Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијски послови

Ваш водич кроз инспекцијске послове...

Прописи грађевинске испекције

Прописи:

- Закон о планирању и изградњи „Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009-испр.,64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2015);
- Закон о одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, 46/98, 1/01 - одлука УСРС, 101/05 - др. закон и 27/11 - одлука УС);
- Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС”, бр. 36/15);
- Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС”, бр. 96/15);
- Закон о културним добрима ( „ Сл.гласник РС“, бр. 71/94,52/2011/ др.закони и 99/2011 др.закон);
- Уредба о одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник РС", бр. 43/93),
- Одлука о подизању и одржавању споменика ( „Сл.лист општине Кикинда“ бр.23/2014 ),
- Одлука о одржавању стамбених зграда ("Сл. лист општине Кикинда", бр. 5/96),
- Одлука о условима и мерама које је потребно спровести и обезбедити у току уклањања објекта ("Сл. лист општине Кикинда", бр. 21/10).

- Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката ( „ Сл. гласник РС“, бр.27/2015),
- Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта („ Сл.гласник РС “, бр.22/2015),
- Правилник о класификацији објеката ( „Сл.гласник РС “, бр.22/2015),
- Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“, бр.85/2015),
- Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Сл.гласник РС “, бр.22/2015).