Grb Kikinde

Правна помоћ

Право на усмене правне савете имају сви грађани/грађанке без обзира на материјално стање

На основу Одлуке о начину и условима пружања правне помоћи грађанима/грађанкама на територији Општине Кикинда, право на правну помоћ имају следећи грађани/грађанке:

 • незапослена лица;
 • лица која остварују материјално обезбеђење по основу Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана;
 • запослена лица која остварују минималну зараду;
 • лица која су корисници најнижих пензија;
 • избегла,прогнана или расељена лица;
 • лица жртве насиља у породици;
 • лица која остварују право на законско издржавање;
 • лица која имају својство ратног,мирнодопског инвалида,цивилних инвалида рата,члана породице цивилног инвалида рата или цивилне жртве рата;
 • лица која остварују право на новчану накнаду за помоћ и негу;

Право на усмене правне савете имају сви грађани/грађанке без обзира на материјално стање.

Грађани/грађанке су дужни/е да поднесу захтев у Општинској управи за пружање правне помоћи и да потпишу изјаву да су подаци које су у захтеву навели тачни као и да овлашћеном лицу у Секретаријату нису платили накнаду након извршене услуге.

Грађани/грађанке, у поступку пружања правне помоћи,морају доставити доказ о испуњавању услова из члана 6. ове Одлуке и то:

 • уверење о незапослености ( за незапослена лица )
 • решење о праву на материјално обезбеђење ( за примаоце социјалне помоћи )
 • потврда послодавца о висини месечне зараде ( за запослена лица која остварују минималну зараду )
 • чек од пензије ( за лица која су корисници најнижих пензија )
 • одлуку надлежног органа о статусу избеглог,прогнаног или расељеног лица ( за избегла,прогнана или расељена лица )
 • изјава лица да је жртва насиља у породици ( за лица жртве насиља у породици )
 • изјава лица која остварују право на законско издржавање ( за лица која остварују право на законско издржавање )
 • одлука надлежног органа о статусу ратног,мирнодопског инвалида,цивилних инвалида рата,члана породице цивилног инвалида рата или цивилне жртве рата ( за лица која имају својство ратног,мирнодопског инвалида,цивилних инвалида рата,члана породице цивилног инвалида рата или цивилне жртве рата )
 • решење надлежног органа о праву на новчану накнаду за помоћ и негу ( за лица која остварују право на новчану накнаду за помоћ и негу )

Правна помоћ се пружа у канцеларији број 8.

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Законом о правима пацијената ( „Сл. Гласник РС“ , број 45/13 ) утврђено је да заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе и то одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права пацијената.

Према Закону о правима пацијената, Саветник пацијената поступа по поднетом приговору и даје потребне савете и информације о правима пацијената.

Саветник за заштиту права пацијената поступа по приговорима у следећим облицима здравствене службе :

 • здравственој установи
 • приватној пракси
 • високошколској установи ( факултету ) здравствене струке која обавља здравствену делатност
 • другом правном лицу које обавља одређене послове здравствене делатности ( нпр. Домовима за старе, Заводима за извршење кривичних санкција и сл. )

Саветник за заштиту права пацијената - дипл.правник Борис Ступар, Општинска управа Кикинда, канцеларија број 8,
Телефон : 410-131,
E – mail : boris.stupar@kikinda.org.rs