Grb Kikinde
 

Списак лица овлашћених за одлучивање у управним стварима у Градској управи града Кикинде

На основу члана члана 39. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) и члана 36. Одлуке о организацији Градске управе града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, бр. 26/20 и 6/21), начелник Градске управе града Кикиндe:

ОБЈАВЉУЈЕ списак лица овлашћених за одлучивање у управним стварима у Градској управи града Кикинде:

1. Тамара Радловић, распоређена на радном месту Секретар секретаријата за општу управу и заједничке послове – из делокруга Секретаријата,
2. Биљана Фелбаб, распоређена на радном месту Секретар секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности – из делокруга Секретаријата,
3. Мирослава Крнић, распоређена на радном месту Секретар секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој – из делокруга Секретаријата,
4. Богдан Тасовац, распоређен на радном месту Секретар секретаријата за социјалну заштиту – из делокруга Секретаријата,
5. Јован Попесков, распоређен на радном месту Секретар секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице – из делокруга Секретаријата,
6. Јелена Бајић Иветић, распоређена на радном месту Секретар секретаријата за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града – из делокруга Секретаријата,
7. Петар Жигић, распоређен на радном месту Секретар секретаријата за инспекцијске послове – из делокруга Секретаријата.

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ

 

ЛИСТА ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА И СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КИКИНДА

Секретаријат за општу управу и заједничке службе:

Листа службених евиденција

1.Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, књиге држављана

Приступ евиденцији: усмени или писмени захтев, телефонски, или путем e-mail-а
имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

 

  • Славко Бован тел. 0230/410-120, e-mail: slavko.bovan@kikinda.org.rs - саветник за послове личних стања грађана

2.Евиденција регистрованих предузетника до 31.12.2005.год

имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама:
Приступ евиденцији: писмени захтев

3.Бирачки списак

Приступ евиденцији: писмени захтев, или путем e-mail-а
имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

4.Архива

Приступ евиденцији: усмени, или писмени захтев
имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Секретаријат за инспекцијске послове

Листа службених евиденција

1.Евиденција регистрованих такси превозника

Приступ евиденцији: усмени, или писмени захтев
имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама:

Секретаријат локалне пореске администрације

Листа службених евиденција

1. Пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину у статици на непокретностима правних и физичких лица на обрасцу ППИ-1 и ППИ-2,
2. Пореске пријаве обвезника локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору,
3. Пореске пријаве обвезника за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине на обрасцу ПП ЕКО.

Приступ евиденцији: У складу са Законом на основу образложеног писменог захтева.

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Секретаријат за друштвене делатности

Листа службених евиденција

Послови утврђивања права на додатак на децу
1.Евиденција корисника права на дечији додатак

Начин на који је могуће приступити евиденцији: Упитом

Имена и контакт податке лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама:

Имена и контакт податке лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Послови за утврђивање права на родитељски додатак и накнаду зараде за време породиљског одсуства и права у области предшколског образовања –

1.Евиденција корисника права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета;
2.Евиденција корисника права на родитељски додатак мајке, односно оца детета;
3.Евиденција корисника права на родитељски додатак за прво дете;
4.Евиденција корисника права на накнаду незапосленим породиљама;
5.Евиденција корисника права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете;
6.Евиденција корисника права на накнаду трошкова у предшколској установи.

Начин на који је могуће приступити евиденцији:Упитом

Имена и контакт податке лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама:

Имена и контакт податке лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Послови утврђивања права у области борачко-инвалидске заштите

Листа службених евиденција
1.Евиденција корисника права у области борачко-инвалидске заштите:
2.Евиденција бораца,
3.Евиденција инвалида (ратних, мирнодопских и цивилних),
4.Евиденција корисника права на породичну инвалиднину,
5.Евиденција корисника права на месечно новчано примање,
6.Евиденција корисника права на месечно новчано примање за време незапослености,
7.Евиденција корисника права на ортопедска помагала,
8.Евиденција корисника права на борачки додатак

Начин на који је могуће приступити евиденцији:Упитом

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама:

Имена и контакт подаци лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Послови утврђивања права избеглица, интернорасељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, тражиоцима азила и миграната у потреби без утврђеног статуса.

Листа службених евиденција

1.Евиденција лица која су имала статус избеглог, програног лица по решењима Комесаријата за избелице и миграције РС:
2.Евиденција интернорасељених лица,
4.Евиденција лица која су у статусу избеглице
5.Евиденција повратника по основу споразума о реадмисији,
6.Евиденција тражилаца азила,
7.Евиденција кретања миграната,
8.Евиденција избеглица, интернорасељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији који су у потреби за стамбеним збрињавањем,
9.Евиденција корисника једнократне новчане помоћи

Начин на који је могуће приступити евиденцији : Писани захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама:

Имена и контакт подаци лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

 

Секретаријат за заштиту животне средине

Листа службених евиденција:

1. водна акта (водни услови, водна сагласности и водна дозвола)
2. процена утицаја на животну средину
3. дозволе за управљање отпадом

Начин на који је могуће приступити евиденцији: преко градског интернет портала http://www.kikinda.org.rs/

Особа овлашћена за вођење и приступ службеним евиденцијама:

  • Зорица Поповић, 0230/410-157

Овлашћена лица за прибаављање података

  • Мирослава Крнић, секретарка 0230/410-148
  • Зорица Поповић, послови издавања дозвола и мониторинг, 0230/410-157

Инспекција за заштиту животне средине користи само изводе из АПР регистра који је доступан

Секретаријат за стамбено комуналне послове урбанизам и привреду

Листа службених евиденција које води секретаријат;

1.Локацијски услови,
2.Грађевинска дозвола,
3.Решење о одобрењу за извеђење радова по члнау 145 Закона о планирању и изградњи,
4.Пријава радова, пријава темеља, пријава у конструктивном смислу, употребна дозвола,
5. решење о рушењу објеката и етажнирање објеката,
6.Озакоњење бесправно изграђених објеката;

начин на који је могуће приступити евиденцији : налазисе на сајту Градске управе града Кикинда http://www.kikinda.org.rs/ под рубриком Обједињена процедура и озакоњење објеката;

имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама:


имена и контакт подаци лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција; Поступак по којем се прибављају подаци који се налазе горе на наведеном сајту спроводе: