Grb Kikinde

Просторни план

Просторни план јединице локалне самоуправе доноси се за територију локалне самоуправе и одређује смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе.

Просторни план се односи на ванграђевински реон.

Стратешка процена утицаја на животну средину је саставни део плана.

 

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута ИБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Kула – Врбас – Србобран – Бечеј – Kикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково)
(Сл. лист АПВ, број 35/2023)
slika
Измена и допуна Просторног плана града Кикинде
(Службени лист града Кикинде, број 4/2022)
slika slika
Измене и допуне Просторног плана општине Кикинда
(Службени лист града Кикинде, број 17/2020)
slika slika
Просторни план подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24 Суботица - Зрењанин - Ковин
(Сл. лист АПВ 19/2017)
slika slika
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног Плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24 Суботица - Зрењанин - Ковин на животну средину slika slika
Просторни план Кикинде slika slika