Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Озакоњење објеката - саопштење

Датум: 10.02.2016.

  С А О П Ш Т Е Њ Е З А Ј А В Н О С Т
- ОЗАКОЊЕЊЕ НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА -

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОПШТИНЕ КИКИНДА, је дана 18. јануара почела са пописом нелегално изграђених објеката на целокупној територији општине Кикинда, по предвиђеној динамици. Грађани ће бити обавештавани путем Месних заједница о тачним датумима за пописивање објеката по одређеним улицама у тој месној заједници. Попис ће вршити Пописна комисија општине Кикинда, чији ће чланови поседовати званичне службене легитимације и грађани их могу тражити на увид.

ПОЗИВАЈУ се сви грађани, који имају нелегално изграђене објекте да доставе Општинској управи општине Кикинда, попуњене формуларе: Обавештење за евидентирање незаконито изграђеног објекта, почев од 04. јануара 2016. године. Формулари се налазе у Услужном центру, пункт бр. 7, у бившим месним заједницама у граду и у месним канцеларијама сеоских месних заједница, као и на сајту општинске управе општине Кикинда www.kikinda.org.rs .

ФОРМУЛАРЕ НЕ ТРЕБА ДА ПОПУЊАВАЈУ:
1. они који су већ поднели захтев за легализацију по претходним прописима;
2. они који су подносили захтев за упис права својине, а нису добили решење по том истом Закону о легализацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 95/2013 и 117/2014);
3. они који су градили по издатој грађевинској дозволи или одобрењу за градњу, а немају употребну дозволу и нису одступили од пројекта на основу ког је издата грађевинска дозвола или одобрење за градњу;
4. они чији је објекат изграђен до 1968. године -њихова легалност се не испитује јер су легални и нема потребе да се озакоњују;
5. они који су градили са грађевинском дозволом или одобрењем за градњу и имају употребну дозволу, али никад нису уписали објекат у Катастар.

Поводом поднетог Обавештења за евидентирање незаконито изграђеног објекта, Комисија ће обавестити подносиоца о датуму изласка ради пописа његовог нелегално објекта.
Након сачињавања записника о попису незаконито изграђеног објекта може започети поступак озакоњења, и тада ће власници бити позивани од стране надлежног општинског органа да доставе прописану документацију.

ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА обавеза власника је да прибаве:
1. извештај о затеченом стању објекта са елаборатом геодетских радова, чији садржај ће зависити од намене, класе и категорије објекта;
2. доказ о праву својине;
3. доказ о уплати таксе, чија висина зависи од намене и површине објекта, који се озакоњује.

Након спроведеног поступка озакоњења надлежни општински орган доноси решење о озакоњењу и исто, након правоснажности, доставља РГЗ Служба за катастар непокретности ради књижења које се врши без накнаде.
ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА ЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС – Интерес сваког грађанина, који има нелегално изграђен објекат – НЕЛЕГАЛНИ ОБЈЕКТИ НЕ МОГУ ВИШЕ БИТИ ПРЕДМЕТ ПРОМЕТОВАЊА.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите образац

Прегледајте све текстове из рубрике