Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Локална пореска администрација

Активности и саопштења Секретаријата за локалну пореску администрацију

Јединствени информациони систем ЛПА

Секретаријат локалне пореске администрације града Кикинде обавештава пореске обвезнике да су информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима од 1. јануара 2020 доступне „на клик“ грађанима и привреди преко Јединственог информационог систем локалне пореске администрације - https://lpa.gov.rs

УПЛАТА ЧЕТВРТЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Рок за уплату четврте рате пореза на имовину истиче 14. новембра 2022. године.

Порез на имовину се утврђује за целу календарску годину (односно од дана настанка пореске обавезе до краја године) и плаћа се: тромесечно, и то у року од 45 дана од дана почетка тромесечја. (14. фебруар, 16. мај, 15. август и 14. новембар)


НАПОМЕНА: До доспелости решења о утврђивању пореза за пореску годину порез се плаћа аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.

Разлику између пореза утврђеног решењем Секретаријата локалне пореске администрације и аконтационо уплаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању пореске обавезе.

За кашњење у плаћању обвезник пореза на имовину плаћа камату, сходно чл.75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

                                                                                             Секретаријат локалне пореске администрације


 

УПЛАТА ТРЕЋЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Рок за уплату треће рате пореза на имовину истиче 15. августа 2022. године.
Порез на имовину се утврђује за целу календарску годину (односно од дана настанка пореске обавезе до краја године) и плаћа се:
 

 • • тромесечно, и то

 • • у року од 45 дана од дана почетка тромесечја.

 • • (14. фебруар, 16. мај, 15. август и 14. новембар)

 •  

НАПОМЕНА: До доспелости решења о утврђивању пореза за пореску годину порез се плаћа аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.
Разлику између пореза утврђеног решењем Секретаријата локалне пореске администрације и аконтационо уплаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању пореске обавезе.
За кашњење у плаћању обвезник пореза на имовину плаћа камату, сходно чл.75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.


Секретаријат локалне пореске администрације

 

УПЛАТА ДРУГЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

16. мај је рок за уплату другог квартала годишњег пореза на имовину за 2022. годину

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 16. мај 2022. године рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2022. годину.
Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.
За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним градском Секретаријату ЛПА, који врши пријем странака сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова.
СЕКРЕТАРИЈАТ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
 

УПЛАТА ПРВЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Рок за уплату прве рате пореза на имовину истиче 14. фебруара 2022. године.


Порез на имовину се утврђује за целу календарску годину (односно од дана настанка пореске обавезе до краја године) и плаћа се:
• тромесечно, и то
• у року од 45 дана од дана почетка тромесечја.
• (14. фебруар, 16. мај, 15. август и 14. новембар)
НАПОМЕНА: До доспелости решења о утврђивању пореза за пореску годину порез се плаћа аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.
Разлику између пореза утврђеног решењем Секретаријата локалне пореске администрације и аконтационо уплаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању пореске обавезе.
За кашњење у плаћању обвезник пореза на имовину плаћа камату, сходно чл.75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Секретаријат локалне пореске администрације
 

УПЛАТА ЧЕТВРТЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Рок за уплату четврте рате пореза на имовину истиче 15. новембра 2021. године.
Порез на имовину се утврђује за целу календарску годину (односно од дана настанка пореске обавезе до краја године) и плаћа се:
• тромесечно, и то
• у року од 45 дана од дана почетка тромесечја.
• (17. фебруар, 17. мај, 16. август и 15. новембар)
НАПОМЕНА: До доспелости решења о утврђивању пореза за пореску годину порез се плаћа аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.
Разлику између пореза утврђеног Решењем Секретаријата локалне пореске администрације и аконтационо уплаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању пореске обавезе.
За кашњење у плаћању обвезник пореза на имовину плаћа камату, сходно чл.75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Секретаријат локалне пореске администрације
 

УПЛАТА ТРЕЋЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Рок за уплату треће рате пореза на имовину истиче 16.августа 2021. године.


