Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јул 2016.

Током ЈУЛА месеца узорковано је 80 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 48 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Основна анализа извршена у 41 узорку, док је у 39 узорака вршена периодична аналаиза.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, а у 10.41% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима су оксидабилност, концентрација амонијака и боја били повећани у 100% узорака. У оквиру периодичних анализа (9 у граду) утврђена је повећана концентрација Бора (МДК 0.3 мг/л) у свим узорцима-9 узорака и кретала се од 0.59-1.66 мг/л. Повећана концентрација арсена утврђена је у 8 од 9 узорака и кретала се од 0.010-0.015 мг/л (МДК 0.01 мг/л). У свим узорцима је (9) је била повећана и концентрација натријума и кретала се од 179.1-276.6 мг/л (МДК 150 мг/л). Концентрације укупних трихалометана, као и појединачних (хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ) и хлорита су имале вредности испод границе детекције сем у једном узорку где вредност била 1.81 µг/л (МДК 100 µг/л,). Индекс угљоводоника, као и угљоводоници Ц6-Ц10 и угљоводоници Ц10-Ц28 у граду су били испод границе детекције. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.04 мг/л, а у селима 21.61 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.04 мг/л, а у селима 1.39 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33.44ºЦоПт скале, а у селима 28.13 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале). У оквиру периодичних анализа (30 у селима) утврђена је повећана концентрација Бора (МДК 0.3 мг/л) у 9 од 10 узорака из изворишта и кретала се од 0.21-1.22 мг/л-при чему је најнижа концентрација бора утврђена у Мокрину, а највиша у Винцаиду. Повећана концентрација арсена у селима утврђена је у 18 од 30 узорака и кретала се од 0.003-0.063 мг/л (МДК 0.01 мг/л). У слима: Наково, Б.В.Село, Н.Козарци и Р.Село концентрација арсена је у дозвољеним границама, док је осталим селима повећана: Винцаид (0.0483-0.0548 мг/л), Башаид (0.0267-0.0346 мг/л), Б.Топола (0.0121-0.0148 мг/л), Иђош (0.0286-0.0325 мг/л), Сајан (0.0506-0.0633 мг/л), Мокрин (0.028-0.0309 мг/л). Концентрација натријума у селима била је повећана у 7 од 10 узорака из изворишта кретала се од 106.0-203.2 мг/л (МДК 150 мг/л), а концентрација је повећана у Р.Селу, Н.Козарцима, Б.В.Селу, Накову, Башаиду, Б.Тополи и Винцаиду, док је у Иђошу, Сајану и Мокрину у дозвољеним границама. Концентрације укупних трихалометана (ТХМ), као и појединачних (хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ) и хлорита су имале вредности испод границе детекције сем у 1 узорку где вредност укупних ТХМ била изнад МДК (МДК 100 µг/л,). и износила је 153.55 µг/л док је у два узорка концентрација хлороформа била изнад МДК и износила је 151.6 µг/л, односно 66.44 µг/л (МДК 40 µг/л,). Повечана концентрација ТХМ и хлороформа детектована је у Винцаиду. Индекс угљоводоника, као и угљоводоници Ц6-Ц10 и угљоводоници Ц10-Ц28 у селима су били испод границе детекције.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 27,08% неисправних узорака, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (10,41%), односно 25.0% неисправних узорака за села, што је такође виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (18.75%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 27.08% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), (структура: 100% АМБ), што је задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима је: 18,75% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 6.25% узорака је неисправно због присуства термотолерантних колиформних бактерија (структура: 75% АМБ, 25% термотолерантне колиформне бактерије), што није задовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду и у селима са аспекта препорука СЗО незадовољавајући.

 

Прегледајте све текстове из рубрике