Grb Kikinde
 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023- одлука УС)


Јавно достављање Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 

Списак лица брисаних из јединственог бирачког списка по основу смрти - 03.01.2024. - 17.05.2024.

Одговор на представку Коалиција бирам борбу! Бирам Кикинду!