Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијски послови

Ваш водич кроз инспекцијске послове...

Спортска инспекција

Надзор над применом Закона о спорту („Сл.гласник РС“ бр.10/2016) и прописа донетих на основу закона и инспекцијски надзор.

Правна и физичка лица у области спорта дужна су да омогуће спортском инспектору обављање инспекцијског надзора и поступе по његовом налогу.

У вршењу инспекцијског надзора спортски инспектор:

  • Налаже решењем извршење мера и радњи уз одређивање за то потребног рока:
  • Решењем привремено забрањује обављање спортских активности и спортских делатности због неиспуњености услова за њихово обављање,до испуњавања услова:
  • Налаже успостављање стања спортског објекта које одговара његовој намени,о трошку власника спортског објекта,уколико овај не отклони утврђене недостатке у оставњеном року:
  • Решењем привремено забрањује коришћење спортског објекта због неиспуњености услова за његово коришћење,до испуњавања услова:
  • Решењем привремено забрањује рад спортском удружењу ако статусну промену није извршило у складу са овим законом:
  • Предузима друге мере и радње на које је овлашћен законом