Grb Kikinde

Планови детаљне регулације

План детаљне регулације доноси се за неизграђене делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте, изградњу објеката или насељених места у грађевинском подручју изван насељеног места, као и у заштићеној околини непокретних културних добара.

План детаљне регулације је тзв. оперативни план јер садржи, измедју осталог, регулационе и нивелационе елементе, трасе, све потребне елементе за саобраћајну, комуналну, енергетску и другу инфраструктуру, као и правила уредјења и грађења за целокупну територију плана.

Степен детаљности ових планова је такав да се могу директно спроводити.

 

Измена и допуна Плана детаљне регулације блока 31 у Кикинди
(“Службени лист града Кикинде”, број 20/2023)
pdf
Измена и допуна Плана детаљне регулације за блок 24 и део блока 46 (Микронасеље) у Kикинди
(“Службени лист града Kикинде”, број 33/2022)
pdf
План детаљне регулације приступног пута за ветропарк у к.о. Башаид у коридору планиране трасе државног пута IIБ реда број 307 са прикључком на постојећи државни пут IIА реда број 117
(Службени лист града Кикинде, број 13/2022 и 14/2022)
slika slika
План детаљне регулације за изградњу соларне електране „Б2 Сунспот“ на територији града Кикинде
(“Службени лист града Кикинде”, број 13/2022 и 14/2022)
slika slika
План детаљне регулације за блок 56 и делове блокова 57 и 58 у Кикинди (Железнички нови ред)
(“Службени лист града Кикинде”, број 31/2021)
slika slika
План детаљне регулације коридора два једносистемска 110 kV далековода од ПРП ветропаркa „Башаид“ до 110 kV далековода број 1143/2 ТС Нова Црња – ТС Кикинда 2
(„Службени лист града Кикинде“, број 31/2021)
pdf
Измена и допуна Плана детаљне регулације за делове блокова 41 и 43 у Кикинди
(„Службени лист града Кикинде“, број 31/2021)
pdf
План детаљне регулације за блок 55/1 и делове блокова 55 и 57 у Кикинди (Стрелиште)
(„Службени лист града Кикинде“, број 17/2020)
slika slika
План детаљне регулације за транспортни гасовод Мокрин – румунска граница (интерконекција Србија – Румунија)
(“Службени лист града Кикинде”, број 26/2019)
slika slika
План детаљне регулације за блок 24 И део блока 46 (Микронасеље) у Кикинди
(“Службени лист града Кикинде”, број 18/2019)
slika
План детаљне регулације за блок 35 и делове блокова 28 и 34 (радни садржаји) у Мокрину
(“Службени лист града Кикинде”, број 33/2018)
slika slika
План детаљне регулације за пречистач отпадних вода у насељу Мокрин
(“Службени лист града Кикинде”, број 33/2018)
slika slika
План детаљне регулације блока 31 у Кикинди
(“Службени лист града Кикинде”, број 33/2018)
slika slika
Измена и допуна Плана детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид
(Сл. лист града Кикинде, бр. 10/2018)
slika slika
План детаљне регулације граничног прелаза у насељу Наково
(Сл. лист града Кикинде, бр. 17/2016)
slika slika
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЕТРОПАРКА У К.О. БАШАИД
(Сл. лист града Кикинде, бр. 8/2016)
slika slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 58 И ДЕО БЛОКА 59/1 У КИКИНДИ
(Сл. лист општине Кикинда, бр. 32/2014)
slika slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЕТРОПАРКА У К.О. БАШАИД
(Сл. лист општине Кикинда, бр. 32/2014)
slika slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ БС КИКИНДА 4 НА ДРЖАВНОМ ПУТУ Iб РЕДА БРОЈ 11 (М-24) У КИКИНДИ
(Сл. лист општине Кикинда, бр. 42/2013)
slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У КИКИНДИ
(Сл. лист општине Кикинда, бр. 47/2013)
slika slika
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У КИКИНДИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(Сл. лист општине Кикинда, бр. 47/2013)
slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДАЛЕКОВОД 110kV АДА-КИКИНДА
(Сл. лист општине Кикинда, бр. 45/2013)
slika slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 41 И ДЕО БЛОКА 43 У КИКИНДИ (СТОЧНА ПИЈАЦА И ПРИХВАТИЛИШТЕ)
(Сл. лист општине Кикинда, бр. 45/2013)
slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ФОТОНАПОНСКУ ЕЛЕКТРАНУ У K.O.САЈАН
(Сл. лист општине Кикинда, бр. 12/2013 и бр. 13/2013)
slika slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ГОРИВОМ У БАШАИДУ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 9396 К.О. БАШАИД
(Сл. лист општине Кикинда, бр. 39/2012)
slika slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ОПШТИНСКИ ПУТ ИЂОШ МОСТ НА ТИСИ КОД АДЕ
(Сл. лист општине Кикинда, бр. 21/2010)
slika slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 11 У БАНАТСКОМ ВЕЛИКОМ СЕЛУ
(Сл. лист општине Кикинда, бр. 4/2010)
slika slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕЛОВЕ БЛОКОВА 41 и 43 У КИКИНДИ СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
(Сл. лист општине Кикинда, бр. 33/2013)
slika slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛОВА БЛОКОВА 22 и 54 У КИКИНДИ
(Сл. лист општине Кикинда, бр. 7/2008)
slika slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ФАБРИЧКОГ КОМПЛЕКСА ДОО "LE BELIER" ЛИВНИЦА У КИКИНДИ
(Сл. лист општине Кикинда, бр. 11/2007)
slika slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МУЗЕЈСКОГ КОМПЛЕКСА "TERRA" У КИКИНДИ
(Сл. лист општине Кикинда, бр. 13/2007)
slika slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИВНИЦА "КИКИНДА" КИКИНДА
(Сл. лист општине Кикинда, бр. 2/2008)
slika slika
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС" КИКИНДА
(Сл. лист општине Кикинда, бр. 17/2005)
slika slika