Grb Kikinde

Генерални план

Генерални урбанистички план се доноси као стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја.
Генерални урбанистички план се доноси за насељено место.

На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 47/03 и 34/06), а у складу са чланом 215. став 6. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/09 и 81/09) и члана 31. Статута општине Кикинда (Службени лист општине Кикинда, бр. 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09 и 18/09), уз прибављено мишљење Комисије за планове бр. ИИИ-01-350-7/2009од 11.02.2010. године, Скупштина општине Кикинда на седници одржаној дана 26.02.2010. године донела је: ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН КИКИНДЕ.

Генерални план Кикинде (Службени лист општине Кикинда, бр. 4/10) је израдјен на основу чланова 36., 41., 42. и 43 Закона о планирању и изградњи и на основу Правилника о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана као и условима стављања Плана на јавни увид (Службени гласник РС, бр. 12/2004).

Плански период за Генерални план Кикинде је 20 година. Укупно земљиште у Обухвату Генералног плана износи 3191,48 ha.

 

Генерални план Кикинде
(Сл.лист општине Кикинда, бр. 4/10)
slika slika