. Банатска Топола Закључак о одбацивању 04.07.2016 04.07.2016 Преузмите акте
8 ROP-KIK-16054-CPI-1/2016 од 08.07.2016 Радуловић Мирослав и Душан, Кикинда, Сутјеска 87 изградња стамбеног објекта у Кикинди, ул. Сутјеска бр. 87, категорије А, класификационог броја 111011, на катастарским парцелама бр. 7959 и 7960 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 12.07.2016

12.07.2016

Преузмите акте
9 ROP-KIK-14494-CPIH-2/2016 од 14.07.2016 Галад ДОО Кикинда, Башаидски друм бб, мат бр. 08021848, пиб бр.100510210 изградња система за наводњавање пољопривредних површина, категорије Г , класификационог броја 215301, на катастарским парцелама бр.14410, 14411, 14418, 14421/1, ..... све к.о. Кикинда и катастарским парцелама бр. 1230/7, 1231, 1232,.... к.о. Банатска Топола Закључак о одбацивању 14.07.2016 14.07.2016 Преузмите акте
10 ROP-KIK-18316-CPI-1/2016 од 28.07.2016 "Essentico" д.о.о. Кула, Индустријска зона б.б. МБ 08761868, Пиб 100582522 изградња индустријске зграде - спратности П+1+Пк (категорије В клсификационе ознаке 125103 – кланица и Б,123001 - продавница), на кат парц број 20081/8 к.о. Мокрин Закључак о одбацивању 04.08.2016 04.08.2016 Преузмите акте
11 ROP-KIK-18542-CPI-1/2016 од 31.07.2016 „Поп - Лукић“ ДОО из Банатског Великог Села (МБ 08736057, ПИБ 101080332 ) изградња рибњака језеро за спортски риболов (категорије Г клсификационе ознаке 215303– рибњак), на катастарским парцелама број 315,316 и 351, све к.о. Банатско Велико Село Закључак о одбацивању 05.08.2016 05.08.2016 Преузмите акте
12 ROP-KIK-27046-CPI-1/2016 од 13.10.2016 “Галад“ ДОО из Кикинде, Башаидски друм бб (МБ 08021848, ПИБ 100510210) изградња товилишта свиња, I фаза категорије Б , класификационог броја 127112, на катастарској парцели бр. 2714 к.о. Банатска Топола Закључак о одбацивању 20.10.2016 20.10.2016 Преузмите акте
13 ROP-KIK-30049-CPI-1/2016 од 09.11.2016 Тутурилов Иван из Кикинде, ул. Фејеш Кларе бр. 36 изградња објекта за прераду млека - мини млекаре у Кикинди у ул. Иђошки пут бр. бб, на кат. парц. бр. 10449 к.о.Кикинда Закључак о одбацивању 17.11.2016 20.11.2016 Преузмите акте

 

Локацијски услови 2016.година

Редни број Заведен под бројем ЦЕОП у АПР Подносилац захтева, инвеститор и финансијер Опис објекта, бр.парцеле и к.о., категорија и класификација објекта Начин решавања - дана Датум објаве Документи
 1  ROP-KIK-388-LOC-1/2016 од 03.02.2016  ''Galad''doo, Башаидски друм бб., пиб бр. 100510210 матични бр. 08021848  за изградњу товилишта свиња 18x12, 80x64, 30m, капацитета 16 200 товљеника у турнусу, I фаза 4x12,80x64,30m (3.600 ком. у турнусу), Закључак о одбацивању 09.02.2016  09.02.2016  Преузмите акте
2 ROP-KIK-1014-LOC-1/2016 20.02.2016 POP-LUKIC DOO ZA TRGOVINU I ULUGE BANATSKO VELIKO SELO изградњу рибњака за узгој слатководне рибе, на катастарским парцелама број 315, 316 и 351 к.о. Банатско Велико Село

Закључак о одбацивању 08.03.2016

08.03.2016 Преузмите акте
3 ROP-KIK-388-LOCH-2/2016 од 24.02.2016 ''Galad''doo, Башаидски друм бб., пиб бр. 100510210 матични бр. 08021848 за изградњу товилишта свиња 18x12, 80x64, 30m, капацитета 16 200 товљеника у турнусу, I фаза 4x12,80x64,30m (3.600 ком. у турнусу), Закључак о одбацивању 08.03.2016 08.03.2016 Преузмите акте
4 ROP-KIK-1784-LOC-1/2016 од 03.03.2016 Livnica Kikinda, Automobilska industrija DOO Miloševački put 34, Матични број:20230355, ПИБ 104752659 реконструкцију магацина лако запаљивог материјала на кат. парцели бр. 21696/25 к.о. Кикинда, Милошевачки пут 34, Кикинда Закључак о одбацивању 08.03.2016 08.03.2016 Преузмите акте
5 ROP-KIK-2937-LOC-1/2016 од 16.03.2016 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин, матични 07005466, пиб.бр.100001378 изградњa типског подземног кабловског вода средњег напона (СН) на кат. парцели бр. 4725/1 к.о. Банатско Велико Село Закључак о одбацивању 22.03.2016 24.03.2016 Преузмите акте
6 ROP-KIK-4858-LOC-1/2016 од 01.04.2016 NINKOV D.O.O. BAŠAID, Пут за Меленце бр. 1, Башаид изградња објекта пољопривреде – подно складиште, у Башаиду, Пут за Меленце бр. 1 , на кат. парц. бр. 9785 к.о. Башаид Закључак о одбацивању 07.04.2016 07.04.2016 Преузмите акте
7 ROP-KIK-2937-GR-2/2016 од 25.03.2016 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин, матични 07005466, пиб.бр.100001378 приговору који је приложила „ЕПС Дистрибуција Д.О.О.
Београд“ Огранак Електродистрибуција Зрењанин, Панчевачка 46 на закључак бр.: ROP-KIK-2937-LOC-1/2016
Решење о одбацивању  21.04.2016 21.04.2016 Преузмите акте
 8 ROP-KIK-6719-LOCA-1/2016 од 18.04.2016 НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 Индустријски објекат П+0 Трафостаница МБТС Кикинда запад 20/0,4кV је предвиђена за напајање бушотина и опреме у власништву НИС а.д. и налазиће се на КП 1978/29,КО Иђош-кабловски вод 20кV креће од постојеће стубне трафостанице монтиране на челичном решеткастом стубу ЧРС бр.СТС Кг 69,70 20/0,4 кV,250kVA која се налази на К.П.17553/1 К.О. Кикинда. Други крај завршава у новој НТБС. Дужина кабла 5400 m Закључак o одбацивању 11.05.2016 11.05.2016 Преузмите акте
9 ROP-KIK-8758-LOC-1/2016 од 09.05.2016 „MK COMMERCE” d.o.o. Нови Сад, Марије Трандафил 7 ,мат. бр. 20133295, пиб бр.104283070 изградња интерне станице за снабдевање горивом моторних возила у Улици Милоша Великог, на катастарским парцелама број 9523/2, 9522/2, 9521/2 и 9524 к.о. Кикинда Закључак o одбацивању 11.05.2016 11.05.2016

Преузмите акте

10 ROP-KIK-9312-LOCA-1/2016 од 13.05.2016 НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 изградња ВН кабловског вода 10kV из ТС 35/10kV на напајање NP kp, Погон Северни Банат, на катастарским парцелама број 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 16.05.2016 16.05.2016 Преузмите акте
11 ROP-KIK-4040-LOC-1/2016 од 25.03.2016 НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД, Народног фронта 12, матични бр.20084693, пиб бр.104052135 СТС КИС 400 kVA, 20/0,4kV са прикључним кабловским водом 20kV, на катастарским парцелама број 9348/1 .... .к.о.Кикинда Закључак о одбацивању 20.05.2016 20.05.2016 Преузмите акте
12 ROP-KIK-10313-LOC-1/2016 од 23.05.2016 Радуловић Мирослав и Душан, Кикинда, Сутјеска 87 изградња стамбеног објекта П+0, на кат. парцелама 7959 и 7960 к.о. Кикинда, Сутјеска бр. 87 Закључак о одбацивању 24.05.2016 24.05.2016 Преузмите акте
 13 ROP-KIK-11324-LOC-1/2016 од 31.05.2016 "Essentico" д.о.о. Кула, Индустријска зона б.б, матични број 08761868, пиб 100582522 изградња кланице - папкара, спратности П+2, на катастарској парцели број 20081/8 к.о. Мокрин Закључак о одбацивању 16.06.2016 16.06.2016 Преузмите акте
14 ROP-KIK-10463-LOC-1/2016 Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12 у Кикинди реконструкцијa пута Иђош – Ада и уређење путног прелаза на км 12+587 пруге Банатско Милошево-Сента-Суботица на катастарским парцелама број 5094 и 5260 к.о. Иђош Закључак о одбацивању 27.06.2016 27.06.2016 Преузмите Акте
15 ROP-KIK-14508-LOC-1/2016 од 27.06.2016 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин, матични 07005466, пиб.бр.100001378 изградња двоструког СН кабловског вода за напајање ТС “MECAFOR PRODUCTS” у Агро-индустријској зони у Кикинди, на катастарским парцелама број 9540/1, 9540/3, 9538/25 и 9538/20 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 29.06.2016 29.06.2016 Преузмите акте
16 ROP-KIK-17275-LOC-1/2016 од 20.07.2016 Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Улица Генерала Драпшина број 26 у Кикинди, пиб 100002887, мат бр.17162543 изградња ТК прикључка за корисника Grindex д.о.о. (Ливница) на катастарским парцелама број 21538/3, 10920, 21696/23 и 21696/32 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 25.07.2016 25.07.2016 Преузмите акте
17 ROP-KIK-14004-LOC-1/2016 од 22.06.2016 LE BELIER KIKINDA LIVNICA PREDUZEĆE ZA PRERADU METALA KIKINDA DOO, KIKINDA индустријски објекат: хала за ливење одливака од легура алуминијума и хала за машинску обраду Закључак о одбацивању 05.08.2016 05.08.2016 Преузмите акте
18 ROP-KIK-18639-LOCA-1/2016 од 01.08.2016 "Топола" д.о.о. Кикиндска бр. 25, Кикинда изградња заливног система „БАНАТСКА ТОПОЛА“ фаза II, на кат. парцелама бр. 2726, 2897, 2898, 2899, 2923, 2925, 2924, 3637/2, 3637/4 и 3659 к.о. Банатска Топола Закључак о одбацивању 08.08.2016 08.08.2016 Преузмите акте
19 ROP-KIK-18675-LOC-1/2016 од 02.08.2016 “Телеком Србија” а.д. Београд, Регија Нови Сад, Извршна јединица Зрењанин, Радни центар Кикинда, Улица Генерала Драпшина број 26 у Кикинди, пиб 100002887, мат бр.17162543 изградњу цеви за електронске комуникације Кикинда, у регулацији пута Мокрин – Банатско
Аранђелово, од Мокрина до реке Златице, КП 3990/1, 22553, 22484/1, 22552, 22465, 22551,
22462, 22550, 22456, 22549, 22461, 22447 к.о. Мокрин
Закључак о одбацивању 09.08.2016 09.08.2016 Преузмите акте
20 ROP-KIK-17183-LOC-1/2016 од 20.07.2016 НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 изградњa подземне 20kV мреже и стубне трансформаторске станице STS у Иђошу, на катастарским парцелама бр. 1977/8, 5121, 1975/7, 5124 и 1978/29 к.о. Иђош Закључак о одбацивању 11.08.2016 11.08.2016 Преузмите акте
21 ROP-KIK-18959-LOC-1/2016 од 04.08.2016 „Wood-Mizer Balkan“ д.о.о. Кикинда, Светосавска бр. 21, Кикинда изградња пословно-стамбене зграде П+2 у Кикинди, у Ул. Иве Лоле Рибара бр. 8, на кат. парцели бр. 8479 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 11.08.2016 11.08.2016 Преузмите акте
22 ROP-KIK-10241-LOC-2/2016 од 13.09.2016 НИС а.д., мат бр. 20084693, пиб бр. 104052135, Нови Сад, Народног фронта 12 за изградњу и повезивање СТС КИС 400 kVA, 20/0,4kV са прикључним кабловским водом 20kV, на катастарским парцелама број 9348/1, 9349, 9350/2, 9350/1, ......, 13305/3,13305/1 к.о. Кикинда. Закључак о одбацивању 20.09.2016 20.09.2016 Преузмите акте
23 ROP-KIK-14004-LOC-3/2016 од 15.09.2016 LE BELIER KIKINDA LIVNICA PREDUZEĆE ZA PRERADU METALA KIKINDA DOO, KIKINDA изградњa Индустријског објекта, машинске хале, у ул. Милошевачки пут бр. 34 у Кикинди, на кат. парц. бр. 21696/2 К.О. Кикинда Закључак о одбацивању 29.09.2016 29.09.2016 Преузмите акте
24 ROP-KIK-26804-LOCA-1/2016 од 12.10.2016 Криштоф Јадранке из Кикинде, Улица Кумановска број 95 Измена Локацијских услова за изградњу стамбеног објекта Су+П+0 и помоћне зграде – оставе за бицикле П+0 на катастарској парцели број 6210 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 13.10.2016 13.10.2016 Преузмите акте
25 ROP-KIK-27593-LOC-1/2016 од 19.10.2016 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СРБИЈАГАС“ Нови Сад, ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА изградњу прикључног гасовода и мерно регулационе станице на катастарским парцелама број 4928, 10735/1 и 21679 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 19.10.2016 19.10.2016 Преузмите акте
26 ROP-KIK-28192-LOC-1/2016 од 24.10.2016 “Турбо гас” д.о.о., Улица Башаидски друм бб у Кикинди изградња хале за монтажу на катастарској парцели број 21700 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 26.10.2016 26.10.2016 Преузмите акте
27 ROP-KIK-30243-LOC-1/2016 од 10.11.2016 Мрђен Зденка из Кикинде, Улица Николе Алексића број 23а изградњa прикључка на водоводну инсталацију у Кикинди, Улица пут за пристаниште број 54, на катастарској парцели број 10695 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 15.11.2016 15.11.2016 Преузмите акте
28 ROP-KIK-27617-LOC-1/2016 од 19.10.2016 ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Зрењанин изградња МБТС и СН кабловског вода јужно од пута Кикинда-Наково у Накову (Воћњак), на кат. парцелама бр. 3247, 2640, 2639, 2638, 2637, 2636, 2635, 2634, 2633, 2632 и 2631 к.о. Наково Закључак о одбацивању 17.11.2016 17.11.2016 Преузмите акте
29 ROP-KIK-30344-LOC-1/2016 од 14.11.2016 ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊУ, УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ" издавање Локацијских услова за реконструкцију пута Ново Милошево – државни пут IB реда бр. 13 на подручју општине Кикинда, на кат. парцелама бр. 11111, 7717, 7720, 7721, 722, 7723, 7724, ... 6827 к.о. Башаид и 1021, 3603/3, 1023/1, ....1019 к.о. Банатска Топола Закључак о одбацивању 24.11.2016 24.11.2016 Преузмите акте
30. ROP-KIK-31817-LOC-1/2016 од 25.11.2016 Варга Арпада из Кикинде, Улица Ђуре Даничића број 8 изградња прикључка на водоводну инсталацију и прикључка на фекалну канализацију на катастарској парцели број 3914 к.о. Кикинда Закључак о одбацивању 30.11.2016 30.11.2016 Преузмите акте

 

Употребне дозволе 2015. године

Редни број Подносилац захтева Инвеститор Бр.парцеле и к.о. Начин решавања - дана Датум објаве Документи
1 ЈП "Дирекција за изградњу града" Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 11 ЈП "Дирекција за изградњу града" Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 11 - Одбацује се дана 09.06.2015. 10.06.2015. Преузмите акте
2 Вашчић Зоран, Кикинда, Ђуре Даничића бр. 25 Вашчић Зоран, Кикинда, Ђуре Даничића бр. 25 3873/1 к.о.Кикинда Одбацује се дана 18.06.2015. 22.06.2015. Преузмите акте
3 Ангропромет д.о.о. из Кикинде, Милоша Великог 76 Ангропромет д.о.о. из Кикинде, Милоша Великог 76 и "Универеxпорт" д.о.о. Нови Сад, Сантандрејски пут 165 - Обуставља се дана 10.07.2015 13.07.2015. Преузмите акте
4 Попов Недељко, Кикинда, Ивана Јакшића 121
 
