Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Новембар 2014.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.

Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 68.88 мг/м2/дан на мерном месту Језеро до 87.48 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ. На мерном месту Микронасеље концентрација је била 76,54 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на свим мерним местима: Микронасељу 6.31 на мерном месту ЗЗЈЗ 6.19, а на мерном месту Језеро пХ је 6.11.

Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама..

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 6.20 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 14.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 8.93 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација 35.0 µг/м3 што је такође у прописаним границама.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 12.23 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 12.73 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 20.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 20.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 5.0 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 4.77 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 113 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 9.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 10.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 9.13 µг/м3 (МДК/24 је - µг/м3), а максимална просечна дневна концентрација је 14.0 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 18.0 до 62.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 29.3 µг/м3). На мерном месту Микронасеље у 1 од 7 дана концентрација је била изнад граница прописаних Уредбом (МДК је 120 µг/м3) и кретала се од 20 до 124 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 49.4 µг/м3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају нижу просечну вредност на оба мерном места у односу на претходни месец, а учесталост прекорачења је 14.29% на мерном месту Микронасеље.

Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.

Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током 5 од 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаним према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 60 µг/м3 ), а кретала се од 46.0 до 74 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 60.7 µг/м3 и такође је изнад ГВ). На мерном месту Микронасеље је током 5 од 7 дана концентрација била изнад прописаних граница према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 60 µг/м3) и кретала се од 42.0 до 77.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 63.1 µг/м3 и такође је изнад ГВ). Констатујемо да концентрације суспендованих честица ПМ 10, имају знатно више просечне вредности у односу на претходни месец, а учесталост прекорачења ГВ је 71.43%.

 

Прегледајте све текстове из рубрике