Grb Kikinde


Секретаријати и службе

Преглед секретаријата и служби Градске управе...

Организационе јединице Градске управе


У оквиру Градске управе послови се обављају унутар секретаријата:

1. Секретаријат за финансије

Секретар секретаријата: Илинка Ђилас
Контакт: +381230410137
е-маил: ilinka.djilas@kikinda.org.rs

 • Одсек за трезор, буџет и финансије
 • Одсек за рачуноводствене послове

Секретаријат за финансије врши послове који се односе на: припрему, израду и реализацију буџета и завршног рачуна града, праћење и остваривање јавних прихода буџета, буџета, директних и индиректних буџетских корисника као консолидованих извештаја, врши консолидацију трезора локалне самоуправе и консолидацију средстава директних и индеректних корисника трезора локалне самоуправе на нивоу града, књиговодствено-рачуноводствени послови, послови финансијског материјалног пословања, послови ликвидатуре и обрачунски послови, управљање готовинским средствима, самодопринос, финансијско-материјалне и књиговодствене послове буџета, фондова и рачуна посебних намена и друге послове из области финансијско-материјалног пословања за потребе градске управе, финансијско материјалне послове за месне заједнице, вршење обрачуна ревалоризације за откуп станова, послове књижења вредности средстава и имовине града, прати кредитно монетарну политику као и систем банкарског пословања и осигурања имовине и лица, послове статистичког извештавања, пружање финансијских услуга другим органима и организацијама уз накнаду по посебним уговорима, задуживање града.

2. Секретаријат за општу управу и заједничке послове

Секретар секретаријата: Владо Тртић
Контакт: +381230410104
е-маил: vlado.trtic@kikinda.org.rs

 • Одсек за општу управу и сеоске месне заједнице
  Контакт: +381230410224
 • Одсек за правне послове и управљање људским ресурсима
  Контакт: +381230410138
 • Одсек Услужни центар
  Контакт: +381230410210
 • Одсек за заједничке послове
  Контакт: +381230410202
 • Одсек за јавне набавке
  Контакт: +381230410195

У оквиру Секретаријата за општу управу обављају се следећи послови: правни и управни послови градске управе и града, послови заштите права и интереса града, послови личних стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, вршење пописа имовине и др.), послови бирачког списка и регистра становника, послови матичарске службе, стручни послови за питања националних мањина, канцеларијско пословање- писарница и архива, послови Услужног центра, послови организације, унапређења и модернизације градске управе, послови информатике и аутоматске обраде података, заједнички послови за потребе градске управе (послови телефонске централе, , портирнице, одржавање простора, возила и слично), као и решавање у другим управним стварима ако није прописана стварна надлежност других секретаријата и служби.

3. Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности

Секретар секретаријата: Тамара Радловић
Контакт: +381230410124
е-маил: tamara.radlovic@kikinda.org.rs

 • Одсек за имовинско- правне послове
  Контакт: +381230410153
 • Одсек за комуналне деланости
  Контакт: +381230410192

Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности врши послове који се односе на обављање комуналних делатности, прати доношење програма и планова рада и развоја јавних предузећа на територији града и њихову реализацију, одлучује о заузимању јавне површине, постављању киоска и покретних киоска, оглашавању на јавним површинама, имовинско-правне послове који се односе на располагање јавне својине и закуп непокретности које су у јавној својини града, води евиденцију непокретности над којима право својине има град, управљање пословним простором, промет земљишта и зграда, праћење и остваривања програма уређивања грађевинског земљишта, стамбене изградње и одржавање стамбених зграда, продају станова, озакоњење нелегално изграђених објеката, вођење евиденције стамбених заједница, претварање права коришћења у право својине (конверзија), промена намене пољопривредног земљишта, спровођење управног поступка у свим имовинским областима и обављање других послова из делокруга рада.

4. Секретаријат за социјалну заштиту

Секретар секретаријата: Весна Данић
Контакт: +381230410109
e-mail: vesna.danic@kikinda.org.rs

 • Одсек за социјалну заштиту
 • Одсек за поверене послове из области социјалне, дечије и борачко-инвалидске заштите

5. Секретаријат за јавне службе, удружења грађана и верске службе

Секретар секретаријата: Богдан Тасовац
Контакт: +381230410237
е-маил: bogdan.tasovac@kikinda.org.rs

 • Одсек за просвету и културу
 • Одсек за спорт
 • Одсек за удружења грађана, верске заједнице и информисање
 • Канцеларија за смањење сиромаштва
 • Канцеларија за младе

6. Секретаријат за инспекцијске послове

Секретар секретаријата: Петар Жигић
Контакт: +381230410141
е-маил: petar.zigic@kikinda.org.rs

 • Одсек за инспекцијске послове
  Контакт: +381230410141

Секретаријат за инспекцијске послове врши послове који се односе на инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено граду, и то: грађевинске, комуналне, саобраћајне, инспекцијске заштите животне средине, просветне инспекције, послове везане за изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град, ванлинијски превоз путника, такси превоз.

7. Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Секретар секретаријата: Мирослава Наранчић
Контакт: +381230315900
е-маил: miroslava.narancic@kikinda.org.rs

 • Одсек за заштиту животне средине
  Контакт: +381230315901
 • Одсек за пољопривреду и рурални развој
  Контакт: +381230315902

Секретаријат за заштиту животне средине врши послове заштите и унапређења животне средине, праћење и примену еколошких инструмената за финансирање заштите животне средине, надзор над извршењем закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено граду и послове који се односе на мере заштите при планирању и изградњи објеката, заштиту ваздуха, земљишта, вода, управљање отпадом, заштиту природних добара, заштиту од буке, заштиту од нејонизујућих зрачења, употребу хемикалија и др.

8. Секретаријат локалне пореске администрације

Секретар секретаријата: Нино Жувела
Контакт: +381230410166
е-маил: nino.zuvela@kikinda.org.rs

Секретаријат локалне пореске администрације врши послове утврђивања, контроле и наплате локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито: води регистар обвезника изворних прихода Града и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник у складу са законом, врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку, примењује јединствени информациони систем и води пореско књиговодство, пружа стручну и правну помоћ обвезницима по основу локалних јавних прихода, издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију.

9. Секретаријат за пројекте

Секретар секретаријата: Весна Арамбашић
Контакт: +381230410221
е-маил: vesna.arambasic@kikinda.org.rs

 • Одсек за пројекте
  Контакт: +381230410238


10. Секретаријат за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града

Секретар секретаријата: Јелена Бајић Иветић
Контакт: +381230410152
е-маил: jelena.bajic@kikinda.org.rs

 • Одсек за урбанизам и изградњу града
  Контакт: +381230410231
 • Одсек за обједињену процедуру
  Контакт: +381230410152


11. Канцеларија за смањење сиромаштва

Шеф канцеларије: Јован Попесков
Контакт: +381230410186
е-маил: jovan.popeskov@kikinda.org.rs


Послови за потребе града и Кабинета градоначелника обављају се у служби:

Служба скупштине, градоначелника и Градског већа

Шеф кабинета: Јасмина Орашанин
Контакт: +381230410121
е-маил: jasmina.orasanin@kikinda.org.rs

 • Одсек за скупштинске послове и послове Градског већа
  Контакт: +381230410121

Служба скупштине, градоначелника и Градског већа организује састанке за саветовања и друге скупове по налогу градоначелника, учествује у изради програма боравка страних, државних, спортских и других, делегација стара се о спровођењу заузетих ставова и закључак, организује састанке, врши припрему материјала за доделу признања и награда и стара се о њиховом уручењу, организује све манифестације и пријеме у организацији скупштине града и стара се о њиховој реализацији, предлаже синопсис за сваку манифестацију, предлаже програм за боравке страних и домаћих делегација, води званичну коресподенцију са братским градовима у иностранству и одржава контакте са амбасадама стараних земаља акредитованих у Србији, организује свечане седнице, стара се о изради повеља, плаката и осталих признања и о њиховом уручењу, као о изради и уручењу протоколарних поклона и репрезентација и о томе води евиденцију, учествује у организацији семинара и сличних програма које организују скупштина града и невладине организације, организује информисање у ванредним и кризним ситуацијама, припрема саопштења и обавештења градског већа и начелника градске управе, уређује WЕБ странице града Кикинде, уређује и организује издавање публикација (од значаја за град) - промо материјала, билтена, брошура, водича, на нивоу градске управе обједињује и обрађује предмете који се односе на информације од јавног значаја, обезбеђује аудио, видео и фото записе, припрема нацрте аката које разматра и доноси градско веће и скупштина града.


Послови ван организационих јединица Градске управе


1. Интерни ревизор - Гордана Бајић

Контакт: +381230410217
е-маил: interni.revizor@kikinda.org.rs

Интерни ревизор обавља послове интерне ревизије као битног елемента управљачке структуре, односно послове ревизије система, ревизије усаглашености, финансијске ревизије, ревизије информационих технологија и ревизије успешности или комбинације наведених типова ревизије, обавља и друге најсложеније задатке у области интерне ревизије по налогу.

2. Локални омбудсман - Милан Новаковић

Контакт:
е-маил: ombudsman@kikinda.org.rs

Заштитник грађана контролише законитост и правилност рада органа управе, покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи за измену или допуну одлука и других прописа и општих аката, иницира доношење нових одлука, других прописа и општих аката, подноси пријаву за покретање кривичног, прекршајног или другог одговарајућег поступка, посредује у мирном решавању спорова, ради на заштити људских слобода и права.

3. Градски правобранилац Маријана Узелац

Контакт: +381230410127
е-маил: gradski.pravobranilac@kikinda.org.rs

Градски правобранилац поступа у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као законски заступник град, органе града и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета града, прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по правна лица која заступа, даје правна мишлјења приликом заклјучивања уговора које заклјучују правна лица које заступа, посебно уговора из области имовинскоправних односа и привредноправних уговора, даје правне савете правним лицима које заступа, предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката.

4. Енергетски менаџер -Никола Југин

Контакт: +381230410219
е-маил: nikola.jugin@kikinda.org.rs

Енергетски менаџер прикупља и анализира податке о начину коришћења и количине употребљене енергије, припрема План енергетске ефикасности са мерама и активностима за његово спровођење. предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије и обавља друге послове прописане Законом о енергетици и Законом о ефикасном коришћењу енергије.