Попов Недељко, Кикинда, Ивана Јакшића 121
 

7831/5 к.о.Кикинда
Одбацује се дана 06.08.2015 07.08.2015 Преузмите акте
5 Бачкуљин Драган, Кикинда, Сутјеска 95 Бачкуљин Драган, Кикинда, Сутјеска 95 9691/2 к.о.Кикинда Одбацује се дана 10.09.2015 10.09.2015 Преузмите акте
6 "Taxi - Petrol" d.o.o. из Панчева, ул. Баваништански пут 487 "Taxi - Petrol" d.o.o. из Панчева, ул. Баваништански пут 487 9985 к.о.Кикинда Обуставља се дана 15.09.2015 16.09.2015 Преузмите акте
7 Ињац Веса из Накова, Главна 49 Ињац Веса из Накова, Главна 49 2412/1 к.о.Кикинда Одбацује се дана 13.11.2015 13.11.2015 Преузмите акте
8  Туцаковић Јелена , Кикинда, Димитрије Туцовића 2 Туцаковић Јелена, Кикидна, Димитрије Туцовића 2 4423 к.о.Кикинда  Одбацује се дана 13.11.2015 17.11.2015 Преузмите акте
9 Боисин Оливера из Кикинде, Ивана Јакшића бр.83а Боисин Оливера из Кикинде, Ивана Јакшића бр. 83 7907/37 к.о.Кикинда Одбацује се дана 13.11.2015 17.11.2015 Преузимте акте
10 Ињац Веса из Накова, Главна 49 Ињац Веса из Накова, Главна 49 2412/1 к.о.Кикинда Одбацује се дана 04.12.2015 04.12.2015 Преузмите акте
11 Ињац Веса из Накова, Главна 49 Ињац Веса из Накова, Главна 49 2412/1 к.о.Кикинда Одбацује се дана 18.12.2015 Преузмите акте

 

Грађевинске дозволе 2015. године

Редни број Подносилац захтева Инвеститор Бр.парцеле и к.о. Начин решавања - дана Датум објаве Документи
1 МРЂА СМИЉА, КИКИНДА, ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА 134А МРЂА СМИЉА, КИКИНДА, ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА 134А 6074 к.о.Кикинда Одбацује се дана 23.03.2015. 26.03.2015. Преузмите акте
2 САРАВОЛАЦ ДРАГАН, СУБОТИЦА, САРАЈЕВСКА 38 САРАВОЛАЦ ДРАГАН, СУБОТИЦА, САРАЈЕВСКА 38 958к.о.Кикинда Одбацује се дана 21.05.2015. 21.05.2015. Преузмите акте
3 ЗАВИШИЋ ЈОВАН, МОКРИН, ЖЕЛЕЗНИЧКА 14 ЗАВИШИЋ ЈОВАН, МОКРИН, ЖЕЛЕЗНИЧКА 14 2306к.о.Кикинда Одбацује се дана 10.06.2015. 10.06.2015. Преузмите акте
4 Булатовић Јован, Кикинда, Наковачки друм 2а Булатовић Јован, Кикинда, Наковачки друм 2а 1801/1 к.о.Кикинда Одбацује се дана 01.09.2015 02.09.2015 Преузмите акте
5 "Козара" а.д. из Банатског Великог Села, Омладинска 2, ПИБ 100784835, Матични бр. 08021902 "Козара" а.д. из Банатског Великог Села, Омладинска 2, ПИБ 100784835, Матични бр. 08021902 3209, 3213, 3215, 3218, 3219, 1882/1, 1883/1, 1884, 1885, 1886/1, 1886/1, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892/1, 2175/1, 2175/2, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181 к.о.Банатско Велико Село Одбацује са дана 01.09.2015 02.09.2015 Преузмите акте
6 Јовичин Томислав, Кикинда, Партизанска 2б Јовичин Томислав, Кикинда, Партизанска 2б 10638 к.о.Кикинда Одбацује се дана 02.09.2015 04.09.2015 Преузмите акте
7 Стојков Владимир, Кикинда, Димитрије Туцовића 39 Стојков Владимир, Кикинда, Димитрије Туцовића 39 3736/1 к.о.Кикинда Одбацује се дана 07.10.2015 12.10.2015 Преузмите акте
8 "Галад" д.о.о из Кикинде, Башаидски друм бб, матични број 08021848 и пиб бр.100510210 "Галад" д.о.о из Кикинде, Башаидски друм бб, матични број 08021848 и пиб бр.100510210 1041/3 Банатска Топола Одбацује се дана 27.11.2015 27.11.2015 Преузмите акте
9 Палатинуш Андраш, Кикинда, Милана Сивчева 23 Палатинуш Андраш, Кикинда, Милана Сивчева 23 764 к.о.Kiикинда Одбацује се дана 24.12.2015 24.12.2015 Преузмите акте
10 "Телеком Србија" ад Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда, из Кикинде, ул. Генерала Драпшина 26, матични број 17162543 и ПИБ бр.10002887 "Телеком Србија" ад Београд, Регија Нови Сад, ИЈ Зрењанин, РЦ Кикинда, из Кикинде, ул. Генерала Драпшина 26, матични број 17162543 и ПИБ бр.10002887 21654, 21648, 21645, 21647, 21650, 21655/1 и 7980 к.о.Кикинда Одбацује се дана 31.12.2015 31.12.2015 Преузмите акте

 

