Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 57. седница Градског већа

Датум: 29.04.2022.

На данашњој седници Градског већа донето је више предлога решења и одлука које ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града. Утврђени су одговори на више одборничких питања, који ће такође бити достављени одборницима Скупштине града.

Градско веће је донело Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22. Мере енергетске санације предвиђене овим Правилником спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града Кикинде.

На основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22, Веће је донело Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте.

Градско веће је донело Правилник о измени Правилника о финансијској подршци за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији града Кикинде, којим је утврђен надлежан другостепени орган који ће решавати поводом жалби на решење градоначелника о признавању права на финансијску подршку у првом степену.

Веће је прихватило Информацију о достављеној Иницијативи за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за катастарску општину Банатска Топола ради изградње соларне електране „Solar Power Plant Delta“ до 20MW, коју је сачинио Секретаријат за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града.

Одржана 56. седница Градског већа

Датум: 25.03.2022.

На данашњој седници Градског већа, на предлог Комисије за унапређење и заштиту животне средине на територији града Кикинде, донети су Програм систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције на подручју града Кикинде за 2022. годину и Програм мониторинга квалитета животне средине на подручју града Кикинде у 2022. години.


Веће је донело Програм подршке за спровођење пољопоривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду за 2022. годину, за који је из буџета града обезбеђено је 15.000.000 динара, а предвиђена је реализација 18 мера.


Градско веће је донело Правилник за учешће града Кикинде у суфинансирању регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), којим се утврђују општи услови, критеријуми, права и обавезе корисника, као и начин расподеле средстава обезбеђених у буџету града Кикинде за 2022. годину, за учешће града Кикинде у суфинансирању регреса за репродуктивни материјал.
Веће је донело Правилник за учешће града Кикинде у субвенционисању краткорочних кредита за регистрована пољопривредна газдинства, којим се утврђују општи услови, критеријуми, права и обавезе корисника, као и начин расподеле средстава обезбеђених у буџету града Кикинде за 2022. годину за учешће града Кикинде у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава.


На седници су донети и Правилник за учешће града Кикинде у суфинансирању мера инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Правилник за спровођење мера подршке успостављања и јачања удружења у области пољопривреде, Правилник за рефундацију трошкова осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада и расадника, Правилник за субвенционисање очувања биљних и животињских генетичких ресурса, Правилник за субвенционисање инвестиције у изградњу и/или опремање објеката за обављање традиционалних заната, Правилник за подршку младима у руралним подручјима, Правилник за учешће града Кикинде у суфинансирању инвестиција које се oдносе на набавку опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање производа од млека; набавку опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и грожђа, као и њихових производа; набавку опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале, Правилник за рефундацију трошкова нешкодљивог уклањања угинулих животиња и Правилник о учешћу града кикинде у суфинансирању трошкова услуге селекције домаћих животиња (говеда, оваца и коза). Сви правилници су објављени Службеном листу града Кикинде.


Градско веће је донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 550.000 динара за израду техничке документације за доградњу постојећег објекта Центра за стручно усавршавање Кикинда, за потребе конкурса Министарства просвете, науке и технолошког развоја.


На данашњој седници је усвојен Извештај о раду градског правобранилаштва града Кикинде за 2021. годину.


Веће је прихватило Информацију о предстојећим активностима поводом првомајских празника, Секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности. Прослава Првомајског празника биће организована на локацији између затворене одвојнице пута за Иђош и улице Србобранске, где ће, поред тезги, бити постављен и луна парк на површини од око укупно 7000m2.
 

Одржана 55. седница Градског већа

Датум: 09.03.2022.

На данашњој седници Градског већа донет је Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање спортиста са територије града Кикинда. Право на стипендирање имају спортисти узраста од 15 до 19 година. Под перспективним и талентованим спортистима подразумевају се спортисти који су рангирани у складу с Националном категоризацијом спортиста.
Веће је расписало Јавни конкурс за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2022. години. У ову сврху су планирана средства износу од 2.000.000 динара.
Градско веће је донело Одлуку о одобравању Плана одбране града Кикинде, саставног дела Плана одбране Републике Србије.
На седници је договорено приступање реализацији два пројекта у складу са условима Kонкурса за доделу средстава за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2022. годину, који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
 

Одржана 54. седница Градског већа

Датум: 28.02.2022.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Локални акциони план запошљавања за 2022. и 2023. годину, који је донео Савет за запошљавање града Кикинде, а којим се дефинишу приоритети и циљеви политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати, како би се остварили пројектовани циљеви и постигло одрживо повећење запослености.
Веће је прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа “Кикинда“, „Аутопревоз“ и „Топлана“ за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године.
Градско веће града Кикинде је донело решење којим се у Стручи тим за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности димничарских услуга, уместо Данијеле Петров, именује Сава Крстић.
Веће је одбило захтев „FCC Kikinda d.o.o." за променом цена сакупљања и одлагања комуналног отпада у висини од 7,5% у односу на цене које су тренутно у примени.
 

Одржана 53. седница Градског већа

Датум: 14.02.2022.

На данашњој седници Градског већа донето је више предлога решења и одлука које ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града. Утврђени су одговори на више одборничких питања, који ће такође бити достављени одборницима Скупштине града.
Градско веће је донело Програм за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Кикинда за 2022. годину, којим се утврђују циљеви, мере и активности у оквиру кључних области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.