Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 29. седница Градског већа

Датум: 11.06.2021.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога решења која ће се наћи на дневном реду наредног заседања градске Скупштине.
Веће је донело Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу, којим се уређују ближи услови, начин и поступак за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу на терет буџета града Кикинде. Овај правилник предвиђа шира права у односу на права из обавезног здравственог осигурања, у циљу укључивања што већег броја парова у поступак вантелесне оплодње.
На данашњој седници је прихваћена Информација Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој о ангажовању противградних стрелаца. Одобрено је суфинансирање накнада за рад 28 противградних стрелаца у месечном нето износу од 8.000 динара по стрелцу, за период од 15. априла до 15. октобра текуће године.

Одржана 28. седница Градског већа

Датум: 19.05.2021.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Извештајe о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар – 31. март 2021. године, из Програма пословања јавних предузећа „Кикинда“, „Аутопревоз“ и „Топлана“. Усвојена је и Трећа измена Годишњег плана јавних набавки за 2021. годину.
Веће је донело Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене у Кикинди, којим се утврђују начин и услови обављања делатности у циљу обезбеђивања организованог обављања комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене у Кикинди.
Градско веће је донело Правилник о суфинансирању мера енергетске транзиције, којим се уређују: циљ спровођења мера енергетске транзиције; мере које се суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење средстава; учесници у реализацији мера, начин њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава и проценат суфинансирања; начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију привредних субјеката и домаћинстава; праћење реализације и извештавање.
Веће је донело Решење о образовању и именовању чланова Градског штаба за спровођење мера заштите од пожара за време жетве и вршидбе на територији града Кикинде.
У Штаб су именовани:
Мирослав Дучић, за председника;
Љубан Средић, за заменика председника;
Далибор Оличков, за члана;
Небојша Филиповић, за члана;
Ненад Аврамов, за члана;
Зоран Будиша, за члана;
Радислав Радивојац, за члана;
Драгољуб Станковић, за члана:
Никола Војновић, за члана.

Одржана 27. седница Градског већа

Датум: 23.04.2021.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Локални акциони план запошљавања за 2021. годину, који је на седници одржаној дана 22.04.2021. године донео Савет за запошљавање града Кикинде. Акционим планом запошљавања града Кикинде дефинисани су приоритети и циљеви политике запошљавања и утврђени програми и мере који ће се реализовати, како би се остварили пројектовани циљеви и постигло одрживо повећење запослености.

Одржана 26. седница Градског већа

Датум: 21.04.2021.

На данашњој седници Градског већа донето је више предлога решења и одлука које ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града. Утврђени су одговори на више одборничких питања, који ће такође бити достављени одборницима Скупштине града.
Веће је усвојило Програм одржавања јавних зелених површина у Кикинди, којим се утврђују начин и услови обављања делатности у циљу обезбеђивања одржавања јавних зелених површина у Кикинди.
Донета је одлука да град Кикинда уђе у поступак заједничког обављања комуналне делатности зоохигијене на територији града Кикинде и општине Нова Црња и одобрена израда Студије оправданости заједничког обављања комуналне делатности зоохигијене на територији града Кикинде и општине Нова Црња.
Градско веће је дало сагласност за постављање тезги поводом Лазареве суботе - Врбице, дана 24.04.2021. године и наложило Секретаријату за имовинско-правне послове и комуналне делатности да издаје решења о заузимању јавне површине у складу са актима града Кикинде, а Секретаријату за инспекцијске послове да врши контролу придржавања епидемиолошких мера.
Веће је умањило закупнину за пословни простор у коме се обавља угоститељска делатност на територији града Кикинде, а која је одређена Одлуком о утврђивању цене закупа за пословни простор града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“ бр. 18/2019) за 30% , почев од 15.07.2020. године, па до 30.06.2021. године. Власницима приватног пословног простора за изнајмљивање је препоручено да за наведен сектор примене исте мере подршке какве доноси Градско веће града Кикинде.
 

Одржана 25. седница Градског већа

Датум: 06.04.2021.