Порез на имовину се утврђује за целу календарску годину (односно од дана настанка пореске обавезе до краја године) и плаћа се:
• тромесечно, и то
• у року од 45 дана од дана почетка тромесечја.
• (17. фебруар, 17. мај, 16. август и 15. новембар)
НАПОМЕНА: До доспелости решења о утврђивању пореза за пореску годину порез се плаћа аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.
Разлику између пореза утврђеног Решењем Секретаријата локалне пореске администрације и аконтационо уплаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању пореске обавезе.
За кашњење у плаћању обвезник пореза на имовину плаћа камату, сходно чл.75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Секретаријат локалне пореске администрације

 

УПЛАТА ДРУГЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Rok za uplatu druge rate poreza na imovinu ističe 17. maja 2021. godine


Sekretarijat lokalne poreske administracije obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je ponedeljak 17. maj 2021. godine rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu.
- Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019 i 144/2021) propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.
Za sve potrebne informacije, obveznici se mogu obratiti nadležnom Gradskom Sekretarijatu LPA koji vrši prijem stranaka svakog radnog dana od 8 do 14 časova.
 

УПЛАТА ЧЕТВРТЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Рок за уплату четврте рате пореза на имовину истиче 16. новембра 2020. године

Секретаријат локалне пореске администрације обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је понедељак 16. новембар 2020. године рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину за 2020. годину.
- Редовним и благовременим измиривањем пореза, обвезници избегавају обрачун и наплату Законом о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - одлука УС и 86/2019) прописане камате због кашњења у плаћању.
За све потребне информације, обвезници се могу обратити надлежном Градском Секретаријату ЛПА који врши пријем странака сваког радног дана од 8 до 14 часова.
 

УПЛАТА ТРЕЋЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Рок за уплату треће рате пореза на имовину истиче 14.августа 2020. године.

Порез на имовину се утврђује за целу календарску годину (односно од дана настанка пореске обавезе до краја године) и плаћа се:

• тромесечно, и то
• у року од 45 дана од дана почетка тромесечја.
• (14. фебруар, 15. мај, 14. август и 16. новембар)

НАПОМЕНА: До доспелости решења о утврђивању пореза за пореску годину порез се плаћа аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.

Разлику између пореза утврђеног Решењем Секретаријата локалне пореске администрације и аконтационо уплаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању пореске обавезе.

За кашњење у плаћању обвезник пореза на имовину плаћа камату, сходно чл.75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Секретаријат локалне пореске администрације
 

Грађани града Кикинде Решења о утврђеном порезу на имовину добијају у електронско сандуче на Порталу еУправа

Град Кикинда, јул. месец, 2020. године - Грађани града Кикинде који имају регистрован профил на Порталу еУправа од данас добијају електронско Решења о утврђеном порезу на имовину за 2020. годину путем нове услуге електронске доставе у своје Јединствено електронско сандуче на овом порталу. 

Прве институције јавне управе које су почеле да достављају електронска решења о утврђеном порезу на имовину за 2020. годину грађанима путем електронске доставе (еДостава) у електронско сандуче су локалне пореске администрације. Наиме, сви грађани регистровани корисници Портала еУправа аутоматски ће добијати решења о утврђеном порезу на имовину за 2020. годину у електронско сандуче. Електронски документ могу преузети у електронском сандучићу у року од 15 дана, а уколико га не преузму у наведеном року, сматраће се да је достава извршена. Они грађани који нису корисници Портала еУправа настављају своја пореска решења да добијају на стандардни начин – преко јавног поштанског оператора.

Електронска достава докумената (еДостава) у електронски сандучић омогућава брзу, једноставну, поуздану и бесплатну доставу решења, докумената и обавештења грађанима Србије од стране јавне управе. Коришћењем ове услуге и грађанима и јавној управи у сваком тренутку доступан је статус послатих електронских докумената.

 

УРЕДБА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРЕМА СТЕПЕНУ НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ КОЈИ НАСТАЈЕ ОБАВЉАЊЕМ АКТИВНОСТИ, ИЗНОСИМА НАКНАДА

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије саопштила је да ће од 18. јула на порталу Локалне пореске администрације бити омогућено електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2020. годину.

Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину да 31. јула истиче рок за подношење пријаве на Обрасцу 1 за 2020. годину.

Напомене у вези са уносом података у пријаву – Образац 1:
– Потребно је у пријави навести период и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца);
– Уноси се тачан износ годишњег прихода из претходне године (не у хиљадама динара);
– У поље "јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност" уноси се укупан број јединица локалних самоуправа, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност.

Пријаве за претходну 2019. годину, за период од 7. до 31. децембра, не могу се подносити електронски, наводи се у саопштењу.

 

УПЛАТА ПРВЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Рок за уплату прве рате пореза на имовине истиче 14. фебруара 2020. године.
Секретаријата локалне пореске администрације обавештава пореске обвезнике- физичка лица, предузетнике и правна лица да је петак 14. фебруар 2020. године рок за уплату прве рате пореза на имовину за 2020. годину.
Порез на имовину се утврђује за целу календарску годину (односно од дана настанка пореске обавезе до краја године) и плаћа се:
• тромесечно, и то
• у року од 45 дана од дана почетка тромесечја.
• (14. фебруар, 15. мај, 14. август и 16. новембар)
НАПОМЕНА: До доспелости решења о утврђивању пореза за пореску годину порез се плаћа аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.
Разлику између пореза утврђеног Решењем Секретаријата локалне пореске администрације и аконтационо уплаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању пореске обавезе.
За кашњење у плаћању обвезник пореза на имовину плаћа камату, сходно чл.75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Одредбама члана 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 , 105/2014 ,91/2015, 112/2015,15/2016,108/2016, 95/2018,86/2019- даље: Закон, прописано је да се на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања, осим камате, обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто. На дуговани порез и споредна пореска давања, осим камате, камата се обрачунава почев од наредног дана од дана доспелости."
Секретаријат локалне пореске администрације
 

УПЛАТА ЧЕТВРТЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

14. новембар 2019. г. је рок за уплату четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2019. годину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. новембар 2019. године рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину за 2019. годину.
Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним градском Секретаријату ЛПА, који врши пријем странака сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова.
СЕКРЕТАРИЈАТ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
 

Електронска пријава и плаћање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору путем Портала ЛПА

Од данас је путем Портала локалне пореске администрације lpa.gov.rs омогућена додатна услуга – електронско плаћање и подношење пријаве за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору (фирмарине).
Електронску пријаву путем овог портала може извршити лице које за то има овлашћење према ПЕП обрасцу, уз квалификовани електронски сертификат.
Обвезници комуналне таксе су дужни да, органу Градске управе Града Кикинда надлежном за локалну пореску администрацију, поднесу пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе у року од 15 дана од дана почетка коришћења права, предмета и услуга за које је уведена комунална такса, као и пријаву коришћења за наредну годину, најкасније до 15. марта у години за коју се врши утврђивање таксе.
Обвезник комуналне таксе је дужан да, органу Градске управе Града Кикинда надлежном за локалну пореску администрацију, пријави сваку насталу промену, најкасније 15 дана од дана настанка промене.
Потребно је само да се логује на систем lpa.gov.rs поднесе своје податке а увидом у обавезе, може и одмах да изврши електронско плаћање. Уместо два сата, све се завршава за 5 минута.

ЛПА Кикинда
 

УПЛАТА ТРЕЋЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Рок за уплату треће рате пореза на имовине истиче 14. августа 2019. године.

Порез на имовину се утврђује за целу календарску годину (односно од дана настанка пореске обавезе до краја године) и плаћа се:

• тромесечно, и то
• у року од 45 дана од дана почетка тромесечја.
• (14. фебруар, 15. мај, 14. август и 14. новембар)

НАПОМЕНА: До доспелости решења о утврђивању пореза за пореску годину порез се плаћа аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.
Разлику између пореза утврђеног Решењем Секретаријата локалне пореске администрације и аконтационо уплаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању пореске обавезе.

За кашњење у плаћању обвезник пореза на имовину плаћа камату, сходно чл.75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Одредбама члана 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 , 105/2014 ,91/2015, 112/2015,15/2016,108/2016, 95/2018- даље: Закон, прописано је да се на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања, осим камате, обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто. На дуговани порез и споредна пореска давања, осим камате, камата се обрачунава почев од наредног дана од дана доспелости."

Секретаријат локалне пореске администрације

УПЛАТА ДРУГЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Рок за уплату друге рате пореза на имовине истиче 15. маја 2019. године.

