Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Objedinjena procedura

Vaš vodič kroz objedinjenu proceduru za dobijanje dozvola

Informator o postupku izgradnje objekata

Saopštenje: Zbog puštanja u rad nove, unapređene verzije softvera Centralni informacioni sistem Agencije za privredne registre neće biti dostupan počev od petka, 9. jula u 15:30 časova, zaključno sa ponedeljkom, 12. julom 2021. godine u 07:00 časova
 

Cilj ovog informatora, jeste da pruži osnovna obaveštenja investitorima o postupku i aktivnostima vezanim za građenje objekata, potrebnoj dokumentaciji i skupu aktivnositi u objedinjenoj proceduri, a u skladu sa:

Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021)

Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure („Sl glasnik RS“ br.68/2019).

Uz korišćenje informatora i pomoć zaposlenih u Uslužnom centru opštine Kikinda i zaposlenih koji rade na poslovima urbanizma, graditeljstva i objedinjene procedure, vodeći postupak korak po korak, uz korišćenje obrazaca sa propisnom dokumentacije koju je potrebno podneti, posao će biti pojednostavljen u najvećoj meri.

Sve informacije i uputstva dobićete na šalteru broj 7 u Uslužnom centru, ili na mejl adresi: objedinjena.procedura@kikinda.org.rs i na internet stranici nadležnog organa: www.kikinda.org.rs, a ukoliko se radi o složenim slučajevima, uputićemo Vas kod nadležnog za odgovarajuću oblast.


Uplatnicu „RAT“ preuzmite ovde - Republička administrativna taksa

Visina taksi RAT i naknada za CEOP - Tarifnik za 2021 god.; - Uputstvo u vezi plaćanja taksi RAT i naknada CEOP.

Šalter Uslužnog centra radi svakog radnog dana sa strankama od 08:00 do 15:30 sati Kontakt tel: 0230/410 - 190.

Napomena: obrasci - Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem, na osnovu člana 57. stav 3.

Procedura - Lokacijski uslovi - stvarni troškovi izrade lokacijskih uslova - tarifnik 2019, tarifnik 2020, tarifnik 2021, tarifnik 2022

Procedura - Izmena lokacijskih uslova

Procedura - Građevinska dozvola

Procedura - Privremena građevinska dozvola

Procedura - Izmena građevinske dozvole u slučaju odstupanja i promene invensitotra

Procedura - Rešenje o odbrenju izvođenja radova po članu 145. Zakona

Procedura - Prijava radova

Procedura - Izjava o završetku izrade temelja

Procedura - Izjava o završetku objekta u konstruktivnom smislu

Procedura - Priključenje objekta na infrastrukturu

Procedura - Saglasnost na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara

Procedura - Upotrebna dozvola

Procedura - Uknjižba objekta i izdavanje rešenja o kucnom broju

Obrasci van objedinjene procedure

Obrazac-Uklanjanje objekta

Obarazac - Uverenje o specifikaciji posebnih delova objekta

Korisni linkovi

Uputstvo formati elektronskih dokumenata tehničke dokumentacije i njihovo Dostavljanje u ceop-u link

10 Najčešćih grešaka podnosilaca zahteva u objedinjenoj proceduri link

Uputstvo i prezentacija za administratore možete naći na linku :

(http://gradjevinskedozvole.rs/Files/00323/ePermits_-.pdf) ili (http://gradjevinskedozvole.rs/Files/00331/Obuka-administratora-prezentacija.pptx)


 

 

Objedinjena procedura - Elektronsko podnošenje zahteva

Portalu za elektronsko podnošenje zahteva za građenje možete pristupiti posredstvom sledećeg linka:

https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

http://gradjevinskedozvole.rs/

ili pristupiti direktno preko linka : Portal za e - registraciju

Iznos stvarnih troškova za izdavanje i objavljivanje lokacijskih uslova prema klasi i nameni objekta, informacija o lokaciji, urbanističko tehnički uslovi i mišljenje za zauzimanje površine javne namene, izdavanje potvrda i invensticiona vrednost, na linku: Cenovnik za 2021 god.

