Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијски послови

Ваш водич кроз инспекцијске послове...

Комунална инспекција

Комунални инспектор:

 • врши надзор над радом јавних предузећа, других предузећа и предузетника којима су поверени послови пружања комуналних услуга
 • врши контролу комуналног реда на јавним површинама, одржавање и чишћење јавних површина
 • контролише стање и одржавање комуналних објеката
 • врши контролу изношења и депоновања смећа, шута и фекалија, раскопавање и довођење у провобитно (исправно) стање јавних површина
 • врши контролу кретања возила у пешачкој зони
 • врши контролу зимског одржавања јавних површина
 • врши контролу функционисања и одржавања јавног водовода, фекалне и кишне канализације, испоруку топлотне енергије и димничарских услуга
 • врши контролу постављања угоститељских башти
 • врши контролу постављања монтажних гаража на грађевинском земљишту у јавној својини општине Кикинда
 • врши контролу постављања киоска и других мањих монтажних објеката и помоћних објеката и уређаја на јавним површинамa, као и заузимање јавних површина
 • врши контролу продаје робе на јавним површинамa
 • врши контролу истицања плаката, пружања погребних услуга и уређивања и одржавања гробља
 • врши контролу употребе имена и грба општине и имена насељених места општине Кикинда
 • врши контролу обележавања назива улица, тргова;
 • врши контролу испуњавања услова и начина држања паса и мачака;
 • врши контролу одржавања споменика
 • врши контролу одржавања стамбених зграда
 • врши контролу радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката
 • прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца комуналне делатности и других правних и физичких лица
 • саслушава и узима изјаве од одговорних лица код вршилаца комуналне делатности и других правних и физичких лица
 • прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и пословне просторије ради прикупљања неопходних података
 • налаже решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и прописима на основу закона
 • налаже решењем извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака у обављању комуналне делатности
 • налаже решењем кориснику отклањање недостатака на унутрашњим инсталацијама и има право и обавезу да приступи тим инсталацијама приликом извршења решења којим је наложио отклањање недостатака или искључење корисника са комуналног система
 • подноси захтеве за покретање прекршајног поступка и издаје прекршајни налог
 • налаже решењем уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако су они ту остављени противно прописима
 • налаже решењем уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила са површина јавне намене ако су остављена противно прописима
 • забрањује решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену
 • предузима друге мере утврђене законом и општинским одлукама
 • позива и саслушава странке
 • одлучује о трошковима поступка
 • сачињава извештаје, анализе и информације и доставља их надлежним органима - сарађује са другим државним органима, предузећима, установама и другим органима и организацијама
 • обавља и друге послове по налогу секретара секретаријата и начелника општинске управе
 • лично је одговоран секретару секретаријата и начелнику општинске управе, за свој рад, за законито, стручно и благовремно обављање послова из делокруга рада.