Порез на имовину се утврђује за целу календарску годину (односно од дана настанка пореске обавезе до краја године) и плаћа се: тромесечно, и то у року од 45 дана од дана почетка тромесечја.
(14. фебруар, 15. мај, 14. август и 14. новембар)
НАПОМЕНА: До доспелости решења о утврђивању пореза за пореску годину порез се плаћа аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.
Разлику између пореза утврђеног Решењем Секретаријата локалне пореске администрације и аконтационо уплаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању пореске обавезе.
За кашњење у плаћању обвезник пореза на имовину плаћа камату, сходно чл.75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Одредбама члана 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 , 105/2014 ,91/2015, 112/2015,15/2016,108/2016- даље: Закон, 95/2018 прописано је да се на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања, осим камате, обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто. На дуговани порез и споредна пореска давања, осим камате, камата се обрачунава почев од наредног дана од дана доспелости."
Секретаријат локалне пореске администрације

 

Рокови пореза

Преузмите рокове ЛПА 

ОБАВЕШТЕЊЕ - Кориснички налози

Обавештење

Обвезници који воде пословне књиге су у обавези да од 01.01.2019. године пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину подносе у електронском облику, сходно члану 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( „Службени гласник РС“, број 80/2002...95/2018).

Обвезници који не воде пословне књиге- ФИЗИЧКА ЛИЦА која су дужна да поднесу пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину, а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писаном облику.

Пријава у електронском облику подноси се преко портала Јединственог информационог систем локалне пореске администрације ( https://lpa.gov.rs ), где се може извршити и увид у упит стања на рачунима обвезника, а од фебруара на порталу ће бити доступна и услуга електронског плаћања

За приступ наведеном порталу потребна је одговарајућа пријава на систем а она је могућа на два начина:

 • Електронским квалификованим сертификатом – обвезник може да прегледа и подноси пореске пријаве, да их електронски потпише и има увид у упит стања.
 • Корисничким именом и лозинком (коју добија у својој ЛПА) - порески обвезник има приступ само и једино увиду у Упит стања, без могућности подношења пореске пријаве електронским путем преко Портала ЛПА.

Порески обвезник који поседује Електронски квалификовани сертификат НЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ЛОЗИНКЕ.

УПУТСТВО ЗА ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ЛОЗИНКЕ

Захтев за отварање корисничког налога и лозинке се подноси у просторијама Секретаријата локалне пореске администрације ( Трг Српских добровољаца бр. 12, канцеларија број 21, телефон: 0230/ 410-166 ) за све обвезнике који имају пребивалиште на територији града Кикинде.

Кориснички налог и лозинку за коришћење он-лине упита стања обвезник, или лице које он овласти, ИСКЉУЧИВО ПРЕУЗИМА НЕПОСРЕДНО ( уз приказ важеће личне карте).

Овлашћење за физичка лица (што обухвата и предузетнике) мора бити оверено од стране јавног бележника, а овлашћење за правно лице мора бити потписано од стране одговорног лица фирме.

Порески обвезник који је изгубио или заборавио своју лозинку и/или корисничко име мора се обратити лично локалној пореској администрацији, како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора поднети нов захтев, за доделу нове лозинке.

Обавештење - трећа рата пореза на имовину

Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2018. годину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. август 2018. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2018. годину.
Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним градском Секретаријату ЛПА, који врши пријем странака сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Рок за уплату друге рате пореза на имовине истиче 15. маја 2018. године.

Порез на имовину се утврђује за целу календарску годину (односно од дана настанка пореске обавезе до краја године) и плаћа се:

 • тромесечно, и то
 • у року од 45 дана од дана почетка тромесечја.
 • (14. фебруар, 15. мај, 14. август и 14. новембар)

НАПОМЕНА: До доспелости решења о утврђивању пореза за пореску годину порез се плаћа аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.

Разлику између пореза утврђеног Решењем Секретаријата локалне пореске администрације и аконтационо уплаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању пореске обавезе.

За кашњење у плаћању обвезник пореза на имовину плаћа камату, сходно чл.75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Одредбама члана 75. ст. 1. и 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 , 105/2014 ,91/2015, 112/2015,15/2016 и 108/2016- даље: Закон) прописано је да се на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања, осим камате, обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто. На дуговани порез и споредна пореска давања, осим камате, камата се обрачунава почев од наредног дана од дана доспелости."

Секретаријат локалне пореске администрације

Обавештење - прва рата пореза на имовину

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Скретаријат локалне пореске администрације града Кикинде обавештава пореске обвезнике да 14. фебруара доспева прва рата пореза на имовину за 2018. годину.

