Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Јавни позив за комасацију к.о. Мокрин

Датум: 14.10.2009.

Комисија за комасацију за к.о. Кикинда и к.о. Мокрин, овим путем позива сва физичка лица, која су била власници пољопривредног земљишта у време започињања комасације за к.о. Мокрин и која су унела своје пољопривредно земљиште у комасациону масу, а којима није, након завршетка комасације за к.о. Мокрин, правоснажним решењима надељено друго одговарајуће земљиште, да писмененим путем поднесу захтев овој Комисији за остварење својих права у вези наделе земљишта у поступку комасације.

Уз захтев приложити сву расположиву документацију која се односи на поступак комасације, као и изјаву о коришћењу земљишта које није надељено правоснажним решењем тадашње комисије за комасацију, већ се користи на основу усменог или неког другог договора (број парцеле, потес, површину, период коришћења и друге податке у вези земљишта које се фактички користи).

Овај позив се односи и на лица којима је правоснажним решењима надељено одговарајуће пољопривредно земљиште, а не налазе се у поседу истог, већ фактички користе неко друго земљиште у к.о. Мокрин, а нису укњижени власници истог.

Уколико захтев подноси законски наследник власника земљишта унетог у комасаицону масу, исти треба да приложи правоснажно Решење о наслеђивању или Извод из матичне књиге рођених.

Захтев треба да садржи пуно име и презиме подносиоца захтева, лични број и број личне карте, адресу становања, као и број телефона.

Захтев насловити на КОМИСИЈУ ЗА КОМАСАЦИЈУ  ЗА К.О. КИКИНДА и К.О. МОКРИН, и исти доставити путем поште или лично поднети на писарницу Услужног центра Општине Кикинда у року од 60 дана од дана објављивања овог Јавног позива у средствима информисања и на Огласној табли Месне заједнице Мокрин.


                            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


                                          Киш Петер, с.р.

 

Прегледајте све текстове из рубрике