Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Јавни увид Радне верзије Плана развоја Града Кикинде од 2022. до 2030. године

Датум: 10.03.2022.

План развоја града Кикинде за период 2022-2030. година је логичан наставак претходно усвојене и у великој мери имплементиране Стратегије одрживог развоја Општине Кикинда 2014-2020. За разлику од претходног развојног документа, овај План развоја је припремљен у оквирима које је прописао Закон о планском систему Републике Србије који је у међувремену донет. Детаљније смернице за израду Плана развоја прописане су Уредбом о обавезним елементима плана развоја аутонмне покрајине и једнице локалне самоуправе Сл. гласник РС, бр. 30/2018), што је непосредно и примењено у овом документу.

Уз подршку Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионлну сарадњу и локалну самоуправу, Град Кикинда је почетком 2020. год. израдила Анализу Стратегије, чији налази су послужили као основа за припрему овог документа, подржаног од стране истог Секретаријата. Израда Плана развоја је иницирана доношењем одлуке Скупштине Града Кикинда бр. III-04-06-43/2020, од 18. децембра 2020. године. Због усклађивања са активностима на нивоу АП Војводине, а у вези са израдом Плана развоја АП Војводине, Град Кикинда је мењао првобитну одлуку новим бр. III-04-06-12/2021, од 28. априла 2021. године и бр. III-04-06-36/2021 од 10. новембра 2021. године. Решењем градоначелника број V-016/2021, од 11.01.2021. године, односно Изменом решења од 08. фебруара 2022. именован је Координациони тим за израду и реализацију Плана развоја Града Кикинде. У изради Плана развоја града учествовали су представници јавног, приватног и сектора цивилног друштва. За потребе израде Плана развоја Града Кикинда образовано је шест радних група, и то:

1. Радна група за ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (привреда, мала и средња предузећа и предузетништво, туризам, саобраћај, услуге и трговина)
2. Радна група за ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО (ратарство, сточарство, воћарство, повртарство и водопривреда, развој села)
3. Радна група за СПОРТ, ОМЛАДИНУ, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ЗДРАВСТВО (омладина, здравствена и социјална заштита, спорт и рекреација)
4. Радна група за ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, НЕВЛАДИН СЕКЕТОР, МЕДИЈЕ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ (образовање, култура и уметност, медији и информисање, националне мањине и невладине организације)
5. Радна група за ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (клима и рељеф, водни ресурси, ваздух, биљни и животињски свет, рециклажа)
6. Радна група за РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, БЕЗБЕДНОСТ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ (путна инфраструктура, телекомуникације, електрификација, даљинско грејање, дистрибуција гаса, водовод, канализација и отпадне воде, управљање одлагањем комуналног и другог отпада, безбедност и ванредна ситуација).

План развоја заједнички реализују Град Кикинда и Регионални центар за друштвено – економски развој „Банат“ из Зрењанина уз финасијску подршку Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АП Војводине.
Јавни увид траје 15 дана од дана објављивања, до 25. марта, а све сугестије у писаној форми могу да буду достављене на мејл адресу координатора Тима за израду и реализацију Плана развоја Града Кикинде: sasa.tanackov@kikinda.org.rs

Праузмите Радну верзију Плана развоја Града Кикинде од 2022. до 2030. године

Прегледајте све текстове из рубрике