Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Оглас за отуђење из јавне својине Града Кикинде путничких моторних возила

 На основу члана 33. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016 и 113/2017 ), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Сл. Гласник РС“, бр. 16/2018), Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом ( ,,Сл. Гласник РС“, бр. 53/2012) и Решења градоначелника града Кикинде број V-463-43/2018-2 од 22.03.2018 године, Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА КИКИНДЕ ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде прикупљањем писаних понуда, следећих путничких моторних возила:

- Путничко возило марке: OPEL модел: VECTRA DES Z18 XE, година производње 2004 број шасије:WOLOZCF6951012953, број мотора:Z18XE20DT8296, запремина мотора 1796, регистарске ознаке КI009-YO по почетној цени од 690,68 Евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС.

- Путничко возило марке: ŠKODA модел: FELICIJA 1.6, година производње 1997 број шасије:ТМBEGF614V7635567, број мотора:АЕЕ344964, запремина мотора 1598, регистарске ознаке КI016-ŠA по почетној цени од 226,41 Евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС.

- Путничко возило марке: ZASTAVA модел:10, година производње 2008 број шасије:VX118800000001394, број мотора:188A40003918938, запремина мотора 1242, регистарске ознаке КI009-YN по почетној цени од 608,12 Евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС.

Поступак отварања писаних понуда ће спровести Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде.
Накнада за отуђење моторног возила се обрачунава у еврима и иста се исплаћује динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате у року од осам дана (8) од дана закључења Уговора.
Путничка моторна возила из овог огласа отуђују се у виђеном стању и стицалац се не може позивати на њихове физичке недостатке.

Понуђачи су дужни да, заједно са писаном понудом, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 20% од почетне цене за свако возило за које дају понуду и то према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, на рачун број 840-2023740-41, прималац- Град Кикинда, подрачун за лицитацију, позив на број: 97 35-215.
Понуђач може упутити писмену понуду само за једно или за више возила.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиши понуђен износ за отуђење возила.

Свим понуђачима, осим најповољнијем уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана отварања писаних понуда. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену путничког возила.У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

Пријава правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.

Правно лице уз понуду и уплаћен депозит прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју

Пријава физичког лица мора да садржи: понуда која садржи име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, уплаћен депозит а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Физичко лице уз пријаву прилаже фотокопију личне карте или очитану личну карту (за оне који поседују биометријску личну карту).

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код јавног бележника.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

1. Адреса: Град Кикинда, Трг српских добровољаца број 12
Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде
Подаци о возилу за које се упућује понуда са назнаком ,,Не отварати“
На задњој страни

2. име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација и доказ о уплати депозита.

Рок за подношење пријава је до 10,00 сати, дана 12.04.2018 године.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе града Кикинде до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно Огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку отварања писаних понуда.
Поступак јавног надметања ће се одржати дана 12.04.2018. године у 11,00 часова у згради Градске управе Кикинда, сала број 51.
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у предметна путничка возила сваким радним даном до истека рока за подношење пријава од 7,30 часова до 15 часова уз претходни договор са са запосленим у Градској управи Кикинда на телефон 0648688363.

Оглас ће бити објављен у недељном локалном листу "Кикиндске новине", на огласној табли града Кикинде и интернет страници града Кикинде с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у недељном локалном листу "Кикиндске новине".

Назад