Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 133. седница Градског већа

Датум: 20.06.2019.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и решења која ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скуштине града.
Веће је прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа “Кикинда“, „Аутопревоз“ и „Топлана“, за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године.
На данашњој седници је донет Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикинде, као и Правилник о ближем уређивању поступка праћења реализације уговора у области набавки.
Градско веће је образовало Градски штаб за спровођење мера заштите од пожара за време жетве и вршидбе на територији града Кикинде.
У Штаб су именовани:

 1. Миливој Лињачки- за председника,

 2. Имре Кабок- за заменика председника,

 3. Горан Думитров- за члана,

 4. Небојша Филиповић- за члана,

 5. Ненад Аврамов- за члана,

 6. Драган Берић- за члана,

 7. Радислав Радивојац- за члана,

 8. Драгољуб Станковић- за члана и

 9. Никола Војновић- за члана.

 10.  

 11.  

Одржана 132. седница Градског већа

Датум: 11.06.2019.

Градско веће је на данашњој седници донело Закључак о расписивању Јавног конкурса за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2019. години. Средства за финансирање програма у износу од 2.000.000 динара су обезбеђена на основу Одлуке о буџету града Кикинде за 2019. годину, а текст конкурса ће бити објављен на сајту града и у „Службеном листу града Кикинде“.

Веће је усвојило 5. Измену годишњег плана јавних набавки за 2019. годину, на основу потреба за новим набавкама, додељених средстава из других извора и измене финансијског плана.

Одржана 131. седница Градског већа

Датум: 20.05.2019.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о одређивању правца пружања државних путева првог и другог реда који пролазе кроз насељена места на територији града Кикинде, који ће бити упућен Скупштини града Кикинде на разматрање и усвајање.

Одржана 130. седница Градског већа

Датум: 20.05.2019.

Градско веће је на данашњој седници прихватило Информацију у вези захтева Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреде и руралног развоја за организацију манифестације – сајма пољопривреде у граду Кикинди, под називом „Сувача“. За време одржавања сајма, утврђени су датуми 13. и 14. септембар 2019. године. За локацију одржавања сајма одређен је помоћни терен ОФК „Кикинда 1909“, Парк „Бландаш“, као и околни објекти.

Веће је именовало Организациони одбор, чији је задатак да, у складу са усвојеним Програмом сајма, организује и спроведе рад свих служби потребних за несметано одвијање сајма.

Одржана 129. седница Градског већа

Датум: 13.05.2019.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде за 2018. годину и упутило га Скупштини града Кикинде на разматрање и усвајање.

Веће је утврдило и Предлог одлуке о образовању градског штаба за ванредне ситуације града Kикинде. Функције команданта, заменика команданта, односно начелника Штаба обављаће градоначелник, члан Градског већа и представник надлежне службе, док ће чланове Штаба чинити чланови органа Града, руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, руководиоци организационих јединица одбране, полиције, хуманитарних организација, удружења грађана, других правних лица и установа, стручна лица у чијем делокругу су послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама или друга лица. Овај Предлог одлуке наћи ће се пред одборницима Скупштине града, заједно са Извештајем о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Кикинде за 2018. годину.

Градско веће је на данашњој седници донело Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору из изворне надлежности града Кикинде. Овај образац даје форму за уједначавање вршења инспекцијског надзора из изворне надлежности града Кикинде, која се прилагођава одговарајућој врсти и облику инспекцијског надзора, појединачним областима, посебним прописима и поступцима и конкретним околностима инспекцијског надзора.

Веће је донело Решење о образовању Радног тела за преглед, анализу и усаглашавање тендерске документације за изградњу постројења за прераду воде за пиће у Кикинди. Радно тело ће се састојати од експерата, дипломраних инжењера архитектуре, грађевине, геодезије, геологије, машинства, електротехнике и технологије. Задатак Радног тела ће бити анализа тендера, писање и усаглашавање примедби са консулатантом КФВ банке, анализа и оцена приспелих понуда, учешће у избору најповољнијег понуђача, анализа урбанистичких решења, арх. и грађевинских предмера, анализа предлога јаке струје, инструментације, аутоматског управљања и SCADA система централног управљања и надзора и друге потребне експертизe.