Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 122. седница Градског већа

Датум: 15.11.2023.

Градско веће је усвојило 9. Измену годишњег плана јавних набавки за 2023. годину и објавило је на Порталу јавних набавки.


Веће је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим се 3.795.000 динара преносе Градској управи, oд чега 2.500.000 Центру за стручно усавршавање, 700.000 Туристичкој организацији, 250.000 Месној заједници Банатско Велико Село и 345.000 за израду идејног решења са израдом КТ плана за потребе изградње паркинг простора Опште болнице.
 

Одржана 121. седница Градског већа

Датум: 01.11.2023.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и решења који ће бити упућени Скупштини града на разматрање и доношење.


Веће је усвојило Оперативни план рада зимске службе за 2023/2024 годину, који је саставило Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.


У Штаб зимске службе за 2023. годину су именовани:
- Небојша Јованов, члан Градског већа – председник Штаба,
- Никола Војновић, ЈП „Кикинда“ – заменик председника,
- Ненад Аврамов, командир Саобраћајне полицијске испоставе Кикинда – члан,
- Зоран Будиша, руководилац Oдељења за ванредне ситуације – члан,
- Дејан Јерков, комунални инспектор Градске управе– члан,
- Павле Поповић, инспектор за друмски саобраћај Градске управе – члан,
- Љубан Средић, члан Градског већа задужен за месне заједнице – члан,
- Драгољуб Шугић, представник фирме ангажоване за зимску службу – члан,
- Ђорђе Кленанц, ЈП „Кикинда“, руководилац Зимске службе – члан.


На основу захтева од стране Секретаријата за социјалну заштиту, а уз сагласност члана Градског већа за националне мањине, родну равноправност и бригу о породици, Веће је одобрило пренос средстава из текуће буџетске резерве у сврху обезбеђења недостајућих средстава ради плаћања хитних поправки електро и ИТ инсталација, санирања зидова, кречења и поправки прозора у амбулантама Дома здравља.


Током реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја уочена је велика заинтересованост за меру Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и меру Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде, а такође, уочено је да за неким мерама постоји мања заинтересованост. Како би реализација буџета била што успешнија, веће је усвојило Другу измену Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду у 2023. години, на предлог Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој.
 

Одржана 120. седница Градског већа

Датум: 11.10.2023.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог споразума о уступању обављања послова зоохигијене, којим општина Нови Кнежевац уступа обављање послова зоохигијене граду Кикинди.

Веће је донело Правилник и расписало Јавни конкурс за доделу подстицаја за реализацију електроенергетских инвестиционих пројеката за микро, мала и средња производна предузећа која послују у селима на територији града Кикинде у 2023. години.

На седници је донет и Правилник о суфинансирању набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза.

У складу са Правилником о ближем уређењу поступака јавних набавки града Кикиндe, Градско веће је усвојило 7. измену Плана јавних набавки за 2023. годину.
 

Одржана 119. седница Градског већа

Датум: 22.09.2023.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука који ће бити упућени Скупштини града на разматрање и доношење.

На предлог начелника Градске управе, Веће је, усвојило обједињен Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe.

У складу са Правилником о ближем уређењу поступака јавних набавки града Кикиндe, Градско веће је усвојило 6. измену Плана јавних набавки за 2023. годину.
 

Одржана 118. седница Градског већа

Датум: 19.09.2023.

Градско веће је на данашњој седници усвојило предлоге Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за 2023. годину и Локалног акционог плана за родну равноправност града Кикинде за период од 2024. до 2026. године и упутило их Скупштини града на разматрање и усвајање.
Веће је донело Закључак о покретању поступка израде и доношења Стратегије развоја спорта у граду Кикинди за период од 2024. године до 2030. године и акционог плана за исти период. Чланове Tима за израду Стратегије и анализу постојећег стања именоваће градоначелник посебним решењем.
Градско веће је одлучило да град Кикинда уђе у поступак заједничког обављања комуналне делатности зоохигијене на територији града Кикинде и општине Нови Кнежевац. Одобрена је израда студије оправданости, за шта је задужено Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.