Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијски послови

Ваш водич кроз инспекцијске послове...

Прописи комуналне инспекције

ЗАКОНИ:

1. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/15)
2. Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11),
3. Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16)
4. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/13, 13/16)
5. Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“ бр. 104/16)
6. Закон о оглашавању („Сл. гласник РС“ бр. 6/16)
7. Закон о трговини („Сл. гласник РС”, бр. 53/10 и 10/13)

УРЕДБЕ:

1. Уредба о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија – AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.(SPP.) („Сл. гласник РС”, бр. 69/06);

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ:

1. Одлука о општем уређењу насељених места и комуналном реду („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 31/15 и „Сл. лист града Кикиндe”, бр. 12/17- др. одлука );
2. Одлука о јавном водоводу („Сл. лист града Кикиндe”, бр. 34/17);
3. Одлука о постављању киоска („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 7/14 и 14/15 и „Сл. лист града Кикиндe”, бр. 5/18 );
4. Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 14/15, 21/15 и „Сл. лист града Кикиндe”, бр. 12/17- др. одлука);
5. Одлука о оглашавању на територији града Кикинде („Сл. лист града Кикинде”, бр. 34/17);
6. Одлука о одвођењу атмосферских вода („Сл. лист града Кикинде“ бр.9/2022);
- Одлука о јавној канализацији отпадних вода („Сл. лист града Кикинда”, бр. 12/16 и 17/17);
7. Одлука о постављању монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 7/14, 19/14, 14/15 и „Сл. лист града Кикинда”, бр. 12/17- др. одлука);
8. Одлука о постављању угоститељских башти („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 7/14 и 14/14 и „Сл. лист града Кикинда”, бр. 12/17- др. одлука);
9. Одлука о накнади за фактичко коришћење грађевинског земљишта у јавној својини општине Кикинда постављањем гаража и других објеката („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 23/14 и „Сл. лист града Кикиндe”, бр. 12/17- др. одлука);
10. Одлука о условима, поступку и начину постављања монтажних гаража на грађевинском земљишту у јавној својини општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 14/15 и „Сл. лист града Кикиндe”, бр. 12/17- др. одлука);
11. Одлука о условима и начину држања паса и мачака на територији града Кикинде („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 5/11, 7/14 и 14/15 и „Сл. лист града Кикинде”, бр. 12/17);
12. Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама „Сл. лист града Кикинде”, бр. 6/17);
13. Одлука о комуналним таксама („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 7/14, 14/15 и 36/15 и „Сл. лист града Кикинде”, бр. 12/17- др. одлука);
14. Одлука о подизању и одржавању споменика („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 23/14 и 14/15 и „Сл. лист града Кикинде”, бр. 12/17- др. одлука);
15. Одлука о употреби имена и грба града и имена насељених места града Кикинде („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 14/15 и „Сл. лист града Кикинде”, бр. 12/17- др. одлука);
16. Одлука о јавним паркиралиштима и уклањању возила („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 24/11, 7/14 и „Сл. лист града Кикинде”, бр. 17/16, 12/17 и 25/17);
17. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 32/14 и 12/17- др. одлука);
18. Одлука о одржавању чистоће и депонија („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 7/07, 7/10, 7/14 и „Сл. лист града Кикинде”, бр. 12/17- др. одлука);
19. Одлука о сахрањивању и гробљима („Сл. лист града Кикинде”, бр. 12/16 и 5/18);
20. Одлука о утврђивању и означавању назива улица, тргова и других насељених делова града Кикинде („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 14/14, 14/15 и „Сл. лист града Кикинде”, бр. 12/17- др. одлука);
21. Одлука о поступку и начину раскопавања јавних површина („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 36/15 и „Сл. лист града Кикинде”, бр. 12/17- др. одлука).