Моле се обвезници да благовремено измире своје обавезе како би избегли обрачунавање и плаћање камате, покретање прекршајног поступка и принудне наплате.

Обавештење - Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2017. годину

Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2017. годину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЛПА обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. новембар 2017. године рок за уплату обавезе за четвртог квартал годишњег пореза на имовину за 2017. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним градском Секретаријату ЛПА, који врши пријем странака сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова.

ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Рок за уплату прве рате пореза на имовине истиче 14. фебруара 2017. године.

Порез на имовину се утврђује за целу календарску годину ( односно од дана настанка пореске обавезе до краја године ) и плаћа се :

 • тромесечно, и то
 • у року од 45 дана од дана почетка тромесечја.

НАПОМЕНА: До доспелости решења о утврђивању пореза за пореску годину порез се плаћа аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.

Разлику између пореза утврђеног Решењем Секретаријата локалне пореске администрације и аконтационо уплаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању пореске обавезе.

За кашњење у плаћању обвезник пореза на имовину плаћа камату, сходно чл.75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Одредбама члана 75. ст. 1. и 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 , 105/2014 ,91/2015, 112/2015,15/2016 и 108/2016- даље: Закон) прописано је да се на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања, осим камате, обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто. На дуговани порез и споредна пореска давања, осим камате, камата се обрачунава почев од наредног дана од дана доспелости."

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Градска управа Кикинда- Секретаријат локалне пореске администрације подсећа пореске обвезнике који су у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате, да су дужни да редовно измирују текуће обавезе доспеле за плаћање као и рате репрограма које су утврђене решењем пореске администрације.

Сви порески обвезници који нису измирили своје доспеле текуће обавезе као и рате репрограма утврђене решењем Секретаријат локалне пореске администрације , морају то да учине најкасније до 30.јануара 2017. године, јер ће након тог рока Секретаријат локалне пореске администрације по службеној дужности укинути донета решења за репрограм, чиме порески обвезници губе право на отпис камате, а неплаћени дуговани порез укључујући и целокупну камату на тај дуг, биће наплаћен у поступку принудне наплате, у складу са законом који уређује порески поступак и пореску администрацију.
 

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

 • Обавештавају се порески обвезници да су у обавези да поднесу пореску пријаву у року од 30 дана од дана настанка пореске обвезе за имовину коју стекну, започну или престану да користе у току године, или им по другом основу настане или престане пореска обавеза (члан 34. Став 1. Закона о порезима на имовину ,,Сл.гласник РС“ бр. 26/01...68/14).
 • За имовину за коју је поднео пореску пријаву у складу са чл. 34. став 1. Закона о порезима на имовину, обвезник који води пословне књиге дужан је да до 31. марта сваке пореске године поднесе пореску пријаву са утврђеним порезом за ту годину.
 • Обвезник пореза на имовину који води пословне књиге подноси пореску пријаву на обрасцу ППИ-1 са обрасцем Прилог 1. или Прилог 2.
 • За имовину за коју је поднео пореску пријаву у складу са чл.34. став 1. Закона о порезима на имовину, обвезник који не води пословне књиге дужан је да поднесе пореску пријвау до 31. јануара пореске године ако је на тој имовини дошло до промена од утицаја на висину пореске обавезе.
 • Обвезник пореза на имовину који не води пословне књиге – физичко лице подноси пореску пријаву на обрасцу ППИ-2.
 • Пореске пријаве се подносе и за имовину за коју обвезник испуњава услове за пореско ослобођење.
 • Ако физичко лице у току пореске године постане обвезник који води пословне књиге дужно је да у року од 30 дана од дана настале промене поднесе пореску пријаву за непокретности које чине имовину у његовим пословним књигама.
 • Предузетник који води пословне књиге дужан је да за имовину коју у току пореске године престане да евидентира у пословним књигама поднесе пореску пријаву у року од 30 дана настале промене.
 • Порез на имовину плаћа се тромесечно – у року од 45. дана од дана почетка тромесечја на прописани уплатни рачун.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ – ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

 • Обавештавају се обвезници локалне комуналне таксе да су дужни да поднесу пријаву за истицање фирме на пословном простору Секретаријату локалне пореске администрације најкасније до 15. марта године за коју се такса утврђује
 • Обавештавају се обвезници плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме да су дужни да таксу плаћају тромесечно на прописани уплатни рачун.

