Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Maj 2013.

Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец мај 2013. године са мишљењем.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и 4 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10) на мерном месту ЗЗЈЗ. У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.

Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на мерном месту ЗЗЈЗ биле изнад граница прописаних Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и износиле 558.03 мг/м2/дан. На мерним местима Микронасеље (299.93 мг/м2/дан) и Језеро (331.35 мг/м2/дан) биле су прописаним границама. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је повећаана пХ вредност падавина на свим мерним местима: Микронасељу 8.3, на мерном месту ЗЗЈЗ 9.25, а на мерном месту Језеро пХ је 8.0.

Концентрације тешких метала олова, кадмијума, цинка и живе, мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 1.3 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 3 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 1.07 µг/м3 што је у прописаним границама, као максимално измерена просечна дневна концентрација 2.0 µг/м3.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 10.0 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и <10.0 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 10.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље <10.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 1.47 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 1.53 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 116.5 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 7.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 6.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 5.16 µг/м3 (МДК/24 је - µг/м3), а максимална просечна дневна концентрација је 9.0 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 36.0 до 105.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 28.3 µг/м3). На мерном месту Микронасеље током свих 7 дана концентрација је била у границама прописаним према Уредби (МДК је 120 µг/м3) и кретала се од 34 до 116 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 41.9 µг/м3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају сличну просечну вредност на оба мерна места и није било прекорачења МДК.

Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.

Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током сва 4 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаних према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 65 µг/м3), а кретала се од 23.0 до 48.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 30.5 µг/м3). На мерном месту Микронасеље током маја није вршено мерење ПМ10 из техничних разлога. Констатујемо да концентрације суспендованих честица ПМ 10, имају ниже вредности на мерном месту ЗЗЈЗ у односу на претходни месец.

 

Прегледајте све текстове из рубрике