Grb Kikinde

Одборници

Списак одборника у Скупштини града Кикинде и страначка припадност...

Одборници се бирају на период од четири године. Бирају их грађани на непосредним изборима тајним гласањем, на основу листа политичких странака, њихових коалиција, и листа које предложе групе грађана. За одборника, може бити изабран пунолетан, пословно способан држављанин Републике Србије који има пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе у којој је предложен за одборника.

Право и дужност сваког одборника су: да учествује у раду Скупштине Града, подноси иницијативу за доношење општих аката, предлаже Скупштини Града разматрање одређених питања из надлежности Скупштине, подноси амандмане на предлоге општих аката и учествује у другим активностима Скупштине Града.

Одборник има право да буде стално и редовно обавештен о питањима од утицаја за обављање одборничке дужности, да од органа града и служби градске управе тражи податке који су му потреби за рад и стручну помоћ у припремању предлога које подноси Скупштини Града.

Одборник има прво да поставља питања везана за рад органа општине.

У Скупштини Града могу се формирати одборнички клубови.

Одборнички клуб сачињава најмање 2 одборника.

Одборник има право на одборнички додатак за обављање одборничких дужности, на накнаду путних трошкова и друге накнаде, а у складу са одлуком Скупштине Града.

Одборник не може бити запослени у Градској управи, и лице које именује односно поставља Скупштина града.

Ако запослени у Градској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат.

Лицима која именује или поставља Скупштина Града избором за одборника престаје дужност на коју су именовани или постављени.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен за изражено мишљење или давање гласа у Скупштини Града и радним телима.

Одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран:

  • подношењем оставке;
  • доношењем одлуке о распуштању скупштине јединице локалне самоуправе;
  • ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци;
  • ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности;
  • преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника;
  • ако му престане пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе;
  • губљењем држављанства;
  • ако наступи смрт одборника.
Р.бр. Име и презиме Место пребивалишта Година рођења Занимање Предложен од стране пол. станке, коалиције или групе грађана
1. Алексић Зита Кикинда 1977. Дипломирани агроном Александар Вучић – За нашу децу
2. Аћимов Александар Кикинда 1981. Професор географије Александар Шапић – Победа за Кикинду
3. Бјелић Слађана Кикинда 1972. Дипломирани хемичар Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС)
4. Блажић Милован Кикинда 1949. Лекар интерниста Александар Вучић – За нашу децу
5. Богдан Младен Кикинда 1989. Дипломирани социјални радник Александар Вучић – За нашу децу
6. Брканлић Наташа Кикинда 1975. Прехрамбени техничар Александар Вучић – За нашу децу
7. Васиљевић Јања Сајан 1978. Радник Александар Вучић – За нашу децу
8. Војводић Сања Кикинда 1981. Дипломирани менаџер у туризму Александар Вучић – За нашу децу
9. Војновић Никола Руско Село 1982. Дипломирани економиста Александар Вучић – За нашу децу
10. Грујић Мирослав Кикинда 1977. Професор географије мастер Војвођански фронт – уједињени за демократску Кикинду (Лига социјалдемократа Војводине, Заједно за Војводину) Мирослав Грујић
11. Думитров Горан Мокрин 1966. Пољопривредни техничар Наше Мало Место
12. Ђуран Младен Наково 1970. Дипломирани хемичар Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС)
13. Ђурђевић Милана Нови Козарци 1985. Економиста Александар Вучић – За нашу децу
14. Илијев Бранислав Иђош 1986. Мшински техничар енергетике Александар Вучић – За нашу децу
15. Кецман Драган Наково 1964. Војни пензионер Александар Вучић – За нашу децу
16. Кикић Биљана Кикинда 1961. Преводилац Александар Вучић – За нашу децу
17. Кулаузов Наталија Кикинда 1944. Пензионер Александар Вучић – За нашу децу
18. Марков Павле Кикинда 1973. Дипломирани правник Александар Вучић – За нашу децу
19. Микалачки Бојан Башаид 1980. Дипломирани инжењер менаџер Александар Вучић – За нашу децу
20. Орељ Саво Кикинда 1957. Војни пензионер Александар Вучић – За нашу децу
21. Попесков Душан Кикинда 1992. Професор спорта Александар Вучић – За нашу децу
22. Прекратић Душан Кикинда 1982. Доктор медицине Александар Вучић – За нашу децу
23. Рађеновић Илија Кикинда 1973. Аутомеханичар Александар Вучић – За нашу децу
24. Рељин Жељко Кикинда 1965. Дипломирани машински инжењер Александар Вучић – За нашу децу
25. Савановић Ержебет Кикинда 1967. Учитељица Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор
26. Сивчев Срђан Кикинда 1991. Мастер историчар Александар Вучић – За нашу децу
27. Срдић Босиљка Кикинда 1958. Дипломирани политиколог Александар Вучић – За нашу децу
28. Стијеља Саша Кикинда 1981.   Александар Вучић – За нашу децу
29. Субин Радован Кикинда 1959. Пензионер Александар Вучић – За нашу децу
30. Тешин Ђорђе Кикинда 1977.  Дипломирани економиста Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС)
31. Томић Ладислав Кикинда 1976. Доктор ветеринарске медицине Метла 2020
32. Трипиновић Попов Милица Кикинда 1951. Дипломирани економиста Александар Вучић – За нашу децу
33. Трнић Иличић Гордана Кикинда 1983. Дипломирани тренер атлетике Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС)
34. Угреновић Живко Мокрин 1970. Техничар пољопривреде Александар Вучић – За нашу децу
35. Фелбаб Александра Кикинда 1975. Учитељица Александар Вучић – За нашу децу
36. Цимеша Недељко Банатска Топола 1961. Металостругар Александар Вучић – За нашу децу
37. Цукић Небојша Кикинда 1986. Мастер инжењер рударства Наше Мало Место
38. Чујић Нинослав Кикинда 1984. Сарадник у ИТ Александар Вучић – За нашу децу
39. Шили Нандор Сајан 1982. Електроничар Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор