Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијски послови

Ваш водич кроз инспекцијске послове...

Прописи саобраћајне испекције

  •  Закон о превозу у друмском саобраћају (“Сл. гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 др. закон),
  •  Закон о безбедности саобраћаја на путевима (“Сл. гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14 и 96/15 – др. закон),
  •  Закон о јавним путевима (“Сл. гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13),
  •  Закон о инспекцијском надзору (''Сл. гласник РС'', број 36/15)
  •  Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10)
  • Одлука о такси превозу путника („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 36/15 и 37/15)
  • Одлука о превозу у друмском саобраћају (“Сл. лист општине Кикинда“, бр. 5/96, 3/97, 3/02, 14/02, 3/09, 24/09, 7/10, 7/14 и 14/15)