Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

 На основу члана 29. став 1. и став 4. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења о отуђењу из јавне својине катастарске парцеле број 2662 к.о. Мокрин (“ Службени лист општине Кикинда “ , број 14/2015) и члана 94. Статута општине Кикинда (“ Службени лист општине Кикинда “ , број 04/2006-пречишћени текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009 , 18/2009,7/2010 и 39/2012 ), председник општине Кикинда, расписује

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ КИКИНДА ОБЈЕКТА И ЗЕМЉИШТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2662 К.О. МОКРИН

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка отуђења јавним надметањем, укњижена породична стамбена зграда, површине 129 м2, која је у рушевном стању и земљиште под зградом и објектом, површине 129 м2 и земљиште уз зграду и други објекат, површине 367 м2, уписани у Лист непокретности број 750 к.о. Мокрин, на кат. парцела број 2662, површине од 496 м2.
Поступак јавне лицитације ће спровести Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини општине Кикинда.
Тржишна вредност некретнине износи 1041,60 евра, што обрачунато према средњем курсу Народне банке Србије на дан писања овог Огласа износи 125.384,68 динара .
Лицитациони корак износи 500,00 динара.
Горе наведена тржишна вредност некретнине представља почетну цену код јавног надметања.
Накнада за отуђење некретнине се обрачунава у еврима и иста се исплаћује динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате у року од тридесет дана (30) од дана закључења Уговора.
Најповољнијим понуђачем ће се сматрати правно или физичко лице које на јавном надметању понуди највишу цену за куповину непокретности.
Објекат из овог огласа отуђује се у виђеном стању и стицалац се не може позивати на његове физичке недостатке.
Објекат и земљиште на катастарској парцели број 2662 к.о. Мокрин отуђују се из јавне својине искључиво ради привођења планираној намени предвиђеној Планом генералне регулације насеља Мокрин (,,Сл. Лист општине Кикинда“, број 23/2014 и 24/2014).
Предметна парцела се налази у блоку 29 према блоковској поделу на основу Плана генералне регулације насеља Мокрин („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 23/2014 и 24/2014). Намењени су породичном становању.
У зони становања дозвољена је изградња пословних објеката - занатских радионица које немају велике просторне захтеве као и које буком и издувним гасовима не оптерећују околину.
Понуђачи су дужни да, заједно са пријавом за јавно надметање, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 10% од почетне цене предметне некретнине према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, на рачун Општинске управе општине Кикинда број 840-2023740-41, назив: подрачун за лицитације.
Свим понуђачима, осим најповољнијем уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана одржавања јавног надметања.Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену некретнине.У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
Пријава правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Пријава физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Физичко лице уз пријаву прилаже фотокопију личне карте.
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
1. Адреса:Општина Кикинда, Трг српских добровољаца број 12
Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини општине Кикинда
Подаци о предметној некретнини
На задњој страни
2.име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација и доказ о уплати депозита.
Рок за подношење пријава је до 15,30 сати, дана 03.07.2015 године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе општине Кикинда до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.
Заинтерована лица могу да изврше увид у предметни објекат у договору са радницима надлежног Секретаријата.
Поступак јавног надметања ће се одржати дана 06.07.2015. године у 11,00 часова у згради општине Кикинда, канцеларија број 64.

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу ,,DANAS” и недељном локалном листу ,,Нове кикиндске новине“, на огласној табли општине Кикинда и интернет страници општине Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу ,,DANAS” .

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Павле Марков

Назад