Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Мај 2012.

šifra zapisa: ZZJZ-ZP-207


IZVEŠTAJ I MIŠLJENJE O KVALITETU VAZDUHA

PODACI O KORISNIKU:
Naziv korisnika : SEKRETARIJAT ZA ŽAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, n/r gđe Ljiljane Milekić
Adresa i sedište : Trg srpskih dobrovoljaca 12 Kikinda

PODACI O USLUZI:
Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize
PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Partizanska 70 (aerosediment) Bunar I (susp.čes.)
3.SRC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 08.06.2012.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec maj 2012. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 14 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U 7 od 14 dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Pored navedenih metala određena je i koncentracija alumijuma u jednom danu.

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 199.25 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero do 234.44 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernom mestu Mikronaselje koncentracija UTM je iznosila 203.9 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima: Jezero gde je izmeren pH 6.67, Mikronaselje 6.71, i merno mesto ZZJZ 7.15.

Koncentracije teških metala olova, cinka, kadmijuma i žive, merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 1.19 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 2 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 1.42 µg/m3 što je u propisanim granicama, kao maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 5 µg/m3.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 16.35 µg/m3 ZZJZ i 13.39 µg/m3 Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 25.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 20.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 3.68 µg/m3 ZZJZ i 2.39 µg/m3 Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, aTV je 120.75 µg/m3) Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 9.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje takođe 6.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 12.03 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna dnevna koncentracija je 19 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 14 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granica propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 29.0 do 70 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 40.6 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje takođe nijednog od 14 dana koncentracija nije bila iznad maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 20 do 78 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je povećana i iznosi 48.1 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju značajno nižu prosečnu vrednost na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec. Takođe, prekoračenja MDK nije bilo ni u jednom uzorku na oba merna mesta.

Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

 

Прегледајте све текстове из рубрике