Grb Kikinde

Одборници

Списак одборника у Скупштини града Кикинде и страначка припадност...

Одборници се бирају на период од четири године. Бирају их грађани на непосредним изборима тајним гласањем, на основу листа политичких странака, њихових коалиција, и листа које предложе групе грађана. За одборника, може бити изабран пунолетан, пословно способан држављанин Републике Србије који има пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе у којој је предложен за одборника.

Право и дужност сваког одборника су: да учествује у раду Скупштине Града, подноси иницијативу за доношење општих аката, предлаже Скупштини Града разматрање одређених питања из надлежности Скупштине, подноси амандмане на предлоге општих аката и учествује у другим активностима Скупштине Града.

Одборник има право да буде стално и редовно обавештен о питањима од утицаја за обављање одборничке дужности, да од органа града и служби градске управе тражи податке који су му потреби за рад и стручну помоћ у припремању предлога које подноси Скупштини Града.

Одборник има прво да поставља питања везана за рад органа општине.

У Скупштини Града могу се формирати одборнички клубови.

Одборнички клуб сачињава најмање 2 одборника.

Одборник има право на одборнички додатак за обављање одборничких дужности, на накнаду путних трошкова и друге накнаде, а у складу са одлуком Скупштине Града.

Одборник не може бити запослени у Градској управи, и лице које именује односно поставља Скупштина града.

Ако запослени у Градској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат.

Лицима која именује или поставља Скупштина Града избором за одборника престаје дужност на коју су именовани или постављени.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен за изражено мишљење или давање гласа у Скупштини Града и радним телима.

Одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран:

  • подношењем оставке;
  • доношењем одлуке о распуштању скупштине јединице локалне самоуправе;
  • ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци;
  • ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности;
  • преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника;
  • ако му престане пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе;
  • губљењем држављанства;
  • ако наступи смрт одборника.
Р.бр. Име и презиме Датум рођења (Пребивалиште) Занимање Запослен Предложен од пол. странке или коалиције
1. Бјелић Слађана 16.11.1972. (Кикинда) Дипломирани хемичар Завод за јавно здравлје Кикинда Социјалистичка партија Србије
2. Брканлић Наташа 14.08.1975. (Кикинда) Прехрамбени техничар СЦ "Језеро" Српска напредна странка
3. Војновић Никола 21.01.1982. (Руско село) Менаџер агроекономије ЈП "Кикинда" Српска напедна странка
4. Вукић Снежана 25.01.1982. (Кикинда) Специјалиста офтамологије Општа болница Кикинда Лига социјалдемократа Војводине 
5. Грбић Стеван 08.01.1949.(Нови Козарци) Грађевински техничар  Пензионер Социјалистичка партија Србије
6. Грујић Мирослав 20.07.1977. (Кикинда) Професор географије Гимназија "Душан Васиљев" Кикинда Лига социјалдемократа Војводине
7. Дејановић Душан 16.08.1948.(Руско село) Пензионер Пензионер Српска напредна странка
8. Дучић Мирослав 13.06.1982. (Кикинда) Економиста ЈП "Аутопревоз" Кикинда Српска напредна странка
9. Ђуран Младен 26.01.1970. (Наково) Дипл. хемичар Пољопривредна стручна служба Кикинда Социјалистичка партија Србије
10. Илијев Ђурица 17.07.1949. (Иђош) Пензионер Пензионер Српска напредна странка
11. Јеринкић Ђурђина 20.07.1974. (Кикинда) Дипл. правница Национална служба за запошљавање Кикинда Лига социјалдемократа Војводине
12. Јованов Миленко 13.09.1980. (Кикинда) Дипл. правник Скупштина АПВ Српска напредна странка
13. Кецман Драган 27.04.1964. (Наково) Пензионер Пензионер Српска напредна странка
14. Кеча Неђо 15.12.1950. (Кикинда) Професор у пензији Пензионер Партија уједињених пензионера Србије
15. Кикић Биљана 20.06.1961. (Кикинда) Преводилац Железнице Србије Српска напредна странка
16. Комарек Магдолна 27.06.1959. (Кикинда) Књиговођа КУД "Еђшег" Савез војвођанских Мађара
17. Ковачевић Снежана 30.05.1961. (Кикинда) Пензионер Пензионер Српска напредна странка
18. Кулаузов Наталија 28.10.1944. (Кикинда) Пензионер Пензионер Српска напредна странка
19. Мајкић Александра 08.06.1979. (Кикинда) Дипл. правница Народна посланица Српска напредна странка
20. Марковић Драгица 12.10.1950. (Башаид) Пензионер Пензионер Српска напредна странка
21. Обрадовић Снежана 26.06.1959. (Банатско велико село) Фармацеутски техничар Апотека Кикинда Српска напредна странка
22. Орељ Саво 26.08.1957. (Кикинда) Војни пензионер Пензионер Покрет социјалиста
23. Палатинуш Петер 01.09.1965. (Кикинда) Економиста Културни центар Кикинда Српска напредна странка
24. Прекратић Душан 27.01.1982. (Кикинда) Доктор медицине Дом здравља Кикинда Српска напредна странка
25. Рељин Жељко 18.10.1965. (Кикинда) Дипл. маш. инжењер ЈП "Топлана" Кикинда Српска напредна странка
26. Ристић Горан 11.06.1982. (Кикинда) Професор ОШ "Ђура Јакшић" Одбранимо Кикинду
27. Родић Владо 06.11.1950. (Банатско велико село) Саобраћајни техничар ЈП "Кикинда" Српска напредна странка
28. Сивчев Радослав 23.12.1963. (Кикинда) Машински техничар ЈП "Кикинда" Српска напредна странка
29. Стојановић Мићо 14.12.1966. (Кикинда) Струковни менаџер Дом ученика "Никола Војводић" Кикинда Одбранимо Кикинду
30. Томић Вукосава 04.05.1953. (Мокрин) Професор   Српска напредна странка
31. Трипиновић Попов Милица 23.11.1951. (Кикинда) Пензионер Пензионер Српска напредна странка
32. Трнић Иличић Гордана 13.03.1983. (Кикинда) Мастер Центар за стручно усавршавање Кикинда Социјалистичка партија Србије
33. Ћурчић Милован 14.03.1943. (Кикинда) Професор у пензији Пензионер Српска напредна странка
34. Фелбаб Виктор 20.07.1971. (Кикинда) Професор физичког васпитања ССШ "Милош Црњански" Кикинда Одбранимо Кикинду
35. Хоманов Саша Кикинда 28.02.1975. (Кикинда) ИТ администратор Универекспорт Лига социјалдемократа Војводине
36. Хрњак Станислава 28.10.1976. (Кикинда) Професор разредне наставе Скупштина града Кикинде Српска напредна странка
37. Цимеша Недељко 10.12.1961. (Банатска Топола) Металостругар   Српска напредна странка
38. Чанак Радојчин Снежана 25.08.1964. (Кикинда) Правни техничар Народни музеј Кикинда Српска напредна странка
39. Шили Нандор 12.11.1982. (Сајан) Радник Млекопродукт Зр Савез војвођанских Мађара