Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Енергетски менаџер

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ

 На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 25. и 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2019), члана 58. и 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, број 25/2013) и члана 59. Статута Града Кикинда (Службени лист града Кикинде, бр. 4/19) Градско веће Града Кикинде на седници одржаној дана 24.05.2021. године, донело је

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ

Преузмите Правилник