Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

Шумица

Стратешким опредељењима просторно планског и урбанистичког развој општине Кикинда, као и Генералним планом Кикинде, снабдевање становништва водом за пиће одговарајућег квалитета утврђено је као основно стратешко опредељење развоја општине Кикинда. За реализацију овог опредељења неопходна је израда планског основа у циљу планирања заштите свих субартерских изворишта, а посебно водоизворишта "Шумице" и планирање израдње постројења за прераду подземне воде – фабрике воде.


Према ГП-у Кикинде ("Службени лист општине Кикинда" бр. 4/2010), Блок 51 намењује се за постојеће породично становање градског типа, комуналну зону, заштитно зеленило и специјалнизовани центар мотел. Основ за реализацију изградње и уређења је детаљна урбанистичка разрада.


Извод из ГП-а Кикинде:

 "У циљу заштите воде за пиће од намерног или случајног загађивања, као и од других штетних дејстава која могу трајно утицати на здравствену исправност воде за пиће и издашност изворишта, неопходна је израда елабората којим се одређују зоне и појасеви санитарне заштите изворишта, у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања санитарне заштите изворишта за водоснабдевање ("Службени гласник Републике Србије", број 92/2008). Зоне и појасеви санитарне заштите и њихових површина, одређују се на основу документације о врсти издашности изворишта, врсти објеката, начину захвата воде, санитарно-техничком уређењу тла, структури, конфигурацији, хидрогеолошким и другим својствима земљишта. Што се тиче објеката за снабдевање водом, а који су лоцирани на територији насеља (резервоари, црпне станице, водоторњеви), за њих је такође неопходно дефинисати режиме коришћења и одржавања у смислу горе наведеног Правилника. Зона непосредне заштите која се одређује око резервоара, црпних станица, инсталација за поправак квалитета воде, комора за прекид притиска и дубоко бушених бунара, обухвата најмање 10 метара од објекта. Појас заштите се успоставља око главних цевовода и износи са сваке стране по 2,5 метра. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које на било који начин могу заградити воду, или угрозити стабилност цевовода. Локација изворишта "Шумице" је на западној страни насеља, у комуналној зони. Извориште је смештено на улазу у насеље из правца Зрењанина, поред магистралног пута М-24, и граничи се са пристаништем на каналу ДТД – Кикиндски канал. Иако је изворишту плански одређена намена и локација, планови нису поштовани и на том простору је реализовано много садржаја који деградирају простор намењен водоснабдевању насеља. На овом простору се поред бунара налазе и следећи објекти: мотел "Шумица", главни кишни колектор "Кинђа", нафтна бушотина Квј -4. Овај простор пресецају: магистрални пут М-24, подземни електро високо-напонски каблови од 20 kV из "ТС Кикинда 2" 110/20 kV, магистрални нафтоводи и гасоводи високог притиска. Непосредно у окружењу локације изворишта је формирана комунална градска зона и у њој се налазе: ЈКП "6 октобар", градски пречистач отпадних вода капацитета 75000 ES , трафо станица "Кикинда 2" 110/20 kV, објекти Војске Србије за смештај и обуку са мотелом (ван функције)".


Простор резервисан за изградњу постројења за третман воде – фабрика воде биће тачно дефинисан Планом детаљне регулације. Саобраћајно повезивање комплекса је планирано на саобраћајницу која представља државни пут првог реда (М-24, Кикинда – Суботица). Приликом израде Плана детаљне регулације, биће дефинисане зоне заштите изворишта (претходно је потребно израдити Елаборат санитарне заштите) као и Правила уређења и Правила грађења, на датом простору.


На основу података којима располажемо, а које смо прикупили за потребе израде Концепта Плана детаљне регулације, израдили смо карту на којој се види ко су корисници земљишта на предметном простору. На основу података може се закључити да фактички начин коришћења земљишта, не одговара стању у катастру, нпр. магистрални пут између Микронасеља и водозахвата није изграђен на парцели пута, ако ни канал Кинђа, магистрални пут за Суботицу нема своју парцелу и сл. Ови проблеми и њихово решавање биће анализирани кроз израду Планске документације.


Елаборатом – Идејно решење уређења "Шумице2" у Кикинди, који је израдио "План арт", Нови Сад, оформљен је зелени појас који окружује простор планиран за изградњу фабрике воде, како би се визуелно изоловао од путева који окружују будућу фабрику. Такође, тај зелени појас на уласку у град имао би и ветрозаштитну функцију, затим требао би да представља простор за одмор и рекреацију у природи.

Пре садње потребно је извршити крчење пањева и самониклог растиња.


Извод из ГП:

Заштитно зеленило


"Главна функција ових зелених површина је смањење неповољних услова микросредине - ублажавање доминантних ветрова, смањење индустријског загађења, неповољног дејстава саобраћаја, везивање земљишта и заштита од ерозије.

У насељу предвидети формирање заштитног зеленог појаса у оквиру комуналне инфраструкутре (на локацији водозахвата, око уређаја за пречишћавање отпадних вода), а ван насеља на површинама неусловне локације депоније комуналног отпада коју треба санирати и рекултивирати.

Заштитно зеленило формирати уз јавне путеве (државни пут I и II реда) и у оквиру железничког коридора у виду линијског и група зеленила, водећи рачуна о одредбама важећих закона и безбедности саобраћаја. Ово зеленило, пре свега, треба да изолује становање од саобраћаја и спречи негативне утицаје издувних гасова, буке и вибрације на околне садржаје.

Заштитно зеленило у југозападној радној зони формирати као линијско зеленило и као тампон зону ради разграничења између опште радне зоне (постојеће ндустрије) од складишно-трговинске зоне и зоне становања.

На свим деградираним просторима у насељу формирати заштитно зеленило у циљу заштите земљишта.

Избор врста за заштитно зеленило је одређен биљногеографским, фитоценолошким и станишним условима. Потребно је изабрати дендролошки материјал отпоран на природне и новостворене станишне услове."

Уређењу овог простора с обзиром на радове везане за изградњу фабрике воде, тренутно се може приступити само делимично, углавном по ободу предметног простора. При том би требало прибавити податке из катастра подземних инсталација како би се испоштовала и прописана одстојања од подземне и надземне инфраструктуре.

Преузмите карту

 

Прегледајте све текстове из рубрике