Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јул 2005.

На свих 6 мерних места у граду, током месеца јула, извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк, жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ и Микронасеље, на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је концентрација приземног озона, а на истом мерном месту је мерена концентрација укупних суспенованих честица, 7 дана, а у 2 дана и концентрација тешких метала (цинк, камијум, олово, жива, манган и бакар) у суспендованим честицама.

Концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92 (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан), а концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, амонијум јон, калцијум и магнезијум) не одступају од уобичајених вредности на датим мерним местима.

Концентрације тешких метала цинка и кадмијума узорковане методом аероседимента, прекорачују на појединим местима ГВИ, током месеца јула. Концентрација тешког метала цинка одступа од норми прописаних Правилником на два мерна места: ЗЗЗЗ где је измерена преко 900% виша вредност од прописане (3491 µг/м2/дан у односу на ГВИ од 400 µг/м2/дан) и Микронасеље где је измерена вредност преко 50% виша од ГВИ (601 µг/м2/дан). Концентрација тешког метала кадмијума одступа од норми прописаних Правилником, на четири од шест мерних места. На мерном месту Микронасеље концентрација кадмијума је 100% виша од прописане (10.6 µг/м2/дан у односу на прописаних 5 µг/м2/дан), као и на мерном месту Касарна (10.0 µг/м2/дан у односу на прописаних 5 µг/м2/дан), а на мерном месту Језеро концентрација је преко 100% виша од прописане (11.3 µг/м2/дан у односу на прописаних 5 µг/м2/дан), док је на мерном месту Краљевића Марка 138 концентрација кадмијума преко 150% виша од прописане (13.1 µг/м2/дан у односу на прописаних 5 µг/м2/дан). Концентрације олова су у границама прописаних вредности. Концентрације живе су минималне и испод границе детекције.

Концентрација укупних суспенованих честица је свих 7 дана била изнад ГВИ од 120 µг/м3. Концентрација тешког метала кадмијума мереног у суспендованим честицама прекорачује ГВИ од 0.01 µг/м3, 5 односно 8 пута и износи 0.05 и 0.08 µг/м3. Концентрација тешког метала цинка је такође веома висока и износи 18 односно 20 µг/м3. (Правилник не прописује ГВИ за цинк)

Дакле, можемо констатовати да су и даље континуирано повишене вредности концентрација цинка, а да се повишене концентрације кадмијума детектују неуједначено током протеклих месеци ове године.

Просечне месечне концентрације киселих оксида, чађи, азотдиоксида и озона су у границама прописаним поменутим Правилником. На мерном месту Микронасеље измерена максимална вредност киселих оксида изражених као СО2 током овог месеца је 138 µг/м3 што је близу ГВИ од 150 µг/м3, где измерена вредност представља 24 х-и просек, те се може са великом вероватноћом предпоставити да је концентрација у појединим сатима тога дана (01.07.05.) прекорачивала дозвољене вредности.

Током јула извршено је мерење аерозагађења на локацији економије у Новим Козарцима и то: киселих оксида, чађи, азотдиоксида и аероседимента укључујући и тешке метале (олово, кадмијум, цинк и жива).

Просечне месечне концентрације као и максималне дневне концентрације киселих оксида, чађи и азотдиоксида су биле у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92. Концентрација укупних таложних материја прекорачује максимално дозвољену вредност на месечном нивоу и износи 595.98 мг/м2/дан у односу на дозвољену од 450 мг/м2/дан. Концентрација тешког метала кадмијума такође прекорачује ГВИ за око 100 % (9.9 µг/м2/дан у односу на прописаних 5 µг/м2/дан). Концентрације цинка и олова су у границама ГВИ, као и концентрација живе чије су вредности минималне и испод границе детекције су. Треба поменути и даље високу концентрацију амонијум јона од 20,02 мг/м2/дан.

 

Прегледајте све текстове из рубрике