Grb Kikinde

Планови генералне регулације

За јединице локалне самоуправе за које се доноси генерални урбанистички план, планови генералне регулације се обавезно доносе за цело грађевинско подручје насељеног места, по деловима насељеног места.

План генералне регулације доноси се и за друга насељена места на територији града, када је то предвиђено просторним планом.

План генералне регулације садржи нарочито:

 1. 1. границе плана и обухват грађевинског подручја
 2. 2. поделу простора на посебне целине и зоне;
 3. 3. претежну намену земљишта по зонама и целинама;
 4. 4. регулационе и грађевинске линије;
 5. 5. потребне нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене;
 6. 6. коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
 7. 7. мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
 8. 8. зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације са прописаном забраном изградње до његовог доношења;
 9. 9. локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује конкурс;
 10. 10. правила уређења и правила грађења по целинама и зонама за које није предвиђено доношење плана детаљне регулације;
 11. 11. друге елементе значајне за спровођење плана.
Измена и допуна Плана генералне регулације централног дела насеља Кикинда
(“Службени лист града Кикинде”, број 20/2023).
slika
Измене и допуне Плана генералне регулације североисточног дела насеља Кикинда
(“Службени лист града Кикинде”, број 6/2023)
slika
Измене и допуне Плана генералне регулације централног дела насеља Кикинда
(“Службени лист града Кикинде”, број 4/2022)
slika
Измена и допуна Плана генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда
(“Службени лист града Кикинде”, број 34/2021)
slika slika
Измена и допуна Плана генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда
(„Службени лист града Кикинде“, број 31/2021)
slika
Измене и допуне Плана генералне регулације североисточног дела Кикинде
(„Службени лист града Кикинде“, број 21/2021)
slika slika
Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Башаид
(„Службени лист града Кикинде“, број 17/2020)
slika slika
Измене и допуне Плана генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда
(“Службени лист града Кикинде”, број 17/2020)
slika slika
Измене и допуне Плана генералне регулације централног дела насеља Кикинда
(“Службени лист града Кикинде”, број 18/2019)
slika slika
План генералне регулације североисточног дела Кикинде
(Сл. лист града Кикинде број 12/2016)
slika slika
План генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда
(Сл. лист града Кикинде број 22/2017)
slika slika
План генералне регулације насеља Нови Козарци
(Сл. лист града Кикинде број 8/2016)
slika slika
План генералне регулације насеља Банатска Топола
(Сл. лист града Кикинде број 9/2016)
slika slika
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ИЂОШ
(Сл. лист општине Кикинда број 14/2015)
slika slika
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА САЈАН
(Сл. лист општине Кикинда број 14/2015)
slika slika
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА РУСКО СЕЛО
(Сл. лист општине Кикинда број 14/2015)
slika slika
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НАКОВО
(Сл. лист општине Кикинда број 10/2015)
slika slika
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАШАИД
(Сл. лист општине Кикинда број 10/2015)
slika slika
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЈУГОИСТОЧНОГ ДЕЛА НАСЕЉА КИКИНДА
(Сл. лист општине Кикинда број 32/2014)
slika slika
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МОКРИН
(Сл. лист општине Кикинда, број 23/2014 и 24/2014)
slika slika
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО
(Сл. лист општине Кикинда, број 23/2014 и 24/2014)
slika slika