Разрез пореза на имовину за 2016. годину

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани грађани,

Овим путем вас обавештавамо да је Секретаријат локалне пореске администрације извршио разрез пореза на имовину за 2016. годину за следеће непокретности:
- пољопривредно земљиште (њиве),
- грађевинско земљиште,
- станове,
- куће за становање,
- пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте који служе за обављање делатности и
- гараже и гаражна места.

Порески обвезници су дужни да позитивну разлику између обавеза утврђене решењем и аконтационо плаћених обавеза, за прва три тромесечја за које је пореска обавеза доспела, уплате у року од 15 дана од дана достављања решења.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата и трошкове прекршајног поступка и принудне наплате.

За све нејасноће, порески обвезници се могу обратити Секретаријату локалне пореске администрације у Градској управи, где је пријем странака радним даном од 08.00 до 15.00 часова или на телефоне 0230/ 410-218, 410-118, 410-166 и 410-212.

Секретаријат локалне пореске администрације
 

Обавештење о условима за одлагање дугованог пореза

Обавештење о условима за одлагање дугованог пореза

Порески дужници могу од 01.04.2016. године да поднесу захтев за одлагања плаћања дугованог пореза на рате најдуже до 60 месеци, за дуговани порез највише до износа од 2.000.000 динара, који у себи не садржи камату за тај дуг.

Право на одлагање плаћања дугованог пореза, без давања средстава обезбеђења, има порески обвезник ако му дуговани порез, који у себи не садржи камату износи, и то:
1) за правно лице - до 1.500.000 динара;
2) за предузетника - до 1.500.000 динара;
3) за физичко лице - до 200.000 динара. Захтев се подноси на Обрасцу ЗОПДП

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза порески обвезник може поднети само једном, и то почев од 1. априла 2016. године и најкасније до 4. јула 2016. године.

Захтев могу поднети порески обвезници који имају дуговани порез који не прелази 2.000.000 динара и у себи не садржи камату, а који је доспео за плаћање до 4. марта 2016. године и као такав евидентиран у пореском рачуноводству, укључујући и пореске обвезнике којима је ЛПА по службеној дужности поништила споразум, односно укинула решење о одлагању плаћања дугованог пореза до 4. марта 2016. године, као и порески обвезници који су стекли право на одлагање плаћања дугованог пореза и којима преостали неплаћени дуговани порез не прелази 2.000.000 динара и у себи не садржи камату.

До дана подношења захтева, порески обвезник је дужан да измири све текуће обавезе доспеле за плаћање од 4. марта 2016. године и о томе пружи доказ приликом подношења захтева, што уједно представља и услов за остваривање права на плаћање дугованог пореза.

У периоду плаћања дугованог пореза, до исплате тог дуга у потпуности, порески обвезник је дужан да редовно измирује текуће обавезе доспеле за плаћање и рате утврђене решењем и у том периоду се обрачунава камата на дуговани порез по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије (која је сада 4,25%).

Пореском обвезнику који редовно измирује рате дугованог пореза, укључујући и текуће обавезе у складу са законом, отписује се камата на дуг која се односи на дуговани порез плаћен у том периоду, по истеку сваких 12 месеци, до измирења тог дуга у потпуности.
У случају када порески обвезник и пре истека рока плаћања дугованог пореза исплати дуговани порез у потпуности, пореском обвезнику се отписује целокупна камата на тај дуг.

Захтев могу поднети и:

1) порески обвезници који су стекли право на одлагање плаћања главног пореског дуга на 24 месечне рате у складу са Законом о условном отпису камата и мировању пореског дуга ("Службени гласник РС", број 119/12);
2) порески обвезници који су до 4. марта 2016. године поднели захтев за одлагање плаћања дугованог пореза сходно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење и 112/15 - у даљем тексту: Закон) и којима није одлучено по том захтеву;
3) порески обвезници који су сходно одредбама Закона стекли право на одлагање плаћања дугованог пореза;
4) порески обвезници којима је ЛПА по службеној дужности поништила споразум, односно укинула решење о одлагању плаћања дугованог пореза сходно одредбама Закона.

