Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијски послови

Ваш водич кроз инспекцијске послове...

Прописи просветне инспекције

 

ПРОПИСИ КОЈЕ ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА ПРИМЕЊУЈЕ У РАДУ

 
-Закон о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, 36/2015, 44/2018-др. закон и 95/2018),
-Закон о просветној инспекцији (“Службени гласник РС”,бр. 27/2018 и 129/2021),
-Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018 –др. закон, 6/2020 и 129/2021),
-Закон о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018-др. закон и 129/2021),
-Закон о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018-др. закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021 и 129/2021-др. закон),
-Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017-др. закон, 95/2018-др. закон, 10/2019, 86/2019-др. закон, 157/2020-др.закон, 123/2021-др.закон и 129/2021),
-Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 88/2017-др. закон, 27/2018-др. закон и 6/2020-др. закон),
-Закон о дуалном образовању („Службени гласник РС”, бр. 101/2017 и 6/2020),
-Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/2018),
-Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/2010)
-и подзаконски акти донети на основу наведених прописа, надзирање примене прописа који уређују предшколско, основно и средње образовање и васпитање, образовање одраслих, јавно признате организаторе активности, образовања одраслих, дуално образовање и рад нерегистрованих субјеката.