Objavljeno u („Službeni list opštine Kikinda“, br. 1/2016 od 14.01.2016), ažurirano dana 21.01.2016 god.

OBJEDINJENA PROCEDURA - jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležna služba u vezi sa

1. izgradnjom,
2. dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata,
3. izdavanje lokacijskih uslova,
4. izdavanje građevinske dozvole,
5. rešenja iz člana 145. - Zakona o planiranju i izgradnji,
6. prijavu radova,
7. pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju,
8. izdavanje upotrebne dozvole,
9. pribavljanje uslova za projektovanje,
10. obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu,
11. odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu,
12. upis prava svojine na izgrađenom objektu,
13. kao i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri;
14. pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja,

Rečnik pojmova

CENTRALNA EVIDENCIJA OBJEDINJENIH PROCEDURA (CEOP) - jedinstvena, centralna, javna, elektronska baza podataka koja se vodi u okviru Agencije za privredne registre i u kojoj su objedinjeni podaci o toku svakog pojedinačnog predmeta, dokumentacija koja je priložena i pribavljena u postupcima koje sprovode nadležni organi po zahtevima u vezi sa izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom objekata, uključujući odluke i druga akta nadležnih organa koji nastaju u tom postupku.

CENTRALNI INFORMACIONI SISTEM (CIS) - informacioni sistem kroz koji se sprovodi objedinjena procedura, kome se, radi podnošenja zahteva, preuzimanja akata nadležnih organa i pretraživanja, pristupa preko internet strane Agencije za privredne registre.

REGISTAR OBJEDINJENIH PROCEDURA - elektronska baza podataka koju vodi nadležni organ kroz Centralni informacioni sistem, u kojoj su sadržani podaci o toku svakog pojedinačnog predmeta, akta koja je nadležni organ izdao u objedinjenoj proceduri, kao i dokumentacija priložena i pribavljena u postupku objedinjene procedure.

NADLEŽNI ORGAN - Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, organ autonomne pokrajine nadležan za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u okviru utvrđenih nadležnosti za izdavanje lokacijskih uslova, odnosno građevinske i upotrebne dozvole.   NADLEŽNA SLUŽBA - posebna organizaciona celina, u sastavu nadležnog organa (odsek, služba, odeljenje, uprava i sl.), preko koje nadležni organ sprovodi objedinjenu proceduru

REGISTRATOR CENTRALNE EVIDENCIJE OBJEDINJENIH PROCERURA - lice koje vodi Centralnu evidenciju objedinjenih procedura.

REGISTRATOR REGISTRA OBJEDINJENIH PROCEDURA - lice koje je određeno da vodi registar objedinjenih procedura, odnosno rukovodilac nadležne službe ako u nadležnom organu nije određen Registrator.

RUKOVODILAC NADLEŽNE SLUŽBE - lice koje nadležni organ imenuje, odnosno rasporedi na radno mesto rukovodioca nadležne službe i koje je odgovorno za efikasno sprovođenje objedinjene procedure.

OBJEDINJENA PROCEDURA - skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležni organ u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, izdavanje rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja, prijavu završetka objekta u konstruktivnom smislu, izdavanje upotrebne dozvole, obezbeđenje priključenja na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu, izmenu svih navedenih akata, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju i pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole.

ZAHTEV - akt kojim se pokreće objedinjena procedura, odnosno pojedine faze te procedure.

PODNOSILAC ZAHTEVA - lice po čijem se zahtevu pokreće potupak objedinjene procedure, odnosno pojedine faze te procedure.

Izvor, preuzeto sa web-a: Agencije za privredne registre (2016), [Internet] Dostupno na: http://www.apr.gov.rs/ Registri/građevinskedozvole/Rečnikpojmova.apsx , [pristupljeno 05. januar 2016]