Пореском обвезнику који:

1) у року од 30 дана од дана достављања решења, односно споразума о одлагању плаћања дугованог пореза, не измири све текуће обавезе доспеле од дана подношења захтева до дана доношења решења, односно споразума о плаћању дугованог пореза или
2) се не придржава рокова из споразума, односно решења о одлагању плаћања дугованог пореза или
3) у периоду за који је одложено плаћање дугованог пореза не измири текућу обавезу или
4) не обрачуна и не плати камату у складу са чланом 5. овог правилника,

ЛПА ће по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење и неплаћени дуговани порез, укључујући и неплаћену камату на тај дуг, без одлагања наплатити из средстава обезбеђења, односно у поступку принудне наплате, у складу са законом који уређује порески поступак и пореску администрацију.
 

Обавештење - Јануар 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ - Јануар 2016.

У складу са чланом 36. став 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС",бр.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014-у даљем тексту Закон) Секретаријат локалне пореске администрације општине Кикинда објављује ПИБ-ове пореских обвезника којима су пореска акта достављена у складу са чланом 36. став 3.Закона.

Преузмите табелу

Обавештење - децембар 2015.

 У складу са чланом 36. став 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС",бр.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014-у даљем тексту Закон) Секретаријат локалне пореске администрације општине Кикинда објављује ПИБ-ове пореских обвезника којима су пореска акта достављена у складу са чланом 36. став 3.Закона.

Преузмите табелу

Обавештење - новембар 2015.

 У складу са чланом 36. став 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС",бр.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014-у даљем тексту Закон) Секретаријат локалне пореске администрације општине Кикинда објављује ПИБ-ове пореских обвезника којима су пореска акта достављена у складу са чланом 36. став 3.Закона.

Преузмите табелу

Обавештење - октобар 2015

 У складу са чланом 36. став 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС",бр.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014-у даљем тексту Закон) Секретаријат локалне пореске администрације општине Кикинда објављује ПИБ-ове пореских обвезника којима су пореска акта достављена у складу са чланом 36. став 3.Закона.

Преузмите табелу

Обавештење

 У складу са чланом 36. став 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС",бр.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014-у даљем тексту Закон) Секретаријат локалне пореске администрације општине Кикинда објављује JMБГ / ПИБ-ове пореских обвезника којима су пореска акта достављена у складу са чланом 36. став 3.Закона.

Преузмите табелу

Опомене - јул 2015

 ОБАВЕШТЕЊЕ - Јул 2015.

У складу са чланом 36. став 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС",бр.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014-у даљем тексту Закон) Секретаријат локалне пореске администрације општине Кикинда објављује ПИБ-ове пореских обвезника којима су пореска акта достављена у складу са чланом 36. став 3.Закона:

 

Редни број ПИБ / Матични број Број пореског акта Датум предаје пошти
1 0212953805062 III-08-436-1-100/2015 01.07.2015.
2 0212953805062 III-08-436-6-489/2015 03.07.2015.
3 0212953805062 III-08-436-6-490/2015 03.07.2015.

 

Секретаријат ЛПА

Опомене - јун 2015.

 ОБАВЕШТЕЊЕ - Јун 2015.

У складу са чланом 36. став 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС",бр.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014-у даљем тексту Закон) Секретаријат локалне пореске администрације општине Кикинда објављује ПИБ-ове пореских обвезника којима су пореска акта достављена у складу са чланом 36. став 3.Закона:

 

Редни број ПИБ / Матични број Број пореског акта Датум предаје пошти
1 0803952845042 III-08-436-1-69/2015 14.04.2015.
2 1811951845045 III-08-436-6/2015-367 28.04.2015.
3 1811951845045 III-08-436-6/2015-368 28.04.2015..
4 1508953845013 III-08-436-6-202/2015 20.03.2015.
5 3010960850080 III-08-436-6-274/2015 23.03.2015.

 

Секретаријат ЛПА

Опомене мај 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ - Мај 2015.

У складу са чланом 36. став 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС",бр.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014-у даљем тексту Закон) Секретаријат локалне пореске администрације општине Кикинда објављује ПИБ-ове пореских обвезника којима су пореска акта достављена у складу са чланом 36. став 3.Закона.

Преузмите листу

Опомене април 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ - Април 2015.