Градско веће је на данашњој седници донело Програм рада Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју града Кикинде за 2021. годину. Овим Програмом су утврђени циљеви, мере и активности у оквиру кључних области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
Веће је донело Програм подршке за спровођење пољопоривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду за 2021. годину.
Донет је Правилник за учешће града Кикинде у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава, којим се утврђују општи услови, критеријуми, права и обавезе корисника, као и начин расподеле средстава обезбеђених у буџету града за ову годину за учешће града Кикинде у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава. Укупна бесповратна средства која се додељују за ову меру износе 2.000.000 динара.
Градско веће је донело Правилник за учешће града Кикинде у набавци опреме за производњу вина, ракијe и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале, којим се утврђују општи услови, критеријуми, права и обавезе корисника, као и начин расподеле средстава обезбеђених у буџету града за ову годину. Укупна бесповратна средства која се додељују за ову меру износе 250.000 динара, у максималном износу до 30.000 динара по кориснику.
Веће је донело Правилник за учешће града Кикинде у суфинансирању инвестиција које се односе на органску производњу. Укупна бесповратна средства која се додељују за ову меру износе 150.000 динара, у максималном износу до 50.000 динара по кориснику.
Градско веће је донело Правилник за за рефундацију трошкова осигурања, којим се утврђују општи услови, критеријуми, права и обавезе корисника, као и начин расподеле средстава обезбеђених у буџету града Кикинде за 2021. годину за рефундацију трошкова у оквиру мере управљање ризицима. Укупна бесповратна средства која се додељују за ову меру износе 3.000.000 динара. За накнаде осигурања усева предвиђено је 2.500.000 динара, а за накнаде осигурања животиња предвиђено је 500.000 динара.
Донет је и Правилник за субвенционисање очувања животињских генетичких ресурса. Укупна бесповратна средства која се додељују за ову меру износе 250.000 динара, у максималном износу до 20.000 динара по кориснику.
Веће је донело Правилник за рефундацију трошкова нешкодљивог уклањања угинулих животиња. Средства предвиђена за ову меру износе 1.000.000 динара, а право на подстицај имају регистрована пољопривредна газдинства (физичка лица) – у активном статусу са седиштем на територији града Кикинде.
Средства у износу од 2.000.000 динара, предвиђена за набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса, подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе, подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу, набавку машина, уређаја и опреме за наводњавање усева, набавку нових пчелињих друштава, као и набавку опреме за пчеларство, обухваћена су Правилником за учешће града Кикинде у суфинансирању мера инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.
Градско веће је донело Правилник за учешће града Кикинде у суфинансирању регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), који регистрованим пољопривредним газдинствима за ову намену обезбеђује 1.000.000 динара.
Правилник за подршку младима у руралним подручјима предвиђа укупна бесповратна средства од 1.400.000 динара, у максималном износу до 140.000 динара по кориснику, физичком лицу старости до 40 година, носиоцу регистрованог пољопривредног газдинства регистрованог на адреси која се налазу у једном од девет села града Кикинде.
Веће је донело Правилник за спровођење мера подршке успостављања и јачања удружења у области пољопривреде. Укупна бесповратна средства предвиђена за ову меру су 500.000 динара, у максималном износу до 100.000 динара по кориснику. Право на подстицај имају удружења пољопривредника регистрована на територији града Кикинде, као и удружења грађана која се баве делатностима из области пољопривреде и руралног развоја, а која су регистрована на територији Града Кикинде.
Градско веће је на данашњој седници донело Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Кикинде. У Комисују су именовани:
- Драгиша Михајловић, начелник Градске управе града Кикинде, председник,
-Жива Кнежевић, секретар Скупштине Града, заменик председника,
- Маја Пилиповић, руководилац Одсека за инспекцијске послове, члан
-Јелена Милићев, инспектор за заштиту животне средине, заменик члана,
- Ержебет Ћирић, комунални инспектор, члан,
-Дејан Јерков, комунални инспектор, заменик члана,
- Павле Поповић, инспектор за друмски саобраћај, члан,
-Данијела Бројчин, грађевински инспектор, заменик члана,
- Снежана Ковачевић, буџетски инспектор, члан,
-Јасмина Красић, просветни инспектор, заменик члана,
- Јадранка Чешљевић, порески инспектор у Секретаријату локалне пореске администрације, члан,
-Ерика Губачко, инспектор наплате, заменик члана.
Како је констатовано да Каталог урбaног мобилијара број II-06-13/2019, донет 12.03.2019. године, није могуће спровести у целости, Градско веће града Кикинде је на данашњој седници исти ставило ван снаге.