Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијски послови

Ваш водич кроз инспекцијске послове...

Надлежности саобраћајне инспекције

Саобраћајни инспектор

 • врши надзор над применом закона и других прописа у обављању локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе и ауто-такси превоза;
 • прегледа возила којима се обавља превоз у друмском саобраћају и контролише потребну документацију за возила (путне налоге за возила, уговоре о закупу возила, товарне листове, саобраћајне дозволе и друго);
 • прегледа аутобуске станице и аутобуска стајалишта и другу документацију привредног друштва које управља аутобуском станицом у вези са обављањем делатности пружања станичних услуга;
 • контролише важеће и оверене редове вожње, уговоре о ванлинијском превозу са списковима путника и другу документацију у вези са обављањем делатности јавног превоза;
 • контролише отпремнице, спискове радника и других лица која имају право на превоз за сопствене потребе и друге документе у вези са обављањем превоза ствари и лица за сопствене потребе;
 • утврђује идентитет превозника, возног особља и других одговорних лица за обављање превоза контролом личних карата и других одговарајућих исправа;
 • контролише превозна документа у обављању јавног превоза и превоза за сопствене потребе;
 • контролише уговоре, превозне исправе и пословање наручилаца превоза, односно корисника превоза, који се односе на превоз;
 • нареди отклањање недостатака у погледу:
   1) испуњености прописаних услова и начина за обављање јавног превоза и превоза за сопствене потребе;
   2) уредне контроле техничке исправности возила;
   3) придржавања реда вожње;
   4) пословања превозника и извршавање задатака и послова посаде возила,
 • забрани превоз и употребу саобраћајних средстава ако се превоз обавља, односно средства употребљавају противно прописима;
 • искључи возило којим се врши јавни превоз и превоз за сопствене потребе противно одредбама закона, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регисстарске таблице у трајању од пет дана, а у случају поновног искључивања возила истог превозника, привредног друштва, другог правног лица, предузетника или физичког лица у трајању од десет дана;
 • привремено одузме возило које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа, до правоснажног окончања прекршајног, односно поступка за привредне преступе и изда потврду о одузимању возила;
 • привремено одузме идентификациону исправу, којом је утврђено право на обављање делатности, до откљањање утврђене неправилности и изда потврду о одузимању исте;
 • контролише привремено или трајно заузимање пута;
 • извођење радова на јавном путу који нису у вези са изградњом, реконстукцијом, одржавањем и заштитом пута;
 • извођење радова носилаца права службености и других права установљених на путу, којима се оштећује јавни пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
 • испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут;
 • спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречавање даљег отицања вода ка њиховим реципиентима;
 • просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на пут;
 • замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама;
 • постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред пута, којима се омета одвијање саобраћаја на путу;
 • орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и земљишном појасу;
 • вучење предмета, материјала,оруђа и других врста терета по путу (греде, балвани, гране, камени блокови,плугови, дрљаче и сл.);
 • спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог материјала;
 • паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала;
 • наношење блата са прилазног пута на јавни пут;
 • пуштањестоке на пут без надзора, напасање и напајање стоке на путу;
 • окретање запрега, трактора, плуга и других пољопривредних машина и оруђа на путу;
 • кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова;
 • укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка или укрштаја и наношење блата на пут;
 • заустављање или остављањевозила којим се омета коришћење пута;
 • свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу;
 • контролише ванредни превоз тј највеће дозвољено осовинско оптерећење, укупну масе и димензије возила;
 • издаје сагласност на затварање улица (пута) када потребно обуставити саобраћај или иззвршити друге измене у режиму у саобраћаја;
 • издаје сагласност на пројекат привремене саобраћајне сигнализације;
 • обавља техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима;
 • издаје сагласност на пројекат постављања техничких средстава за успоравање саобраћаја;
 • доноси предлог о испуњености услова за полагање возачког испита;
 • шаље возила на контролни технички преглед;
 • наредиће премештање тј уклањање возила непрописно паркирано или заустављено;
 •  подноси захтев за покретање прекршајног и кривичног поступка, као и за привредне преступе и издаје прекршајни налог.