У складу са чланом 36. став 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС",бр.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014-у даљем тексту Закон) Секретаријат локалне пореске администрације општине Кикинда објављује ПИБ-ове пореских обвезника којима су пореска акта достављена у складу са чланом 36. став 3.Закона.

Преузмите листу

Опомене март 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ - Март 2015.

У складу са чланом 36. став 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС",бр.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014-у даљем тексту Закон) Секретаријат локалне пореске администрације општине Кикинда објављује ПИБ-ове пореских обвезника којима су пореска акта достављена у складу са чланом 36. став 3.Закона.

Преузмите листу

Опомене фебруар 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ - Фебруар 2015.

У складу са чланом 36. став 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС",бр.80/02.........., 02 / 2012, 93 / 2012, 47 / 2013, 108 / 2013, 68 / 2014 и 105 / 2014-у даљем тексту Закон) Секретаријат локалне пореске администрације општине Кикинда објављује ПИБ-ове пореских обвезника којима су пореска акта достављена у складу са чланом 36. став 3. Закона.

Преузмите листу

Опомене

ОБАВЕШТЕЊЕ - Јануар 2015.

У складу са чланом 36. став 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр.80/02..., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014-у даљем тексту Закон) Секретаријат локалне пореске администрације општине Кикинда објављује ПИБ-ове пореских обвезника којима су пореска акта достављена у складу са чланом 36. став 3.Закона.

Преузмите листу
 

Обавештења

Великим пореским обвезницима, који су према Закону о условном отпису камате и мировању главног пореског дуга, испунили услове за отпис камате коју су имали на дан 31.10.2012.године, извршен је отпис камате у целости.

Поменути обвезници се подсећају да су до 31.12.2013.године имали право на мировање главног пореског дуга, а од 01.01.2014. године имају могућност да са ревалоризованим главним дугом уђу у репрограм, односно да исти отплате на 24 једнаке месечне рате.

Рате доспевају на крају сваког месеца, наредне две године, почев од јануара 2014.године. Да би обвезници остали у репрограму, морају редовно,тј. сваког месеца да уплаћају рату, као и да редовно измирују текуће обавезе.

Напомена: Према Закону о условном отпису камате и мировању главног пореског дуга, под великим пореским обвезницима подразумевају се велика правна лица.

Због значајних измена Закона о порезима на имовину, измиривање текућих обавеза на име Пореза на земљиште, порески обвезници треба да врше преко уплатног рачуна Пореза на имовину( 840-713121843-57, за физичка лица, односно, 840-713122843-64 за правна лица) а не преко рачуна Пореза на земљиште( 840-711147843-13)

Како би се избегло обрачунавање камате, сви порески обвезници треба да плаћају порез у законски дефинисаним роковима, тј.о доспелости. Све пореске обавезе које се утврђују на годишњем нивоу, а доспевају аконтативно (тромесечно), захтевају да се на исти начин и плаћају, тј. 15.02, 15.05, 15.08 и 15.11.текуће године. Све до доношења решења за текућу фискалну годину, односно утврђивања нове пореске обавезе, обвезници су дужни да плаћају аконтације утврђене по прошлогодишњем решењу.

Према новом Закону о порезима на имовину, од 01.01.2014.године,обвезници који воде пословне књиге, дужни су да до 31.03.2014.године поднесу пореску пријаву на новом ППИ-1 обрасцу, са већ утврђеним порезом на имовину за 2014.годину. Ово даље значи да обвезници који воде пословне књиге, од 01.јануара 2014. године прелазе на систем самоопорезивања тј. сами ће обрачунати и пријавити порез на имовину за 2014.годину, не чекајући Решење надлежног пореског органа.

Уводни текст за акта

Према новом Закону о порезима на имовину (Сл. гласник РС, бр.47/2013) јединице локалне самоуправе имају овлашћења и обавезу да до 30. новембра 2013. године донесу и објаве одређене акте неопходне за утврђивање висине годишњег пореза на имовину, за фискалну 2014. годину. Акти се објављују у службеном гласнику општине као и на интернет страни одређене јединице локалне самоуправе. Циљ је да се обезбеди транспарентност података и њихова доступност обвезницима, пре свега обвезницима који воде пословне књиге, а који порез на имовину утврђују системом самоопорезивања.

У законски предвиђеном року, СКупштина општине Кикинда и Општинско веће општине Кикинда донели су следећа акта на предлог Секретаријата локалне пореске администрације: