Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 128. седница Градског већа

Датум: 19.04.2019.

Градско веће је на данашњој седници oдобрило средства из буџета Града Кикинде за 2019. годину, за реализацију пројеката из области унапређења положаја младих. Средстства су одобрена следећим удружењима и пројектима:

-Кикиндска технолошка заједница, Развојни програм „ Пионир“ - 120.000 рсд,
-Удружење младих Мокрина – УММ, Дан Раше Попова 2019. - 80.000 рсд,
-Центар за едукацију и промоцију туристичких вредности „МЕДУК“, Књигом до здравља, знања и пријатељства- 100.000 рсд,
-Позориште „Лане“, Представа за младе „Тишина“ - 310.000 рсд,
-Удружење грађана „Кекенд“, Божићне радионице у области мађарске културе и обичаја - 70.000 рсд,
-Одред извиђача „Прока Средојев“, Извиђачки мост - 90.000 рсд,
-Панонска иницијатива, Програм развоја личних компетенција - 200.000 рсд,
-Удружење грађана „Покрет горана Кикинде“, „Дрво посади – гај подмлади“ - 190.000 рсд,
-Центар друштвених активности Род, „Могућност за бољу будућност“ - 150.000 рсд,
-Удружење Омладина „Руско Село“ Руско Село, Активности на утврђивању потреба становништва у циљу њихове социјалне заштите – Руско Село 2019 -100.000 рсд и
-Одред извиђача „Прока С Плави“, Млади у природи и друштву on line - 100.000 рсд.

Веће се сагласило са приступањем реализацији Пројекта санације бунара у свим насељеним местима града Кикинде, у складу са условима Kонкурса за доделу средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2019. годину, који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Одржана 127. седница Градског већа

Датум: 09.04.2019.

Градско веће је на данашњој седници донело Решење о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града. Субјектима ће се доставити се изводи из Процене ризика од катастрофа, Плана смањења ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Града Кикинда, у циљу уважавања ових елемената приликом израде сопствених процена и планова, односно планирања и ангажовања људских и материјалних капацитета у реализацији назначених задатака заштите и спасавања. Списак субјеката објављен је у „Службеном листу Града Кикинде“.

Веће је образовало Комисију за суфинансирање и финансирање програма/пројеката из области унапређења положаја младих у 2019. години. Задатак Комисије је да размотри приспеле пријаве, утврди предлоге и предложи Градском већу суфинансирање и финансирање програма/пројеката из области унапређења положаја младих у 2019. години. У Комисију су именовани:
1. Далибор Оличков – председник комисије;
2. Дамир Увалин – заменик председника;
3. Здравко Опарница – члан комисије и
4. Сања Бакић – чланица комисије.

Градско веће је прихватило Информацију о предстојећим активностима поводом Првомајских празника, Секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности Градске управе града Кикинде. За постављање забавног парка предвиђена је локација између затворене одвојнице пута за Иђош и улице Србобранске, у периоду од 26.04. до 02.05.2019. године.

Одржана 126. седница Градског већа

Датум: 29.03.2019.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога комуналних одлука које ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скуштине града. 

Предложени су и вршиоци дужности јавних редузећа „Аутопревоз“ и „Топлана“, о чему ће такође одлучивати Скупштина града.
Веће је усвојило План увођења Родно одговорног буџетирања. Овај План предвиђа да буџетски корисник, на основу родне анализе, формулише најмање један родно одговорни циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, тако да сви индикатори који се односе на лица буду разврстани по полу.

Градско веће је усвојило и Извештај о коришћењу средстава из Буџетског фонда за заштиту животне средине града Кикинде за период од 01.01.2018 - 31.12.2018. године и упутило га на мишљење Министарству заштите животне средине.

Одржана 125. седница Градског већа

Датум: 29.03.2019.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и решења која ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скуштине града. 

Веће је усвојило Измену Плана набавки за 2019. на основу потреба за новим набавкама и измене финансијског плана. Нове ланиране набавке су: набавка пројеката реконструкције објекта за Иновативно-предузетнички инкубатор, пројекат дојаве пожара и електро решење за опремање Иновативно-предузетничког инкубатора, пројекат уређења језера и објекта на локацији језера у Новим Козарцима, реконструкција фонтана код стамбених блокова Ц2 и Галадска, као и естетског уређење урбаних површина и специјалног зеленила на простору парка Нарвик.

Градско веће је усвојило Извештај о спровођењу мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду за 2018.годину. Град Кикинда је у 2018. години, уз предходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-02534/2018-09 од 10.04.2018. године, усвојила и спровела Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2018.годину. Планирана средства за спровођење мера по Програму износила су 20.000.000 динара.

Одржана 124. седница Градског већа

Датум: 29.03.2019.

Градско веће града Кикинде на данашњој седници донело је Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, на основу Решења о постављању градског правобраниоца број II-06-11/2019, објављеног у Службеном листу града Кикинде број 5 од 25.02.2019.године, како би се обезбедила средства за исплату зараде за период март-децембар 2019. године.