Локацијски услови 2015. година

Редни број Подносилац захтева Инвеститор Бр.парцеле и к.о. Начин решавања - дана Датум објаве Документи
1 БЛИЦ ФОНДАЦИЈА БЕОГРАД БЛИЦ ФОНДАЦИЈА БЕОГРАД 3760 к.о.Мокрин Одбацује се дана 12.03.2015. 26.03.2015. Преузмите акте
2 СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА МОКРИН СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА МОКРИН 2164 к.о.Мокрин Одбацује се дана 13.03.2015. 26.03.2015. Преузмите акте
3 Душан Вујовић, Банатско Велико Село, Српских ратника 7 Душан Вујовић, Банатско Велико Село, Српских ратника 7 1155 к.о.Банатско Велико Село Одбацује се дана 30.03.2015. 31.03.2015. Преузмите акте
4 Д.О.О."VICTORY MEDIA", БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА Д.О.О."VICTORY MEDIA", БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА 4648/2, 4648/1, 4596/1, 1892/2 к.о.Банатско Велико Село и 3271 и 1539 к.о.Наково Одбацује се дана 08.04.2015. 09.04.2015. Преузмите акте
5 Д.О.О."VICTORY MEDIA", БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА Д.О.О."VICTORY MEDIA", БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА 1149, 1145, 1144 и 3339к.о.Нови Козарци и 4777, 4647 и 1875 к.о. Банатско велико Село Одбацује се дана 08.04.2015. 09.04.2015. Преузмите акте
6 СТОЈКОВ ВЛАДИМИР, КИКИНДА, ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋА 39 СТОЈКОВ ВЛАДИМИР, КИКИНДА, ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋА 39 1487к.о..Кикинда Одбацује се дана 23.04.2015 24.04.2015. Преузмите акте
7 "ПРОМЕДИА"Д.О.О, КИКИНДА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 114 "ПРОМЕДИА"Д.О.О, КИКИНДА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 114 2361/1к.о. Кикинда Одбацује се дана 12.05.2015 15.05.2015. Преузмите акте
8 "ГАЛАД" ДОО, КИКИНДА,БАШАИДСКИ ДРУМ ББ "ГАЛАД" ДОО, КИКИНДА,БАШАИДСКИ ДРУМ ББ 1041/3к.о. Кикинда Одбацује се дана 21.05.2015 25.05.2015. Преузмите акте
9 "TIM-COP" Д.О.О., ТЕМЕРИН, ПАРТИЗАНСКА ББ "TIM-COP" Д.О.О., ТЕМЕРИН, ПАРТИЗАНСКА ББ 20810/3к.о. Кикинда Одбацује се дана 28.05.2015 29.05.2015. Преузмите акте
10 АД "КОЗАРА", БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО, ОМЛАДИНСКА 2 АД "КОЗАРА", БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО, ОМЛАДИНСКА 2 2922/1к.о.Банатско Велико Село Одбацује се дана 04.06.2015 05.06.2015. Преузмите акте
11 "TIM-COP" Д.О.О., ТЕМЕРИН, ПАРТИЗАНСКА ББ "TIM-COP" Д.О.О., ТЕМЕРИН, ПАРТИЗАНСКА ББ 14660, 19107, 19460, 14665/3 и 14665/1 к.о.Кикинда Одбацује се дана 05.06.2015 05.06.2015. Преузмите акте
12 РАИЧКОВИЋ ЈОВАН, РУСКО СЕЛО, СОЛУНСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 50 РАИЧКОВИЋ ЈОВАН, РУСКО СЕЛО, СОЛУНСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 50 1593к.о.Руско Село Одбацује се дана 11.06.2015 11.06.2015. Преузмите акте
13 МЗ САЈАН, САЈАН, ВЕЛИКА 38 МЗ САЈАН, САЈАН, ВЕЛИКА 38 610к.о.Сајан Одбацује се дана 12.06.2015 15.06.2015. Преузмите акте
14 "BUS COMPUTERS" Д.О.О. КИКИНДА,НЕМАЊИНА 36 "BUS COMPUTERS" Д.О.О. КИКИНДА,НЕМАЊИНА 36 6458к.о. Кикинда Одбацује се дана 23.06.2015 25.06.2015. Преузмите акте
15 "TIM - COP" Д.О.О., ТЕМЕРИН, ПАРТИЗАНСКА ББ НИС А.Д., НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12 19365 к.о.Кикинда Одбацује се дана 30.06.2015 01.07.2015. Преузмите акте
16 "TIM - COP" Д.О.О., ТЕМЕРИН, ПАРТИЗАНСКА ББ НИС А.Д., НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12 14482/3 к.о.Кикинда Одбацује се дана 30.06.2015 01.07.2015. Преузмите акте
17 "TIM - COP" Д.О.О., ТЕМЕРИН, ПАРТИЗАНСКА ББ НИС А.Д., НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12 14660, 19107, 14665/3 и 14665/1 к.о.Кикинда Одбацује се дана 30.06.2015 01.07.2015. Преузмите акте
18 SERBIA BROADBAND - СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ Д.О.О. БЕОГРАД,БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 8А, НОВИ БЕОГРАД SERBIA BROADBAND - СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ Д.О.О. БЕОГРАД,БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 8А, НОВИ БЕОГРАД   Одбацује се дана 30.06.2015 01.07.2015. Преузмите акте
19 Бубало Предраг, Кикинда, Косте Бочарца 14 Бубало Предраг, Кикинда, Косте Бочарца 14  2718/1 к.о.Кикинда Одбацује се дана 30.06.2015 09.07.2015. Преузмите акте
20 "Ангропромет" д.о.о. за промет, производњу и услуге, Кикинда, Милоша Великог 76 "Ангропромет" д.о.о. за промет, производњу и услуге, Кикинда, Милоша Великог 76 9538/5 к.о.Кики Одбацује се дана 04.08.2015 07.08.2015 Преузмите акте
21 "TIM - COP" из Темерина, Партизанска бб "TIM - COP" из Темерина, Партизанска бб 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 к.о.Кикинда Одбацује се дана 27.08.2015 27.08.2015 Преузмите акте
22 "Almex" d.o.o., из Панчева, Јабучки пут 82 "Almex" d.o.o., из Панчева, Јабучки пут 82 18177 и 18116 к.о.Кикинда Одбацује се дана 27.08.2015 27.08.2015 Преузмите акте
23 Палатинуш Андраш, Кикинда, Милана Сивчева 25 Палоатинуш Андраш, Кикинда, Милана Сивчева 25 764 к.о.Кикинда Обуставља се дана 10.09.2015 10.09.2015 Преузмите акте
24 Туторилов Иван, Кикинда, Фејеш Кларе 36 Туторилов Иван, Кикинда, Фејеш Кларе 36 10449 к.о.Кикинда Одбацује се дана 07.09.2015 10.09.2015 Преузмите акте
25 "Almex" d.o.o., из Панчева, Јабучки пут 82 "Almex" d.o.o., из Панчева, Јабучки пут 82 18117 и 18116 део катастарске парцеле к.о.Кикинда Одбацује се дана 28.09.2015 01.10.2015 Преузмите акте
26 "Јединство""д.о.о. из Кикинде, Башаидски друм бб "Јединство""д.о.о. из Кикинде, Башаидски друм бб 8615/3 к.о.Кикинда Одбацује се дана 29.09.2015 29.09.2015 Преузмите акте
27 "Промедиа" д.о.о. из Кикинде, Краља Петра Првог 114 "Промедиа" д.о.о. из Кикинде, Краља Петра Првог 114 2361/1 к.о.Кикинда Обуставља се дана 29.09.2015 29.09.2015 Преузмите акте
28 Вујовић Душан из Банатског Великог Села, Српских ратника 7 Вујовић Душан из Банатског великог Села, Српских ратника 7 1155 к.о.Банатско Велико Село Обуставља се дана 02.10.2015 02.10.2015 Преузмите акте
29 Туторилов Иван, Кикинда, Фејеш Кларе 36 Туторилов Иван, Кикинда, Фејеш Кларе 36 10449 к.о.Кикинда Обуставља се дана 14.10.2015 14.10.2015 Преузмите акте
30 "Никтан" д.о.о. из Новог Сада, Модене 1 "Никтан" д.о.о. из Новог Сада, Модене 1 8308 к.о.Кикинда Одбацује се дана 29.09.2015 02.11.2015 Преузмите акте
31 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 11, матични бр.08176396 и 100511495 Општина Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца 11, матични бр.08176396 и 100511495 4601 и 4600 к.о.Кикинда Одбацује се дана 02.11.2015 02.11.2015 Преузмите акте
32 "BUS - COMPUTERS" d.o.o. Из Кикинде, Немањина бр.36 "BUS - COMPUTERS" d.o.o. Из Кикинде, Немањина бр.36 6458 к.о.Кикинда Одбацује се дана 20.11.2015 20.11.2015 Преузмите акте
33 "Victory Media" d.o.o из Београда, Булевар Војводе Мишића бр.51а "Victory Media" d.o.o из Београда, Булевар Војводе Мишића бр.51а 1423, 8314, 1114, 11057 к.о.Башаид и 3753/1и 3749 к.о.Банатска Топола Одбацује се дана 20.11.2015 20.11.2015 Преузмите акте
34 Месна Заједница Мокрин из Мокрина, Трг 9. јануар Месна Заједница Мокрин из Мокрина, Трг 9 Јануара 21528 к.о.Мокрин Одбацује са дана 26.11.2015 26.11.2015 Преузмите акте
35 Шегрт Душанка, Кикинда, Браће Татића 6/6 Шегрт Душанка, Кикинда, Браће Татића 6/6 5700 к.о.Кикинда Одбацује се дана 26.11.2015 26.11.2015 Преузмите акте
36 "Галад" д.о.о. из Кикинде, Башаидски пут бб "Галад" д.о.о. из Кикинде, Башаидски пут бб 1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600, 3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1257, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825, 1826, 3597, 3615, 3784, 3785, 3786, 3795, 3798, 1038, 1039, 2716, 2905, 3661, 3767, 3803, 3594/2, 2904 у КО Банатска Топола, 14410, 14411, 14418, 14421/1, 14422, 14423, 14424, 14453, 14454, 14456, 14457, 14458, 14466, 19123, 19124, 19125, 19126, 19129, 19139, 19140, 19142, 19149, 19450, 19451, 19452 у КО Кикинда. Одбацује се дана 02.12.2015 07.12.2015 Преузмите акте
37 Алексић Драгана, Кикинда, Раде Трнића 32 Алексић Драгана, Кикинда, Раде Трнића, 32 3738/1 и 3738/1 к.о.Кикинда Одбаује се дана 04.12.2015 04.12.2015 Преузмите акте
38 ЈП "Кикинда" из Кикинде, Трг српских добровољаца 11, пиб бр.108812135 ЈП "Кикинда" из Кикинде, Трг српских добровољаца 11, пиб бр.108812135 6279/1 к.о.Кикинда Одбацује се дана 08.12.2015 08.12.2015 Преузмите акте
39 ЕПС "Дистрибуција" д.о.о. Београд, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, са седиштем у Београду ул. Масарикова 1-3 ЕПС "Дистрибуција" д.о.о. Београд, Електродистрибуција Зрењанин, Погон Кикинда, са седиштем у Београду ул. Масарикова 1-3 11013/3, 19363, 19386, 18873, 1595/2, 18880, 3200/2, 3161/2 и 1596/2 к.о.Кикинда Одбацује се дана 16.12.2015 16.12.2015 Преузмите акте
40 "РТИ" д.о.о. Нови Сад, Булевар војводе Степе 22 "РТИ" д.о.о. Нови Сад, Булевар војводе Степе 22
 
21460 к.о. Кикинда Одбацује са дана 16.12.2015 16.12.2015 Преузмите акте
41 Дом ученика "Никола Војводић" Кикинда, Бранка Вујина бр. 13
 
Дом ученика "Никола Војводић" Кикинда, Бранка Вујина бр. 13 2902/1 к.о.Кикинда Одбацује се дана 29.12.2015 29.12.2015 Преузмите акте
42 "Галад" д.о.о. из Кикинде, Башаидски друм бб
 
"Галад" д.о.о. из Кикинде, Башаидски друм бб
 
1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600, 3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1257, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825, 1826, 3597, 3615, 3784, 3785, 3786, 3795, 3798, 1038, 1039, 2716, 2905, 3661, 3767, 3803, 3594/2, 2904 у КО Банатска Топола, 14410, 14411, 14418, 14421/1, 14422, 14423, 14424, 14453, 14454, 14457, 14458, 14466, 19123, 19124, 19125, 19126, 19129, 19139, 19140, 19142, 19149, 19450, 19451, 19452 у КО Кикинда. Одбацује се дана 11.01.206 11.01.2016 Преузмите акте
43 Нис а.д., Нови Сад, Народног фронта 12 Нис а.д., Нови Сад, Народног фронта 12 1978/29 к.о.Иђош изградње и повезивање монтажно бетонске трансфостанице МБТС Кикинда запад 630, кVa, 20(10)/0,4кV , и прикључни кабловски вод 20 кV 11.01.2016 Преузмите акте
44 ЈП "Кикинда" из Кикинде, Трг српских добровољаца 11, пиб бр.108812135 ЈП "Кикинда" из Кикинде, Трг српских добровољаца 11, пиб бр.108812135 6279/1 к.о.Кикинда изградња фонтане у блоку Ц2 у Кикинди 22.01.2016 Преузмите акте
45 Геронтолошки центар, Кикинда, Генерала Драпшина 99 Геронтолошки центар, Кикинда, Генерала Драпшина 99 9278 к.о.Кикинда изградња објекта за становање старијих особа - Дом старих спратности П+1+Пот, у Кикинди 22.01.2016 Преузмите акте

 

