Grb Kikinde
 

Spisak lica ovlašćenih za odlučivanje u upravnim stvarima u Gradskoj upravi grada Kikinde

Na osnovu člana člana 39. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18) i člana 36. Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, br. 26/20 i 6/21), načelnik Gradske uprave grada Kikinde:

OBJAVLJUJE spisak lica ovlašćenih za odlučivanje u upravnim stvarima u Gradskoj upravi grada Kikinde:

1. Tamara Radlović, raspoređena na radnom mestu Sekretar sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove – iz delokruga Sekretarijata,
2. Biljana Felbab, raspoređena na radnom mestu Sekretar sekretarijata za imovinsko-pravne poslove i komunalne delatnosti – iz delokruga Sekretarijata,
3. Miroslava Krnić, raspoređena na radnom mestu Sekretar sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj – iz delokruga Sekretarijata,
4. Bogdan Tasovac, raspoređen na radnom mestu Sekretar sekretarijata za socijalnu zaštitu – iz delokruga Sekretarijata,
5. Jovan Popeskov, raspoređen na radnom mestu Sekretar sekretarijata za javne službe, udruženja građana i verske zajednice – iz delokruga Sekretarijata,
6. Jelena Bajić Ivetić, raspoređena na radnom mestu Sekretar sekretarijata za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada – iz delokruga Sekretarijata,
7. Petar Žigić, raspoređen na radnom mestu Sekretar sekretarijata za inspekcijske poslove – iz delokruga Sekretarijata.

NAČELNIK
GRADSKE UPRAVE

 

LISTA OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA I SLUŽBENIH EVIDENCIJA GRADSKE UPRAVE GRADA KIKINDA

Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke službe:

Lista službenih evidencija

1.Matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, knjige državljana

Pristup evidenciji: usmeni ili pismeni zahtev, telefonski, ili putem e-mail-a
imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama i pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija:

 

2.Evidencija registrovanih preduzetnika do 31.12.2005.god

imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama:
Pristup evidenciji: pismeni zahtev

3.Birački spisak

Pristup evidenciji: pismeni zahtev, ili putem e-mail-a
imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama i pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija:

4.Arhiva

Pristup evidenciji: usmeni, ili pismeni zahtev
imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama i pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija:

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Lista službenih evidencija

1.Evidencija registrovanih taksi prevoznika

Pristup evidenciji: usmeni, ili pismeni zahtev
imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama:

Sekretarijat lokalne poreske administracije

Lista službenih evidencija

1. Poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu u statici na nepokretnostima pravnih i fizičkih lica na obrascu PPI-1 i PPI-2,
2. Poreske prijave obveznika lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru,
3. Poreske prijave obveznika za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine na obrascu PP EKO.

Pristup evidenciji: U skladu sa Zakonom na osnovu obrazloženog pismenog zahteva.

Imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama i lica ovlašćenih za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija:

Sekretarijat za društvene delatnosti

Lista službenih evidencija

Poslovi utvrđivanja prava na dodatak na decu
1.Evidencija korisnika prava na dečiji dodatak

Način na koji je moguće pristupiti evidenciji: Upitom

Imena i kontakt podatke lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama:

Imena i kontakt podatke lica ovlašćenih za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija:

Poslovi za utvrđivanje prava na roditeljski dodatak i naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i prava u oblasti predškolskog obrazovanja –

1.Evidencija korisnika prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta;
2.Evidencija korisnika prava na roditeljski dodatak majke, odnosno oca deteta;
3.Evidencija korisnika prava na roditeljski dodatak za prvo dete;
4.Evidencija korisnika prava na naknadu nezaposlenim porodiljama;
5.Evidencija korisnika prava na novčanu pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete;
6.Evidencija korisnika prava na naknadu troškova u predškolskoj ustanovi.

Način na koji je moguće pristupiti evidenciji:Upitom

Imena i kontakt podatke lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama:

Imena i kontakt podatke lica ovlašćenih za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija:

Poslovi utvrđivanja prava u oblasti boračko-invalidske zaštite

Lista službenih evidencija
1.Evidencija korisnika prava u oblasti boračko-invalidske zaštite:
2.Evidencija boraca,
3.Evidencija invalida (ratnih, mirnodopskih i civilnih),
4.Evidencija korisnika prava na porodičnu invalidninu,
5.Evidencija korisnika prava na mesečno novčano primanje,
6.Evidencija korisnika prava na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti,
7.Evidencija korisnika prava na ortopedska pomagala,
8.Evidencija korisnika prava na borački dodatak

Način na koji je moguće pristupiti evidenciji:Upitom

Imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama:

Imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija:

Poslovi utvrđivanja prava izbeglica, internoraseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, tražiocima azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa.

Lista službenih evidencija

1.Evidencija lica koja su imala status izbeglog, progranog lica po rešenjima Komesarijata za izbelice i migracije RS:
2.Evidencija internoraseljenih lica,
4.Evidencija lica koja su u statusu izbeglice
5.Evidencija povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji,
6.Evidencija tražilaca azila,
7.Evidencija kretanja migranata,
8.Evidencija izbeglica, internoraseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji koji su u potrebi za stambenim zbrinjavanjem,
9.Evidencija korisnika jednokratne novčane pomoći

Način na koji je moguće pristupiti evidenciji : Pisani zahtev

Imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama:

Imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija:

 

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Lista službenih evidencija:

1. vodna akta (vodni uslovi, vodna saglasnosti i vodna dozvola)
2. procena uticaja na životnu sredinu
3. dozvole za upravljanje otpadom

Način na koji je moguće pristupiti evidenciji: preko gradskog internet portala http://www.kikinda.org.rs/

Osoba ovlašćena za vođenje i pristup službenim evidencijama:

  • Zorica Popović, 0230/410-157

Ovlašćena lica za pribaavljanje podataka

  • Miroslava Krnić, sekretarka 0230/410-148
  • Zorica Popović, poslovi izdavanja dozvola i monitoring, 0230/410-157

Inspekcija za zaštitu životne sredine koristi samo izvode iz APR registra koji je dostupan

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove urbanizam i privredu

Lista službenih evidencija koje vodi sekretarijat;

1.Lokacijski uslovi,
2.Građevinska dozvola,
3.Rešenje o odobrenju za izveđenje radova po člnau 145 Zakona o planiranju i izgradnji,
4.Prijava radova, prijava temelja, prijava u konstruktivnom smislu, upotrebna dozvola,
5. rešenje o rušenju objekata i etažniranje objekata,
6.Ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata;

način na koji je moguće pristupiti evidenciji : nalazise na sajtu Gradske uprave grada Kikinda http://www.kikinda.org.rs/ pod rubrikom Objedinjena procedura i ozakonjenje objekata;

imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama:


imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija; Postupak po kojem se pribavljaju podaci koji se nalaze gore na navedenom sajtu sprovode: