Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 78. седница Градског већа

Датум: 14.03.2018.

Градско веће је на данашњој седници прихватило Информацију Секретаријата за друштвене делатности у вези са финансирањем трошкова услуга социјалне заштите из наменског трансфера пренетог од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питање Републике Србије.

Одобрено је финансирање накнаде зараде и припадајућих пореза и доприноса за двадесет и једно лице у периоду од марта до октобра 2018. године, који би обављали послове личних пратилаца, за двадесет и једно дете које похађају предшколско, основно или средње образовање и којима је додељен асистент према мишљењу интерресорне комисије Града Кикинде.

Одобрено је и финансирање пројекта подршке породици и медијацију - саветодавне терапијске услуге, у складу са поднетим пројектом, а који се односи на зараду за три лица, као и финансирање услуга мобилног тима.

Одржана 77. седница Градског већа

Датум: 14.03.2018.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и решења које ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скупштине града.

Веће је прихватило програме рада за 2018. годину Црвеног Крста, Спортског савеза и Школског спортског савеза и упутило их Скупштини града на усвајање.

Прихваћени су и извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године јавних предузећа „Кикинда“, „Топлана“ и „Аутопревоз, као и ЈКП “6. октобар у ликвидацији“.

Градско веће је усвојило Правилник о студентским стипендијама града Кикинде и Правилник о додели књижевне награде „Душан Васиљев“, којим се ближе уређује поступак, услови и начин доделе стипендија студентима са територије града Кикинде, односно питања у вези с доделом књижевне награде „Душан Васиљев“, као и о условима именовања, рада и разрешења жирија који Награду додељује.

Донети су и правилници о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe, о коришћењу средстава за репрезентацију у граду Кикинди, о финансирању пројеката и програма удружења и организација, као и Правилник о условима и начину коришћења службених возила и употреби нафтних деривата у службене сврхе града Кикинде.

На данашњој седници је донет Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за подручје града Kикинде у 2018. години. Овим Програмом су утврђени приходи и намена коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине планираних у буџету града Кикиндe за 2018. годину.

Веће је донело и Програм мониторинга квалитета животне средине на подручју града Кикинде у 2018. години. Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора, односно праћењем негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и активности које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине.

На основу додељених средства од странe Министарства трговине, туризма и услуга, јавила се потреба за Изменом годишњег плана јавних набавки за 2018. годину, коју је Градско веће на данашњој седници усвојило и наложило Секретаријату за развој и управљање инвестицијама да ову измену објави на Порталу јавних набавки, у складу са Законом о јавним набавкама.

Градско веће је донело Решење о давању сагласности на ценовник надокнада за режијске трошкове коришћења простора у објекту који користи Културни центар Кикинда. Ценовник је објављен у Службеном листу града Кикинде.

Градско веће је на данашњој седници расписало Јавни конкурс за доделу средстава путем дотација из буџета града Кикинде за 2018. годину за реализацију манифестације Матурантска парада 2018. у граду Кикинди. Учесници овог конкурса могу бити организације и удружења која своју активност реализују на територији града кикинда, постоје најмање 5 година и уписана су у регистар код надлежног органа. Пријаве на јавни конкурс подносe се на посебном обрасцу, на писарници Градске управе, или се шаљу поштом у затвореној коверти.

Одржана 76. седница Градског већа

Датум: 09.02.2018.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и решења које ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скупштине града.

Веће је прихватило предлог за расподелу средстава из буџета града Кикинде за годишње / редовне програме - плаћени спортски тренер за 2018. годину и суфинансирање потреба у области спорта за 2018. годину, као и за посебне програме - програми / пројекти спортских клубова / удружења / организација, који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта, за 2018. годину. Прихваћен је и предлог за расподелу средстава из буџета града Кикинде за бенифициране клубове - клубове од посебног значаја за град за 2018. годину.

Градско веће је усвојило Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Кикинде за 2017. годину.

Одржана 75. седница Градског већа

Датум: 07.02.2018.

Градско веће је на данашњој седници прихватило Информација о избору извођача за концерт „Женама с љубављу“, поводом 8. марта, Међународног дана жена. Ове године избор је група „Хари Мата Хари“, изузетно популарна у региону и Србији.

Одржана 74. седница Градског већа

Датум: 31.01.2018.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и решења које ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скупштине града.

Утврђен је и одговор на одборничко питање одборника Мирослава Грујића, који ће бити прослеђен одборницима Скупштине града ради упознавања.

Веће је усвојило Годишњи извештај о коришћењу средстава Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за за 2017. годину, који ће бити достављен Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Усвојен је и Локални акциони план запошљавања за 2018. годину, који је на седници одржаној дана 25.01.2018. године донео Савет за запошљавање града Кикинде.

Градско веће је на данашњој седници усвојило и Оперативни план рада зимске службе у 2018/2019 години. Оперативни план рада Зимске службе састављен је на основу претпоставке да ће зима текуће године имати просечне климатске карактеристике у климатској зони града Кикинде, односно да ће средња зимска температура имати просечне вредности. План предвиђа организацију људства, механизације, набавку индустријске соли, камене ситнежи и песка, као и опсег, динамику и руковођење техничким и људским капацитетима, што је прописано и законима. Веће је образовало Штаб зимске службе града Кикинде чији је задатак старање о реализацији Плана рада зимске службе за сезону 2018/2019. године, са критеријумима и стандардима одржавања путева у зимским условима на територији града Кикинде. Штаб чине:

1. Миливој Лињачки, члан Градског већа;
2. Никола Војновић, ЈП „Кикинда“ Кикинда;
3. Жељко Ђурђев, командир Саобраћајне полицијске испоставе Кикинда;
4. Драган Берић, руководилац Oдељења за ванредне ситуације Кикинда;
5. Јелена Алексић, комунална инспекторка Градске управе града Кикинда;
6. Павле Поповић, комунални инспектор Градске управе града Кикинда;
7. Горан Думитров, члан Градског већа задужен за месне заједнице;
8. Представник фирме ангажоване за зимску службу;
9. Ђорђе Кленанц, ЈП „Кикинда“Кикинда, руководилац Зимске службе и
10. Драган Томашев, ЈП „Кикинда“Кикинда, заменик руководиоца Зимске службе.

Веће је усвојило Измену Годишњег плана јавних набавки за 2018. годину и наложило Секретаријату за развој и управљање инвестицијама да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама. Потреба за Изменом Годишњег плана јавних набавки јавила се јер су од стране АП Војводина додељена средства за финансирање пројекта пијаце и водоводне мреже у граду.

Градско веће је донело Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица и мачака.

Веће је донело Решење о давању сагласности на ценовник услуга Спортског центра “Језеро” Кикинда. Цене ће се примењивати од дана доношења, а Решење је објављено у "Службеном листу града Кикинде".