Закључци по члану 145. - 2015. година

Редни број Подносилац захтева Инвеститор Бр.парцеле и к.о. Начин решавања - дана Датум објаве Документи
1 Бубало Предраг, Кикинда, Косте Бочарца 14 Бубало Предраг, Кикинда, Косте Бочарца 14 2718/1 к.о.Кикинда Одбацује се дана 16.03.2015. 16.03.2015. Преузмите акте
2 "ТИМ -КОП" д.о.о., Темерин, Мат.бр.08413541, ПИБ 100455006 НИС а.д. Нови Сад, Мат.бр.20084693, ПИБ 104052135 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476, 21249/2 i 15020 к.о. Кикинда Одбацује се дана 20.04.2015. 21.04.2015. Преузмите акте
3   "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА" ДОО Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења 100 Нис А.Д. Нови Сад, Нови Сад, Народног фронта 12 20810/3к.о. Кикинда Одбацује се дана 14.05.2015. 15.05.2015 Преузмите акте
4 ДОО АНГРОПРОМЕТ КИКИНДА, КИКИНДА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 76 ДОО АНГРОПРОМЕТ КИКИНДА, КИКИНДА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 76 9538/5 к.о.Кикинда Одбацује се дана 23.06.2015. 25.06.2015. Преузмите акте
5 СЕВЕРОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ СА СЕДИШТЕМ У Кикинди,Трг српских добровољаца бр. 12 СЕВЕРОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ СА СЕДИШТЕМ У Кикинди,Трг српских добровољаца бр. 12 6262 к.о.Кикинда Одбацује се дана 29.06.2015. 01.07.2015. Преузмите акте
6 Милошев Драгана, Кикинда, Светосавска 107г Милошев Драгана, Кикинда, Светосавска 107г 6747/1 к.о.Кикинда Одбацује се дана 01.07.2015. 01.07.2015. Преузмите акте
7 Попов Бранислав, Кикинда, Ђоке Радака 4/12 Попов Бранислав, Кикинда, Ђоке Радака 4/12   Oбуставља се дана 09.07.2015. 09.07.2015. Преузмите акте
8 "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА" ДОО Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења 100 НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Мат.бр.20084693, ПИБ 104052135 20810/3 к.о.Кикинда Одбацује се дана 20.07.2015. 23.07.2015. Преузмите акте
9 "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА" ДОО Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења 100 "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА" ДОО Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења 100 и финансијера Нис а.д., Народног фронта мат.бр.20084693, ПИБ 104052135 20810/3 к.о.Кикинда Одбацује се дана 03.08.2015. 06.08.2015. Преузмите акте
10 TIM COP, Темерин, Партизанска бб, матични бр.08413541, ПИБ 100455006 НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Мат.бр.20084693, ПИБ 104052135 14660, 19107, 14665/3 и 14665/1 к.о.Кикинда Одбацује се дана 04.08.2015. 06.08.2015. Преузмите акте
11 TIM COP, Темерин, Партизанска бб, матични бр.08413541, ПИБ 100455006 НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Мат.бр.20084693, ПИБ 104052135 19365 к.о.Кикинда Одбацује се дана 04.08.2015. 06.08.2015. Преузмите акте
12 "Банини" ад из Кикинде, Николе Тесле 5 "Банини" а.д. из Кикинде, Николе Тесле 5 4613 к.о.Кикинда Одбацује се дана 26.08.2015 27.08.2015 Преузмите акте
13 Тишма - Хармс Јелена из Кикинде, Цара Душана 101 Тишма - Хармс Јелена из Кикинде, Цара Душана 101 4669 к.о.Кикинда Одбацује се дана 11.09.2015 14.09.2015 Преузмите акте
14 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, РЕГИЈА НОВИ САД, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЗРЕЊАНИН, РАДНИ ЦЕНТАР КИКИНДА, КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА БР.26 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, РЕГИЈА НОВИ САД, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЗРЕЊАНИН, РАДНИ ЦЕНТАР КИКИНДА, КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА БР.26 21594 и 4447 к.о.Кикинда Одбацује се дана 17.09.2015 21.09.2015 Преузмите акте
15 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, РЕГИЈА НОВИ САД, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЗРЕЊАНИН, РАДНИ ЦЕНТАР КИКИНДА, КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА БР.26 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, РЕГИЈА НОВИ САД, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЗРЕЊАНИН, РАДНИ ЦЕНТАР КИКИНДА, КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА БР.26 21594, 4590/1 и 4426 к.о.Кикинда Одбацује се дана 17.09.2015 21.09.2015 Преузмите акте
16 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, РЕГИЈА НОВИ САД, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЗРЕЊАНИН, РАДНИ ЦЕНТАР КИКИНДА, КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА БР.2 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, РЕГИЈА НОВИ САД, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЗРЕЊАНИН, РАДНИ ЦЕНТАР КИКИНДА, КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА БР.2 21639 и 6521/1 к.о.Кикинда Одбацује се дана 17.09.2015 21.09.2015 Преузмите акте
17 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, РЕГИЈА НОВИ САД, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЗРЕЊАНИН, РАДНИ ЦЕНТАР КИКИНДА, КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА БР.2 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, РЕГИЈА НОВИ САД, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЗРЕЊАНИН, РАДНИ ЦЕНТАР КИКИНДА, КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА БР.2 21538/3 и 20839/1 к.о.Кикинда Одбацује се дана 17.09.2015 21.09.2015 Преузмите акте
18 "Victory Media" doo из Београда, Булевар Војводе Мишића 51/а матични бр.20952890 и ПИБ 10820870 "Victory Media" doo из Београда, Булевар Војводе Мишића 51/а матични бр.20952890 и ПИБ 10820870 1149, 1145, 1144 и 3339 к.о.банатско Велико Село и 4777, 4647 и 1875 к.оНови Козарци Одбацује се дана 23.09.2015 24.09.2015 Преузмите акте
19 Банини ад из Кикинде, ул.Николе Тесле бр.5 матични број 08161739, ПИБ 101081245 Банини ад из Кикинде, ул.Николе Тесле бр.5 матични број 08161739, ПИБ 101081245 1755 к.о.Кикинда Одбацује се дана 23.09.2015 24.09.2015 Преузмите акте
20 "Victory Media" doo из Београда, Булевар Војводе Мишића 51/а матични бр.20952890 и ПИБ 10820870 "Victory Media" doo из Београда, Булевар Војводе Мишића 51/а матични бр.20952890 и ПИБ 10820870 4648, 4648/1, 4596/1 и 1892/2 к.оБанатско Велико Село и 3271, 1539 к.о.Наково Одбацује се дана 24.09.2015 25.09.2015 Преузмите акте
21 ЕПС "Дистрибуција" Београд, Регионални центар "Електровојводина" Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин , Погон Кикинда из Београда ул.Масарикова бр.1-3м матични број 070005466 и ПИБ бр.100001378 ЕПС "Дистрибуција" Београд, Регионални центар "Електровојводина" Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин , Погон Кикинда из Београда ул.Масарикова бр.1-3м матични број 070005466 и ПИБ бр.100001378 5554 к.о.Кикинда Одбацује се дана 12.10.2015 12.10.2015 Преузмите акте
22 ЕПС "Дистрибуција" Београд, Регионални центар "Електровојводина" Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин , Погон Кикинда из Београда ул.Масарикова бр.1-3м матични број 070005466 и ПИБ бр.100001378 финансијер: НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Мат.бр. 20084693, ПИБ 104052135 20810/3 к.о.Кикинда Одбацује се дана 16.10.2015 19.10.2015 Преузмите акте
23 ЕПС "Дистрибуција" Београд, Регионални центар "Електровојводина" Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин , Погон Кикинда из Београда ул.Масарикова бр.1-3м матични број 070005466 и ПИБ бр.100001378 финансијер: НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Мат.бр. 20084693, ПИБ 104052135 20810/3 к.о.Кикинда Одбацује се дана 23.10.2015 23.10.2015 Преузмите акте
24 "Делтатекст" д.о.о. Из Београда, Пилота Михаила Петровића 81 матични бр.06008933 и пиб бр.102040644 "Делтатекст" д.о.о. Из Београда, Пилота Михаила Петровића 81 матични бр.06008933 и пиб бр.102040644 4630/2 к.о.Кикинда Одбацује се дана 07.12.2015 08.12.2015 Преузмите акте
25 Делтатекст" д.о.о. Из Београда, Пилота Михаила Петровића 81 матични бр.06008933 и пиб бр.102040644 Делтатекст" д.о.о. Из Београда, Пилота Михаила Петровића 81 матични бр.06008933 и пиб бр.102040644 4630/2 k.o. Kikinda Одбацује се дана 11.12.2015 11.12.2015 Преузмите акте