Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Секретаријат за заштиту животне средине

Активности и саопштења Секретаријата за заштиту животне средине

Значајне зелене површине на територији града Кикинда


Споменик Природе "Парк Бландаш"

Једно од омиљених места Кикинђана за рекреацију, одмор и шетњу је парк „Бландаш”. Парк се налази недалеко од центра града на површини од око 2 ha и један је од најстаријих јавних паркова у Војводини. Подигнут је 1896. године на земљишту које је град откупио од Торонталске газдинске заједнице како би грађани имали прилику да слободно користе простор парка за одмор. Исте године у парку је лево од главног улаза подигнут пристојан угоститељски објекат који је у то време подигao популарност парка међу мештанима града Кикинде. Парк је временом мењао свој назив у „Варошки врт” затим „Народна башта”, „Велики парк” и коначно „Бландаш”. Мањи део парка рађен је у „француском стилу” и организован је као „класични партер” од обликованог шимшира, геометријски сађеног, унутар којег су предвиђени цветни детаљи. Преостали простор пројектован је у „енглеском стилу” који се одликује групама стабала и појединачним стаблима између којих се простиру травњаци.

У парку је заступљено укупно 40 врста, форма и варијетета дрвећа са око 700 стабала, од којих је 11 врста четинара (Gymnospermae) и 29 врста лишћара (Angiospermae).

Парк је посебно богат стаблима импозантних димензија храста лужњака, платана, беле и црне тополе, копривића, софоре и јавора, као и алеје кестена која се протеже дуж главне стазе у парку и ветрозаштитног појаса у дну парка сачињеног од стабала црне тополе и јавора.

Парк „Бландаш” је стављен под заштиту као споменик природе на основу Одлуке о стављању под заштиту споменика природе „Парк Бландаш” у Кикинди („Сл.лист општине Кикинда” бр. 2/2006 и 14/2015) и утврђен као значајно природно добро III категорије, са режимом заштите II степена. Парк „Бландаш” је под заштитом због очуваности планске организације простора и стила у којем је пројектован, присуства великог броја декоративних врста дендрофлоре, присуства вредних стабала велике старости и импозантних димензија, атрактивних пејзажних обележја, културно-историјске вредности и еколошке и здравствене улоге у општем систему зеленила града. Одлуком о стављању под заштиту споменика природе „Парк Бландаш” у Кикинди („Сл.лист општине Кикинда” бр. 2/2006 и 14/2015) одређено је да се о парку стара ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда”.

Мере заштите и унапређења као и реконструкција парка поверене су ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда” уз услове које прописује Покрајински Завод за заштиту природе.

Храст лужњак у дворишту железничке станице у Кикинди

slika

На захтев Секретаријата за заштиту животне средине ГУ града Кикинда стручни сарадници Покрајинског завода за заштиту природе извршили су преглед стабла храста лужњака у дворишту железничке станице у Кикинди и утврдили да испуњава услове за стављање под заштиту државе.

Спомен парк кикиндском партизанском одреду "Симићев салаш"

slika

Mеморијални природни споменик „Симићев салаш” подигнут је 1964. године у част кикиндском партизанском одреду и погинулим борцима на „Симићевом салашу”. Овај простор je најмасовније излетиште поводом прославе Првог маја. „Симићев салаш” је шума заштитног карактера са аутохтоним врстама дрвећа, у крају са ниском шумовитошћу. Oколина и прилаз споменику озелењен је партерским зеленилом и оивичен четинарима. На осталој површини су засађени лишћари у симетричном распореду. Од дрвенастих врста преовлађује храст лужњак, црни и Вајмутов бор, багрем.

Спомен парк „Симићев Салаш” стављен је под заштиту решењем бр.03-633-2/78-1 дана 29.06.1979. године. У поступку ревизије природних вредности заштићеног природног добра „Спомен парк Кикиндском партизанском одреду” на предлог Завода за заштиту природе Србије скинута је заштита због губитка природних вредности које је имао у време стављања под заштиту. Овим простором управља ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда”, према условима дефинисаним Посебном основом газдовања шумама за ГЈ Кикинда. План је да се у наредном периоду „Симићев салаш” уреди у излетиште у циљу рекреативних и туристичких активности и да му се врати вредност и значај какав је раније уживао.

"Штеванчева бара" Старо jезеро

„Штеванчева бара” (Старо језеро) је једина природна водена површина у граду, проширење некадашњег тока реке Галацке кроз Кикинду. Налази се у непосредној близини центра, у блоку 9 зони спорта и рекреације према Генералном урбанистичком плану града Кикинде кога чине СЦ Језеро и Парк Бландаш. Старо језеро је изграђено 60-тих година XX века. Језеро је веома значајно за град и локално становништво како у естетском погледу, рекреативном као и због утицаја на микроклиматске услове. Планским уређењем простор треба допунити садржајима и повезати са осталим значајним објектима у комплексу. Окружење Старог језера представља једну од значајнијих зелених површина у граду која нуди мир, релаксацију и одмор.

Улица Генерала Драпшина

Кикинда је један од ретких градова у нашој земљи који се може похвалити лепотом дрвореда Celtis occidentalis- америчког копривића у улицама Браће Татић и Генерала Драпшина који се налази у самом центру града. Дрворед америчког копривића је подигнут после II светског рата. Ова стабла својим високим хабитусом, образујући „зелени тунел” изнад самог коловоза улепшавају град већ дуги низ година. Угледни интернет сајт за дизајн и архитектуру www.architecturendesign.net уврстио је ову улицу међу 50 најлепших улица на свету наткривених дрвећем и цвећем. У дрвореду се налази 389 стабала, од којих 380 чини амерички копривић.