Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Децембар 2013.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

 

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.

Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 69.11 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље до 81.16 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ. На мерном месту Језеро концентрација је била 70.86 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на свим мерним местима: Микронасељу 6.61 на мерном месту ЗЗЈЗ 6.95, а на мерном месту Језеро пХ је 6.71.

Концентрације тешких метала и металоида олова, кадмијума цинка и живе мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 1.35 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 15.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 15.81 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација 66.0 µг/м3 што изнад максимално дозвољене концентрације. Наиме током једног дана у месецу (11.12.) концентрација чађи је била изнад МДК.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 10.42 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 11.90 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 15.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 42.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 1.19 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 1.13 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 116.5 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 4.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 4.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 4.77 µг/м3 (МДК/24 је - µг/м3), а максимална просечна дневна концентрација је 8.0 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 40.0 до 94.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 57.4 µг/м3). На мерном месту Микронасеље током свих 7 дана концентрација је била у границама прописаним према Уредби (МДК је 120 µг/м3) и кретала се од 36 до 111 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 66.0 µг/м3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају нешто вишу просечну вредност на оба мерна места у односу на претходни месец, а није било прекорачења МДК.

Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.

Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током 4 од 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаним према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 65 µг/м3), а кретала се од 21.0 до 114 µг/м3 (просечна месечна концентрација је изнад ГВ и износи 59.9 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је такође током 4 од 7 дана концентрација била изнад прописаних граница према Уредбом (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 65 µг/м3) и кретала се од 16 до 117 µг/м3 (просечна месечна концентрација је изнад ГВ и износи 59.1 µг/м3). Констатујемо да концентрације суспендованих честица ПМ 10, имају више вредности на оба мерна места у односу на претходни месец, а учесталост прекорачења ГВ на оба мерна места износила је 57.14%.

 

 

Прегледајте све текстове из рубрике