Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Секретаријат за заштиту животне средине

Активности и саопштења Секретаријата за заштиту животне средине
Локални регистар извора загађивања представља скуп систематизованих информација и података о изворима загађивања животне средине на простору локалне самоуправе. Обухвата све људске активности које могу да имају негативан утицај на квалитет животне средине, а све са циљем успостављања ефикасног и ефективног система заштите.

У складу са чланом 75. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр.135/2004, 36/2009, 36/2009-др., 72/2009-др. закон, 43/2011 одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон) сва привредна друштва, друга правна лица и предузетници, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисије загађујућих материја у воду, ваздух, земљиште, као и генерисању отпада, дужни су да податке о загађујућим материјама уносе у Локални регистар извора загађивања.

Израда локалног регистра извора загађивања дефинисана је Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Сл.гласник РС“ бр. 91/2010, 10/2013, 98/2016 и 72/2023)

Упутство

Обрасци

Информација о локалном регистру извора загађивања